Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Вц «Академія», 2005. 704 сСкачати 67.76 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір67.76 Kb.
1. Назва модуля: Регіональна економічна і соціальна географія

2. Код модуля: ГМН 6_3.1.11_11.0

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр:6,7,8

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 396 (кредити ЄКТС – 11); аудиторні години – 134 годин (лекції – 34, лабораторні заняття – 100)

6. Лектор: Кугай Марина Сергіївна – викладач.

7. Результати навчання: в результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: сутність, об’єкт і предмет вивчення регіональної економічної географії; концепції країнознавчої науки; понятійно-термінологічний апарат регіональної економічної географії; історію розвитку географічного дослідження країн; характерні риси суспільно-географічних регіонів світу.

Уміти: виявляти особливості територіальної організації суспільства регіонів світу; складати комплексну та порівняльну соціо-економіко-географічну характеристику регіонів світу; визначати сучасні проблеми регіонального розвитку країн світу.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: вступ до соціальної та економічної географії, географія світового господарства

10. Зміст навчального модуля: Регіональний огляд країн Зарубіжної Європи. Країни СНД та Балтії. Америка. Азія. Африка. Австралія і Океанія.

11. Рекомендована література:

1. Соціально-економічна географія світу // За ред. С.П. Кузика. – Львів: Світ, 2003.- 672 с.

2. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

3. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 704 с.

Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

4. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 416 с.12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, семінари, диспути, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: українська

1. Назва модуля: Географія світового господарства

2. Код модуля:

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр:

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години – 54 години (лекції – 24 год.; лабораторні заняття – 30 год)

6. Лектор: Кугай Марина Сергіївна – викладач.

7. Результати навчання: в результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: теоретичні аспекти формування та функціонування географії світового господарства; поняття про світове господарство: сучасні процеси, галузева і територіальна структура; особливості світових господарських зв’язків.

вміти: характеризувати галузі світового господарства; застосовувати методи аналізу та оцінки факторів, що визначають ступінь розвитку галузей світового господарства.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: вступ до соціальної та економічної географії, регіональна економічна географія

10. Зміст навчального модуля: Сучасна політична карта світу. Економіко-географічна оцінка природних ресурсів Землі. Поняття про світове господарство. Промисловість світу як перша провідна галузь матеріального виробництва. Світове сільське господарство як друга провідна галузь матеріального виробництва. Світовий транспорт. Міжнародні економічні відносини.

11. Рекомендована література:

1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003.- 704 с.

2. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

3. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

4. Соціально-економічна географія світу / За ред. С.П. Кузика. – Львів: Світ, 2003.- 672 с.

5. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: підручник для студ. географ. спеціальностей вищих навч. закладів. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, семінари, диспути, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (75%) – звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи

  • Підсумковий контроль (25%) – екзамен

14. Мова навчання: українська


1. Название модуля: Региональная экономическая география

2. Код модуля:

3. Тип модуля: обязательный

4. Семестр:8

5. Объем модуля: общее количество часов – 162 (кредитов ЭКТС – 5); аудиторные часы – 80 часов (лекции – 34.; лабораторные занятия – 46);

6. Лектор: Кугай Марина Сергеевна – преподаватель.

7. Результаты обучения: в результате изучения модуля студент должен:

знать: предмет, объект и методы исследования региональной экономической географии; политическую карту мира; историко-географические регионы; современные тенденции в управленческих, функціонально-отраслевых, территориальных структурах и внешнеэкономических комплексах стран разных типов; особенности естественных условий и ресурсов, населения а также господарства историко-географических регионов мира и некоторых стран .

уметь: применять методы анализа и оценки факторов, определяющих уровень развития региона или страны; научно обобщать и обосновывать фактический материал.

8. Способ обучения: аудиторное

9. Необходимые предыдущие и сопутствующие модули: вступление в экономическую и социальную географию, география мирового хазяйства

10. Содержание учебного модуля: Региональный осмотр стран Зарубежной Европы. Страны СНГ и Балтии. Америка. Азия. Африка. Австралия и Океания.

11. Рекомендуемая литература:

1. Соціально-економічна географія світу // За ред. С.П. Кузика. – Львів: Світ, 2003.- 672 с.

2. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

3. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 704 с.

Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

4. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 416 с.12. Формы и методы обучения: лекции, лабораторные занятия, семинары, диспуты, самостоятельная работа

13. Методы и критерии оценивания:

  • Текущий контроль (90%) – отчеты по лабораторным работам, контрольные работы

  • Итоговый контроль (10%) – экзамен

14. Язык обучения: украинский

1. Название модуля: География мирового хозяйства

2. Тип модуля: обязательный

3. Семестр: 8

4. Объем модуля: общее количество часов – 108 (кредитов ЭКТС – 3); аудиторные часы – 54 ; ( лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 30 ч)

5. Лектор: Кугай Марина Сергеевна – преподаватель.

Результаты обучения: в результате изучения курса студент должен:

знать: теоретические аспекты формирования и функционирования географии мирового хозяйства; понятие про мировое хозяйство: современные процессы, отраслевая и территориальная структура; особенности мирових економических связей.

уметь: характеризовать отрасли мирового хозяйства; применять методы анализа и оценки факторов определяющих уровень развития отраслей мирового хозяйства.

уметь: давать характеристику отраслям мирового хозяйства; применять методы анализа и оценки факторов, которые определяют степень развития отраслей мирового хозяйства

6. Способ обучения: аудиторные занятия

7. Необходимые обязательные предыдущие и сопутствующие модули : вступление в экономическую и социальную географию, региональная экономическая география

8. Содержание учебного модуля: Современная политическая карта мира. Экономико-географическая оценка природных ресурсов Земли. Понятие про мировое хозяйство. Промышленность мира как первая руководящая отрасль материального производства. Мировое сельское хозяйство как вторая руководящая отрасль материального производства. Мировой транспорт. Международные экономические отношения.

9. Рекомендуемая литература:

1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003.- 704 с.

2. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

3. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

4. Соціально-економічна географія світу / За ред. С.П. Кузика. – Львів: Світ, 2003.- 672 с.

5. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: підручник для студ. географ. спеціальностей вищих навч. закладів. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.10. Формы и методы обучения: лекции, лабораторные занятия, семинары, диспуты, самостоятельная работа

11. Методы и критерии оценивания:

  • Текущий контроль (75%) – отчеты по лабораторным работам, контрольные работы

  • Итоговый контроль (25%) – экзамен

12. Язык обучения: украинский


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка