Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»Сторінка3/16
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ТЕМА 6 Об’єкт злочину

Поняття об’єкту злочину. Об’єкт злочину та об’єкт (предмет) кримінально-правової охорони. Загальна характеристика ме­ханізму посягання на об’єкт (предмет) кримінально-правової охорони. Види об’єктів злочинів. Підстави класифікації об’єктів зло­чинів. Класифікація об’єктів злочинів “по вертикалі” та “по горизонталі”.

Загальний об’єкт злочину та його кримінально-правове значення.

Родовий (спеціальний) об’єкт злочинів. Соціальні та юри­дичні підстави виділення родового об’єкта злочинів. Кримінально-правове значення родового об’єкта злочинів.

Безпосередній об’єкт злочину та його кримінально-правове значення. Особливості відображення безпосереднього об’єкта в юридичному складі злочину. Основний та додатковий безпосе­редні об’єкти злочину. Види додаткового безосереднього об’єкту злочину.

Потерпілий від злочину та предмет злочину.ТЕМА 7 Об’єктивна сторона злочину

Поняття об’єктивної сторони складу злочину. Особливості ознак, що характеризують об’єктивну сторону складу злочину. Кримінально-правове значення об’єктивної сторони складу зло­чину.

Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину. Загальні ознаки діяння як прояву поведінки людини. Вплив нездоланної сили, фізичного та психічного при­мусу на вирішення питання про кримінальну відповідальність особи. Дія та без­діяльність як окремі форми діяння за кримінальним правом України.

Суспільне небезпечні наслідки злочину: поняття, види, кримінально-правове значення.

Причинний зв’язок між діянням і наслідками. Основні філо­софські концепції причинного зв’язку та їх використання в різних кримінально-правових теоріях (conditio sine qua non, необхідного спричинення, адекватної причинності, фінальна теорія тощо). Основні різновиди причинного зв’язку, їх кримінально-правовий зміст та значення.

Інші ознаки, що характеризують об’єктивну сторону злочину (спосіб, час, місце, обставовку, орудія та засоби вчинення злочину).ТЕМА 8 Суб’єктивна сторона злочину

Поняття суб’єктивної сторони злочину. Особливості ознак, що характеризують суб’єктивну сторону складу злочину.

Поняття вини за КК України. Компоненти, що утворюють зміст вини. Ступінь вини як кримінально-правове поняття. Спірні питання щодо визначення вини в науці кримінального права.

Підстави (критерії) поділу вини на форми. Кримінально-правове значення поділу вини на форми.

Умисел як форма вини. Види умислу за КК України. Особ­ливості змісту інтелектуального та вольового моментів прямо­го та непрямого (евентуального) умислів. Вплив специфічної конструкції юридичного складу злочину на зміст умислу. Види умислу, що виділяються в теорії кримінального права: зазда­легідь обдуманий умисел та умисел, що виник раптово; конкре­тизований та неконкретизований умисли. Кримінально-право­ве значення зазначених видів умислу.

Необережність як форма вини. Види необережності за КК України. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та во­льовий моменти. Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Об’єктивний та суб’єктивний критерії зло­чинної недбалості, її відмінність від казусу (випадку) в кримі­нальному праві.

Змішана (складна форма вини). Основні види змішаної (складної) форми вини в юри­дичних складах окремих злочинів. Кримінально-правове значен­ня змішаної (складної) форми вини.

Мотив і мета злочину, їх види та кримінально-правове зна­чення. Поняття фізіологічного афекту, його вплив на криміналь­ну відповідальність особи.

Помилка в кримінальному праві. Види помилок, їх вплив на вину та кримінально-правову оцінку поведінки особи.

ТЕМА 9 Суб’єкт злочину

Поняття суб’єкта злочину за КК України. Особливості ознак, які характеризують суб’єкт злочину. Співвідношення понять “суб’єкт злочину”, “виконавець злочи­ну”, “особа винного” та “особистість злочинця”.

Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Поняття осудності та неосудності за КК України. Фор­мула неосудності. Обмежена осудність за КК України та її кри­мінально-правове значення. Особливості кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслі­док вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одур­манюючих речовин.

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність особи. Основні правила встановлення віку суб’єкта злочину.

Поняття спеціального суб’єкта злочину за КК України. Підстави класифікації спеціальних суб’єктів злочину та основні їх види. Вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на кримінальну відповідальність.

ТЕМА 10 Стадії вчинення злочину

Поняття стадій злочину. Чинники, що впливають на визна­чення стадії злочину. Види стадій злочину за КК України.

Поняття закінченого злочину. Особливості родової юридичної конструкції складу закін­ченого злочину. Визначення моменту визнання злочину закін­ченим щодо окремих різновидів умисних злочинів залежно від особливостей їх юридичних складів.

Поняття незакінченого злочину. Особливості родової юридичної кон­струкції складу незакінченого злочину.

Поняття готування до злочину. Особливості видової юридичної конструкції складу готування до злочину. Види підготовчих діянь за КК України та їх кримінально-правова характеристика. Відмінність готуван­ня до злочину від виявлення наміру вчинити злочин.

Поняття замаху на злочин. Особливості видової юридичної конструкції замаху на злочин. Види замаху на злочин та їх кримінально-правове значення. Відмінність замаху на злочин від готування до злочину та від закінченого злочину.

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Підстави й особливості кваліфікації готу­вання до злочину та замаху на злочин. Основні проблеми кара­ності незакінченого злочину та їх вирішення в КК України.

Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині. Ознаки добровільної відмови. Кримінально-правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка