Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»Сторінка4/16
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ТЕМА 11 Співучасть у злочині

Поняття співучасті у злочині. Співучасть у злочині та інші прояви вчинення злочину (злочинів) за наявності зв’язку між поведінкою (активністю) кількох осіб. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спірні питання щодо співучасті у злочині в науці кримінального права.

Види співучасників злочину за КК України. Кримінально-правова характеристика ознак окремих співучасників – вико­навця (співвиконавця), організатора, підбурювача та пособника.

Форми співучасті у злочині. Підстави (критерії) поділу спів­участі у злочині на форми. Форми співучасті у злочині за КК України. Кримінально-правова характеристика окремих форм співучасті у злочині (співвиконавства, співучасті з розподілом ролей, вчинення злочину організованою групою, вчинення зло­чину злочинною організацією).

Кримінальна відповідальність співучасників. Підстави відповідальності, особливості кваліфікації діянь співучасників, вчинених у межах окремих форм співучасті у злочині. Межі та особливості кримінальної відповідальності співучасників при вчиненні злочину у співучасті зі спеціальним суб’єктом злочи­ну, при вчиненні незакінченого злочину, при екс­цесі виконавця (співвиконавця). Особливості кримінальної відповідальності організаторів та учасників організованої гру­пи чи злочинної організації.

Добровільна відмова співучасників. Особливості добровільної відмови виконавця (співвиконавця), організатора, підбурювача, пособника. Вплив добровільної відмови одного співучасника на кримінальну відповідальність іншого.

Поняття причетності до злочину. Форми причетності до злочину. Особливості кри­мінальної відповідальності за окремі форми причетності до зло­чину за КК України.

ТЕМА 12 Множинність злочинів

Поняття множинності злочинів у кримінальному праві. Юридична характеристика множинності злочинів. Відмежування множинності злочинів від триваючих, продовжуваних та складених злочинів.

Форми множинності злочинів. Підстави (критерії) виділен­ня окремих форм множинності злочинів. Проблеми системати­зації різних проявів множинності злочинів у науці криміналь­ного права. Форми множинності злочинів, що виділяються в КК України.

Поняття повторністі злочинів. Специфічні ознаки повторності злочинів. Відображен­ня повторності злочинів у Загальній та Особливій частинах КК України. Види повторності. Кримінально-правове значення по­вторності злочинів.

Поняття сукупності злочинів. Специфічні ознаки сукупності злочинів. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм. Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна. Кримінально-правове значення сукупності злочинів.

Поняття рецидиву злочинів. Специфічні ознаки рецидиву злочинів. Відображення реци­диву злочинів у Загальній та Особливій частинах КК України. Види рецидиву: загальний, спеціальний, простий, багаторазо­вий, пенітенціарний. Кримінальне-правове значення рецидиву злочинів та окремих його видів.ТЕМА 13 Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття та юридична природа обставин, що виключають зло­чинність діяння. Проблеми класифікації цих обставин у науці кримінального права.

Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Юридична природа си­туації, передбаченої ч. 4 ст. 36 КК України. Провокація оборони.

Уявна оборона: поняття, юридична природа та основні різновиди. Вплив уявної оборони на вирішення питання про кримінальну відповідальність особи.

Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки, умо­ви правомірності, відмінність від необхідної оборони. Відпові­дальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони. Проблеми відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності.

Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. Кримі­нально-правове значення фізичного та психічного примусу.

Виконання наказу або розпорядження: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Підстави визнання наказу або роз­порядження законним. Поняття та ознаки явно злочинного на­казу або розпорядження. Правові наслідки відмови від виконан­ня явно злочинного наказу або розпорядження. Особливості кримінальної відповідальності особи, яка віддала явно злочин­ний наказ або розпорядження, та особи, яка виконала такий на­каз або розпорядження. Особливості кримінально-правової оцінки ситуації, в якій особа виконала наказ або розпоряджен­ня за обставин, коли вона не усвідомлювала і не могла усвідом­лювати його злочинного характеру.

Діяння, пов’язане з ризиком: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Поняття та ознаки виправданості ризику за КК України. Невиправданий ризик та його кримінально-пра­вове значення.

Виконання спеціального завдання із запобігання чи розкрит­тя злочинної діяльності організованої групи чи злочинної орга­нізації: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Спе­цифічні підстави та особливості кримінальної відповідальності особи, яка виконує таке завдання.ТЕМА 14 Звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Юри­дична природа та основний кримінально-правовий зміст звільнення від кримінальної відповідальності як окремого інсти­туту кримінального права.

Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності за КК України. Проблеми систематизації окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності в теорії кримінального права. Особливості звільнення від кри­мінальної відповідальності:

1) у зв’язку з дійовим каяттям;

2) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;

3) у зв’язку з передачею особи на поруки;

4) у зв’язку зі зміною обстановки;

5) у зв’язку із закінченням строків давності;

6) на підставі закону України про амністію.

Загальна характеристика спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених у нормах Особ­ливої частини КК України.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка