Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни теорія держави та права для підготовки фахівців у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство»Сторінка1/11
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра теорії держави та права

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
Для підготовки фахівців у галузі знань «Право» (0304)

за спеціальністю «Правознавство» 6.030401, ступеня вищої освіти (бакалавр)

Автори:

Горова О.Б. – професор кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент;Лазнюк Н.В. – доцент кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук

Затверджено

на засіданні кафедри протокол № 11

від 18. 12. 2014.


КИЇВ 2015 рік


ЗМІСТ    1. Опис навчальної дисципліни...................................................................3

    2. Програма навчальної дисципліни............................................................5

    3. Робоча програма навчальної дисципліни...............................................32


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія держави та права» є набуття курсантом вмінь і навичок стосовно питань (проблем), що пов’язані із закономірностями виникнення, розвиту, функціонування державно-правових явищ в суспільстві, озброїти майбутніх фахівців–юристів науково обґрунтованими формами і методами роботи в нормотворчій діяльності, при здійсненні систематизації чинного законодавства, у процесі правореалізаційної діяльності, в узагальненні юридичної практики, у проведенні профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та інших практичних діях.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія держави та права” є озброєння майбутніх юристів загальними знаннями про державу та право, їх інститути, оволодіння юридичною термінологією, формування високого рівня професійної правосвідомості та правової культури.
У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (слухач, студент) повинен

знати :

- основи методології в пізнанні державно-правових явищ;

- основні закономірності процесу виникнення держави та права;

- сутність і головні ознаки держави;

- основні підходи до типології держав;

- сутність функцій та форми держави;

- поняття та сутність правової держави та політичної системи суспільства;

- сутність права, його ознаки та функції, сучасні підходи до праворозуміння;

- сутність і різноманіття форм (джерел) права, види нормативно-правових актів;

- поняття, структуру та види норм права;

- сутність і співвідношення системи права та системи законодавства, види правових систем;

- поняття, ознаки та склад правового відношення;

- сутність правотворчості;

- специфіку реалізації та тлумачення права;

- механізм правового регулювання суспільних відносин;

- поняття та типологію правової поведінки;

- склад і види правопорушень, принципи юридичної відповідальності, а також місце й роль правоохоронних органів у боротьбі з правопорушеннями та у їх профілактиці;

- поняття й основні принципи законності, співвідношення законності й правопорядку;

- сутність, види правової культури та правової свідомості.

- поняття та сутність законності та правопорядку, а так само наслідки, що тягнуть за собою порушення режиму законності.


вміти :

- вільно володіти основними категоріями теорії держави та права, правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій;

- характеризувати державу, як політико-правове явище;

- типологізувати держави за конституційно-правовою базою, історичним типом;

- орієнтуватися в джерелах права, вміти вільно їх тлумачити;

- відрізняти правові відносини від інших видів суспільних відносин;

- аналізувати норми права, застосовуючи методи пізнання державно-правових явищ;

- вірно застосовувати норми права в різних життєвих ситуаціях;

- здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку;

- критично дивитися на явища правової системи.практичні навички:

- використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових проблем;

- застосувати теоретичні знання політико-правових концепцій для високопрофесійного виконання службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі: після вивчення юридичної деонтології (Н, ФПН); історії держави і права України (Н,ФПН); історії держави і права зарубіжних країн (Н,ФПН).


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

«Право»(0304)

Нормативна

«Правознавство»(6.030401)

Загальна кількість годин –180
1-й

1-й

Семестр

1-2-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –4


бакалавр

40 год.

12 год.

Практичні, семінарські

50 год.

12 год.

Самостійна робота

48 год.

156год

Вид контролю:

екзамен

6 год.


Категорії здобувачів вищої освіти: курсанти ННІПФПСКМ, ННІПФЕКП, ННІПФПМГБНГУ; слухачі, студенти ННІЗН.
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою k001@naiau.kiev.ua

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка