Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка10/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством
Практичне заняття на тему:
Діагностика фінансового стану підприємства
На даному занятті студенти прогнозують платоспроможність підприємств за показниками фінансової звітності за різними моделями, наданими у додатку до теми 12.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ
Тема 4. Аналіз фінансової звітності.
Аналіз фінансового стану підприємства за його фінансовою звітністю
Ціль роботи: Придбати практичні навички аналітичної роботи для прийняття рішень щодо фінансового управління підприємством, оцінки одержаних результатів з точки зору власників та менеджерів підприємства, його позичальників.

Короткий опис роботи. Для аналітичної роботи використовуються вихідні дані підприємства, де студенти проходили виробничу практику чи працюють. Робота виконується за допомогою спеціально розробленої програми . У процесі виконання роботи студент повинний:

 • відповісти на ряд теоретичних питань, що відносяться до теми роботи;

 • вивчити програму (читаючи її текст з екрана монітора) і відповісти на ряд питань, що відносяться до конкретного приклада;

 • за допомогою програми провести коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства, прогнозувати його платоспроможність і прибутковість.

Теоретична основа роботи.

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинний постаратися відповісти на наступні питання:  1. Ваш вибір моделі аналітичної роботи щодо аналізу фінансового стану підприємства.

  2. Які показники треба визначити для оцінки виробничого потенціалу підприємства?

  3. Які показники треба визначити для оцінки ліквідності підприємства?

  4. Які показники треба визначити для оцінки платоспроможності підприємства?

  5. Перелічити основні показники рентабельності, які використовуються для оцінки фінансового стану підприємства.

  6. Які види податків треба брати до уваги при розрахунку чистого прибутку?

  7. Що розуміється під маржинальним доходом? Пригадайте, яку назву має це поняття в різних наукових і літературних джерелах?

  8. Операційний і фінансовий важелі: їх сутність і роль у фінансовому управлінні підприємством.

  9. Які показники визначаються для оцінки управління оборотними активами?

  10. Які показники визначаються для оцінки управління майном підприємства?

  11. Сутність „Дюпонівської” моделі.

  12. Як можна оцінити динаміку розвитку суб’єкту господарювання?

  13. Як розподіляється чистий прибуток підприємства?

  14. Роль фінансових інвестицій в життєдіяльності підприємства.

  15. Дивідендна політика підприємства.

  16. Акції підприємства, їх номінальна і ринкова вартість.

  17. Які існують моделі прогнозування платоспроможності суб’єкту господарювання?

  18. Які показники доцільно використовувати для оцінки фінансового стану з точки зору позичальника? власника? управлінця?


Підготовча частина роботи.

Вивчити структуру програми і відповісти на наступні питання:   1. Який часовий діапазон найбільш доцільно вибрати для аналітичної роботи?

   2. Яка динаміка фінансових результатів підприємства по роках? (спадаюча?) (зростаюча?)

   3. Які результати операційної діяльності підприємства? Що розуміється під перемінними і постійними поточними витратами? Як можна диференціювати операційні витрати на постійні і перемінні виходячи з приведених у фінансовій звітності?

   4. Як визначається валовий прибуток? Чистий прибуток?

   5. Як оцінити капітал підприємства і його достатність для підприємства?

   6. Як оцінити робочий капітал підприємства ?


Виконання роботи.

Перед початком роботи студент проводить збір необхідної фінансової документації по аналізованому підприємству (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Додатки до фінансової звітності за три – чотири останні періоди).

Виконуючи роботу, необхідно дотримувати наступної інструкції:


 1. Запустити електронну програму.

 2. Ввести в програму вихідні дані з фінансової звітності підприємства згідно вказаним позиціям.

3. При уведенні вихідних даних варто враховувати особливості оподаткування в аналізованих періодах.

4. Після уведення усіх вихідних даних варто проконтролювати правильність обчислення всіх показників.

5. Результат роботи представити у виді файлу, з даними, що відповідають звітним даним „Вашого” підприємства.
Примітка:

а) спочатку рекомендується ввести дані для першого, потім другого і третього періодів,

б) при уведенні вихідних даних у програму необхідно пам’ятати, що підсумкові значення обчислюються автоматично, а не вводяться користувачем,

в) величини коефіцієнтів розраховуються автоматично.


*Аналітичні дані розрахунків показників і проведеного аналізу фінансової звітності можуть бути використані для написання курсової роботи.
Тема 5 Управління грошовими потоками на підприємстві
Планування надходження і використання грошових коштів
Завдання виконується з метою придбання практичних навичок аналізу балансу, складання звіту про фінансові результати і руху грошових коштів за допомогою електронних таблиць EXCEL.

Робота може виконуватись шляхом ручного набору, або ж з використанням спеціально розробленої програми.


Вихідні дані до роботи включають дані табл.5.1 та баланс підприємства на початок періоду (табл. 5.2) і незаповнені форми звіту про фінансові результати та розрахунок руху грошових коштів.

У процесі виконання практичного завдання студентам треба виконати наступне 1. На основі вихідних даних:

 • скласти звіт про фінансові результати;

 • зробити розрахунок суми грошових коштів прямим методом.

 1. Проаналізувати залежність величини прибутку і грошового потоку від процентної частки виторгу, що підприємство одержує у вигляді грошей.

 2. Проаналізувати залежність величини прибутку і грошового потоку від процентної частки оплати грошима за “прямі” матеріали (комплектуючі).


Виконання практичного завдання
Практичне завдання виконується послідовно у три етапи.

Перший етап. Перед початком роботи кожний студент одержує свій номер варіанта і виписує з табл.5.5 відповідні вихідні дані.

Виконуючи роботу за допомогою спеціальної програми, необхідно дотримуватись наступної інструкції. • Запустити програму. На екрані з’являється текст програми, що співпадає з табл.5.9 і табл.5.10.

 • Використовуючи вихідні дані треба заповнити всі порожні осередки, підсвічені блакитним кольором, у тій частині програми, що називається «Вихідні дані». Якщо це не зроблено, то подальша робота не має сенсу.

 • Робоче поле для самостійних розрахунків починається з 76 ряду таблиць EXCEL.

Подальша робота ґрунтується на складанні звіту про фінансові результати (заповнюється табл. 5.3.), проведенні розрахунку грошового потоку (заповнюється табл. 5.4) та складанні балансу на кінець періоду.

Скласти баланс підприємства, розрахувавши інші (крім грошового рахунка) статті балансу і заповнивши таблицю 5.2. На цьому перша частина роботи вважається закінченою.Другий етап аналітичної роботи базується на аналізі залежності величини чистого прибутку підприємства і величини грошового потоку від частки виторгу, отриманої підприємством грошима. Для цього необхідно повторити розрахунок табл. 5.2, табл. 5.3, табл. 5.4 багаторазово, змінюючи частку виторгу, отриманої підприємством грошима, в інтервалі [20% - 100%] із кроком 20% .

Третій етап аналітичної роботи базується на аналізі залежності величини чистого прибутку підприємства і величини грошового потоку від грошової частки оплати за комплектуючі (рис.5.1). Для цього необхідно повторити розрахунок табл. 5.2, табл. 5.3, табл. 5.4 багаторазово, змінюючи грошову частку оплати за комплектуючі, в інтервалі [20% - 100%] із кроком 20% .

Результати аналізу оформляються у виді таблиці і графіка, аналогічного рисунку 5.1.


Таблиця 5.1 - Вихідні дані до планування надходження і використання грошових коштів


Показники
Примітки

1

2

3

Закуплено комплектуючі на

282000

з них

оплачено грошима до 31.0.1.05

20%
Залишилося на складі наприкінці місяця

19740
Продано готову продукцію на

600000

з них

оплачено грошима до 31.01.05

45%
Понесені наступні валові витрати:Оплата праці виробничого персоналу з нарахуваннями

90000

виплати до 31.01.03

Виробничі накладні витрати

78000

без амортизації й оренди.

Амортизація

643.8
Адміністративні витрати

60000

виплати після 31.01.03

Маркетингові витрати

30000

виплати до 31.01.03

Процентна ставка банківського кредиту

24%Таблиця 5.2 – Баланс підприємства


01.01.53

31.01.05

Оборотні коштиГрошові кошти

22400
Дебіторська заборгованість

48000
Товарно-матеріальні запаси

5400
Попередня оплата за оренду приміщень

12000
Основні засобиПочаткова вартість

32762
Накопичена амортизація

1862
Залишкова вартість

30900
Активи, усього

118700
Короткострокові заборгованостіКредиторська заборгованість

34000
Нараховані зобов'язання

21200
Банківська позичка

-
Заборгованості по податку на прибуток

820
Довгострокові заборгованостіДовгостроковий банківський кредит

20000
Власний капіталСтатутний капітал

30000
Нерозподілений прибуток

12680
Пасиви, усього

118700Оренда оплачена наприкінці минулого року на рік вперед і включається у витрати щомісяця.

Виплата відсотків здійснюється до останнього числа кожного місяця.

Наявна кредиторська заборгованість, нараховані зобов'язання і заборгованості перед бюджетом погашаються протягом місяця. Дебітори погашають свою заборгованість протягом місяця на половину.


Таблиця 5.3 - Звіт про фінансові результати за період


Показники

За період
1

2
Виручка від реалізації


Виробнича собівартість:Матеріальні витратиОплата прямої праціВиробничі накладні витратиОрендна платаАмортизаціяВаловий доходАдміністративні витратиМаркетингові витратиОпераційний прибутокПрод.табл.5.31

2

3

Процентні платежіПрибуток до податку на прибутокПодаток на прибутокЧистий прибуток


Таблиця 5.4 - Розрахунок грошового потоку
Показники

За період

1

2

Початковий балансПогашення дебіторської заборгованості минулого міс.
Грошові надходження від продажів
Грошові витрати внаслідок покупки комплектуючих
Оплата виробничого персоналу
Оплата виробничих накладних витрат
Оплата маркетингових витрат
Погашення кредиторської заборгованості минулого міс.
Виплати відсотків
Погашення нарахованих зобов'язань минулого міс.
Виплати заборгованості по податках
Кінцевий баланс
Рис.5.1 Планування надходження і використання грошових коштів*

*Користуючись матеріалами „Практикуму” у електронному вигляді студенти можуть використати рис. 5.1. як електронний посібник для розв’язання практичного завдання з застосуванням електронної програми.
Таблиця 5.5 – Варіанти виконання роботи


Номер варіанту

Виручка підприємства за період (тис. грн.)

Частка грошової оплати

Вартість комплектуючих

Доля оплати грошима (від вартості комплект.)

Оплата праці основних робочих

Виробничі накладні витрати

Адміністративні витрати

Маркетингові витрати

Залишок комплекту-ючих

на складі(від закуплених комплектів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

400

50%

45.0%

25.0%

10%

15.0%

6.0%

14.0%

6.0%

2

450

50%

45.5%

40.0%

15%

14.5%

5.5%

9.5%

7.0%

3

500

45%

46.0%

35.0%

15%

14.0%

5.0%

10.0%

8.0%

4

550

55%

46.5%

40.0%

15%

13.5%

4.5%

10.5%

9.0%

5

600

55%

47.0%

20.0%

15%

13.0%

4.0%

11.0%

7.0%

6

550

55%

47.5%

25.0%

15%

12.5%

3.5%

11.5%

6.0%

7

500

55%

48.0%

60.0%

15%

12.0%

3.0%

12.0%

5.0%

8

450

55%

48.5%

35.0%

15%

12.5%

3.5%

10.5%

4.0%

9

400

55%

49.0%

40.0%

15%

13.0%

4.0%

9.0%

3.0%

10

350

60%

49.5%

20.0%

15%

13.5%

4.5%

7.5%

5.0%

11

400

70%

49.0%

25.0%

15%

14.0%

5.0%

7.0%

6.0%

12

450

80%

48.5%

39.0%

15%

14.5%

5.5%

6.5%

7.0%

13

500

90%

48.0%

35.0%

15%

15.0%

6.0%

6.0%

8.0%

14

550

80%

47.5%

40.0%

15%

15.5%

12.0%

0.0%

10.0%

15

600

90%

47.0%

20.0%

15%

16.0%

11.5%

0.5%

9.0%


Усі відсоткові частки визначаються залежно від розміру виручки (крім стовпчиків 5 і 10)
Студенти самостійно роблять висновки щодо виконаного задання, коментуючи одержані результати.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка