Навчальна програмаСкачати 122.03 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір122.03 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

«Затверджую»
Директор ІЕЕ

А.В.Праховник

«___»____________2007 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ


“Системи виробництва та розподілу енергії”для спеціальності:

7.000008 “Енергетичний менеджмент”

Ухвалено методичною

комісією факультету Програму рекомендовано кафедрою

ІЕЕ теплотехніки та енергозбереження

Протокол №___від_______ протокол №_6_ від_24.01.2007р.

_________ _______________________

(підпис) (ініціали,прізвище) “_25_” січня 2007 р

Завідувач кафедритеплотехніки та енергозбереження

Київ 2007
 1. Загальні відомості

Підприємства та установи різних галузей економіки вимагають енергоносіїв різних видів та параметрів. Питання скорочення витрат енергоносіїв за рахунок раціоналізації схем отримання та постачання, використання передових технологій та питання енергозбереження при виробництві цих енергоносіїв мають велике значення.

Дисципліна, що вивчається, належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, вона знайомить студентів з:

- характеристиками споживачів, основними елементами та розрахунками систем постачання стисненого повітря;

- устроєм, основними елементами та розрахунками сучасних систем теплопостачання;

- основними елементами та розрахунками систем опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень;

- устроєм, основними елементами систем газопостачання та водопостачання.

При вивченні матеріалу дисципліни використовуються знання та вміння, які отримані студентами в дисциплінах: “Технічна термодинаміка”, “Тепломасообмін” „Джерела енергії”і т. ін.II.Розподіл УЧБОВого часу

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять виконується відповідно до навчального плану згідно такої форми:Семестр/ код кредитного модуля

Всього

(кред/год.)Розподіл за видами занять (всього год/год у тижні

СРС

Модульні контрольні

роботи (кільк.)Індивідуальні

завдання (вид)Семестрова

атестаціяЛекції

Практичні

заняття


Лабора

торні


заняття

6\НП-25

4,5/162

34/2

18/1

16/1

94

2

РР

Екз.III.Мета І завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування знань по фізичним основам, загальним принципам, структурі та функціонуванню, схемам, обладнанню і управлінню споживанням в системах виробництва та розподілу енергоносіїв.

Завдання дисципліни складається в оволодінні знаннями по різного роду системам і характеристикам споживачів стисненого повітря, теплопостачання, газопостачання та водопостачання, систем опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень, розрахунку основних параметрів, вибору обладнання, визначенню техніко-економічних показників роботи, комплексному вирішенню питань енергозбереження та охорони навколишнього середовища та ефективної роботи систем виробництва та розподілу енергоносіїв.

Завданнями дисципліни є також вироблення вмінь:

- виконувати розрахунки в системах та їх обладнання: стисненого повітря, теплопостачання, газопостачання та водопостачання, систем опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень;

- визначати техніко-економічні показники роботи систем стисненого повітря, теплопостачання, газопостачання та водопостачання, систем опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень;

- визначати параметри повітря і теплоносіїв, системи стисненого повітря, теплопостачання, газопостачання та водопостачання, систем опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень, споживачів та їх основне і допоміжне обладнання, провадити аналіз умов його експлуатації.


ІV.1. ЛЕКЦІЇ
Розділ 1. ВступТема 1.1. Поняття про системи та вибір енергоносіїв.

Предмет, задачі і структура дисципліни. Форми перетворення і споживання енергії та енергоносіїв. Поняття про системи та вибір енергоносіїв. Структура системи. Призначення її елементів та вимоги до них.


Розділ 2. Системи виробництва та розподілу стисненого повітря

Тема 2.1. Вимоги до повітря. Характеристика споживачів.

Властивості повітря, як енергоносія в різних галузях промисловості. Склад системи повітропостачання.Характеристика споживачів. Визначення витрати стисненого повітря, коефіцієнти використання, одночасної роботи, завантаження для споживачів різних типів. Графіки витрат стисненого повітря.


Тема 2.2. Визначення навантажень на компресорну станцію.

Загальна характеристика компресорів та компресорних станцій(КС).Види навантажень КС та методи їх розрахунків. Визначення продуктивності КС та кількості компресорів. Структура компресорної станції. Класифікація КС. Характеристики компресорів КС.


Тема 2.3. Обладнання компресорних станцій та систем.Конструкції, робота, методи розрахунку

Обладнання КС. Повітропроводи стисненого повітря та вимоги до них. Гідравлічні розрахунки простих та складних повітропроводів. Методи ув’язки вузлових точок складних повітропроводів. Розрахунки дросельних шайб.Обладнання систем очищення повітря. Типи та конструкції фільтрів. Показники роботи. Розрахунки. Системи звільнення стисненого повітря від масла та парів води. Розрахункові формули для визначення вологості повітря. Системи осушення повітря. Призначення, засоби осушення, різновиди, технологічні схеми.

Системи охолодження повітря в компресорах. Задачі, типи, схеми, характеристики. Визначення кількості охолоджуючої води, вибір насосів. Економічність охолодження компресорннх установок. Регулювання продуктивності КС.
Тема 2.4. Енергетичні та економічні показники роботи компресорних станцій та систем.

Шляхи підвищення економічності роботи КС. Раціональний розподіл навантаження на компресори, питомі витрати енергії на отримання стисненого повітря. Собівартість стисненого повітря та шляхи її зменшення. Використання конструктивних та режимних факторів. Охолодження повітря на всасі. Засоби зменшення витрат повітря через протички. Засоби визначення протичок. Підігрів повітря у споживача. Використання теплоти стисненого повітря.Розділ 4. Системи теплопостачання

Тема 4.1. Споживачі теплоти

Характеристика споживачів теплоти. Розрахунки втрат теплоти на опалення: максимальний, середній, річний, по тепловим втратамі теплонадходженням та за збільшеними показниками. Розрахунки втрат теплоти на вентиляцію: максимальний, середній та річний.

Розрахунки витрати теплоти на гаряче водопостачання: середня за опалювальний період для житлових та громадських будівель; максимальна за опалювальний період для промислових підприємств; середня за теплий період; річна.

Розрахунки витрати теплоти на технологічні процеси при використанні пари та гарячої води: максимальна та річна. Графіки теплового навантаження: добовий та річний. Графік тривалості теплових навантажень.


Тема 4.2. Ефективність систем центрального теплопостачання.

Ефективність використання енергії в системах центрального теплопостачання. Економія палива при теплофікації – комбінованому виробництву теплоти та електроенергії. Шляхи підвищення ефективності теплофікації.

Тема 4.3. Характеристика систем теплопостачання.

Характеристика та класифікації систем теплопостачання: по способу підключення споживачів, по виду теплоносія. Схеми приєднання тепло пунктів.Розділ 5. Системи опалення, вентиляції і кондиціювання

Тема 5.1. Системи опалення

Загальні відомості про системи опалення. Призначення та основні види систем опалення. Характеристики теплоносіїв та область застосування систем опалення. Характеристика та класифікація систем водяного опалення.Порівняння вертикальних та горизонтальних систем водяного опалення з різними схемами, двотрубні, однотрубні і променеві, приєднання опалювальних приладів.

Методики гідравлічного розрахунку трубопроводів систем водяного опалення. Розрахунки та вибір поверхні нагрівальних приборів систем опалення.

Характеристика, класифікація та складові систем повітряного опалення. Визначення витрати повітря та теплоти на його нагрівання. Характеристика видів електричного опалення. Використання для опалення теплових насосів. Регулювання систем опалення: пускове, експлуатаційне, центральне, групове, місцеве та індивідуальне.Тема 5.2. Системи вентиляції

Основні види та системи вентиляції. Розрахунки повітрообміну для приміщень з надходженнями теплоти та вологи, з надходженнями шкідлихих газів та пилу. Розрахунки повітрообміну за нормативною кратністю циркуляції.

Схема загальнообмінної припливної та витяжної вентиляції. Характеристика, вибір та розрахунки обладнання. Фільтри. Калорифери. Повітропроводи. Вентилятори. Санітарно-гігієнічні і аеродинамічні випробування та обстеження систем вентиляції.

Тема 5.3. Системи кондиціювання повітря

Процеси обробки повітря, що використовуються в техніці кондиціювання. Класифікація систем кондиціювання повітря. Принципова схема системи кондиціювання повітря з центральним кондиціонером.

Вибір розрахункових параметрів зовнішнього та внутрішнього повітря. Схеми обробки повітря в теплий період. Адіабатне зволоження (неповне кондиціювання): прямоточна схема та схема з байпасом. Повне кондиціювання (прямоточна схема, схема з першою рециркуляцією, схема з першою та другою рециркуляцією). Розрахунки. Побудова процесів в h-d діаграмі.

Схеми обробки повітря в холодний період: прямоточна схема, схеми з рециркуляцією. Розрахунки. Побудова процесів в h-d діаграмі. Характеристика та вибір обладнання кондиціонерів. Фільтри для очищення повітря. Повітронагрівачі. Зрошувальні камери. Форсунки, сепаратори, насоси, фільтри для води.Розділ 6. Теплові мережі

Тема 6.1. Устрій та елементи обладнання теплових мереж

Характеристики схем теплових мереж для водяних та парових систем теплопостачання. Елементи обладнання та типи прокладки теплопроводів. Труби. Регулююча та запорна арматура. Компенсації теплових подовжень. Типи з’єднань та опори.

Призначення та структура систем регулювання теплових навантажень в централізованих мережах. Обладнання теплових пунктів.

Тема 6.2. Теплові розрахунки в теплових мережах


Задачі теплових розрахунків. Визначення теплових втрат теплопроводів канальної та безканальної прокладки. Падіння температури теплоносія вздовж теплопровода. Вибір товщини ізоляції.

Тема 6.3. Гідравлічні режими та розрахунки теплових мереж

Задачі гідравлічних розрахунків. Рівняння Бернуллі. Характер розподілів тиску та напорів вздовж мереж. Рівняння для розрахунку лінійного та місцевого падіння тиску. П’єзометричний графік та методики його побудування.

Вимоги до режиму тиску водяних мереж. Статичний та гранично допустимі максимальний і мінімальний гідродинамічні напори. Вибір схем з’єднання опалювального устаткування до водяної теплової мережі. Порядок гідравлічного розрахунку ділянки та розгалужених мереж.

Гідравлічні режими теплових мереж. Визначення витрати води. Винаходження параметрів насосів. Гідравлічні характеристики насосів і мережі. Регулювання витрати.Тема 6.4.Експлуатація систем теплопостачання

Організація служби експлуатації. Технічний нагляд та дозвіл на експлуатацію систем теплопостачання. Налагодження та пуск систем. Іспити теплових мереж. Профілактика та ліквідація аварій. Ревізія та ремонт теплопроводів.


ІV.2. практичні заняття

 1. Визначення потреби в стисненому повітрі. Конструктивні розрахунки повітропроводів

 2. Визначення втрат тиску на ділянках мережі стисненого повітря

 3. Визначення витрат охолоджуючої води в компресорній станції. Розрахунок питомих витрат енергії на виробництво стисненого повітря

 4. Визначення теплових втрат приміщень корпусу 22

 5. Розрахунок та побудова графіка тривалості теплових навантажень

 6. Гідравлічний розрахунок системи опалення

 7. Розрахунок поверхні та вибір приладу опалення. Розрахунок витрати води при завищених розмірах радіатора

 8. Тепловий розрахунок однотрубної системи опалення з верхньою розводкою

 9. Розрахунок калорифера системи повітряного опалення

 10. Розрахунок процесів кондиціювання повітря для теплого періоду при прямоточній схемі. Розрахунок процесів кондиціювання повітря для теплого періоду при рециркуляції


ІV.3. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

ІV.4. приблизний перелік ЛАБОРАТОРНих РОБіТ


 1. Характеристики роботи теплового пункту корпусу 22

 2. Визначення гідравлічних режимів та витоків у системі стисненого повітря

 3. Гідравлічне регулювання систем опалення

 4. Визначення гідравлічних характеристик елементів системи теплопостачання

 5. Динамічне балансування системи опалення

 6. Визначення гідравлічних режимів системи вентиляції

 7. Визначення характеристик водяного опалення ЦПЕМ

 8. Характеристики системи опалення навчального класу ЦПЕМ


ІV.5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Розділи програми, які пропонуються для самостійного вивченняРозділ 3. Системи водопостачання

Тема 3.1. Характеристика споживачів води.

Типи споживачів, категорії водопостачання. Вимоги до якості води. Визначення попиту води для різних категорій споживачів. Джерела водопостачання та їх характеристики.

Тема 3.2. Типи систем водопостачання та їх обладнання.

Структурні схеми систем водопостачання. Прямоточні та безстічні системи. Баланс води в замкнених системах. Основне та допоміжне обладнання. Охолоджуючі пристрої. Насосні станції СВВ. Засоби очищення води в системах зворотного водопостачання. Відстійники, освітлювачі, фільтри.

Тема 3.3. Економічні та енергетичні показники роботи.

Режими роботи систем водопостачання. Графіки водопостачання різних споживачів. Зменшення витрат води, використання раціональних схем водопостачання.

Розділ 7. Газопостачання

Тема 7.1. Схеми видобутку, транспортування та сбереження природного газу

Класифікація та характеристика природних та штучних газів. Технологічна схема добування, транспортування, збереження та розподілу природного вуглеводородного газу.

Тема 7.2. Газове обладнання ГРП (ГРУ)

Газові мережи населених пунктів та підприємств. Схема та обладнання газорегуляторних пунктів (установок), ГРП (ГРУ). Техніка безпеки і охорона праці при експлуатації систем газопостачання.
Тема 7.3. Штучні гази

Отримання та використання штучних газів. Суха перегонка твердого палива. Штучні нафтові гази. Біогаз.ІV.6.КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Для зворотнього зв’язку та контролю засвоєння матеріалу, що вивчається, проводяться розрахункова та контрольна роботи за розробленими завданнямиРозрахункова робота. Системи виробництва та розподілу стисненого повітря

Контрольна робота. 1.Системи виробництва та розподілу стисненого повітря Споживачі теплоти. 2.Системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Теплові мережі.

IV.Навчально -методичні матеріали


Основна література

1. Голубков Б.Н., Пятачков Б.И., Романова Т.М. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция - М.: Энергоиздат, 1982. -232с.

2. Проектування котелень промислових підприємств: Курсове проектування з елементами САПР: Навч. посібник / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В.Хоренженко. -К.: Вища шк., 1992. 207с.

3. Соколов Е.Я, “Теплофікація і теплові мережі”. – М.: “Енергія”, 1982, -360с.

4. Сафонов А.П. Збірник задач по теплофікації та тепловим мережам. Навч. посібник. –М.: “Енергія”, 1988, -240 с

5. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. –М.: Стройиздат, 1982 – 440 с.

6. Алабовский А.Н., Анцев Б.В., Романовский С.А. Газоснабжение и очистка промышленных газов. – Киев: «Вища школа», 1985, - 192с.

7. Карабин А.И. Сжатый воздух. – М.: Машиностроение, 1964.- 344с.

8. Алабовський А.Н., Константинов С.М., Недужий И.А. "Теплотехника" -К: Вища школа, 1966. с.254.

9. Боженко М.Ф., Сало В.П. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти. – К.: ”Політехніка”, 2004. – 192 с.


Додаткова література

 1. Вихлер Б.Л. Водоснабжение и водоотведение на металлургических предприятиях.- М.: Металургія, 1977.- 320с.

 2. Макаров В.М. и р.. Рациональное использование и очистка воды на машиностроительных предприятиях. – М.: Машиностроение, 1988.

 3. Ионин А.А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат, 1981. -440с.

 4. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление: Учеб. Для вузов – М.: Стройиздат, 1991. –735 с.

5. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1-я. Отопление и теплоснабжение/ Р.В.Щекин и др.- Киев: “Будівельник”, 1976.- 416с.

6. СНиП 2.04.05-91 У «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Навчальну програму складено на основі освітньо-професійної програми СВО для спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент”

Розробник(и) програми

___________________________професор, д.т.н. Дешко В.І.________________________

(вчений ступінь,звання,прізвище та ініціали автора(ів) програми)

_________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка