Навчально-методичні матеріали зі спецкурсу «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»Сторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Навчально-методичні матеріали зі спецкурсу

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів 5 (6) курсу юридичного факультету
К И Ї В – 2007
Навчально-методичні матеріали зі спецкурсу

«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

для студентів 5 (6) курсу юридичного факультету

Укладач: Поєдинок В.В., канд.юрид.наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рецензент: проф. Щербина В.С., доктор юридичних наук, завідувач кафедри господарського права

Затверджено:

Кафедрою господарського права

Протокол № ___ від «___» _________________ 2007 р.

Схвалено:

Методичною комісією юридичного факультету

«___» _________________ 2007 р.

Авторські права застереженіЗ М І С Т


Загальні методичні поради

4

Тематичний план спецкурсу «Правове регулювання

зовнішньоекономічної діяльності»

6

Програма спецкурсу «Правове регулювання

зовнішньоекономічної діяльності»

7

Плани практичних (семінарських) занять

36

Контрольні питання

48

Тематика магістерських/дипломних робіт

50


Загальні методичні поради

Сучасний етап економічних та соціальних перетворень в Україні вимагає інтегрування її у світове економічне співтовариство, поглиблення співпраці з іншими державами. Це передбачає інтенсифікацію взаємовідносин з іноземними господарюючими суб’єктами, активний обмін капіталом, товарами, послугами, робочою силою, ефективний трансфер технологій, залучення іноземних інвестицій.

Необхідною умовою зазначених процесів є належне правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка становить важливий напрямок діяльності значної частини вітчизняних суб’єктів господарювання. Найбільш загальною вимогою до правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності є дотримання балансу приватних інтересів суб’єктів цієї діяльності та публічних інтересів різних рівнів, що, в свою чергу, вимагає комплексного застосування приватно-правових та публічно-правових регулятивних інструментів. Особливої актуальності питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності набувають у зв’язку з завершенням процесу набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі (СОТ).

Вивчення законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, та відповідних міжнародно-правових актів є важливою складовою підготовки кваліфікованих фахівців в галузі права, економіки, управління тощо, забезпечує оволодіння студентами систематизованими знаннями щодо засад правового регулювання зовнішньоекономічних відносин, а також необхідними навичками практичного правозастосування.Предметом спецкурсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є суспільні відносини, що складаються в процесі організації і безпосереднього здійснення зовнішньоекономічної діяльності як господарської діяльності, побудованої на взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.

Навчальна дисципліна «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» покликана забезпечити набуття студентами знань про основні інститути законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність як підгалузі господарського законодавства. Цій меті відповідає зміст навчально-методичних матеріалів зі спецкурсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», які містять: а) тематичний план спецкурсу; б) програму спецкурсу; в) плани практичних та семінарських занять з списком нормативних та інших джерел, необхідних для вивчення певної теми; г) контрольні питання зі спецкурсу; д) теми дипломних робіт зі спецкурсу; е) теми магістерських робіт зі спецкурсу.

Для оптимального опанування спецкурсом «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» студенти повинні:


  • відвідувати лекції зі спецкурсу, оскільки вони зазвичай враховують останніші зміні в законодавстві про зовнішньоекономічну діяльність, дають цілісне бачення певної теми і акцентують увагу на проблемних питаннях;

  • закріплювати та поглиблювати отимані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, а також додаткової літератури з відповідних тем спецкурсу;

  • використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, цивільного та господарського права, міжнародного публічного та приватного права, спецкурсу «Міжнародний комерційний арбітраж»;

  • користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет;

  • виконувати завданя для самостійної роботи, відвідувати та брати активну участь у практичних заняттях зі спецкурсу.

Для поглиблення вивчення окремих тем зі спецкурсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», написання дипломних та магістерських робіт до кожної теми спецкурсу пропонується список літератури (нормативно-правові акти, збірники законодавства та його коментарі, наукові статті, монографії, підручники та навчальні посібники). При цьому студенти мають враховувати період написання (виходу з друку) тих чи інших джерел, в т.ч. можливість прийняття нових нормативно-правових актів, внесення змін в чинні нормативно-правові акти після написання (виходу з другу) відповідних джерел.

До всіх (або значної частини) тем спецкурсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» можуть бути рекомендовані такі джерела:  • Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 282 с.

  • Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

  • Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі: Підручник. – К.: «К.І.С.», 2005. – 514 с.

  • Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / Под ред. И. Г. Побирченко – К.: Праксіс, 2006. – 864 с.

  • Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність: Зб. Норм. Актів. – К.: Істина, 2006. – 280 с.

Корисну для вивчення спецкурсу інформацію можна отримати за електронними адресами:

http://www.me.gov.ua (Міністерство економіки України)

http://www.ucci.org.ua (Торгово-промислова палата України)

http://www.wto.org (Світова організація торгівлі)

http://www.wto.org.ua (Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практики)

Тематичний план спецкурсу

«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»№ п/п

Назва теми


Кількість лекційних годин

Кількість годин семінарсь-ких занять

д/в

з/в

д/в

з/в

1.

Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності

4

1

2

-

2.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

1

2

-

3.

Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

6

2

2

-

4.

Зовнішньоекономічний договір

6

2

2

-

5.

Валютне регулювання та валютний контроль у зовнішньоекономічній діяльності

4

2

2

-

6.

Особливості здійснення окремих видів зовнішньоекономічних операцій

4

2

-

-

7.

Правовий режим іноземного інвестування

4

2

2

-

8.

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон

2
-
9.

Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносинах

4

1

2

-

10

Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності

2

1

2

-
Загальна кількість годин

38

14

16

4


Програма спецкурсу

«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка