Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географіяСторінка6/6
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6


2.7. Тематичний план дисципліни ( денна форма навчання )

Теми

Кількість годин

Всього

у тому числі

лекції

практичні роботи

самостійна робота

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

Змістовний модуль І. Політична карта світу як обєкт політичної географії

1. Методологія та історія формування політичної географії як науки

6

2

2

2

2. Політична карта світу як об’єкт наукового дослідження

8

4

2

2

3. Географічне державознавство

6

2

2

2

4. Класифікації та типології країн світу

6

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Історія формування та сучасний стан політичної карти світу

5. Політична карта Старого Світу – Євразії та Північної Африки

10

46

6. Політична карта Нового Світу

10

4

2

4

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Змістовний модуль ІІІ. Міждержавні границі та їх функції в сучасному світі

7. Географія столиць та границь

4

22

8. Міжнародні інтеграційні об'єднання на політичній карті світу

12

6

2

4

Змістовний модуль ІV. Новітні напрями наукових досліджень в політичній географії

9. Електоральна географія

6

2

2

2

10. Історія геополітичної думки і теоретичні підходи в геополітиці

10

4

2

4

11. Основи геоглобалістики


6

2

2

2

Контрольно-модульна робота

6

24

Усього годин

90

36

18

36

2.8. Орієнтований перелік питань, які визначаються як

питання поточного та семестрового контролю


 1. Політична географія (ПГ) в системі географічних наук: підходи до визначення наукового напряму. Об'єкти ПГ. Структура і рівні ПГ.

 2. Етапи розвитку ПГ із кінця ХІХ ст. Методи ПГ. Географія і політологія.

 3. Географічне державознавство. Методики політико-географічних досліджень держави. Характеристики держави як географічного об'єкта. Самостійні держави і несамоврядні території.

 4. Класифікації та типології країн світу. Значення і сутність типологій країн. Типології "економічні" і "географічні".

 5. Показники для „географічних” типологій (форми правління, форми державного устрою, типи політичних режимів, розміри території країн світу).

 6. Типи країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Економічно високорозвинені країни (головні країни, невеликі країни, країни "переселенського капіталізму").

 7. Країни із середнім рівнем розвитку. Країни, що розвиваються.

 8. Країни з "перехідною економікою".

 9. Найменш розвинуті країни світу.

 10. Політична карта світу. Проблема регіоналізації політичної карти світу. Колоніальні імперії і їхній розпад. Співвідношення монархій і республік.

 11. Політична карта Європи. Етапи формування і головні об'єкти політичної карти Європи. Європейські субрегіони і їхній склад.

 12. Політична карта Азії. Великі історичні ріки і древні цивілізації: Месопотамія, Інд і Ганг, Янцзи і Хуанхе. Азіатські субрегіони і їхній склад. Хронологія колонізації і деколонізації. Сучасні системи державного правління.

 13. Нові індустріальні країни Південно-Східної Азії: причини і наслідки економічного буму.

 14. Політична карта Африки, Латинської і Північної Америк, Австралії і Океанії. Регіоналізація. Давні і сучасні цивілізації. Географія здобуття незалежності. Залишки колоніальних імперій в регіонах. Сучасні політичні статуси держав.

 15. Географія границь (лімологія). Види і типи, функції границь в епоху глобалізації. Адміністративні границі. Трансграничне співробітництво і трансграничні регіони. Єврорегіони. Єврорегіони за участю України.

 16. Регіональні об'єднання на політичній карті світу. Умови і причини регіональної інтеграції. Політична й економічна інтеграція. Типи основних регіональних організацій, їхній склад і мета (НАТО, ОБСЄ, Європейський Союз, Рада Європи, Співдружність Незалежних Держав, Співдружність націй, НАФТА, ОАЕ, ОІК, ЛАД, ОПЕК, АСЄАН, АТЕС, АНЗЮК, МЕРКОСУР, ЛАСТ, ЛАІ, Ла-Платська група, Амазонський і Андський пакти).

 17. Поняття геополітики. Історія геополітичних представлень і теорій. Основні сучасні геополітичні теорії і концепції.

 18. Глобальні проблеми людства. „Великі” та „малі” глобальні проблеми людства.


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Навчальна література:

 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

 2. Геополитика: Теория и практика / Под. ред. Э.А. Позднякова. – М.: ИМЭМО, 1993. – 236 с.

 3. Гладкевич Г.И. Введение в экономическую и социальную географию. – М.–Смоленск: СГУ, 1997. – 112 с.

 4. Голиков А.П. та ін. Вступ до економічної і соціальної географії: Підруч. / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

 5. Дергачев В.А. Геополитика. – М.: Випа-Р, 2000. – 448 с.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Підручник / За ред. Б. Яценка. – К.: АртЕк, 1997. – 246 с.

 7. Каледин Н.В. Политическая география. – СПб., 1996.

 8. Колосов В. А. Политическая география сегодня. - М.: Знание, 1985.

 9. Колосов В. А. Политическая география: проблемы и методы. - Л.: Наука, 1988.

 10. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 479 с.

 11. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 1999. – 352 с.

 12. Максакoвский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн.І: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2004. – 496 с.

 13. Максаковский В.П. Историческая география мира. – М.: ЭКОПРОС, 1997. – 584 с.

 14. Туровский Р.Ф. Политическая география. – М.–Смоленск: СГУ, 1999. – 380 с.

 15. Холина В.Н., Наумов А.С. Политическая карта мира: география для школьников и абитуриентов. – М.: Просвещение, 2004. – 304 с.

 16. Яценко Б.П. Політична географія: навч. посіб. – К.: Вид. Ін-ту сходознавства НАНУ, 2005. – 134 с.

 17. Політична географія і геополітика: Навч.посібник / Б.П. Яценко, В.І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський та ін.; за ред. Б.П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.

3.2. Довідкова література:

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: ВЦ "Академія", 2003. – 688 с.

 3. Витковский О.В. Политическая география и геополитика // Вестн. Моск. ун-та: Сер. геогр. – 1980.– № 6.

 4. Всемирная история. – М.: Соцэкгиз, 1955–1960. Тома I – VII.

 5. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. (любое издание).

 6. Гумилев Л.Н. Этносы в ландшафтах. (любое издание).

 7. Дмитриевский Ю.Д. География, политика и культура. - Л.: Наука, 1990.

 8. Економіка зарубіжних країн / За ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 9. Економічна і соціальна географія світу / За ред. Є.П. Качана. - Тернопіль: Астон, 1999.

 10. Жук П. та ін. Етнополітична карта світу: ХХІ століття / Методичний і предметний коментарі / П.Жук, Н.Мазур, Р.Соломонюк, Р.Турчак. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – 240 с. (або на сайті http://www.svit21.narod.ru).

 11. Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрика М.О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1993. – 518 с.

 12. Копернік С.Г., Коваленко Р.Р. Економічна і соціальна географія світу в опорних схемах: Навч.-метод. посібник для учнів, абітур., студ. і вчит. - К.: ПП „Компанія „Актуальна освіта”, 1998.

 13. Копылов В.А. География населения. – М.: Инф.-внедренч.центр "Маркетинг" , 1998. – 124 с.

 14. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

 15. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. – М.: Мысль, 1989.

 16. Олійник Л.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навчальний посібник. – К.: "Знання", КОО, 2000. – 204 с.

 17. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища шк., 1996.-232 с.

 18. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. – К.: НВП “Картографія, 1998. - 188 с.

 19. Соціально-економічна географія світу. Загальна частина / За ред. С.П. Кузика. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. - 256 с.

 20. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія – Л.: Світ, 1994.

 21. Страны мира: Справочник. – М.: Республика, 1997. – 479 с.

 22. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психологический портрет народов и наций. – Д.: Сталкер, 1997. – 400 с.

 23. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 c.

 24. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. – М.: Просвещение, 1995.

 25. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 444 с.

 26. Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник. – К.: Укр. Центр правових студій, 1999.

 27. Экономическая и политическая география капиталистических и развивающихся стран. / Под ред. В.В. Вольского – М.: МГУ, 1986. - 528 с.

 28. Энциклопедия «Страны и народы» (любое издание).

 29. Энциклопедия для детей. Тома «География», «Всемирная история». – М.: Аванта+.

 30. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.


3.3. Нормативна та інструктивна література:

 1. Конституція України (1996, з доповненнями від 2005 р.): Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.– К., 1996.

 2. The World Bank Atlas. – Washington, 1997.

 3. World Development Report. – Washington, 1997.

 4. Human Development Report. – New York, 1997.

 5. From Plan to a Market. Report. – Washington, 1997.

 6. Cole J. Geography of the Worlds's Major Regions. – London, 1996.

 7. http://www.svit21.narod.ru – Етнополітична карта світу: ХХІ століття / Методичний і предметний коментарі / П.Жук, Н.Мазур, Р.Соломонюк, Р.Турчак.

 8. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook – Щорічний довідник ЦРУ «Книга фактів».

 9. http://www.karty.narod.ru – Сайт рідкісних карт Олександра Акопяна (територіальні претензії, території з невизначеним статусом, проекти «Великих» держав і т.п.).


4. Перелік технічних засобів навчання


Технічні засоби навчання

Перелік тем, в яких використовується

Компьютер-ноутбук (в перспективі – із мультимедійним проектором)

ТЕМА 3. Політична карта світу як об’єкт наукового дослідження

ТЕМА 5. Політична географія Старого Світу

ТЕМА 6. Політична географія Нового Світу

ТЕМА 8. Міжнародні інтеграційні об'єднання на політичній карті світу

ТЕМА 9. Електоральна географія


5. Протокол погодження робочої програми

Назва дисципліни, де використовується

Назва

кафедри


Пропозиції до внесення змін і доповнень

Думка автора робочої програми

Рішення методичної комісії

Регіональна економічна і соціальна географія

фізичної та економічної географії

Узгоджений зміст тем 3 – 6

Згоден із узгодженими змінами

№ від
« » 2007

Глобальні проблеми людства

Скорегований зміст теми 11

Соціальна географія

––

Історична географія з основами етнографії

Узгоджений зміст тем 5, 6

Історія і методологія географічної науки

Методика викладання географії

Узгоджено зміст теми 4


6. Рейтингова система оцінювання з дисципліни
Навчальна дисципліна «Політична географія» викладається за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: модульний контроль (тестування), контрольна робота, виконання самостійної роботи.

Розподіл балів, що надаються студентам за дисципліною «Політична географія»:модуля, змістового модуля, теми

Практичні роботи

РГР

Сума

Модуль 1

Модуль 2

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

20

10

10

15

30

15

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т10

Т11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Оцінювання навчальних досягнень студентів

за шкалою ЄСПК та національною системою


Максимальні бали

поточного

контролю


Оцінки за шкалою ЄСПК

А

ВС

DE

FX

Оцінки за національною шкалою

5 – Відмінно

4 – добре

3 – задовільно

2незадовільно

Оцінка в балах та відсотках

100 – 90

89 – 75

74 – 60

59 – 0

55

55 – 49,5

49,4 – 41,3

41,2 – 33

32,9 – 0

30

30 – 27

26,9 – 22,5

22,4 – 18

17,9 – 0

20

20 – 18

17,9 – 15

14,9 – 12

11,9 – 0

15

15 – 13,4

13,3 – 11,2

11,1 – 9

8,9 – 0

10

10 – 9

8,9 – 7,5

7,4 – 6

5,9 – 0

5

5 – 4,5

4,4 – 3,8

3,7 – 3

2,9 – 0

Залік з дисципліни студент отримує в разі, якщо за поточним контролем він отримує 60 і більше балів. В протилежному випадку він отримує «не зараховано» за дисциплиною.

На студентів, які навчаються за заочною формою навчання, не поширюються вимоги Положення щодо формування загальної рейтингової (підсумкової оцінки) знань та рейтингової системи в цілому. Підсумкова оцінка в цілому виставляється викладачем як результат складання екзамену (заліку) за 4-бальною системою («зараховано», «не зараховано» – для заліку).

Дніпропетровський національний університет

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії
Дисципліна: Політична географія
Академічні групи: 3 курс
Навчальний рік: 2006/2007 Семестр 6

Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни

Приклади можливого наповнення • тестові завдання в кількості 30 (додаються)

 • перелік питань щодо письмовій форми контролю:

Елементи контролю за 1 модулем

 1. 1 Політична географія (ПГ) в системі географічних наук: підходи до визначення наукового напряму. Об'єкти ПГ. Структура і рівні ПГ.

 2. Етапи розвитку ПГ із кінця ХІХ ст. Методи ПГ. Географія і політологія.

 3. Географічне державознавство. Методики політико-географічних досліджень держави. Характеристики держави як географічного об'єкта. Самостійні держави і несамоврядні території.

 4. Класифікації та типології країн світу. Значення і сутність типологій країн. Типології "економічні" і "географічні".

 5. Показники для „географічних” типологій (форми правління, форми державного устрою, типи політичних режимів, розміри території країн світу).

 6. Типи країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Економічно високорозвинені країни (головні країни, невеликі країни, країни "переселенського капіталізму").

 7. Країни із середнім рівнем розвитку. Країни, що розвиваються.

 8. Країни з "перехідною економікою".

 9. Найменш розвинуті країни світу.

 10. Політична карта світу. Проблема регіоналізації політичної карти світу. Колоніальні імперії і їхній розпад. Співвідношення монархій і республік.

 11. Політична карта Європи. Етапи формування і головні об'єкти політичної карти Європи. Європейські субрегіони і їхній склад.

 12. Політична карта Азії. Великі історичні ріки і древні цивілізації: Месопотамія, Інд і Ганг, Янцзи і Хуанхе. Азіатські субрегіони і їхній склад. Хронологія колонізації і деколонізації. Сучасні системи державного правління.

 13. Нові індустріальні країни Південно-Східної Азії: причини і наслідки економічного буму.

 14. Політична карта Африки, Латинської і Північної Америк, Австралії і Океанії. Регіоналізація. Давні і сучасні цивілізації. Географія здобуття незалежності. Залишки колоніальних імперій в регіонах. Сучасні політичні статуси держав.


Елементи контролю за 2 модулем

 1. Географія границь (лімологія). Види і типи, функції границь в епоху глобалізації. Адміністративні границі. Трансграничне співробітництво і трансграничні регіони. Єврорегіони. Єврорегіони за участю України.

 2. Регіональні об'єднання на політичній карті світу. Умови і причини регіональної інтеграції.

 3. Політична й економічна інтеграція.

 4. Типи основних регіональних організацій, їхній склад і мета.

 5. Військові блоки НАТО, АНЗЮК: цілі, задачі існування, склад, етапи розвитку.

 6. Європейська інтеграція. ОБСЄ, Європейський Союз, Рада Європи, Співдружність Незалежних Держав: цілі, задачі існування, склад, етапи розвитку.

 7. Глобальні міжнародні організації – ООН та її установи, Співдружність націй.

 8. Регіональні міжнародні організації НАФТА, ОАЕ, ОІК, ЛАД, АСЄАН, АТЕС, МЕРКОСУР, ЛАСТ, ЛАІ, Ла-Платська група, Амазонський і Андський пакти.

 9. Поняття геополітики. Історія геополітичних представлень і теорій. Основні сучасні геополітичні теорії і концепції.

 10. Глобальні проблеми людства. „Великі” та „малі” глобальні проблеми людства.


Приклад структури тестових завдань з дисципліни

І рівень

1

Яка країна за формою правління є державою у складі Співдружності?

а) ПАР б) Нова Зеландія в) Єгипет г) Україна

2

Скільки монархій в Африці?

а) 1 б) 3 в) 5 г) 8 д) жодної

3

Форма правління в Бутані?

а) республіка; б) монархія абсолютна;

в) монархія теократична; г) джамахірія4

Країна – остання імперія у світі?

5

Якій країні належить о. Мартініка?

6

У якій країні править князь?

а) Австрія; б) Люксембург; в) Таїланд; г) Монако

7

Яка з країн належить до групи «азіатських тигрів»?

а) Тайвань; б) Таїланд;

в) Таджикистан; г) Туреччина8

У який з періодів формування політичної карти існувала Римська імперія?

а) до V в. н.е.; б) V – XV ст.;

в) XV-XVI ст.ст. – 1912 р.; г) 1912 р. – XXI ст.9

Які країни є федераціями?

а) Велика Британія; б) Бельгія; в) Бразилія; г) Трінідад і Тобаго

10

Столиця Парагваю?

ІІ рівень

11

Членом якої міжнародної організації є Україна?

а) НАФТА; б) НАТО; в) ЄС;

г) ОПЕК; д) ЮНЕСКО12

Знайдіть єдино правильне сполучення «країна-столиця»

а) Канада - Сідней; б) Чехія - Братислава;

в) Лівія –Тріполі; г) Бразилія – Ріо-де-Жанейро; д) ПАР – Йоганнесбург13

Держава - монархія – це держава, ...

а) що має політичну незалежність, самостійність у внутрішніх і зовнішніх справах;

б) адміністративно-територіальний устрій якої припускає єдину законодавчу і виконавчу владу;

в) у якій, крім єдиних законів і органів влади, існують законодавчі, виконавчі і судові органи влади на окремих територіях (республіках, провінціях, штатах);

г) главою якої вважається імператор, король і т.д., а верховна влада передається в спадщину


14

Які з перерахованих країн входять до складу СНД?

а) Таджикистан; б) Пакистан; в) Казахстан; г) Киргизстан;

д) Афганістан; е) Узбекистан; ж) Курдистан; з) Туркменістан


15

Які країни Східної Азії не мають виходу до моря?

16

Які країни Європи не мають сухопутних границь?

17

Перерахуйте стадії встановлення державного кордону

18

Столиця, яка виникла у населеному пункті, з якого походить або де має свій осередок керівник держави, називається:

а) родовою; б) ситуаційною;

в) штучною; г) історично стабільною

19

Афганістан, Бангладеш, Бутан, В’єтнам, Ємен, Камбоджа, Лаос, Монголія, М’янма, Непал, Сх.Тимор відносяться до країн...

а) економічно розвинутих; б) нових індустріальних; в) що розвивають ринкову економіку;

г) що найменш розвинуті; д) малих промислово розвинених20

Назвіть єдине в світі Велике герцогство

ІІІ рівень

21. Заповніть таблицю-характеристику країни

Країна

Регіон

Форма правління

Форма держ. устрою

За рівнем розвитку

Рівень життя

Інтеграційні організації

Грузія22. Визначте рядок, у якому дані тільки столиці латиноамериканських країн:

а) Ліма, Оттава, Каракас, Каїр, Сантьяго; б) Бразиліа, Кінгстон, Гавана, Тріполі, Кіншаса;

в) Каракас, Ла-Пас, Сантьяго, Кіто, Тегусігальпа; г) Мехіко, Джакарта, Буенос-Айрес, Кіто, Ліма

д) Монтевідео, Асунсьйон, Рабат, Хартум, Гавана; е) Вашингтон, Мехіко, Сантьяго, Сукре, Оттава


23. Визначте за групою ознак країну та вкажіть її столицю:


Внутрішньоконтинентальна країна, член НАТО та ЄС (з 2004 р.), до 1993 р. входила до складові вдвічі більшої за площею федеративної держави. Відома видобутком кам'яного вугілля (Остравський басейн), виробництвом автомобілів „Шкода”, пива, порцеляно-фаянсових та скляних виробів (Богемське скло).

24. Знайдіть помилки в реченнях. Європейський Союз – каталізатор східноєвропейського інтеграційного процесу, а в перспективі – основа єдиного військового простору в Європі. ЄС веде свою історію з 1992 року, коли на базі Європейського об'єднання алюмінію і сталі й Евроатома була створена Європейська Політична Спільнота (ЄЕС). Перші 6 членів ЄЕС: ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Норвегія. Сьогодні включає 35 країн Європи. 7 лютого 1992 р. – 12 країн ЄЕС підписали Маастрихстский договір, за яким ЄЕС перетворився на Європейський парламент. Штаб-квартира ЄС – Білград (Люксембург).

25. Впізнайте європейські країни по зовнішніх обрисах їх границь:26. Територію якої країни омиває море того ж океану, що й Україну?

а) Перу б) Швейцарії в) Вірменії г) Венесуели д) Молдови27. Оберіть серед описаних змін на політичній карті такі, що не відносяться до якісних:

а) у 1991 р. виникла організація СНД; б) Камбоджа стала монархією; в) Об’єдналися Північний і Південний Ємен; г) триває акреція території Нідерландів; д) Відбулася цессія територій Росії і України; е) Отримав політичну незалежність Сх. Тімор; є) почалися військові дії в Іраку.28. За прогнозами, зі складу цієї держави в ХХІ ст. вийдуть Каталонія і Країна Басків. Ця країна – Столиця – .

29. Перерахуйте п’ятірку найбільших країн світу в порядку від найбільшої до меншої.


30. Колишні назви цих міст Росії – Ленінград, Горький, Калінін, Куйбишев, Свердловськ. Як вони називаються сьогодні?

Затверджено на засіданні кафедри фізичної та економічної географії,протокол № 115 від 02.02.07 р.
Завідувач кафедри, проф. __________________ Л. І. Зеленська1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка