Навчальний посібник Вінниця внту 2010 (075) ббк 81. 2У-96Сторінка2/6
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. ПРО ФІЗИКУ ТА ФІЗИКІВ
Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.
Швидкість, тиск, світло, відстань, коло, речовина, рідина, вісь, коливання, бік, вага, стан, опір, струм, вигляд, будова, напруга, потужність, напрям, зіткнення, властивість, вимірювання, рух.
виштовхувати – виштовхнути кого, що,

залишати – залишити кого, що,залишатися – залишитися де,

відбуватися – відбутися де,

витісняти – витіснити кого, що,

рухатися – перебувати де, у чому,

дорівнювати чому,

припиняти – припинити що,

формулювати – сформулювати що,

встановлювати – встановити що,

користуватися чим,

створювати – створити що,

виявляти – виявити що,

сприяти чому,

занурювати – занурити кого, що,
Завдання 2. Запишіть пари антонімів.
Запитувати, рух, менший, великий, підвищити, збільшити, частіше, відповідь, малий, кривий, запитання, знизити, рідше, поєднувати, зменшити, більший, відповідати, спокій, роз’єднувати, прямий.
Завдання 3. Поясніть, від яких основ утворилися складні слова. З’ясуйте значення цих слів.
Прямолінійний, криволінійний, електромагнітний, фотоефект, газоподібний, взаємодія, всесвітній.
Завдання 4. Слова, що стоять у дужках, поставте у потрібній формі.
Занурити у (рідина), рухатися по (коло), виштовхувати з (вода), перебувати в (стан), зв’язувати з (молекули), лежати на (пряма лінія), переходити з (місце) на місце, плавитися при (певна температура).
Завдання 5. Поясніть значення словосполучень.
Агрегатний стан, будова тіл, амплітуда коливань, електричний заряд, описувати лінію, вісь обертання, напрям руху, температура плавлення, закон тяжіння, теорія відносності.

Завдання 6. Знайдіть спільнокореневі слова.


Кристалічний, коливатися, кількісний, обертатися, рух, залежність, вісь, тяжкий, швидкий, тяжіння, рівний, молекула, будова, квантовий, зміна, рідкий, визначати, обертання, осьовий, високий, будувати, коливальний, квант, рухатися, визначення, змінювати, дорівнювати, кристал, залежати, нерухомий, незалежний, міжмолекулярний, рідина, обертальний, коливання, якісний, ходити, підвищити, кількість, швидкість, перехід, якість.
Завдання 7. Прочитайте діалоги. Визначте тему кожного діалогу.
І. – Ти добре знаєш механіку?

– Непогано. Іспит склав на відмінно.  • Поясни мені, що таке траєкторія?

  • Це лінія, яку описує матеріальна точка під час руху. Рух точки поділяють на прямолінійний та криволінійний в залежності від вигляду траєкторії.

  • Як рухаються точки під час обертання?

  • При обертальному русі всі точки тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній прямій.

  • Яку назву має ця пряма?

  • Це вісь обертання.

І


І. – Нагадай мені формулювання закону Архімеда. Я вже нічого не пам’ятаю зі шкільного курсу.

  • Слухай. На тіло, занурене в рідину, з боку рідини буде діяти тиск: з боків і зверху вниз, і знизу вверх. Але тиск знизу більший за тиск зверху, тому будь-яке занурене у рідину тіло буде виштов-

  • хуватися нею знизу вверх під дією деякої сили. Ця сила дорівнює вазі рідини, що витіснена цим тілом.

ІІІ. – Будь ласка, розкажіть про агрегатні стани речовини.  • Речовина може перебувати в таких агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. При певних умовах речовина може бути в стані плазми.

  • Як характеризуються сили взаємодії між молекулами?

  • Сили взаємодії між молекулами визначають будову тіл і характер молекулярного руху. Сили взаємодії тим менші, чим більші міжмолекулярні відстані. В газах середня відстань між молекулами досить велика порівняно з розмірами молекул. Молекули рухаються хаотично, змінюють напрям руху при зіткненнях. Вони рухаються незалежно одна від одної, тому що сили взаємодії малі. У твердих кристалічних тілах відстані між молекулами значно менші, ніж у газах, тому міжмолекулярні сили більші. У кристалах молекули, атоми переходять з місця на місце рідко, більшу частину часу вони перебувають у коливальному русі відносно деяких нерухомих точок або вузлів.

  • А якщо підвищити температуру твердого тіла?

  • Тоді збільшиться амплітуда коливань молекул, збільшаться відстані між вузлами, атоми частіше залишатимуть свої вузли. При певній температурі, що називається температурою плавлення, відбувається перехід у рідкий стан.

  • Добре. Ви відповіли правильно.

Завдання 8. Закінчіть речення.
 1. Речовина може перебувати в таких агрегатних станах ...

 2. У твердих кристалічних тілах відстані між молекулами ...

 3. У газах молекули рухаються ...

 4. Під час обертання всі точки тіла рухаються ...

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.
   1. Який рух називають обертальним?

   2. Що таке вісь обертання?

   3. Яка лінія є траєкторією?

   4. Як формулюється закон Архімеда?

   5. Чому відбувається перехід речовини з твердого стану у рідкий?

 1. У якому агрегатному стані може перебувати вода?

Завдання 10. Прочитайте речення. Замість крапок поставте у потрібній формі прізвища відомих вчених.
 1. Зв’язок між кількісними та якісними характеристиками елементів виявив ...

 2. ... створив квантову теорію фотоефекту, теорію відносності.

 3. ... дав перше наукове визначення поняття електромагнітного поля.

 4. Перший закон ... називають ще законом інерції.

 5. Закони дії магнітного поля на струм були встановлені ... у 1820–1821 рр.


Довідковий матеріал: Ампер, Менделєєв, Ньютон, Ейнштейн, Максвелл.

Завдання 11. Складіть діалоги про видатних учених.


Д

овідковий матеріал 1. Архімед. Народився 287 р. до н. е. у багатому місті Сицилії – Сиракузах. Він був видатним механіком, інженером, математиком. Про нього розповідали легенди. Ученого було вбито 212 року до н.е.
 1. Н

  ьютон
  . Народився 1647 р. в Англії. Закінчив Кембриджський університет. Ньютон був видатним фізиком, астрономом, математиком. Він сформулював основні закони механіки, встановив закон всесвітнього тяжіння. Помер Ньютон у віці 84 років. До кінця життя він не припиняв наукової роботи.


 1. Ейнштейн. Учений мешкав у Німеччині, Швейцарії, США. Він лауреат Нобелівської премії (1921 р.). Ейнштейн встановив закони фотоефекту, виклав основи квантової теорії світла, створив теорію відносності.

Завдання 12. Поясніть, чому ці назви одиниць можна вважати словами-памятниками?


Ампер, ом, ват, кулон, гаус, генрі, фарада, ньютон, паскаль, джоуль, бекерель, вольт, герц.
 Визначте, якими одиницями виміряють силу, тиск, напругу електричного поля, силу електричного струму, роботу та кількість теплоти, опір провідника, потужність.
Завдання 13. Підготуйте короткі розповіді про вчених, чиї прізвища є у складі назв елементів періодичної системи Менделєєва.
Ейнштейній, курчатовій, фермій, кюрій, менделєєвій, лоуренсій.


5. ХІМІЧНІ ЗАКОНИ
Завдання 1. Прочитайте слова, з’ясуйте їх значення.
Якість, кількість, речовина, сполука, положення, умова, тиск, склад, будова, збереження, розрахунок.
Завдання 2. Поясніть значення словосполучень.
Відігравати (відіграти) роль. Дістати назву. Хімічна реакція. Хімічне рівняння.
Завдання 3. Знайдіть та запишіть антоніми.
Простий, незалежний, загальний, великий, утворювати, сталий, різний, малий, багато, окремий, знищувати, змінний, залежний, мало, початок, складний, однаковий, кінець.


Завдання 4. Підберіть до назв елементів відповідні хімічні символи.
Водень, кисень, вуглець, фосфор, сірка, хлор, кальцій, калій, залізо, мідь, срібло, золото, азот.
Довідковий матеріал: К, Fe, Cu, H, P, O, C, S, Ag, N, Au, Cl, Ca.
Завдання 5. Провідміняйте іменники.
Н. калій мідь залізо кисень сірка

… … … … … …


Завдання 6. Утворіть словосполучення.
Зразок: Формулювати, правило, закон.

Формулювання (чого) правила, закону.
Утворити сполуку, речовину. Утворення (чого) ...

Виконати розрахунки, роботу. Виконання (чого) ...

Рахувати атоми, молекули. Рахування (чого) ...

Добувати метали, воду. Добування (чого) ...

Виявити факти, помилку. Виявлення (чого) ...


Завдання 7. Поясніть, як утворилися прикметники.
Молекулярний, немолекулярний, кристалічний, італійський, якісний, кількісний, французький, хімічний, російський.

Завдання 8. Прочитайте текст. Запишіть формулювання основних хімічних законів.


У 1748 році російський учений М. В. Ломоносов сформулював положення, яке відіграло велику роль у розвитку хімії і дістало назву закону збереження маси: маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються в результаті реакції.

Наприклад: якщо в реакцію

К2 S + CuCl2 = CuS + 2 KCl

вступили сульфід калію і хлорид міді загальною масою 7 г, то в результаті утворяться сульфід міді і хлорид калію, загальна маса яких також дорівнює 7 г.

Цей закон дає основу для виконання розрахунків за хімічними рівняннями.

На початку ХІХ ст. французький учений Ж. Пруст сформулював закон сталості складу: речовини мають сталий якісний і кількісний склад незалежно від способу та місця їх добування. З розвитком хімії виявилось, що закон не є загальним. Багато кристалічних речовин немолекулярної будови можуть мати різний кількісний склад залежно від способу їх добування. Наприклад, оксид заліза (FeO) може мати склад Fe 0.890; Fe 0.910; Fe 0.930.

Хімічні сполуки з молекулярною структурою мають сталий якісний і кількісний склад незалежно від способу і місця їх добування – це більш точне формулювання закону.

Закон, сформульований у 1811 році італійським ученим А. Авогадро, звучить так: в однакових об’ємах будь-яких газів за однакових умов (температура і тиск) міститься однакове число молекул.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.


 1. Що вам відомо про життя та діяльність М. В. Ломоносова?

 2. Який хімічний закон сформулював Ломоносов?

 3. Чому змінилося формулювання закону Пруста?

 4. Який закон був сформульований А. Авогадро?


Завдання 10. Складіть номінативний план тексту.


Завдання 11. Перекажіть текст за планом.
Завдання 12. Підготуйте розповідь про періодичний закон Д. І. Менделєєва.

 1. ГАЗЕТИ ТА ЖУРНАЛИ. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Завдання 1. Прочитайте слова та словосполучення. З’ясуйте їх значення.


а) журналіст, редактор, диктор, політик, новина, стаття, телецентр, телестудія, канал, колір, антена, радіоприймач; кольоровий телевізор, багатосерійний фільм, сучасна людина, чітке зображення, професійне свято, дрібна монета, телевізійна вистава, небезпечна робота, внутрішня (зовнішня) політика, рекламне оголошення;


б) заважати – завадити кому

вмикати – увімкнути що

вимикати – вимкнути що

перемикати – перемкнути що

перевіряти – перевірити що

викидати – викинути що

залишати – залишити що

припиняти – припинити що

доводити – довести що;


в) посилити (зменшити) – посилювати (зменшувати) звук

здійснювати – здійснити передачу

вести – провести передачу

передплачувати – передплатити газету


Завдання 2. Утворіть словосполучення.
дивитися журнал

припинити телевізор

передплатити робота

викинути програма

вимкнути розмова

передача


Завдання 3. Заповніть таблицю.
Н. стаття журналіст     диктор телебачення

… … … … …


Завдання 4. Прочитайте діалоги.
1. – Що сьогодні по телевізору?

– Не знаю. Подивися програму.

– Увімкни. Зараз почнеться передача “Новини ”.

2. – О котрій годині місцеві студії припиняють роботу?

– Не знаю. Мабуть, о четвертій ранку…

3 – Перемкни телевізор на іншу програму; тут реклама, а там буде цікавий серіал.

– Дивись. Не забудь вимкнути, коли фільм закінчиться. Я вже лягаю спати.


 1. – У тебе новий телевізор?

– Так.

– Як він працює?

– Добре.

– Скільки каналів він має?

– Вісімдесят.

– Який розмір екрана?

– 54 см.

– У вас кімнатна антена?

– Ні, супутникова.
5. – Увімкни радіоприймач. Послухаємо новини.

– Але ж тобі треба виконувати домашнє завдання.

– Я можу і слухати, і писати. Зменши трохи звук.

– А мені навіть музика заважає. Ти чув, що сьогодні передали по радіо?

– Ні, не чув. А що?

– Щоб ви завтра не йшли до школи. Обіцяли температуру до 27 градусів морозу.

– Це правда?

– Звичайно.

– Чому ж ти мовчав?!

– Я чекав, поки ти виконаєш домашнє завдання.


6. – Після роботи я люблю почитати газету.

– Які газети ви передплачуєте?

– “Голос України”. Мене цікавить політика. Я читаю останні новини, статті з проблем внутрішньої та зовнішньої політики України. Газету мені приносять додому. А ви передплачуєте газету чи купуєте у кіоску?

– Передплачую “Місто”, в кіоску купую “20 хвилин”, “Дзеркало тижня”, “Комерсант”. Раніше ми передплачували журнали “Здоров’я”, “Перець”, “Вогник”. Тепер ходжу читати журнали до бібліотеки. Вона у нашому будинку, на першому поверсі. Дуже зручно. Правда, сьогодні цікаві матеріали можна знайти в Інтернеті.

– У наш час багато цікавої інформації можна почерпнути з Інтернету, що економить наш час …

Завдання 5. Доповніть речення.
  1. Кожного дня ми дивимося програми українського ... . Я люблю дивитися інтерв’ю з ... , спортивні ... , музичні ... .

  2. Мені подобаються науково-популярні статті. Ці публікації можна ... Цей журналіст гарно пише про природу та екологічні проблеми. Так писати може тільки дуже добра ... .

  3. Ви читали сьогоднішню ... ? Там пишуть про наш ... .

  4. Наш телевізор працює добре. Зображення …, звук …. Але краще дивитися телепередачі ... .

  5. Я люблю багатосерійні ... .

  6. У нашому ... кожна сім’я отримує газету “Вечірня Вінниця”. Там тільки рекламні ... та програма ... . Читаючи цю газету, ви дізнаєтеся, де можна купити автомашину, вилікувати зуби, як відремонтувати ... , навчитися ... на комп’ютері.

Завдання 6. Трансформуйте речення. Замініть пряму мову непрямою.


Зразок : Наталя попросила мене: “Увімкни телевізор”. Наталя попросила, щоб я увімкнув телевізор.


1. Батько попросив мене: “Перемкни телевізор на іншу програму”. 2. Роман спитав його: “Які газети ти передплачуєш?” 3. Мати наказала Петрові: “Вимкни приймач. Лягай спати”.


Завдання 7. Прочитайте речення. Слова в дужках поставте у потрібній формі. Напишіть запитання до речень.
У (новорічна ніч) 1939 (рік) почав працювати Московський телецентр. У 1945 (рік) передачі Московської телестудії приймали тільки 425 (телевізори). Перші телепередачі за електронною системою почалися в (Україна) 1951 (рік). У 1962 (рік) з (космічні кораблі) здійснили першу передачу з (космос). З 1968 (рік) з (Київ) ведуться передачі кольорового телебачення.
Завдання 8. Дайте відповіді на запитання.


 1. Скільки часу ви дивитеся телевізор? Чи знаєте ви про поради лікарів щодо цього?

 2. Що вам дає телебачення?

 3. Чи вважаєте ви, що сучасна людина не може жити без телевізора?

 4. Які газети читають у вашій сім’ї?

 5. З якої сторінки ви починаєте читати газету?

 6. Чи викидаєте ви прочитану газету? Чи залишаєте якісь матеріали?

 7. Що вам подобається (не подобається) у газетах?

 8. Чому в газетах багато статей з неперевіреними фактами?

 9. Чому читачі пишуть листи до редакторів газет? Чи писали ви коли-небудь?

 10. В Україні багато професійних свят. Є день журналіста. Чи є таке свято у вашій країні?

 11. Що ви читаєте частіше, газети чи інтернет видання?

Завдання 9. Чи знаєте ви, що …


Слово газета прийшло у мови народів Європи з італійської мови. Так називали дрібну монету, яку треба було заплатити за читання. Назва монети перейшла на саму газету – листок з новинами.
Завдання 10. До вас підійшли журналісти з проханням розповісти про навчання іноземців в Україні. Що ви розповісте?
Завдання 11. У журналістів небезпечна робота. Доведіть це реальними фактами.
Завдання 12. Ваша подруга любить дивитися телевізійні вистави, а ви хочете запросити її на виставу до театру. Доведіть їй, що театральна вистава краща за телевізійну.
Завдання 13. Ваш телевізор зіпсувався, а ви хочете подивитися передачу. Зверніться за допомогою до сусіда.
Завдання 14. Ви журналіст. Візьміть інтерв’ю у студента, що навчається на першому курсі ВНТУ.
Завдання 15. Ви диктор телебачення. Оголосіть програму передач.


7.00 – Погода.

7.10 – Мультфільм.

8.00 – Новини.

8.30 – Спортивний канал.

9.00 – Музична пошта.

10.15 – Україна сьогодні.

11.30 – Природа і ми.

12.20 – Х/ф “Берлін – Москва”.

16.10 – Вісті з регіонів.

20.00 – Подробиці.

00.40 – “Ви ще не спите”?7. ТЕАТР ТА КІНО.

МУЗЕЙ. КОНЦЕРТ
Завдання 1. Прочитайте слова та словосполучення. З’ясуйте їх значення.
а) композитор, твір (твори), детектив, режисер, мистецтво, галерея, комедія (кінокомедія), артист, архітектура, співак, вистава, спектакль, білетер, балкон, програмка;
б) музичний твір, художній музей, західне (східне) мистецтво, зарубіжний письменник, дія спектаклю;
в) оглянути музей, виконувати твір, відвідати театр, придбати квиток, зніматися у фільмі, створити фільм.
Завдання 2. Провідміняйте слова.
Н. музей музика музикант мистецтво театральний

… … … … … …


Завдання 3. Від слів, що стоять у дужках, утворіть прикметники.
Зразок : інструменти (музика) – музичні інструменти.


Театр (народ, держава, опера), музика (класика), артист (театр), програма (концерт), музей (завод, університет, історія, література, наука, школа), концерт (свято, музика), фільм (документ, звук, конкурс) квиток (вхід).


Завдання 4. Прочитайте інформацію про найкращі музеї світу. Назви міст поставте у потрібній формі.
Ермітаж знаходиться у (Петербург), Метрополітен-музей – у (Нью-Йорк), Лувр – у (Париж), Британський музей – у (Лондон), Прадо – у (Мадрид). Художні галереї є у (Москва, Вашингтон, Дрезден).
Завдання 5. Розкажіть про найкращі музеї вашої країни. Що цікавого можна побачити в них? Як часто ви ходили у музеї під час навчання у школі? Що ви любите оглядати у музеях?

Завдання 6. Від іменників утворіть прикметники та поставте їх на місці крапок.


Зразок : Китай – китайський

Ци Байші – китайський художник.
Б. Гмиря – ... композитор Україна

П. Чайковський – ... композитор Росія

А. Куросава – ... кінорежисер Японія

Р. Капур – ... артист і режиссер Індія

Ф. Шопен – ... композитор Польща

Е. Карузо – ... співак Італія

В. Моцарт – ... композитор Австрія

В. Ван Гог – ... художник Голландія

І. Бергман – ... кінорежисер Швеція

Ч. Чаплін – ... артист Америка

Ф. Гойя – ... художник Іспанія

Б. Сметана – ... композитор Чехія

Г. Ібсен – ... письменник Норвегія

Завдання 6. Прочитайте діалоги.
1. – Тобі подобається фільм “Тарас Бульба ”?

– Так, я бачив його двічі. У цьому фільмі знімалися відомі артисти Ступка, Хмельницький, Петренко.

– А хто режисер фільму?


 • Володимир Бортко.

 • Які фільми тобі більше подобаються?

 • Історичні та створені за романами наших та зарубіжних письменників.

 • А я більше люблю кінокомедії та детективи.

2. – Скажи, будь-ласка, який фільм ти дивився вчора? • “Муха”.

 • Чи варто дивитися цей фільм?

 • Гадаю, не варто. Неприємний фільм.

3. – Добрий вечір, Оксано! Хочеш подивитися нову виставу? • Так, Андрію. Але у мене немає квитка.

 • Хай тебе це не хвилює. Про квитки я подбав.

 • Дякую. А який у нас ряд?

 • Ось наші квитки. Сидітимемо у шостому ряду.

 • Ще раз дякую. Ти не знаєш, скільки коштує програмка?

 • Про це не турбуйся, я зараз її куплю.

 • Здається, був перший дзвінок.

 • Так, ходімо до залу.

 • Скільки дій має спектакль?

 • Дві. Після першої дії ми зможемо випити чашку кави.

4. – А чи не піти нам сьогодні до театру? • До якого театру ти хочеш піти?

 • До театру музичної комедії.

 • А яка там сьогодні вистава?

 • “Весілля у Малинівці”.

 • Коли вона починається?

 • О сьомій .

 • Які у нас місця?

 • Наші місця у другому ряду.

Завдання 7. У діалогах замість крапок поставте відповідні дієслова.


1. – Я хочу ... музеї Києва.

– Подивитися всі музеї ми не встигнемо, їх багато. Будинок-музей Т. Г. Шевченка, Музей книги, Музей історії Великої Вітчизняної війни, Музей українського мистецтва, Історичний музей, Музей історії Києва, Софійський музей, музеї Києво-Печерської лаври та інші. Якщо тебе цікавить мистецтво, можеш відвідати Музей російського мистецтва і ... там картини 13-17 століть.

– Я хочу ... картини В. Тропініна. Він ... недалеко від Вінниці. У Вінницькому художньому музеї є його картини.

– Підемо до Музею західного та східного мистецтва. Там є роботи художників Китаю, Японії, Ірану, Середньої Азії.

– А завтра куди ...?

– У Музей народної архітектури України.

– Я не чула про нього. Що там можна побачити?

– У музеї сотні зразків народної архітектури з усіх областей України: хати, церкви. Там можна побачити український народний одяг. У музеї часто ... музиканти, співаки ... народні пісні.

– Музей, мабуть, ... велику територію?

– Так. 150 гектарів. Це улюблене місце відпочинку киян і гостей столиці.


2. – Який театр ти хочеш відвідати?

– Не знаю. А що ти можеш ... ?

– Хочу ... тобі Національну оперу. Ти любиш оперу?

– Я жодного разу не ... в оперному театрі.

– Я ... тебе на оперу М. Лисенка “Тарас Бульба”. Цей видатний композитор багато ... для розвитку української культури. Він ... опери, ... пісні, музику для дітей. У Києві є Будинок-музей М. В. Лисенка. Ми обов’язково його ... .
Довідковий матеріал: порадити, бути, повести, зробити, писати, відвідати, показати, жити, створювати, побачити, подивитися, піти, виступати, виконувати, мати.
Завдання 8. Дайте відповіді на запитання.


 1. Які театри є у Вінниці?

 2. Для кого створений вінницький театр “Золотий ключик”?

 3. Чи подобається вам народна музика?

 4. Хто ваш улюблений співак?

 5. Які фільми ви вважаєте хорошими?

 6. Яких кіноартистів ви вважаєте талановитими?

 7. Що вам відомо про премію “Оскар”?

 8. У яких містах світу відбуваються кінофестивалі?

Завдання 9. Поясніть зміст фрази.


Картина – це вікно у внутрішній світ художника.
Завдання 10. Складіть діалог “У музеї”. Використовуйте фрази:


 1. Я хотів би оглянути цей музей.

 2. Скажіть, будь ласка, чи є у вас екскурсоводи?

 3. Чи можна у музеї фотографувати?

 4. Нам потрібен екскурсовод, який говорить англійською мовою.

 5. Скільки коштує вхідний квиток?

 6. Хто автор цієї картини?

 7. Скільки картин у вашому музеї?

Завдання 11. Закінчіть розповідь.


Вчора я відвідав музей М. І. Пирогова ...

Там я побачив багато …

Мені було цікаво дізнатися, що …

Мене вразила велика кількість цікавих експонатів, які …

Особливо усім сподобалася розповідь, яку …

Завдання 12. Підготуйте розповідь про свою улюблену музичну групу.


План розповіді


 1. Яку назву має група?

 2. Скільки в ній музикантів (співаків)?

 3. На яких музичних інструментах вони грають?

 4. Які музичні твори вони виконують?

 5. Що вам відомо про життя цих музикантів?

 6. Чому саме ця група вам подобається?

Завдання 13. Ваш друг любить детективи, а ви любите їх?

Поговоріть з ним на цю тему.
Завдання 14. Ви ввійшли до залу театру і побачили, що на ваших місцях вже хтось сидить. Перевірте квитки, попросіть допомоги у білетера.
Завдання 15. Прочитайте діалог. Перекажіть його зміст.


 • Що зображено на твоїй картині?

 • Козу, яка їсть траву.

 • А де ж трава?

 • Коза з’їла.

 • Але ж і кози я не бачу.

 • А що їй тут робити, як трави немає?

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка