Навчально-методичний комплексСторінка1/19
Дата конвертації18.12.2016
Розмір2.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дитячої стоматології


Навчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу з предмету

«Дитяча хірургічна стоматологія»

за кредитно-модульною системою навчання

за фаховим напрямком 7.12010005 - “Стоматологія”

м. Івано-Франківськ

2013


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________професор Ерстенюк Г.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

_____ “ _______________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

«Дитяча хірургічна стоматологія»


(назва навчальної дисципліни)

7.12010005 – «Стоматологія»

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: стоматологічний, підготовки іноземних громадян.

Кафедра: дитячої стоматології.


Нормативні дані

Форма

навчання

Денна


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (семестр)

Підсумок по дисципліні (семестр)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні

заняття


Лабора-торні заняття

Семі-нарські заняття

Модуль1

4


VІІ-VІІІ

105

10

6035


38-39 тиждень

VІІІ сем.

Модуль2
5

ІХ-Х

90

10

6020

33-34 тиж.

Х сем.

33-34 тиж.

Х сем.


Всього:

195

(6,5 кр.)

20

120

55
Робочу програму склав: доц. Воляк М.Н., ас. Октисюк Ю.В.


Івано-Франківськ – 2013ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма………………………………………………………………...........

1.1. Робочий навчальний план………………………………………………………………………...

1.2. Тематичні плани………………………………………………………………………………..….

1.2.1. Тематичний план лекцій…………………………………………………………………...

1.2.2. Тематичний план практичних занять……………………………………………………...

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів….................................

1.2.4. Структура залікових кредитів модуля…………………………………………………….

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів…………………………………………………..

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань…………………………………………..

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань……………………………………….

1.4. Перелік навчально-методичної літератури……………………………………………………...

1.4.1. Основна література…………………………………………………………………………..….

1.4.2. Додаткова література………………………………………………………................................

2. Методичне забезпечення навчального процесу………………………………………………..

2.1. Загально-методичні матеріали……………………………………………………………………

2.1.1. Мета і завдання дисципліни………………………………………………..........................

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами………………………………………………

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації занять……………………………………………...

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти……………………………………...

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок……………………………………………....

2.1.6. Перелік питань для підсумкового контролю……………………………………………..

2.2. Методичні матеріали для викладачів……………………………………………………...……..

2.2.1 Тези або тексти лекцій…………………………………………………………...…………

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять…………………………………..…

2.3. Методичні матеріали для студентів………………………………………………………….…..

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять………………………………………….……

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів……………......

2.3.3. Форми і тематика індивідуально-дослідницької самостійної роботи студентів…….....

3. Матеріальне забезпечення навчального процесу…………………………...............................

Робоча програма складена на основі Типової навчальної програми з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації України для кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія” з кваліфікацією «Лікар-стоматолог» напрямку підготовки 1101 “Медицина” (Київ: Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, 2012). Вивчення дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» здійснюється на четвертому та п’ятому році навчання впродовж 7, 8, 9 та 10 семестрів.

Зміни та доповнення до робочої програми обговорено на засіданні кафедри дитячої стоматології «_____» __________2015 р.

Протокол № _____.

Завідувач кафедри

дитячої стоматології д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.

Зміни та доповнення до робочої програми ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з стоматологічних дисциплін «____»__________2015 р.

Протокол № ____.

Голова циклової комісії проф. Ожоган З.Р.

1. Робоча навчальна програма.

1.1. робочий навчальний план з дитячої хірургічної стоматології.

Організація навчального процесу кафедри дитячої стоматології з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до вимог Болонського процесу.

Модуль 1, 2. Спеціальність: 7.12010005 - “Стоматологія”
Структурований план підготовки з дисципліни

«Дитяча хірургічна стоматологія» для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю “Стоматологія”


Структура навчання

Кількість годин

Рік навчання

Вид

контролю


Всього, годин / кредитів

Аудиторних

СРС

Лекції

Прак­тичні

занят­тя

Модуль 1.

Змістових модулів - 3105/3,5 кредити ECTS

10

60

35

4

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Модуль 2.

Змістових модулів - 390/3,0 кредити ECTS

10

60

20

5

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Всього за дисципліну:

195 /6,5 кредити ECTS

20

120

55
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка