Навчально-методичні матеріали зі спецкурсу «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»Сторінка2/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності

Предмет і система спецкурсу.

Поняття та ознаки ЗЕД. Джерела правового регулювання ЗЕД.

Принципи ЗЕД.

Суб’єктний склад ЗЕД. Критерії розмежування вітчизняних та іноземних суб’єктів ЗЕД. Момент виникнення права на здійснення ЗЕД.

Правове становище представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України.

Види ЗЕД. Експорт та імпорт як види ЗЕД. Поняття зовнішноьоекономічної операції.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 1
Нормативно-правові акти

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. - № 30. – Ст.141.

Кодекс торговельного мореплавства України: Прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 р. // ВВР України. – 1995. - № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.

Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. // ВВР України. – 2002. - № 38-39. – Ст.288.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003р.// Голос України. - 2003.– 12–13 березня.

Закон УРСР «Про економічну самостійність Української РСР» // ВВР УРСР. – 1990. - №34. - Ст.499.

Закон УРСР від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.– 1991.– № 29.– Ст. 377.

Закон України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР України. – 1994. - № 23. – Ст.162.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж» // ВВР України . – 1994. - № 25. – Ст.198.

Закон України вiд 28 грудня 1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» // ВВР України. – 1995. - № 4. – Ст. 28.

Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // ВВР України. – 2003 - № 31-32. – Ст. 263.

Закон України вiд 19 червня 2003 р. «Про основи національної безпеки України» // ВВР України. – 2003 - № 39. – Ст. 351.

Закон України вiд 11 грудня 2003 р. «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» // ВВР України. – 2004 - №15. – Ст. 232.

Закон України від 16 березня 2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 15. – Ст. 1028.

Закон України від 29 червня 2004 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України. – 2004. - № 50. – Ст. 540.

Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» // ВВР України. – 2005. - № 32. – Ст. 422.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 22 листопада 1999 р. №2120 «Про затвердження Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України // Офіційний вісник України. – 1999. - №47. – Стор. 45.

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18 січня 1996 р. № 30 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua

Наказ Державної податкової адміністрації України вiд 12 серпня 1997 р. № 293 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток» // Офіційний вісник України. - 1997. - № 34. – Стор. 181.


Міжнародно-правові акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 46. – Ст. 2419.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 15. – Ст. 1171.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 24. – Ст. 1794.


Спеціальна література

Анцелевич Г.О., Голубєва В.О., Злуніцина Т.В., Ковалевська Л.І., Юлдашев О.Х. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом / О.Х. Юлдашев (ред.). — К. : МАУП, 2005.

Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. – М.: Статут, 2003.

Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004.

Безбах В.В., Масевич М.Г., Мозолин В.П., Герреро-Перес Б. А., Ковалев С. И. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : МЦФЭР, 2004.

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: Академический курс. – М.: Волтерс Клувес, 2004.

Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс.– М.: Изд-во «Норма», 2001.

Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник В 2-х тт. / Под ред. Васильева Е.А . – М.: Международные отношения, 2004 (Т.1), 2005 (Т.2).Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

Загородній А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність. Словник. – К.: ЦУЛ, 2007.

Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006.

Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. – К.: ЦУЛ, 2004.

Кривенький А.И. Правовое регулирование международных экономических отношений . – М.: Дашков и К, 2006.

Лазебник Л.Л., Данілов О.Д. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005.

Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006.

Мережко А. Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права. – К., 1999.

Мережко А. А. Транснациональное торговое право.– К.: Таксон, 2002.

Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003.

Поєдинок В.В. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: проблеми законодавчого визначення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – №2. – С.66-74.

Попондопуло В.Ф. Международное торговое право. Учебное пособие. – М.: Омега – Л, 2005.

Совершенствование правового регулирования внешнеэкономической хозяйственной деятельности: Сб. науч. тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины / Мамутов В. К. (отв. ред.). — Донецк, 1998.Румянцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

Таланаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. – М.: Юрид. лит., 1985.

Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права.– Минск: Амалфея, 1999.

Філіпенко Т.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Наук.-практ. посібник / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ — Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006.

Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1993.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка