Навчально-методичний комплекс із дисципліни “логіка”Скачати 370.54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.03.2017
Розмір370.54 Kb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЛОГІКИ

ас. Крикун В.Ю.

Навчально-методичний комплекс

із дисципліни “ЛОГІКА”


для студентів геологічного факультету


Затверджено

Вченою радою

філософського факультету

Київ – 2007
Навчально-методичний комплекс побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Курс “Логіка” складається з 4 змістовних модулів. Кожний модуль містить короткий зміст лекційного матеріалу, плани семінарських занять, рекомендовану літературу та перелік завдань для самостійної роботи. Окрім того, у комплексі викладено пункти контролю знань студентів у балах, перелік теоретичних та практичних питань до іспиту, приклади розв'язання практичних завдань та літературу з курсу “Логіка”. Основна увага приділяється розвитку та вдосконаленню у студентів логічної культури, вміння критично мислити.
ЗМІСТ

ВСТУП

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЛОГІКИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ЛОГІКИ

Практичні заняття.ТЕМА 2: СЕМІОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЛОГІКИ

Практичні заняття.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕМА 3: ІМ'Я ТА ПОНЯТТЯ

Практичні заняття.

ТЕМА 4: ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ НАД ПОНЯТТЯМИ

Практичні заняття.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ТЕМА 5: ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ.

Практичні заняття.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

ТЕМА 6: МІРКУВАННЯ ТА УМОВИВІД

Практичні заняття.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Значення логіки полягає перш за все у тому, що знання основ цієї науки формує логічну культуру мислення людини, допомагає їй правильно мислити, уникати логічних помилок у своїх міркуваннях, коректно аргументувати власну точку зору, а також успішно користуватися методами критики та спростування.

Дехто вважає, що і без знання логіки міркування людини може бути бездоганним, а отже, вивчення цієї науки навряд чи зможе принести велику користь. Дійсно, кожна людина володіє стихійною, інтуїтивною логікою. Без неї вона була б неспроможна міркувати та спілкуватися з іншими людьми. Однак, логічна інтуїція та здоровий глузд ніколи не зможуть замінити логічних знань. Інтуїтивна логіка не завжди спроможна вирішити ті проблеми, які постають перед нею. Вона нерідко виявляється недостатньою для критики неправильних міркувань.

Звернемося до усім зрозумілого прикладу. Спортсмен-бігун може бігати без знання техніки бігу, фізіологічних процесів, що відбуваються в його організмі, психологічних чинників успішного подолання дистанції. Але значних результатів у спорті він зможе досягти лише за умови, якщо йому, принаймні, відомі всі ці речі. Так само і з логікою. Знання цієї науки багато у чому зумовлює уміння міркувати не стихійно, а свідомо, застосовуючи логічні закони та правила, і, отже, стимулює інтелектуальний розвиток людини в цілому, підвищує рівень її інтелекту.

Успішне засвоєння логічного матеріалу може стати у нагоді студентові при обранні теми наукового дослідження, при написанні курсової роботи за спеціальністю, при підготовці дипломної роботи
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЛОГІКИ
Перша особливість полягає в тому, що вивчення логіки потребує зосередження і систематичного підходу. Усі модулі комплексу взаємопов’язані, не можна зрозуміти наступну тему, не засвоївши попередню. Вивчення логіки потребує багато часу і певних зусиль. Як сказав один мудрець: “У водах логіки не слід плисти з піднятими вітрилами”.

Друга особливість полягає в тому, що засвоєння теоретичного матеріалу з логіки ще не означає, що людина зможе застосувати його на практиці. Знайти вихід з цієї ситуації можливо поєднавши теорію з вирішенням практичних завдань. У зв’язку з цим після опанування теоретичних питань з певної теми рекомендується виконати відповідні практичні завдання, а також якомога частіше застосовувати набуті логічні навички у повсякденному житті, при написанні контрольних чи курсових робіт, засвоєнні матеріалу інших філософських дисциплін, у дискусіях тощо. Лише за цих умов майбутні філософи зможуть навчитися логічно правильно мислити, не припускаючи елементарних логічних помилок у своїх міркуваннях і розпізнаючи їх у міркуваннях інших людей.

Третя особливість зумовлена насамперед специфікою філософського факультету і полягає в тому, що більш грунтовне вивчення логіки передбачає ознайомлення з провідними роботами видатних логіків та філософів минулих часів та сучасності. Тому кожний модуль передбачає самостійне опрацювання студентами спеціальної основної літератури.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИТеми

Кількість навчальних годин

Лекції

Самост. роб.


Змістовний модуль 1

1.

2.


Предмет та метод логіки

Семіотичний характер логіки
8

6

Змістовний модуль 2

3.

4.


Ім'я та поняття

Логічні операції над поняттями
6

4


Змістовний модуль 3

5.

Логічний аналіз висловлювань


6Змістовний модуль 4

6.

Міркування та умовивід


6


Разом
36

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Контроль здійснюється за накопичувальною системою.

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

20

15

15

10

40

100 (20+15+15+10+40)


Види робіт


Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

Усна відповідь

1 бал

(4 год. – 4 бали)1 бал

(2 год. – 2 бали)1 бал

(2 год. – 2 бали)1 бал

Письмове розв'язання практичних завдань

0,5 бали

(4 год. – 2 бали)0,5 бали

(2 год. – 1 бал)0,5 бали

(2 год. – 1 бал)0,5 бали

Домашнє виконання практичних завдань

0,5 бали

(4 год. – 2 бали)0,5 бали

(2 год. – 1 бал)0,5 бали

(2 год. – 1 бал)0,5 бали

Експрес-тестування

1 бал

(4 год. – 4 бали)1 бал

(2 год. – 2 бали)1 бал

(2 год. – 2 бали)1 бал

Письмова модульна контрольна робота

5 балів

6 балів

6 балів

5 балів

Самостійна робота

2 бали

2 бали

2 бали

1 бал

Конспект лекцій

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

Разом

20 балів

15 балів

15 балів

10 балів


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕМА: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ЛОГІКИ

Лекція №1 – 2 год.

Походження терміну “логіка”, його багатозначність. Визначення логіки як науки. Нормативний характер логіки. Логіка та інші науки.

Історичні етапи розвитку логічного знання. Традиційна логіка, її характерні ознаки. Розвиток логіки в добу Античності: Аристотель, стоїки, софісти. Логіка як частина тривіуму в епоху Середньовіччя. Особливості розвитку логіки в ХУІ – ХІХ ст.
Лекція №2 – 2 год.

Сучасна логіка, її характерні ознаки. Класичний період у розвитку сучасної логіки. Розділи класичної логіки: логіка висловлювань та логіка предикатів. Некласичний період у розвитку сучасної логіки. Основні розділи некласичної логіки: модальна логіка, логіка дії, логіка запитань та відповідей, логіка імперативів тощо.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка