Навчально-методичні матеріали зі спецкурсу «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»Сторінка3/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тема 2. Регулювання ЗЕД


Об’єктивні підстави, суб’єкти, засоби регулювання ЗЕД. Засоби регулювання ЗЕД.

Компетенція органів державного регулювання ЗЕД (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство економіки України, Державна митна служба України, Антимонопольний комітет України, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі). Компетенція органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в сфері ЗЕД.

Особливості правового статусу торгово-промислових палат.

Функції, угоди, принципи СОТ як регулятора міжнародної торгівлі на глобальному рівні.

Правові режими, що встановлюються для іноземних суб’єктів господарської діяльності: національний, найбільшого сприяння, спеціальний.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 2
Нормативно-правові акти

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. - № 30. – Ст.141.

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 13 жовтня 1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» // ВВР України. – 1992. - № 50. – Ст. 676.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж» // ВВР України . – 1994. - № 25. – Ст. 198.

Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості ВВР України. – 1997. - №24. – Ст. 170.

Закон України від 2 грудня 1997 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» // ВВР України. – 1998. - №13. – Ст. 52.

Закон України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України. – 1999 р. - №20-21. – Ст. 190.

Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України» // ВВР України. – 1999. - №29. – Ст. 238.

Указ Президента України від 23 жовтня 2000 р. № 1159 «Про Міністерство економіки України» // Офіційний вісник України. – 2000. - №43. – Ст. 1826.

Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 17 серпня 1998 р. № 1280 «Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків» // Офіційний вісник України. – 1998. - № 33. – Стор. 17.

Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 25 лютого 2003 р. № 255 «Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 9. – Ст. 398.

Наказ Державної митної служби України, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України і Державної податкової адміністрації України вiд 7 липня 1999 р. № 411/488/357 «Про затвердження Критеріїв оцінки та Порядку визначення підприємств – резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння» // Офіційний вісник України. – 1999. - № 30. – Стор. 154.
Міжнародно-правові акти

Марракешська угода про створення Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Генеральна угода з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Генеральна угода з торгівлі послугами // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Домовленість про правила та процедури, що регулюють вирішення спорів // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Механізм огляду торгової політики // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 24. – Ст. 1794.


Спеціальна література

Бублик В.А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности. Афтореф. дис. ... д-ра юрид. наук /12.00.03. – Екатеринбург, 2000.

Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. – Х., 2005.

Вишняков А. Договорный режим торговли между Украиной и ЕС и внутреннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5.

Вступ до права Європейського Союзу / Петров Р.А., Опейда З.Й., Федорчук Д.Е. та ін. – Донецьк, 2001.Гурняк І.Л. Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв'язків України. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2004.

Данильцев А.В. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2006.

Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского союза. – К.: Знання-Прес, 2004.

Джабиев А.П. Государственное регулирование внешней торговли России. Учебное пособие. – М., 2006.

Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. Учебное пособие. М.: Международные отношения, 2003.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник. Пер. з англ. – К.: ТОВ «Знання», КОО, 2001.

Коломацька С.П. Зовнішнє регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004.

Михайлик А.Г. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности государства (историко-теоретический и сравнительно-правовой анализ). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004.

Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые аспекты деятельности. – М.: Омега – Л., 2006.

Система світової торгівлі: практичний посібник. Пер. з англ. – К.: «К.І.С.», 2003.

Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. – К.: УАЗТ, 2000.

Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначення та функціонування // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3.

Юсупов В. Визначеність зовнішньоекономічної політики держави – основні чинники її законодавчого забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5.

Юсупов В. Правовий механізм функціонування зовнішньоекономічної політики держави // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №12.
Тема 3. Методи державного регулювання ЗЕД

Система методів державного регулювання ЗЕД (економічні й адміністративні, тарифні й нетарифні методи). Загальні засади застосування методів державного регулювання ЗЕД згідно з угодами СОТ.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Елементи митно-тарифного регулювання: мито, митний тариф, митна вартість, країна походження.

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій. Заборона окремих видів експорту та імпорту. Застосування технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів та вимог. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі ЗЕД. Державні закупівлі в сфері ЗЕД.ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 3
Нормативно-правові акти

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВР України. – 1991. - № 41. - Ст.546.

Закон України від 5 лютого 1992 р. «Про Єдиний митний тариф» // ВВР України. – 1992. - № 19. - Ст.259.

Закон України від 25 червня 1992 р. «Про ветеринарну медицину» // ВВР України.– 1992.– № 36.– Ст. 531.

Закон України від 30 червня 1993 р. «Про карантин рослин» // ВВР України.– 1993.– № 34.– Ст. 352.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // ВВР України.– 1994.– № 27.– Ст. 218.

Закон України від 7 травня 1996 р. «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» // ВВР України.– 1996.– № 28.– Ст. 133.

Закон України від 17 липня 1997 р. «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» // ВВР України. – 1997. - № 44. – Ст. 281.

Закон України від 23 грудня 1997 р. «Про безпечність та якість харчових продуктів» // ВВР України. – 1998. - № 19. – Ст. 98.

Закон України від 10 вересня 1999 р. «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» // ВВР України. – 1999. - № 44. – Ст. 389.

Закон України від 21 вересня 1999 р. «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» // ВВР України. – 1999. - № 48. – Ст. 405.

Закон України від 22 лютого 2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» // ВВР України. – 2000. - № 20. – Ст. 148.

Закон України від 17 травня 2001 р. «Про стандартизацію» // ВВР України. – 2001. - № 31. – Ст. 145.

Закон України від 17 травня 2001 р. «Про підтвердження відповідності» // ВВР України. – 2001. - № 32. – Ст. 169.

Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про митний тариф України» // ВВР України. – 2001. - № 24. – Ст.125.

Закон України від 24 жовтня 2002 р. «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» // ВВР України. – 2003. - № 1. – Ст. 1.

Закон України вiд 20 лютого 2003 р. «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» // ВВР України. – 2003. - № 23. – Ст. 148.

Закон України від 6 липня 2005 р. «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» // ВВР України. – 2005. - № 34. – Ст. 435.

Закон України від 1 грудня 2005 р. «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» // ВВР України. – 2006. - № 12. – Ст. 101.

Декрет Кабінету Міністрів України вiд 11 січня 1993 р.  № 4-93 «Про Єдиний митний тариф України» // ВВР України. – 1993. - № 12. – Ст. 107.

Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» // ВВР України. – 1993. - № 27. – Ст. 289.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 9 червня 1997 р.  № 574 «Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. №593 «Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності» // Офіційний вісник України. – 1999. - №15. – Стор. 18.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 4 листопада 1997 р. № 1211 «Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні» // Офіційний вісник України. – 1997. - №45. – Стор. 60.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1999 р. № 41 «Про порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 51. – Ст. 2298.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 12 грудня 2002 р. № 1864 «Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 51. – Ст. 2299.
Міжнародно-правові акти

Генеральна угода з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода з процедур імпортного ліцензування // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода з правил походження // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода з технічних бар'єрів в торгівлі // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua
Спеціальна література

Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. – Х., 2005.

Голомовзий В.М., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю., Босак А.О., Калиновська Н.Л. Митне регулювання: Навч. посібник. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004.

Голубєва В.О. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності та національне законодавство України (нетарифний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004.

Джабиев А.П. Государственное регулирование внешней торговли России. Учебное пособие. – М., 2006.

Єрофєєнко Л.В., Попова С.М., Селезень С.В. Митне право: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2006.

Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юстініан, 2004.Михайлик А.Г. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности государства (историко-теоретический и сравнительно-правовой анализ). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004.

Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання, 2004.

Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. — К.: Знання, КОО, 2003.Сандровский К. К. Международное таможенное право: Учебник. 2-е изд., испр. – К.: Знання, 2001.

Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навч. посібник. — 3.вид., доп. й перероб. — Х. : Еспада, 2004.

Шостак М.Ф. Митне право: Навч. посіб. – К. : ТП Прес, 2003. — 224с.

Шульга М.Г. Митне право України: Навч. посібник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005.
Тема 4. Зовнішньоекономічний договір

Поняття і ознаки зовнішньоекономічного договору. Критерії міжнародного (зовнішньоекономічного) характеру договору згідно з національним законодавством та міжнародними договорами.

Вимоги законодавства України щодо форми зовнішньоекономічного договору. Поняття письмової форми зовнішньоекономічного договору. Правові наслідки недодержання форми зовнішньоекономічного договору.

Право, що визначає форму зовнішньоекономічного договору. Право, що визначає права та обов’язки сторін зовнішньоекономічного договору.

Система умов зовнішньоекономічного договору. Юридичне значення преамбули зовнішньоекономічного договору. Предмет зовнішньоекономічного договору. Кількість та якість у зовнішньоекономічному договорі. Базисні умови поставки товарів у зовнішньоекономічному договорі. Ціна зовнішньоекономічного договору, індикативні ціни. Умови платежу у зовнішньоекономічному договорі, акредитив та інкасо як форми платежу, валютні застереження. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг) у зовнішньоекономічному договорі. Умови про упаковку та маркування в зовнішньоекономічному договорі. Форс-мажорні обставини. Санкції та рекламації в зовнішньоекономічному договорі. Арбітражне застереження. Інші умови зовнішньоекономічного договору.


ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 4
Нормативно-правові акти

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003р. // Голос України. - 2003.– 12–13 березня.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 23 вересня 1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // ВВР України. – 1994. - №40. – Ст. 364.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж» // ВВР України . – 1994. - № 25. – Ст.198.

Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» // ВВР України. – 2005. - № 32. – Ст. 422.

Указ Президента України від 4 квітня 1994 р. №567 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. №566 «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Указ Президента України від 10 лютого 1996 р. №124 «Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» // Урядовий кур’єр. – 1996. – 13 лютого.

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. №444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» // Офіційний вісник України. – 2001. - №39. – Ст. 1784.


Міжнародно-правові акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 45. – Ст. 3004.

Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р. // ВВР УРСР. – 1963. - № 8.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14 червня 1974 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 36. – Ст. 2539.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 15. – Ст. 1171.

Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 12. – Ст. 587.

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати (редакція 1993 р.) (публікація МТП №500) // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Міжнародні правила по інкасо Міжнародної торгової палати (редакція 1995 р.) // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Інкотермс: Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 р.) (публікація МТП №560) // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 33 (3 квітня).

Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА ) 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua


Спеціальна література

Ашурков О.О. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу. Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999.

«Бейкер и Макензи»: Международный коммерческий арбитраж. Государства Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. А. Тынель, В. Хвалей. – М.: БЕК, 2001.Белов А.П. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. – М.: Совинтерюр, 1992.

Белов В.Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры). – М.: Финансы и статистика, 2001.

Бєляєва А.П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001.

Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для высших учебных заведений.– СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий.– М.: Юр. лит., 1994.Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 2002.

Винокурова Л.Ф. Практика разрешения споров // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. Побирченко И.Г. – Научно-практическое издание. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.– С. 22–54.

Внешнеторговые сделки / Гринько И. С. (сост.). – Сумы: Орион, 1994.Громова Н. Внешнеторговый контракт. Учебное пособие.– М.: Юристъ, 2000.

Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. Пер. с серб.- хорват. – М. : Российское право, 1992.

Жуков В.Н. Виды внешнеторговых сделок. Контракт в международной торговле. – М., 1993.

Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – М., Междунар. отношения. – 1990.

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юр. лит., 1991.

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. – М.: Международные отношения, 2005.

Корепанова Н.А. Составление внешнеторговых контрактов. – М.: ПАИМС, 1993.

Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. – М.: ГроссМедиа, 2007.

Лазарева Т.П. Международное торговое право: расчёты по контрактам: Учеб. пособие. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003.

Международное частное право. Учебник / Под ред. Дмитриевой Г.К. – М.: «Проспект», 2000.

Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общей ред. Побирченко И.Г. Научно-практ. издание. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Монографія.– Полтава, 2004.

Митрович Б.Т. Рекламации в международной торговле: Пер. с серб.-хорват. – М.: Юрид. лит., 1991.

Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт: Учеб. пособие для вузов. – М.: «Закон и право»; Изд. объед. «ЮНИТИ», 1997.

Правила ИНКОТЕРМС: комментарии и аналитические материалы. – К., Юстиниан, 2002.Комаров А.С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. – М.: Статут, 2004.

Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та практики. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2005.

Розенберг М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения. – М.: Статут, 1999.

Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.– Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 2004.

Феонова Л. А. Контракты. Из практики внешнеэкономической деятельности. – С.-П.: Литон, 1998.

Фолсом Р.Х, Гордон М.У., Спаногл Дж. Международные сделки. Краткий курс. – М., 1996.

Функ Я.И., Калимов Д.А., Сергеев В.П. Курс внешнеторгового права. Основные внешнеторговые сделки. – М., 2007.

Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2002.

Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1993.


Тема 5. Валютне регулювання ЗЕД

Поняття валюних цінностей. Класифікатор іноземних валют та банківських металів. Поняття та види валютних операцій. Суб’єкти валютних операцій – резиденти та нерезиденти.

Поняття валютного регулювання та валютного контролю. Повноваження державних органів у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Функції банківської системи у сфері валютного контролю.

Ліцензування валютних операцій НБУ. Валютні операції, що потребують індивідуальної ліцензії НБУ.

Порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті. Відповідальність за порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті. Підстави звільнення від відповідальності за порушення строків проведення валютних операцій.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 5
Нормативно-правові акти

Закон України від 23 вересня 1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // ВВР України. – 1994. - №40. – Ст. 364.

Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України» // ВВР України. – 1999. - №29. – Ст.238.

Закон України від 28 листопада 2002 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // ВВР України. – 2003. - № 1. – Ст.2.

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» // ВВР України. - № 17. – Ст. 184.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26 грудня 1995 р.  № 1044 «Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України вiд 28 серпня 2001 р. № 1124 «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» // Офіційний вісник України. – 2001. - № 35. – Ст. 1630.

Постанова Правління Національного банку України вiд 26 березня 1998 р. № 119 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України» // Офіційний вісник України. – 1998. - № 15. – Стор. 43.

Постанова Правління Національного банку України від 4 травня 1998 р. №34 «Про затвердження класифікатора іноземних валют та банківських металів» // Офіційний вісник України. – 1998. - №21. – Ст. 2047.

Постанова Національного банку України вiд 16 березня 1999 р. № 122 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» // Офіційний вісник України. – 1999. - № 17. – Стор. 147.

Постанова Національного банку України вiд 24 березня 1999 р. № 136 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» // Офіційний вісник України. – 1999. - № 22. – Стор. 131.

Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль» // Офіційний вісник України. – 2000. - №14. – Ст. 573.

Постанова Національного банку України вiд 12 липня 2000 р. № 283 «Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України» // Офіційний вісник України. – 2000. - № 31. – Ст. 1320.

Постанова Національного банку України вiд 31 липня 2001 р. № 305 «Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України та внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України» // Офіційний вісник України. – 2001. - № 35. – Ст. 1633.

Постанова Правління Національного банку України вiд 12 листопада 2003 р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 51. – Ст. 2707.

Постанова Національного банку України вiд 30 грудня 2003 р. № 597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 6. – Ст. 340.

Постанова Національного банку України вiд 17 червня 2004 р. № 270 «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 29. – Ст. 1963.

Наказ Державної податкової адміністрації України від 23 жовтня 2002 р. № 505 «Щодо затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Офіційний сайт ДПА України: www.sta.gov.ua

Наказ Державної податкової адміністрації України від 3 серпня 2006 р. № 450 «Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» у разі припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог» // Офіційний сайт ДПА України: www.sta.gov.ua

Лист Вищого господарського суду України вiд 27 листопада 2001 р. № 01-8/1289 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням валютного законодавства» // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 1. – Ст. 146.Рекомендації Вищого господарського суду України від 17 грудня 2005 р. № 04-5/3360 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Вісник господарського судочинства - 2006 р. - № 2.

Спеціальна література

Богун В.П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2001.

Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006.

Іванський А.Й. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська держ. юридична академія. — О., 2000.

Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — Х. : Право, 2004.

Коваленко Г., Грек Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно- импортные операции, валютное регулирование / Центр юридического и бухгалтерского сервиса «Аверс». — Д.: Издательский дом «Владимир Дудник», 2000.

Кондусова Л.Ф. Валютно-финансовые расчеты внешнеэкономической деятельности: Конспект лекций / Харьковский гос. экономический ун-т. — 2-е изд., стер. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006.

Костюченко О.А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 4-е вид. — К.: А.С.К., 2006.

Кравченко Л.М. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНТЕУ, 2005.

Кравченко Л.М. Повноваження державних органів у сфері валютного контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - №2. – С. 75-82.

Крашенинников В.М., Наумов В.В., Вагин В.Д., Орешкин В.А., Пресняков В.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебник / В.М. Крашенинников (ред.). — М. : Экономистъ, 2005.

Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. — М. : Легат, 1996.

Лизелотт С. Валютные операции: Основы теории и практика / С.С. Любинина (пер.). — 2-е изд. — М. : Дело, 2001.

Наумов В.В., Вагин В.Д., Городецкий А.Е., Крашенинников В.М., Наумов В.В. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник по экон. спец. для учреждений высшего и сред. проф. образования / В.М. Крашенинников (общ.ред.). — М. : Экономика, 2003.

Орехов С.А. Проблемы диверсификации во внешнеэкономической деятельности корпораций. Практика международных расчетов и механизмы валютного регулирования. — М. : ИНИОН РАН, 2001.

Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. — О. : Студия «Негоціант», 2005.

Северин О.В. Правове регулювання валютних операцій. Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2003.

Україна в Міжнародному валютному фонді: Вступ України до МВФ. Статті угоди МВФ / Науково- дослідний фінансовий ін-т / Г.О. П'ятаченко (упоряд.), О.К. Єременко (упоряд.). — К., 1997.Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы. – М.: ПАИМС, 1995.

Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика: Мировая финансовая система; Международный финансовый контроль. – М.: Юнити, 2005.

Эбке Вернер Ф. Международное валютное право: Пер. с нем.. — М.: Междунар. отношения, 1997.

Тема 6. Особливості здійснення окремих видів зовнішньоекономічних операцій

Поняття операції консигнації. Співвідношення договорів комісії та консигнації. Правовий режим митного ліцензійного складу.

Поняття товарообмінної (бартерної) операції в сфері ЗЕД. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

Поняття операції з давальницькою сировиною в ЗЕД. Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції. Порядок реалізації на митній території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником. Порядок закупівлі на митній території України іноземним замовником давальницької сировини та порядок реалізації або вивезення виробленої з неї готової продукції. Порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції. Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною.ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 6
Нормативно-правові акти

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003р.// Голос України. - 2003.– 12–13 березня.

Закон України від 15 вересня 1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // ВВР України. – 1995. - № 32. – Ст. 255.

Закон України від 23 грудня 1998 р. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // ВВР України. – 1999. - № 5-6. – Ст.44.

Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 29 квітня 1999  № 756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Офіційний вісник України. – 1999. - № 18. – Стор. 50.

Постанова  Кабінету Міністрів України вiд 13 серпня 1999 р.  № 1489 «Про Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами» // Офіційний вісник України. – 1999. - №33. - Стор. 142.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. № 445 «Про затвердження порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 14. – Ст. 749.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 12 грудня 2002 р. № 1867 «Деякі питання застосування режиму митного складу» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 51. – Ст. 2302.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України вiд 26 листопада 2003 р. № 340 «Про затвердження Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 51. – Ст. 2711.

Наказ Міністерства економіки України вiд 16 березня 2006 р.  № 98 «Про порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни» // Офіційний вісник України. – 2006. - № 14. – Ст. 1025.

Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. № 592 «Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів» // Офіційний вісник України. – 1997. - № 3. – Стор. 123.

Наказ Державної митної служби України вiд 13 вересня 2003 р. № 609 «Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 41. – Ст. 2187.

Наказ Державної податкової адміністрації України вiд 25 лютого 2002 р. № 83 «Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 11. – Ст. 550.
Спеціальна література

Бабіч І.В. Договір переробки давальницької сировини: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006.

Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000.

Васильєва В.А. Договір консигнації. – Івано-Франківськ: Плай, 2002.

Волинец Л. Внешнеэкономический бартер. — Х. : Центр экономических исследований и управления «Консульт», 2005.

Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. – М.: LAW, 1994.

Миримская О.М. Компенсационные сделки: финансовые и правовые аспекты бартера, клиринга, встречной торговли. – М., АРГО, 1992.

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

Поняття та ознаки іноземних інвестицій. Іноземні інвестори.

Види іноземних інвестицій. Форми здійснення іноземних інвестицій. Оцінка іноземних інвестицій.

Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Правові наслідки нездійснення державної реєстрації іноземних інвестицій.

Суб’єкти господарювання з іноземними інвестиціями. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями.

Договори за участю іноземних інвесторів. Порядок державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

Поняття гарантій прав та законних інтересів інвесторів. Гарантії у разі змін законодавства. Гарантії у разі примусових вилучень та від незаконних діянь органів влади та посадових осіб. Гарантії трансферу капіталів у зв’язку з інвестиційною діяльністю.

Порядок здійснення інвестицій резидентами України за кордон: майнових, грошових.


ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 7
Нормативно-правові акти

Лісовий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 21 січня 1994 р. // ВВР України. – 1994. - № 17. – Ст. 99.

Кодекс України про надра: Прийнятий Верховною Радою України 27 липня 1994 р. // ВВР України. – 1994. - № 36. – Ст. 340.

Водний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 6 червня 1995 р. // ВВР України. – 1995. - № 24. – Ст. 189.

Земельний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. // ВВР України. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003р.// Голос України. - 2003.– 12–13 березня.

Закон України від 7 лютого 1991 р. «Про підприємництво» // ВВР УРСР. – 1991 р. - №14. – Ст.168.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України. – 1991. - № 47. – Ст.646.

Закон України від 6 червня 1992 р. «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» // ВВР України. – 1992. - № 33. – Ст. 474.

Закон України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР України. – 1994. - № 23. – Ст.162.

Закон України вiд 28 грудня 1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» // ВВР України. – 1995. - № 4. – Ст. 28.

Закон України від 7 березня 1996 р. «Про страхування» // ВВР України. - 1996.- № 18.- Ст.78.

Закон України від 19 березня 1996 р. «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України. – 1996.- № 19. – Ст.80.

Закон України від 14 вересня 1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // ВВР України. – 1999. - № 44. – Ст. 391.

Закон України від 17 лютого 2000 р. «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження» // ВВР України. - №12. – Ст.97.

Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // ВВР України. – 2001. - № 5-6. – Ст.30.

Закон України від 12 липня 2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України. – 2001.- № 47.- Ст. 251.

Постанова Верховної Ради України вiд 17 чевня 1992 р. № 2471 «Про право власності на окремі види майна» // ВВР України. – 1992.- № 35. – Ст. 517

Указ Президента України від 7 липня 1998 р. №748/98 «Про деякі питання іноземного інвестування» // Офіційний вісник України. – 1998 р. - № 27. – Стор. 24.

Указ Президента України вiд 13 вересня 1995 р. №839/95 «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. №229 «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України» // Урядовий кур’єр. - 1996. – 7 березня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій» // Збірник постанов Уряду України. – 1996.- №17. – Ст. 439.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» // Збірник постанов Уряду України. – 1996. - № 17. – Ст. 477.

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 93 «Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 5 вересня 1996 р. № 1061 «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» // Урядовий кур'єр. – 1996. – 19 вересня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» // Офіційний вісник України. – 1997. - № 6. – Стор. 41.

Порядок прийняття та розгляду Міністерством економіки України документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України: Затверджений наказом Міністерства еконоімки України від 7 листопада 2000 р. № 240 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст. 213.

Постанова Правління Національного банку України від 4 травня 1998 р. №34 «Про затвердження класифікатора іноземних валют та банківських металів» // Офіційний вісник України. – 1998. - №21. – Ст. 2047.

Постанова Правління Національного банку України від 29 січня 2003 р. № 36 «Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 6. – Ст. 248.

Постанова Правління Національного банку України вiд 16 березня 1999 р. № 122 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» // Офіційний вісник України. - 1999. - № 17. – Стор. 147.

Постанова Правління Національного банку України вiд 10 серпня 2005 р. № 280 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» // Офіційний вісник України. – 2005. - № 35. – Ст. 2132.

Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджені Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. № 281 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 35. – Ст. 2133.

Наказ Державної податкової адміністрації України вiд 29 червня 2005 р. № 238 «Про затвердження Порядку підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність» // Офіційний вісник України. – 2005. - № 29. – Ст. 1726.

Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 р. у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та частини першої статті 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) // Офіційний вісник України. – 2002. – №22. – Ст. 1068.
Міжнародно-правові акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій від 11 жовтня 1985 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Конвенція про захист прав інвестора від 28 березня 1997 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua
Спеціальна література

Богатырев А.Г. Инвестиционное право.– М., 1992.

Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. – М., 1996.

Виноградова Г.В., Кучер Б.І. Іноземне інвестування в міжнародному приватному праві / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2003.

Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посібник. — К.: Юридична думка, 2005.

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий). – М.: Инфра-М, 2001.

Есипов В. Международные инвестиции и международные закупки. – СПб., 1998.

Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10 апреля 2002 г. – Х.: Эспада, 2002.

Кібенко О.Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно- приватно- правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1998.

Коссак В.М. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996.

Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. – М., 2001.

Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). – М.: Экономистъ, 2004.

Логачев С.В., Боева О.Ю., Терентьева З.М. Оффшорные и неоффшорные юрисдикции Европы, Америки, Азии, Африки и Океании: практическое руководство по учреждению и налогообложению иностранных предприятий. – М.: НПК-ВЕСТА, 2007.

Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

Поєдинок В.В. Правове становище інвестора як суб'єкта господарських відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004.

Полатай В.Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000.

Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. Коссака В.М. – К.: Українська правнича фундація, 1999.– 176 с.Семерак О.С. Цивільно- правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999.

Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини). – Ужгород, 2000.

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

Федорчук В.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослі­дження). Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Донецьк, 2003.

Тема 8. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ)

Цілі, правові підстави, загальні принципи і передумови створення СЕЗ в Україні. Класифікація СЕЗ. Спеціальний режим господарської діяльності в СЕЗ.

Порядок створення СЕЗ. Управління СЕЗ. Порядок ліквідації СЕЗ.

Поняття території пріоритетного розвитку (ТПР). Спеціальний режим господарської діяльності на ТПР.


ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 8
Нормативно-правові акти

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 13 жовтня 1992 р. “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” // ВВР України. – 1992. - № 50. – Ст.676.

Закон України від 24 грудня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» // ВВР України. – 1999. - № 7. – Ст. 50.

Закон України від 24 грудня 1998 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» // ВВР України. – 1999. - № 7. – Ст. 51.

Закон України від 15 січня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Яворів» // ВВР України. – 1999. - № 15. – Ст.82.

Закон України від 18 березня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» // ВВР України. – 1999. - №18. – Ст.139.

Закон України від 3 червня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Славутич» // ВВР України. – 1999. - № 32. – Ст. 263.

Закон України від 3 грудня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» // ВВР України. – 1999. - № 38. – Ст. 351.

Закон України від 3 грудня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області» // ВВР України. – 2000. - № 2. – Ст. 15.

Закон України від 23 березня 2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Рені» // ВВР України. – 2000. - №25. – Ст.196.

Закон України від 23 березня 2000 р. «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту» // ВВР України. - 2000. - №26. – Ст.208.

Закон України від 11 травня 2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова» // ВВР України. – 2000. - № 32. – Ст. 259.

Закон України від 13 липня 2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» // ВВР України. – 2000. - №42. – Ст.349.

Закон України від 21 грудня 2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» // ВВР України. – 2001. - № 9. – Ст. 40.

Закон України від 22 березня 2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» // ВВР України. – 2001. - № 23. – Ст. 111.

Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області» // ВВР України. – 2001. - № 23. – Ст. 113.

Закон України від 18 листопада 2003 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області» // ВВР України. – 2004. - № 10. – Ст. 111.

Закон України від 18 листопада 2003 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області» // ВВР України. – 2004. - № 10. – Ст. 112.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 167 «Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні» // Урядовий кур’єр.- 1994. – 26 квітня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні» // Офіційний вісник України. – 1999. - № 27. – Стор. 137.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 30 листопада 2005 р. № 1119 «Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі» // Офіційний вісник України. – 2005. - № 48. – Ст. 2996.


Спеціальна література

Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004.

Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2005.

Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: проблемы и пути их решения / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. — Донецк : Юго-Восток, 2004. — 247с.

Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007.

Літвінчук І.А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон. – К., 2006.

Логачев С.В., Боева О.Ю., Терентьева З.М. Оффшорные и неоффшорные юрисдикции Европы, Америки, Азии, Африки и Океании: практическое руководство по учреждению и налогообложению иностранных предприятий. – М.: НПК-ВЕСТА, 2007.

Мостовенко С.В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005.

Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). — Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004.

Тема 9. Правові засади захисту національного товаровиробника в ЗЕД

Загальна характеристика законодавства про захист національного виробника.

Поняття демпінгу. Правові підстави захисту національного виробника від демпінгового імпорту. Порядок проведення антидемпінгового розслідування. Антидемпінгові заходи.

Поняття субсидії. Легітимні і нелегітимні субсидії. Правові підстави захисту національного виробника від субсидованого імпорту. Порядок проведення антисубсидиційного розслідування. Компенсаційні заходи.

Поняття зростаючого імпорту. Правові підстави застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну. Порушення та проведення спеціального розслідування. Заходи нагляду щодо імпорту в Україну. Спеціальні заходи.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 9
Нормативно-правові акти

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 5 лютого 1992 р. «Про Єдиний митний тариф» // ВВР України. – 1992. - № 19. - Ст.259.

Закон України від 22 грудня 1998 р. «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» // ВВР України. – 1999. - №12. – Ст. 97.

Закон України від 22 грудня 1998 р. «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» // ВВР України. – 1999. - № 12 – 13. - Ст. 80.

Закон України від 22 грудня 1998 р. «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» // ВВР України. – 1999. - №11. – Ст. 78.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України вiд 1 серпня 2002 р. № 232 «Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 35. – Ст. 1667.

Наказ Державної митної служби України вiд 23 січня 2006 р. № 30 «Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України» // Офіційний вісник України. – 2006. - № 6. – Ст. 320.


Міжнародно-правові акти

Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода про субсидії і компенсаційні заходи // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Угода про захисні заходи // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua


Спеціальна література

Бентлі Ф., Оніщук О.В., Осика С.Г., Покрещук О.О., Стенбрук К. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно-правові та економічні питання): Навч. посіб. / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ, 1999.

Загнітко О.П. Господарсько-правове забезпечення захисту вітчизняного товаровиробника (порівняльно-правове дослідження). Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 1999.

Осика С.Г., Теренс П. Стюарт, Василенко А.В., Коновалов В.В., Осика А.С. Новітнє українське законодавство по регулюванню проблем демпінгового, субсидованого та масованого імпорту (Перший Антидемпінговий кодекс України) / Академія зовнішньої торгівлі. — К. : УАЗТ, 1999.

Осика С.Г. Основы и особенности права США, Канады и Европейского Союза по защите от демпингового импорта. – К.: «К.І.С.», 2005.

Осика С.Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України. – К.: «К.І.С.», 2005.

Осика С.Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту. – К.: «К.І.С.», 2005.

Осика С.Г., Коновалов В.В., Покрещук О.О. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи.
Підручник. – К.: УАЗТ, 2001.

Осика С.Г. Правовое регулирование импорта: антидемпинговые меры. Второе изд. , переработанное и дополненное: Науково-дослідницка монографія. – К.: Благотворительная организация «Центр исследования ВТО, развития торгового права и практики», 2004.

Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах.


– К.: УАЗТ, 2000.

Тема 10. Відповідальність у ЗЕД

Загальні засади відповідальності суб'єктів ЗЕД. Відповідальність України як держави в ЗЕД.

Види та форми відповідальності в ЗЕД

Спеціальні санкції за порушення законів України про ЗЕД: накладення штрафів, застосування індивідуального режиму ліцензування, тимчасове зупинення ЗЕД.ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 10
Нормативно-правові акти
Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1992. - № 6. – Ст. 56.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Цивільний процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 р. // ВВР України. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.

Кодекс адміністративного судочинства України: Прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 р. // ВВР України. – 2005. - № 35-36, 37. – Ст.446.

Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» // ВВР України. – 2005. - № 32. – Ст. 422.

Указ Президента України вiд 2 квітня 1994 р. №127/94 «Про Консульський статут України» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 квітня 1998 р.  №524 «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Офіційний вісник України. – 1998. -№ 16. – Стор. 80.

Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. №47 «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» // Офіційний вісник України. – 2000. - №19. – Ст. 797.

Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. №52 «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Офіційний вісник України. – 2000. - №19. – Ст. 801.Спеціальна література

Безбах В.В., Масевич М.Г., Мозолин В.П., Герреро-Перес Б. А., Ковалев С. И. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : МЦФЭР, 2004.

Винокурова Л.Ф. Практика разрешения споров // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. Побирченко И.Г. – Научно-практическое издание. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.– С. 22–54.

Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник В 2-х тт. / Под ред. Васильева Е.А . – М.: Международные отношения, 2004 (Т.1), 2005 (Т.2).Жильцов А.Н. Практическое руководство по применению Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов. – М.: Волтес Клувер, 2007.

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юр. лит., 1991.

Розенберг M.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения. – М.: Статут, 1999.

Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.– Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 2004.

Совершенствование правового регулирования внешнеэкономической хозяйственной деятельности: Сб. науч. тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины / Мамутов В. К. (отв. ред.). — Донецк, 1998.Шевченко М. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №3. – С. 32-35.

Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1993.

Плани практичних (семінарських) занять

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка