Навчальна програмаСкачати 72.55 Kb.
Дата конвертації18.02.2017
Розмір72.55 Kb.


Національний університет „Острозька академія”
Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Затверджено:

Проректор з навчально-виховної роботи

___________________Кралюк П.М.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу

Соціальна та гуманітарна політика”

(для слухачів магістерської програми спеціальності „Державна служба”)
Затверджено на засіданні

кафедри державного управління

Протокол №_____від ____________2007 р.

Завідувач кафедри: канд. пед. наук

Пастушок Г.С.____________________

Програму склав:

викладач

Бондар Віталій Дмитрович


Острог, 2007

Характеристика курсу
Курс «Соціальна та гуманітарна політика» розглядається як своєрідний інтегрований курс, котрий вбирає в себе важливі аспекти розвитку, формування та запровадження гуманітарної та соціальної політики в нашій державі, що є важливим пріоритетом в її діяльності.

Мета і завдання дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» визначається тим, що вона зорієнтована на формування знань з гуманітарної і соціальної політики України з метою впровадження в діяльність державного службовця для створення умов щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян.


Навчальні цілі:

ознайомити слухачів з соціальними процесами в умовах трансформації суспільства в Україні; основними напрямами соціальної політики в державі; механізмами реалізації завдань гуманітарної та соціальної політики; формами і методами реалізації соціальної політики держави.


Навчальні результати:

Наприкінці вивчення модуля слухачі повинні вміти: • аналізувати соціальні процеси в умовах трансформації в Україні;

 • аналізувати статистичні показники соціального розвитку, орієнтуватися в основних напрямах соціальної політики в державі;

 • визначати пріоритетні напрями соціальної політики в Україні, використовуючи елементи системи захисту населення, з метою формування соціального забезпечення;

 • використовуючи принципи і методи соціальної роботи за допомогою підготовки відповідних нормативних документів, забезпечувати соціальні гарантії громадян.


Методи викладання та навчання (навчальна стратегія)

При вивченні модуля проводяться лекції, семінарські заняття, під час семінарів обговорюються сучасні проблеми розвитку та забезпечення соціальної та гуманітарної політики в нашій державі.


Оцінювання модуля за результатами:

Написання творчої роботи. При її написанні слухачі повинні проаналізувати одну із запропонованих тем, що носить дискусійний характер. Слухачу пропонується зробити критичний аналіз за обраною проблематикою, а також на основі власного досвіду, спостережень, аналізу сучасної ситуації висловити по даній проблематиці свою аргументовану думку. Орієнтовний обсяг роботи – 8-12 сторінок (50%).

Тестування. Протягом двох академічних годин слухачі повинні відповісти на 20 тестових завдань на протязі 80 хвилин, що пов’язані з тими теоретичними знаннями, які вони повинні були засвоїти протягом лекційного курсу (40%).

Семінари. Робота слухачів на семінарах дозволяє їм отримати 10% балів від загальної суми.Розподіл учбового часу

Усього на вивчення модуля відведено 18 години. У тому числі:лекції – 6 годин;

семінарські – 2 години;

самостійна робота – 10 годин.

З М І С Т


Тематичний план
Теми

Форми викладанняЛекції

Семінари

1

Гуманітарна політика держави: поняття, концепції, моделі та особливості

2
2

Соціальна політика держави та соціальна робота органів державної влади

2
3

Соціальний захист та соціальна безпека в Україні

2
4

Семінар 1: «Гуманітарна та соціальна політика: проблеми та перспективи».
2
Усього

6

2
Усього з викладачем

8
Самостійна робота

10
Програма модуля


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Лекція 1.

Гуманітарна політика держави: поняття, концепції, моделі та особливості (2 год.)

Сутність концептуальних засад і основні напрями гуманітарної політики держави. Гуманізація суспільного життя. Проблеми соціалізації суспільних відносин.


Лекція 2.

Соціальна політика держави та соціальна робота органів державної влади (2 год.)

Поняття соціальної політики, її основне завдання, напрями та моделі. Концепція соціальної політики та її здійснення в Україні. Принципи та методи соціальної роботи державних органів.


Лекція 3.

Соціальний захист та соціальна безпека в Україні (2 год.)

Цілі, завдання та функції системи соціального захисту. Розвиток державної соціальної допомоги. Соціальне страхування та соціальна безпека.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Семінар 1.

«Гуманітарна та соціальна політика: проблеми та перспективи».

Сутність гуманітарної та соціальної політики та механізми її реалізації.

Проблемність гуманітарної та соціальної політики в нашій державі.

Перспективи гуманітарної та соціальної політики в нашій державі.Література:

 1. Конституція України (Основний Закон): Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - Х.: Фоліо, 2005. – 48 с.

 2. Закон України „Про гуманітарну допомогу” // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

 3. Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям ” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 6 липня.

 4. Указ Президента України „Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки // Урядовий кур’єр. – 1997. – 30 квітня.

 5. Указ Президента України „Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2000. – 31 травня.

 6. Скуратівський В., Палій О., Ліанова Є. Соціальна політика. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 360 с.

 7. Основи соціальної політики: Навч. посібник., 2002. – 200 с.Тематика творчих робіт до модульного контролю:


 1. Соціальна політика: зв’язок теорії та реалій.

 2. Гуманітарна політика: відношення теорії та практики.

 3. Напрями гуманітарної політики.

 4. Напрями соціальної політики.

 5. Концепція гуманітарної політики в Україні.

 6. Концепція соціальної політики в Україні.

 7. Особливості реалізації гуманітарної політики в нашій державі.

 8. Особливості реалізації соціальної політики в нашій державі.

 9. Методи соціальної роботи державних органів.

 10. Принципи соціальної роботи державних органів.

 11. Система соціального захисту населення в Україні.

 12. Національні програми по соціальному захисту: їх ефективність та якість.

 13. Соціальна безпека в Україні: міф чи реальність.

 14. Майбутнє гуманітарної політики в Україні.

 15. Майбутнє соціальної політики в Україні.Основна література


 1. Конституція України (Основний Закон): Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - Х.: Фоліо, 2005. – 48 с.

 2. Закон України „Про гуманітарну допомогу” // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

 3. Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям ” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 6 липня.

 4. Указ Президента України „Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки // Урядовий кур’єр. – 1997. – 30 квітня.

 5. Указ Президента України „Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2000. – 31 травня.

 6. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2004-2004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур’єр. – 2000. – 23 лютого.

 7. Експертна доповідь „Про внутрішнє і зовнішнє становище України”: (проект). Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: Інтертехнологія, 2006. – 256 с.

 8. Бабюсов Е. М. Социология управления. – Минск, 2002. – 278 с.

 9. Кокіна В. Соціальна політика: основні напрямки // Урядовий кур’єр. – 1997. – 16 вересня.

 10. Кравченко А. Социология и политология: Учеб. Пособие. – М., 2000. – 312 с.

 11. Основи соціальної політики: Навч. посібник., 2002. – 200 с.

 12. Положення Конституції України, що стосуються соціального захисту населення // Соціальний захист. Інформаційний бюлетень Мінсоцзахисту населення України, 1996. – № 4. – С. 39-43.

 13. Прогнозирование и моделирование в социальной сфере/ Под ред. В. М, Сафронова. – М., 2002. – 192 с.

 14. Радваев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1996. – 318 с.

 15. Система социологического знания/ Под ред. Г. В. Щекина. – К., 2001. – 206 с.

 16. Соколов А. В.Социальные коммуникации.- Ч. 1. – М., 2001. – 224 с.;

 17. – Ч. 2 – М., 2003. – 160 с.

 18. Социальный конфликт . Общее и особенное. – М., 2002. – 526 с.

 19. Скуратівський В., Палій О., Ліанова Є. Соціальна політика. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 360 с.

 20. Старовойтова А.И., Золотарев Т. Ф. Занятость населения и ее регулирование. – М., 2001. – 192 с.

 21. Угольницкий Г. А. Модели социальной иерархии. – М., 2000. – 85 с.

 22. Удальцова М. В. Социология управления. – М., 1999. – 144 с.

 23. Холостов Н. Социальная работа: теория и практика. – М., 2002. – 427 с.

 24. Холостова Е. Теория социальной работы: Учебник. – М., 2001. – 334 с.

 25. Холостова Е. И. Социальная политика. – М., 2001. – 204 с.

 26. Холостова Е. И. Социальная работа: Теория и практика. – М., 2002. – 427 с.

 27. Щербина В. В. Социальные теории и организации: Словарь. – М., 2000. – 320 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка