Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»Сторінка2/16
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ТЕМА 1 Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального права

Кримінальне право України як окрема галузь права: по­няття, особливості, місце в правовій системі.

Основні методи кримінально-правового регулювання. Основні завдання кримінального права та їх відображення в КК України 2001 р.

Кримінальне право України та інші галузі права, їх зв’язок та відмінності.

Система кримінального права України. Загальна та Особ­лива частини кримінального права України, їх особливості та взаємозв’язок. Система Загальної частини кримінального пра­ва України.

Кримінальне право України як юридична наука. Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні напря­ми досліджень та завдання кримінально-правової науки на су­часному етапі розвитку України.

Кримінальне право України як навчальна дисципліна у ви­щих навчальних закладах, її предмет, основні методи та форми вивчення. Система курсу Загальної частини кримінального пра­ва України. Система принципів кримінального права України.

Загальноправові принципи: верховенство права, рівність гро­мадян перед законом, гуманізм, справедливість тощо. Значення загальноправових принципів для кримінального права Украї­ни як окремої галузі права.

Міжгалузеві принципи права: винної відповідальності, пре­зумпції невинуватості тощо. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кримінальної відповідальності, особистої відповідальності, еко­номії кримінальної репресії тощо. Основний зміст та особли­вості дії галузевих принципів на сучасному етапі розвитку кри­мінального права України.

Взаємодія принципів кримінального права України між собою. Можливість виникнення колізій (суперечностей) між окремими його принципами. Основні підходи до вирішення таких колізій.

ТЕМА 2 Закон про криміналь­ну відповідальність

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Основні джерела сучасного кримінального права України.

Конституція України як джерело кримінального права Ук­раїни. Особливості окремих положень Конституції України, що мають кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України 2001 року – основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс 1960 року як джерело кримінального права України.

Міжнародні договори як джерела кримінального права Ук­раїни. Особливості імплементації окремих положень міжнарод­них договорів у кримінальне право України.

Рішення Конституційного Суду України як джерела кримі­нального права України.

Нормативно-правові акти, які містять окремі положення кри­мінально-правового характеру чи частково визначають зміст окремих кримінально-правових норм. Відмінність таких норма­тивно-правових актів від джерел кримінального права України. Юридична природа та кримінально-правове значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Основні етапи розвитку кримінального права України. За­гальна характеристика основних джерел кримінального права України на окремих етапах його розвитку.

Нормативні приписи окремих джерел кримінального права України. Особливості норм КК України та інших кримінально-правових актів,

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України в часі. Визначення поняття часу вчинення злочину в КК України та відмежування цього поняття від інших кримі­нально-правових понять (моменту визнання злочину закінче­ним, фактичного припинення злочинного діяння). Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за КК України. Принципи чинності закону про кримінальну відпові­дальність у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, реальний. Особ­ливості дії зазначених принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних договорів. Правові наслідки засуджен­ня особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачуєть­ся у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення зло­чину.

Тлумачення в кримінальному праві. Види і способи тлума­чення окремих положень КК та інших джерел кримінального права України.


ТЕМА 3 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВА
Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна відпо­відальність – різновид юридичної відповідальності. “Родові” та “видові” ознаки кримінальної відповідальності. Спірні питан­ня щодо кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримі­нально-правового регулювання: юридична природа, основний зміст, функції. Кримінальна відповідальність та інші елемен­ти механізму кримінально-правового регулювання (криміналь­но-правові норми, юридичні факти, кримінально-правові відносини).

Форми реалізації кримінальної відповідальності та підстави їх виділення. Загальна харак­теристика окремих форм реалізації кримінальної відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності.

ТЕМА 4 Поняття злочину

Визначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації. Основні типи законодавчого визначення поняття злочину в сучасному кримінальному праві. Проблеми визначення поняття злочину в теорії кримінального права.

Поняття злочину за КК України. Ознаки злочину, їх загаль­на характеристика. Юридична природа положення ч. 2 ст. 11 КК України щодо малозначності діяння, його значення для правозастосовної практики.

Класифікація злочинів у кримінальному праві. Окремі види класифікації злочинів, що використовуються в КК України. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК України та її кримінально-правове значення.

Злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності.

ТЕМА 5 Склад злочину

Поняття і значення терміну “склад злочину”: склад злочину як специфічна конструкція в кримінальному праві (склад злочину); склад злочину як системне поєднання юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як елемент правосвідомості і категорія науки кримінального права.

Особливості юридичного складу злочину як специфічної юридичної конструкції в кримінальному праві. Співвідношен­ня поняття злочину і складу злочину. Основні функції складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Загальна структура, специфічна конструкція та нормативний зміст складу злочину як його основні кримінально-правові характеристики.

Загальна структура складу злочину, її складові частини.

Специфічна конструкція складу злочину як си­стемне поєднання його елементів. Обов’язкові та факультативні елементи специфічної конструкції складу злочи­ну. Зв’язки між окремими елементами складу злочину.

Нормативний зміст складу злочину як су­купність визначених кримінальним законом змістовних харак­теристик його елементів і зв’язків між ними. Загальний та конкретизований нормативний зміст складу злочину. Ознака складу злочину як змістовна характеристика його окремого елементу та зв’язку між елементами. Особливості окремих різновидів оз­нак складу злочину (постійні, бланкетні, оціночні тощо).

Склад злочину, кримінально-правова норма і диспозиція статті Особливої частини КК України.

Проблеми класифікації складів злочинів. Підстави (критерії) поділу складів злочинів на види. Ос­новні види складів злочинів та їх кримінально-пра­вова характеристика.

Фактичний склад злочину як передбачене кримінальним за­коном системне поєднання юридичних фактів. Місце та функції фактичного складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Склад злочину як елемент правосвідомості. Спірні питання щодо складу злочину в науці кримінального права.

Поняття кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочинів – різновид кримінально-правової кваліфікації. Кваліфікація зло­чинів як стадія застосування кримінального закону. Загальний механізм кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації злочинів та юридичне формулювання обвинувачення як ос­новні форми закріплення кваліфікації злочинів у процесуаль­них документах.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка