Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка1/6
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В СХЕМАХ: ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
За загальною редакцією С.І. Бевз

КИЇВ

2012

ББК 67.9 (4Укр) 304 я 73

УДК 346.26 (075.8)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 11/11-9496 від 13.10.2011 р.)
Рецензенти:

Семчик В.І. – д.ю.н, професор, член-кор. НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Віхров О.П. – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Бевз С.І.

Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с.


ISBN 978-966-2726-06-0
У навчальному посібнику відповідно до положень чинного законодавства схематично зображено всі теми загальної частини курсу «Підприємницьке право»; розкрито визначення та ознаки найважливіших понять навчальної дисципліни.

Для студентів юридичних та економічних факультетів, викладачів, науковців та всіх, кому цікаві питання правового регулювання підприємництва.КОЛЕКТИВ АВТОРІВ

Передмова: к.ю.н., професор Бошицький Ю.Л.;

Тема 1: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 2: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 3: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 4: к.ю.н. Похиленко І.С.

Тема 5: Загрішева Н.В.;

Тема 6: к.ю.н. Кравець І.М.;

Тема 7: к.ю.н. Кравець І.М.;

Тема 8: Сонюк В.А.;

Тема 9: к.ю.н. Остапович Г.М.;

Тема 10: Загрішева Н.В.;

Тема 11: д.ю.н., проф. Поляков Б.М.;

Тема 12: к.ю.н. Шамрай І.А., к.ю.н. Подоляк С.А.;

Тема 13: к.ю.н., доцент Кравченко Л.М.;

Тема 14: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 15: к.ю.н. Похиленко І.С.;

Тема 16: к.ю.н. Похиленко І.С.

© Бевз С.І.

© ПП «Фірма «Гранмна»

ПЕРЕДМОВА
Наразі підприємництво заповнює все більшу нішу серед тих видів діяльності, якими займаються в Україні. Запровадження в економіку України ринкових форм підприємництва з одночасним намаганням держави забезпечити соціально орієнтовану економіку вимагає законодавчого регулювання і підходів до правозастосовуваної практики. Сучасні економічні перетворення в Україні охоплюють і сферу підприємництва, стан та рівень розвитку якої значною мірою залежить від стабільності й ефективності її нормативно-правової бази, що поєднує і забезпечує інтереси держави і безпосередніх учасників цієї діяльності. Розвиток економіки, ринкових відносин, збільшення міжнародних господарських зв’язків потребують постійного удосконалення правової регламентації підприємницьких відносин відповідно до міжнародних вимог і стандартів, ураховуючи їх. Тому важлива запорука розвитку нашої держави – наявність підприємницького права. Саме ця підгалузь господарського права має забезпечувати правову основу здійснення підприємництва, яке відповідно до ч.2 ст.3 Господарського кодексу України є одним з різновидів господарської діяльності.

У сучасних умовах розбудови наша держава потребує фахівців, які могли б швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки. Особливе місце в професійній підготовці студентів-правників займає навчальна дисципліна “Підприємницьке право”, завдання якої – формування спеціальних правових знань у сфері господарювання.

Головний напрям – вивчення навчального курсу «Підприємницьке право» – розкриття найважливіших категорій та конструкцій підприємницького права й підприємницького законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими судами) та іншими органами, які запроваджують його в ужиток. Завдання опанування підприємницьким правом – набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння розв’язувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері підприємництва на базі національного та міжнародного законодавства.

У навчальному посібнику матеріал дисципліни «Підприємницьке право» викладено з використанням схем та таблиць, що сприятиме кращому розумінню його та допоможе студентам легше засвоїти складний і об’ємний навчальний матеріал. До кожної теми наводяться запитання для самоконтролю, за якими студент самостійно може перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу. Ознайомлення з наведеним після кожної теми переліком рекомендованих нормативно-правових актів та літератури розширить знання, сприятиме поглибленому вивченню певних тем написанням курсових та/або магістерських робіт, наукових робіт для участі в конференціях тощо.

Навчальний посібник з курсу підприємницького права в схемах – актуальне видання, тому буде корисним для широкого кола студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання підприємництва в Україні.

Юрій Ладиславович Бошицький,

професор, Заслужений юрист України,

ректор Київського університету права НАН України


ТЕМА 1

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА


 1. Поняття, предмет та функції підприємницького права.

 2. Метод та система підприємницького права.

 3. Джерела підприємницького права.

Ключові слова: підприємницьке право, господарське право, джерела підприємницького права, інститути підприємницького права.
1.1. Поняття, предмет та функції підприємницького права

підгалузь права


юридична наука

Підприємницьке право

завдання підприємницького права

підгалузь законодавства

навчальна дисципліна

сукупність норм, які регулюють підприємницькі відносини і тісно пов’язані з ними непідприємницькі (некомерційні) відносини, а також відносини з державного регулювання підприємницької діяльності

підгалузь, яка вивчає сукупність загальних і спеціальних норм та інститутів цивільного, адміністративного, фінансового інших галузей права, які регулюють відносини у сфері підприємницької діяльності

сукупність нормативно-правових актів, що містять норми, які врегульовують підприємницьку діяльність

спрямовано на вивчення інститутів, які в комплексі відображають економічні ринкові відносини та їх державне регулювання

предмет підприємницького права як підгалузі права

правові відносини, що виникають у підприємницькій діяльності
 • унормування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності,

 • унормування відносин контролюючих органів і суб’єктів господарювання,

 • захист прав і законних інтересів усіх суб’єктів права

завдання підприємницького права

досягнення публічних інтересів держави, територіальної громади та приватних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб як учасників господарських відносин


мета унормування підприємницьких відносин

ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА


регулятивна

охоронна

попереджувальна


підприємницьке право регулює суспільні відносини, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності суб’єктами підприємницької діяльності

норми підприємницького права встановлюють санкції за порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів правовідносин

підприємницьке право включає інститут відповідальності, через який здійснюється вплив на поведінку учасників підприємницьких відносин

 1. застосовується до правовідносин, одним із учасників яких є суб’єкт підприємницької діяльності;

 2. включає норми та інститути різних галузей права, тобто є комплексним;

 3. регулює як приватноправові, так і публічно правові відносини у сфері підприємництва


1.2. Метод та система підприємницького права

метод підприємницького права

для суб’єктів підприємницької діяльності – «дозволено все, що не заборонено законом»

дозвільний метод

для органів влади – «дозволено те, що встановлено законом»

система підприємницького права


Складові системи підприємницького права

інститути підприємницького права


норми

підприємницького права

знаходять прояв у

джерела підприємницького права

­ • інститут суб’єктів підприємницької діяльності;

 • інститут договірного права;

 • інститут захисту економічної конкуренції;

 • інститут регулювання торговельної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

 • інститут регулювання біржової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

 • інститут регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

 • інші


1.3. Джерела підприємницького права

Джерела підприємницького права – зовнішні форми вираження правових норм, які засвідчують їхню загальнообов’язковість для всіх учасників підприємницьких відносин

Конституція України

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
закони та інші акти, що мають силу закону

кодифіковані закони (ГК, ЦК, ГПК, КТМ та ін.)

некодифіковані закони («Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб –підприємців» та ін.)

Декрети Кабінету Міністрів України


 1. Постанови Верховної Ради України («Про Концепцію

судово-правової реформи в Україні» та ін.);

 1. Укази Президента України («Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» та ін.);

 2. Постанови Кабінету Міністрів України (наприклад, «Про затвердження переліку органів ліцензування»);

 3. відомчі нормативно-правові акти (акти центральних органів виконавчої влади – Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної податкової служби України, Антимонопольного комітету України та інших );

 4. регіональні нормативно-правові акти:

 5. рішення сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів;

 6. розпорядження сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних рад;

 7. розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;

 8. накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

 9. локальні нормативно-правові акти (установчі та внутрішні документи суб’єктів підприємницької діяльності)

це правила поведінки, які не встановлені актами цивільного законодавства, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин (наприклад, правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарювання, Правила ІНКОТЕРМС)

акти судів загальної юрисдикції

Акти Конституційного Суду України


 1. Постанови Пленуму Верховного Суду України;

 2. роз’яснення та узагальнення практики розгляду справ з окремих питань Вищого господарського суду України тощо

не є джерелами права, проте у зв’язку з тим, що в них містяться роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції, які даються для судів нижчого рівня, суди при вирішенні відповідних спорів мають їх враховувати з метою забезпечення однаковості розуміння законодавства всіма судами

рішенняМають вплив на зміст нормативно-правових актів, у тому числі у сфері підприємництва. Конституційний Суд України може визнавати окремі положення законодавства або нормативно-правові акти такими, як суперечать Конституції України, що тягне за собою незастосування цих положень, їх заміну на інші тощо

Запитання для самоконтролю

 1. Що є предметом підприємницького права?

 2. Як розуміти поняття «підприємницьке право»?

 3. Як визначають метод підприємницького права?

 4. Які є функції підприємницького права та в чому їхня сутність?

 5. Що містить система підприємницького права?

 6. Які є основні джерела підприємницького права (наведіть приклади).

 7. Яке значення має для правового регулювання підприємницьких відносин судова практика?

Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 р // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р// – www.zakon.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р// – www.zakon.rada.gov.ua

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.12.1991р. – К.: // www.zakon.rada.gov.ua

 5. Абрамов Н. Как надо правильно менять кодексы / Н. Абрамов // Юридическая практика. – 2004. – № 322 (8). – 24 февраля.

 6. Белоусов Е. Хозяйственный кодекс должен действовать / Е. Белоусов // Юридическая практика. – 2006. – № 1-2. – Ст. 22.

 7. Вінник О. М. Господарський кодекс – "Конституция" підприємців/ О. М. Вінник // Урядовий кур'єр. – 2000. – 13 жовтня.

 8. Вінник О. М. Свобода підприємницької діяльності і Госпо­дарський кодекс України / О. М. Вінник // Юридичний вісник України. – 1996. – №14. – Ст. 3.

 9. Гаргонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках/ Гаргонич О.В., Бисга Ю.М. – Ужгород: Ліра, 2005. – 176 с.

 10. Знаменський Г.Л. Ще раз про предмет господарського права / Г.Л. Знаменський // Вісник академії правових наук України. – 2003. № 2-3 (33-34).

 11. Знаменський Г.Л. Господарський кодекс України: концептуальний задум і реалії законотворення/Г.Л. Знаменський // Юридична Україна. – 2003.- № 5. – С. 17–23.

 12. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) // Экономика и право. – 2006. – № 2(15).– С. 5–16.

 13. Коростей В.I. Трансформація правового регулювання господарської діяльності суб'єктів економіки: короткий курс лекцій / В.I. Коростей – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 150 с.

 14. Коростей В.І. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи / В.І. Коростей // Право України. – 2007. – № 4.

 15. Кузьмин Р.I. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність» / Р.I. Кузьмін, Р.Р. Кузьмін // Право України. – 1999. – № 5.– С. 88–91.

 16. Лаптев В.В. Законодательство о предприятиях (критический ана­лиз) / В.В. Лаптев // Государство и право. – 2000. – № 7.

 17. Покатаєва О. Ознаки підприємницької діяльності/ О.Покатаєва // Економіка та держава. – 2007. – № 1.– С.42.

 18. Саниахметова Н. Классификация норм предпринимательского права / Н. Саниахметова // Підприємництво, держава і право. – 2001. – № 6.– С. 20–22.

 19. Саниахметова Н. Признаки предпринимательства / Н. Саниахметова // Підприємництво, держава і право. – 2001. – № 8. – С. 6.

 20. Смітюх А. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) / А.В.Смітюх // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 1. – С. 344–347.

 21. Теньков С. Колізії у законодавстві: чим керуватись? / С. Теньков // Юридичний вісник України. – 1998. – № 38. – С. 5.ТЕМА 2

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи

 2. Види підприємницької діяльності.

 3. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності.

Ключові слова: підприємництво, вільна підприємницька діяльність, дозвільна підприємницька діяльність, суб’єкти підприємницької діяльності.
2.1. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК).


здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законодавством


мета отримання прибутку та досягнення соціальних і економічних результатів


одна зі складових поняття «господарська діяльність», тобто підприємництво є підвидом господарської діяльності, тому йому в цілому притаманні основні ознаки останньої

вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності


самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону

вільне наймання підприємцем працівників

комерційний розрахунок та власний комерційний ризик

вільне розпорядження прибутком, що залишається в підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом


самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд


2.2. Види підприємницької діяльності1
виробнича підприємницька діяльність

невиробнича підприємницька діяльність

підприємництво без створення юридичної особи (просте)

підприємництво зі створенням юридичної особи (складне)

легальна

підприємницька діяльність

тіньова підприємницька діяльність


2.3. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності

господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до ЦК, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які проводять господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проводять господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці

найменування

місцезнаходження

наявність печатки, штампу

наявність розрахункового рахунку

наявність установчого документу (статуту, засновницького договору)ВИДИ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ2

підприємства

об’єднання підприємств

унітарні (один засновник)

корпоративні (два і більше засновників)
асоціації

корпорації

консорціуми

концерни


холдинги

Державні підприємстваКомунальні підприємства

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке підприємництво?

 2. Які законодавчо визначені принципи підприємницької діяльності?

 3. Що означає «ризикованість» підприємницької діяльності?

 4. За якими критеріями можна класифікувати підприємницьку діяльність?

 5. Які існують обмеження у сфері підприємництва?

 6. Як співвідносяться поняття «суб’єкти господарювання» та «суб’єкти підприємницької діяльності»?

 7. Які ознаки має суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа?

 8. Як поділяються юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності?

 9. Які підприємства є унітарними, які корпоративними?


Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури

 1. Конституція України / Текст Основного Закону з офіційним тлумаченням Конституційного Суду // Огляд і коментарі. В.Ф. Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наукова думка, 2006.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // – www.zakon.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // – www.zakon.rada.gov.ua

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – С. 56.

 5. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – С. 168.

 6. Про державну реєстра­цію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – С. 263.

 7. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 24-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – С. 208.

 8. Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність / О. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 99–103.

 9. Бігняк О. Свобода підприємництва та її обмеження / О. Бігняк // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 53–56.

 10. Бігняк О. Цілі підприємницької діяльності: правові аспекти / О. Бігняк // Під­приємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 101.

 11. Вінник О. М. Свобода підприємницької діяльності і Госпо­дарський кодекс України / О. М. Вінник // Юридичний вісник України. – 1996. – № 14.– С. 3.

 12. Вінник О.М. Господарське право: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – 2-ге вид., змін. і доп. – К.: Правова єдність, 2008.– С. 766.

 13. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / О.І. Харитонова (ред.) – Х. : Одіссей, 2007. – С. 83.

 14. Гарагонич О.В. Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності / О.В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – 2003. – Вип. 3. – С. 86–90.

 15. Гордієнко О. Проблеми вдосконалення правового регулювання індивідуального підприємництва / О.Гордієнко// Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 8. – С. 14–17.

 16. Коломієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяль­ності / О. Коломієць // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – С. 28.

 17. Коритко Л. Я. Правове регулювання діяльності торговельних суб'єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в складі Австро-Угорщини / Л.Я. Коритко // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3. – С. 142–147.

 18. Коростей В. I. Трансформація правового регулювання господарської діяльності суб'єктів економіки : короткий курс лекцій / В.I. Коростей – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 150 с.

 19. Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридичних і законодавством України / К. Кочергіна // Підприємництво, господарство і право. – 2002 – № 6. - С. 45.

 20. Кузьмин Р.I. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність» / Р.I. Кузьмін, Р.Р. Кузьмін // Право України. –1999. – № 5. – С. 88–91.

 21. Кузьмин Р.I. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність» / Р.I. Кузьмін, Р. Р. Кузьмін // Право України. –1999. – № 5. – С. 88–91.

 22. Лаптев В.В. Законодательство о предприятиях (критический ана­лиз) / В.В. Лаптев // Государство и право. – 2000. – № 7.

 23. Підприємницьке право України / За ред. Р.Б. Шишки. – Харків, 2000. – С. 64.

 24. Підприємницьке право: Підручник. – 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Старцева – К.: Істина, 2007, – С. 613–670.

 25. Покатаєва О. Ознаки підприємницької діяльності/ О.Покатаєва // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С.42.

 26. Саниахметова Н. Признаки предпринимательства / Н. Саниахметова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 6–8.

 27. Шнипко О. Сутність підприємницької діяльності та основні умови розвитку її в Україні / О. Шнипко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 6. - С. 3–5.

 28. Шнипко О. Сутність підприємницької діяльності та основні умови розвитку її в Україні / О. Шнипко // Підприємництво, господарство і право. - 2001. – № 6. – С. 3–5.

 29. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 592.

 30. Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка