Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»Сторінка5/16
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ТЕМА 15 Покарання та його види

Поняття покарання за КК України. Ознаки покарання. По­карання в системі заходів кримінально-правового впливу.

Мета покарання за КК України. Спірні питання щодо мети (цілей) покарання в науці кримінального права. Кара, виправ­лення засуджених, загальна та спеціальна превенція як окремі цілі покарання. Проблеми ієрархії цілей пока­рання при застосуванні окремих видів покарань.

Поняття виду покарання. Система видів покарання в кримі­нальному праві. Основні ознаки системи покарань за КК України. Кримінально-правове значення сис­теми покарань

Види покарань за КК України. Штраф. Позбавлення військо­вого, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Служ­бові обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна та її відмежування від спеціальної конфіскації. Арешт. Обме­ження волі. Тримання в дисциплінарному батальйоні військо­вослужбовців. Позбавлення волі на певний строк. Довічне поз­бавлення волі.

ТЕМА 16 Призначення покарання

Призначення покарання як специфічний етап застосування кримінально-правових норм. Обрання конкретної міри покаран­ня, його основний кримінально-правовий зміст.

Принципи призначення покарання та їх види.

Загальні засади призначення покарання, їх юридична при­рода та зміст. Правила призначення пока­рання за КК України. Призначення покарання у межах, вста­новлених у санкції статті (частини статті) КК України, яка пе­редбачає відповідальність за вчинений злочин. Винятки з цього правила, що передбачені в КК України. Дотримання при при­значенні покарання положень Загальної частини КК України. Врахування при призначенні покарання ступеня тяжкості вчи­неного злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. Зв’язок призначення по­карання з метою спеціальної та загальної превенції.

Загальна характеристика обставин, що пом’якшують та об­тяжують покарання. Особливості врахування таких обставин при призначенні покарання в окремих кримінально-правових ситуаціях.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за зло­чин, вчинений у співучасті. Юридична природа та особливості врахування при призначенні покарання обставин, передбачених ст. 68 КК України.

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено за­коном: поняття, підстави та види. Інші випадки пом’якшення покарання при його призначенні, що пе­редбачені КК України.

Призначення покарання за сукупністю злочинів: поняття, принципи та порядок призначення. Межі остаточного покарання, що призна­чається за сукупністю злочинів.

Призначення покарання за сукупністю вироків: поняття, принципи та порядок призначення. Межі остаточного покарання, що призна­чається за сукупністю вироків. Особливості та порядок призна­чення покарання особі, яка засуджується за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків одночасно.

Правила складання покарань та зарахування попереднього ув’язнення. Особливості складання окремих видів основних по­карань. Виконання додаткових покарань різних видів. Особли­вості зарахування попереднього ув’язнення при призначенні ок­ремих видів основних покарань. Обчислення строків покарання.ТЕМА 17 Звільнення від покарання та його відбування

Поняття та юридична природа звільнення від покарання та його відбування. Основний кримінально-правовий зміст звільнення від покарання та його відбування, його відмінність від звільнення від кримінальної відповідальності.

Звільнення від покарання, його специфічний кримінально-правовий зміст. Звільнення від покарання особи у зв’язку з втра­тою нею суспільної небезпечності. Звільнення від покарання особи у зв’язку із закінченням строків давності. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагіт­них жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Інші різновиди звільнення від покарання, що передбачені КК України.

Звільнення від подальшого відбування покарання, його спе­цифічний кримінально-правовий зміст та види. Умовно-дострокове звільнення від відбуван­ня покарання.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, її специфічний криміналь­но-правовий зміст.

Пом’якшення призначеного покарання, його специфічний кримінально-правовий зміст. Зниження призначеної особі міри покарання до максимальної межі, встановленої санкцією нового закону, що пом’якшує кримінальну відповідальність. Інші різно­види пом’якшення покарання, що передбачені КК України.

Особливості звільнення від покарання та його відбування на підставі закону України про амністію або акта про помилування.

ТЕМА 18 Судимість

Поняття судимості. Часові межі судимості. Обставини, які зумовлюють визнання особи такою, що не має судимості. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості.

Погашення судимості. Загальні умови та строки погашення судимості. Особливості обчислення строків погашення суди­мості при перебігу давності виконання вироку, при умовно-до­строковому звільненні від покарання чи заміні його більш м’яким. Погашення судимості в осіб, щодо яких застосовано закон України про амністію або акт про помилування. Переривання строку погашення судимості.

Зняття судимості. Умови та підстави зняття судимості, що передбачені КК України.


ТЕМА 19 ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

ТА ПРИ­МУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
Поняття примусових заходів медичного характеру, їх юри­дична природа та основний кримінально-правовий зміст. Цілі примусових заходів медичного характеру.

Особи, до яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Особливості застосування окремих видів примусових заходів медичного характеру, що передбачені КК України. Продовжен­ня, зміна або припинення застосування примусових заходів ме­дичного характеру.

Поняття примусового лікування, його юридична природа та основний кримінально-правовий зміст. Особи, до яких може бути застосоване примусове лікування. Місця примусового ліку­вання.
ТЕМА 20 ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
Неповнолітні як особливі суб’єкти кримінально-правових відносин. Види заходів кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до неповноліт­нього за КК України.

Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати криміналь­на відповідальність.

Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідаль­ності. Підстави звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів вихов­ного характеру. Особливості звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. Особливості застосування до неповнолітніх окремих видів по­карань (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, поз­бавлення волі на певний строк).

Призначення покарання неповнолітнім. Межі остаточного покарання, яке може бути призна­чене неповнолітньому за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

Звільнення неповнолітнього від покарання та його відбуван­ня. Особливості звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням, звільнення від покарання із зас­тосуванням примусових заходів виховного характеру, звільнен­ня від покарання у зв’язку із закінченням строків давності, умов­но-дострокове звільнення від відбування покарання.

Особливості погашення і зняття судимості у осіб, які вчини­ли злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку.
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


 1. Конституція України. Прийнята на п`ятій сесії Верховної Раді України 26 червня 1996р. – Київ: Юрінком, 1996.

 2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // ВВР України . – 2001. - № 25-26. – Ст. 131.

 3. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

 4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, С.Б.Гавриш та ін. За заг. ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. 4-те вид., допов. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с.

 5. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. - – Х.: Право, 2010. – 456 с.

 6. Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: Навч. посібник / За ред. Є.В.Фесенка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 272 с.

 7. Кримінальне право України: навчально-методичний посібник / Авт. кол.; відп. ред. Туляков В.О. – О. : Фенікс, 2010. – 456 с.

 8. Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2009. – 632 с.

 9. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011 роки) / упорд. : Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.І. Тютюгін. – Х. : Право, 2011. – 456 с.

 10. Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / Отв. редактор заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юрид. наук, профессор Е.Л.Стрельцов. – Х.: Одиссей, 2009. – 344 с.

 11. Фріс П.Л. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

 12. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Загальна частина)» / Уклад.: В.І. Борисов, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 144 с.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тема 1


поняття, предмет, завдання та

принципи кримінального права
1. Поняття кримінального права, його предмет і метод.

2. Завдання кримінального права.

3. Принципи кримінального права.

4. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права.

5. Наука кримінального права.

ТЕМА 2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка