Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»Сторінка16/16
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ
Контрольна робота є самостійним видом роботи, передбаченим навчальним планом з курсу «Кримінальне право України (Загальна частина)». Вона складається з трьох теоретичних питань та практичного розв’язання завдання.

Слухачам пропонується надати обгрунтовану відповідь з посиланням на нормативно-правові акти та розв’язати завдання з посиланням на норми КК та обґрунтуванням їх застосування. При розв’язанні практичного завдання необхідно розкрити склад злочину. Студенти при вирішенні контрольної роботи мають використовувати Конституцію України, Кримінальний кодекс України та Постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також вказану основну та додаткову літературу до теми.

Обсяг контрольної роботи – 15-20 аркушів формату А-4, шрифт – Tіmes New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5.

Контрольна робота оформляється на листах формату А-4 або у зошиті. Кожне питання виконується з нової сторінки.

Слухачі повинні обирати завдання до контрольної роботи, виходячи з першої літери свого прізвища.

Контрольна робота оцінюється: «зараховано», «незараховано». У випадку незарахування контрольної роботи вказуються причини цього.

Контрольна робота може бути незарахована у випадках: • Виконання не свого варіанту контрольної роботи;

 • Теоретичне чи практичне завдання виконано з порушенням вимог до нього (не розкрита тема, недостатній обсяг роботи тощо).

Незарахована контрольна робота повертається студенту для виправлення недоліків.

Практичні завдання містяться в даному посібнику з Кримінального права України (Загальна частина).

Посібник можна знайти у бібліотеці Міжнародного гуманітарного університету (2 поверх) та на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики (Одеса, вул. Варламова (Піонерська), 5, ауд. 7).


Варіант № 1

для слухачів з прізвищами від «А» до «Д»

 1. Поняття кримінального права України, його принципи, предмет, структура, мета і функції.

 2. Склад злочину: поняття і значення.

 3. Види покарань. Основні та додаткові покарання.

 4. Розв’язати завдання № 5, 25, 35, 65, 75.


Варіант № 2

для слухачів з прізвищами від «Є» до «К»

 1. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 2. Суб’єкт злочину. Спеціальний суб’єкт злочину.

 3. Звільнення від кримінальної відповідальності.

 4. Розв’язати завдання №. 6, 46, 66, 76, 96.


Варіант № 3

для слухачів з прізвищами від «Л» до «С»

 1. Суб’єктивна сторона злочину. Її значення. Види умислу.

 2. Стадії вчинення злочину.

 3. Класифікація покарань. Призначення покарання.

 4. Розв’язати завдання № 7, 37, 87, 97, 107.


Варіант № 4

для слухачів з прізвищами від «Т» до «Я»

 1. Об’єктивна сторона злочину. Її значення.

 2. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 3. Звільнення від покарання та його відбування.

 4. Розв’язати завдання № 8, 48, 58, 98, 108.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
1. Поняття та предмет кримінального права.

2. Поняття кримінального закону, його риси та значення.

3. Наука кримінального права, її зміст та задачі.

4. Загальна характеристика кримінального законодавства України.

5. Принципи кримінального права.

6. Структура статей Особливої частини Кримінального кодексу.

7. Поняття та види диспозицій статей Особливої частини Кримінального кодексу.

8. Принципи побудови кримінального закону.

9. Тлумачення кримінального закону та його види.

10. Дія кримінального закону у часі.

11. Принципи дії кримінального закону в просторі.

12. Зворотна дія кримінального закону.

13. Поняття і ознаки злочину. Співвідношення понять злочину і складу злочину.

14. Класифікація злочинів. Критерії класифікації.

15. Кримінально-правові правовідносини.

16. Поняття та підстава кримінальної відповідальності.

17. Поняття складу злочину, його елементи та ознаки.

18. Об’єкт злочину та його види.

19. Поняття предмету злочину та його співвідношення з об’єктом кримінально-правової охорони.

20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

21. Поняття суспільно небезпечного діяння та його ознаки

22. Поняття суспільно небезпечної бездіяльності, умови відповідальності.

23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві.

24. Поняття, види та значення суспільно небезпечних наслідків злочину.

25. Поняття та значення обстановки, місця, часу, способу та засобів вчинення злочину як ознак об’єктивної сторони злочину.

26. Поняття, ознаки та значення суб’єкта злочину.

27. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

28. Осудність та обмежена осудність суб’єкта злочину. Критерії неосудності.

29. Поняття і види спеціального суб’єкту злочину.

30. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

31. Поняття та зміст вини у кримінальному праві.

32. Поняття умислу в кримінальному законі.

33. Умисел та його види.

34. Необережність та її види.

35. Злочинна самовпевненість.

36. Злочинна недбалість.

37. Злочини з двома формами вини.

38. Мотив та мета злочину, їх значення для кваліфікації.

39. Випадок (казус) та його відмінність від злочинної недбалості.

40. Юридична та фактична помилки в кримінальному праві.

41. Поняття та види стадій вчинення злочину.

42. Поняття та види замаху на вчинення злочину.

43. Поняття й ознаки готування до вчинення злочину.

44. Поняття та ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця, його відмінність від дійового каяття.

45. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві.

46. Форми співучасті, критерії їх виділення.

47. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.

48. Види співучасників, критерії їх розподілу.

49. Виконавець злочину.

50. Організатор вчинення злочину.

51. Підбурювач як вид співучасника.

52. Посібник. Види пособництва.

53. Ексцес виконавця. Види ексцесу.

54. Поняття та види причетності до злочину.

55. Поняття та види одиничного злочину.

56. Поняття та види множинності злочинів.

57. Поняття та види повторності злочинів.

58. Рецидив злочину та його види.

59. Поняття крайньої необхідності в кримінальному праві.

60. Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності.

61. Фізичний та психічний примус.

62. Діяння, пов’язане з ризиком.

63. Поняття необхідної оборони в кримінальному праві.

64. Виконання наказу або розпорядження.

65. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності

66. Давність притягнення до кримінальної відповідальності.

67. Поняття покарання та його мета за кримінальним законодавством України.

68. Поняття системи покарань. Види покарань.

69. Класифікація покарань. Її критерії.

70. Поняття та зміст позбавлення волі на певний строк.

71. Тримання в дисциплінарному батальйоні.

72. Арешт та обмеження волі як види кримінального покарання.

73. Довічне позбавлення волі.

74. Виправні роботи.

75. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

76. Штраф як вид покарання.

77. Громадські роботи як вид кримінального покарання.

78. Конфіскація майна.

79. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

80. Загальні засади призначення покарання.

81. Поняття та види обставин, які пом’якшують покарання.

82. Поняття та види обставин, які обтяжують покарання.

83. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

84. Призначення покарання за сукупністю вироків.

85. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

86. Поняття та види звільнення від відбування покарання.

87. Поняття судимості, її правові наслідки, значення.

88. Звільнення від покарання: поняття, види.

89. Підстави та умови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням.

90. Судимість. Погашення та зняття судимості: умови та наслідки.

91. Поняття та види звільнення від покарання.

92. Давність виконання обвинувального вироку.

93. Амністія та помилування.

94. Строки погашення судимості.

95. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

96. Поняття та види примусових заходів медичного характеру, їх відмінність від примусового лікування.

97. Примусові заходи виховного характеру.

98. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до 18 років.

99. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

КУРСОВИХ РОБІТ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Курсова робота – самостійне дослідження студента, що має на меті закріплення, поглиблення та узагальнення знань з навчальної дисципліни. Її виконання є показником засвоєння студентом вивченого матеріалу, вміння працювати з літературними джерелами, законодавством, судовою практикою, Єдиним державним реєстром судових рішень; здатності студента до самостійного аналізу проблемних питань криімінального права та уміння до письмового викладення результатів своєї праці.

Перелік тем курсових робіт з кримінального права подано нижче. На початку навчального року, студент повинен зареєструватися у відомості курсових робіт на кафедрі, обрати собі тему зі списку запропонованих та затверджених кафедрою, скласти план курсової роботи та приступити до її виконання.

З питань виконання курсової роботи студент може консультуватися у будь-якого викладача кафедри. На консультації повинна бути уточнена тема, план, список літературних та електронних джерел. Консультація – запорука успішного написання курсової роботи.

Курсова робота має відповідати наступним вимогам щодо оформлення: 1. обсяг роботи – 20-25 сторінок формату А4 (297х210 мм);

 2. орієнтація книжкова, кегель 14, інтервал 1,5;

 3. поля 2/2/2/2 см; абзац – 1,25 см;

 4. нумерація сторінок – зверху сторінки справа (крім першої сторінки);

 5. зноски – посторінкові або прикінцеві.

Курсова робота має відповідати наступним вимогам щодо змісту:

 1. титульна сторінка;

 2. зміст з вказівкою на заголовки роботи та відповідні сторінки;

 3. вступ – обгрунтування актуальності обраної теми, висвітлюється стан її розробки в кримінально-правовій науці, формулюється мета та зміст поставлених завдань, об`єкт та предмет дослідження, перелік вчених-криміналістів, які досліджували зазначену проблему в кримінально-правовій науці тощо;

 4. основна частина – аналізується та досліджується матеріал, що безпосередньо стосується теми курсової роботи (складається з розділів). В основній частині роботи повинні бути обов’язково наведені приклади кримінально-правової кваліфікації (судових рішень (вироків) з Єдиного державного реєстру судових рішень з посиланням на номер конкретної кримінальної справи (режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua).

 5. висновки – заключна частина роботи, в якій студент на основі синтезу отриманих знань робить свій умовивід;

 6. список використаних джерел (літературних та електронних) – подається за їх юридичною силою. При однаковій юридичній силі – в алфавітному порядку. Літературні джерела подаються в алфавітному порядку. Електронні джерела подаються після літературних.

Останній аркуш курсової роботи має бути підписаний студентом. Належним чином оформлена курсова робота подається на кафедру у встановлений термін, де підлягає перевірці та рецензуванню.

Студент повинен ознайомитися з рецензією та підготуватися до захисту курсової роботи.

Під час захисту курсової роботи студент доповідає основні положення роботи та відповідає на запитання, викладені у рецензії.

Захист курсової роботи проводиться при наявності залікової книжки.

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кримінального права,

процесу та криміналістики
Реєстраційний №______

Дата_________________Курсова робота

ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Студента 3 курсу 35 групи

Іваненка Івана Івановича

Одеса-2012

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА (Загальна частина)
1. Поняття та предмет кримінального права.

2. Поняття кримінального закону, його риси та значення.

3. Наука кримінального права, її зміст та задачі.

4. Загальна характеристика кримінального законодавства України.

5. Принципи кримінального права.

6. Структура статей Особливої частини Кримінального кодексу.

7. Поняття та види диспозицій статей Особливої частини Кримінального кодексу.

8. Принципи побудови кримінального закону.

9. Тлумачення кримінального закону та його види.

10. Дія кримінального закону у часі.

11. Принципи дії кримінального закону в просторі.

12. Зворотна дія кримінального закону.

13. Поняття і ознаки злочину. Співвідношення понять злочину і складу злочину.

14. Класифікація злочинів. Критерії класифікації.

15. Кримінально-правові правовідносини.

16. Поняття та підстава кримінальної відповідальності.

17. Поняття складу злочину, його елементи та ознаки.

18. Об’єкт злочину та його види.

19. Поняття предмету злочину та його співвідношення з об’єктом кримінально-правової охорони.

20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

21. Поняття суспільно небезпечного діяння та його ознаки

22. Поняття суспільно небезпечної бездіяльності, умови відповідальності.

23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві.

24. Поняття, види та значення суспільно небезпечних наслідків злочину.

25. Поняття та значення обстановки, місця, часу, способу та засобів вчинення злочину як ознак об’єктивної сторони злочину.

26. Поняття, ознаки та значення суб’єкта злочину.

27. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

28. Осудність та обмежена осудність суб’єкта злочину. Критерії неосудності.

29. Поняття і види спеціального суб’єкту злочину.

30. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

31. Поняття та зміст вини у кримінальному праві.

32. Поняття умислу в кримінальному законі.

33. Умисел та його види.

34. Необережність та її види.

35. Злочинна самовпевненість.

36. Злочинна недбалість.

37. Злочини з двома формами вини.

38. Мотив та мета злочину, їх значення для кваліфікації.

39. Випадок (казус) та його відмінність від злочинної недбалості.

40. Юридична та фактична помилки в кримінальному праві.

41. Поняття та види стадій вчинення злочину.

42. Поняття та види замаху на вчинення злочину.

43. Поняття й ознаки готування до вчинення злочину.

44. Поняття та ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця, його відмінність від дійового каяття.

45. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві.

46. Форми співучасті, критерії їх виділення.

47. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.

48. Види співучасників, критерії їх розподілу.

49. Виконавець злочину.

50. Організатор вчинення злочину.

51. Підбурювач як вид співучасника.

52. Посібник. Види пособництва.

53. Ексцес виконавця. Види ексцесу.

54. Поняття та види причетності до злочину.

55. Поняття та види одиничного злочину.

56. Поняття та види множинності злочинів.

57. Поняття та види повторності злочинів.

58. Рецидив злочину та його види.

59. Поняття крайньої необхідності в кримінальному праві.

60. Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності.

61. Фізичний та психічний примус.

62. Діяння, пов’язане з ризиком.

63. Поняття необхідної оборони в кримінальному праві.

64. Виконання наказу або розпорядження.

65. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності

66. Давність притягнення до кримінальної відповідальності.

67. Поняття покарання та його мета за кримінальним законодавством України.

68. Поняття системи покарань. Види покарань.

69. Класифікація покарань. Її критерії.

70. Поняття та зміст позбавлення волі на певний строк.

71. Тримання в дисциплінарному батальйоні.

72. Арешт та обмеження волі як види кримінального покарання.

73. Довічне позбавлення волі.

74. Виправні роботи.

75. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

76. Штраф як вид покарання.

77. Громадські роботи як вид кримінального покарання.

78. Конфіскація майна.

79. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

80. Загальні засади призначення покарання.

81. Поняття та види обставин, які пом’якшують покарання.

82. Поняття та види обставин, які обтяжують покарання.

83. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

84. Призначення покарання за сукупністю вироків.

85. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

86. Поняття та види звільнення від відбування покарання.

87. Поняття судимості, її правові наслідки, значення.

88. Звільнення від покарання: поняття, види.

89. Підстави та умови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням.

90. Судимість. Погашення та зняття судимості: умови та наслідки.

91. Поняття та види звільнення від покарання.

92. Давність виконання обвинувального вироку.

93. Амністія та помилування.

94. Строки погашення судимості.

95. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

96. Поняття та види примусових заходів медичного характеру, їх відмінність від примусового лікування.

97. Примусові заходи виховного характеру.

98. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до 18 років.

99. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

неповнолітніх.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка