Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географіяСторінка2/6
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

ТЕМА 11. Основи геоглобалістикиСТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)

Теми

Кількість годин

Всього

з них

лекції

практичні роботи

самостійна робота

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

Змістовний модуль І. Політична карта світу як обєкт політичної географії

1. Методологія та історія формування політичної географії як науки

6

2

2

2

2. Політична карта світу як об’єкт наукового дослідження

6

2

2

2

3. Географічне державознавство

8

4

2

2

4. Класифікації та типології країн світу

6

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Історія формування та сучасний стан політичної карти світу

5. Політична карта Старого Світу – Євразії та Північної Африки

10

46

6. Політична карта Нового Світу

10

4

2

4

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Змістовний модуль ІІІ. Міждержавні границі та їх функції в сучасному світі

7. Географія столиць та границь

4

22

8. Міжнародні інтеграційні об'єднання на політичній карті світу

12

6

2

4

Змістовний модуль ІV. Новітні напрями наукових досліджень в політичній географії

9. Електоральна географія

6

2

2

2

10. Історія геополітичної думки і теоретичні підходи в геополітиці

10

4

2

4

11. Основи геоглобалістики


6

2

2

2

Контрольно-модульна робота

6

24

Усього годин

90

36

18

36ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Історія становлення і розвитку політичної карти Європи.

1. Грецька цивілізація і Римська імперія.

2. Західна Європа: Франкська імперія, Священна Римська імперія.

3. Східна Європа: Візантійська імперія.

4. Іспанська і Португальська імперії й епоха Великих географічних відкриттів.

5. Колоніальні імперії XVII-XVIII ст.: Нідерландська, Французька, Британська.

6. Вестфальський договір і формування сучасної системи держав-націй у Європі.

7. Промислові революції й апогей європоцентризму.

8. Перша світова війна і територіальні перекроювання політичної карти.

9. Територіальні підсумки революції в Росії.

10. Друга світова війна і територіальні зміни по закінченні.

11. Політична карта Старого Світу. Євразія. Відмінності між частинами світу на одному материку. Форми державного устрою європейських країн.

12. Монархії в Європі: данина традиції або необхідність?

13. Колишня Югославія. Історичні долі народів і доля федерації.

14. Європейська інтеграція: основні інтеграційні об'єднання.

15. ЄС: історія створення, керівні органи, основні напрямки економічної політики, сучасні проблеми, міграція робочої сили з "третіх" країн.

2. Геополітика і геополітичні концепції.


 1. Геополітичні конфлікти в світі. Сучасні геополітичні проблеми кордонів.

 2. Роль геополітичного положення у розв'язуванні сучасних проблем.

 3. Геополітичні проблеми контролю над геопростором.

 4. Геополітичний зміст праць Ф. Ратцеля, Ю. Челена, К. Хаусхофера.

 5. Німецька та американська школи геополітики. Геополітична модель світу Х. Маккіндера. Геополітичні ідеї Спайкмена, Коена, З. Бжезинського, Г. Киссинджера.

 6. Наукові школи сучасної геополітики. Світові геополітичні цикли. Дж.Модельський і В.Томпсон.

 7. Цикли гегемонії П.Тейлора. С.Хантінгтон і «Зіткнення цивілізацій».

 8. Ф.Фукуяма і «Кінець історії».

 9. Геополітична історія Росії: між Заходом і Сходом. Концепція «Москва – Третій Рим».

 10. Геополітична концепція євразійства.

 11. Теорія етногенезу Л.М. Гумільова.

 12. Народи «історичні» і «поза історичні» (Гегель «Філософія історії»).

 13. Концепція просторових імперій ХХІ століття. Концепції моно-, бі-, багатополярного світу.

 14. Геополітика та геополітичні теорії і концепції щодо території України.

 15. Погляди на геополітику М. Грушевського, Ю. Липи, Д. Доцова, С. Рудницькoгo, М. Міхновського. Сучасні геополітичні проблеми України.

3. Глобальні проблеми людства: можливі шляхи вирішення.

1. Великі глобальні проблеми людства і їхній прояв у країнах різних типів.

2. Малі глобальні проблеми.

3. Прикордонне співробітництво і прикордонні конфлікти.

4. Гарячі точки політичної карти світу.

5. Глобальні проблеми новітнього часу: тероризм як загроза світу.

6. Можливі шляхи вирішення глобальних проблем. Перспективи людства у ХХІ ст. Чи в змозі вижити цей світ?

7. ООН як організація, яка займається вирішенням глобальних проблем людства.

8. Зміст основних міжнародних актів, прийнятих ООН для вирішення глобальних проблем.

9. Глобалізація та її види, чинники виникнення. Погляди «глобалістів» та «антиглобалістів».10. Глобалізація: нова світова глобальна проблема, чи рушій прогресу?

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорний конспект лекцій, розробки завдань для поточного контролю, розробки завдань для практичних робіт, нормативні документи Організації Об’єднаних Нації, Європейського Союзу.
ЛІТЕРАТУРА

І. Навчальна:

 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

 2. Геополитика: Теория и практика / Под. ред. Э.А. Позднякова. – М.: ИМЭМО, 1993. – 236 с.

 3. Гладкевич Г.И. Введение в экономическую и социальную географию. – М.–Смоленск: СГУ, 1997. – 112 с.

 4. Голиков А.П. та ін. Вступ до економічної і соціальної географії: Підруч. / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

 5. Дергачев В.А. Геополитика. – М.: Випа-Р, 2000. – 448 с.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Підручник / За ред. Б. Яценка. – К.: АртЕк, 1997. – 246 с.

 7. Каледин Н.В. Политическая география. – СПб., 1996.

 8. Колосов В. А. Политическая география сегодня. - М.: Знание, 1985.

 9. Колосов В. А. Политическая география: проблемы и методы. - Л.: Наука, 1988.

 10. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 479 с.

 11. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 1999. – 352 с.

 12. Максакoвский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн.І: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2004. – 496 с.

 13. Максаковский В.П. Историческая география мира. – М.: ЭКОПРОС, 1997. – 584 с.

 14. Туровский Р.Ф. Политическая география. – М.–Смоленск: СГУ, 1999. – 380 с.

 15. Холина В.Н., Наумов А.С. Политическая карта мира: география для школьников и абитуриентов. – М.: Просвещение, 2004. – 304 с.

 16. Яценко Б.П. Політична географія: навч. посіб. – К.: Вид. Ін-ту сходознавства НАНУ, 2005. – 134 с.

 17. Політична географія і геополітика: Навч.посібник / Б.П. Яценко, В.І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський та ін.; за ред. Б.П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.

ІІ. Довідкова:

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: ВЦ "Академія", 2003. – 688 с.

 3. Витковский О.В. Политическая география и геополитика // Вестн. Моск. ун-та: Сер. геогр. – 1980.– № 6.

 4. Всемирная история. – М.: Соцэкгиз, 1955–1960. Тома I – VII.

 5. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. (любое издание).

 6. Гумилев Л.Н. Этносы в ландшафтах. (любое издание).

 7. Дмитриевский Ю.Д. География, политика и культура. - Л.: Наука, 1990.

 8. Економіка зарубіжних країн / За ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 9. Економічна і соціальна географія світу / За ред. Є.П. Качана. - Тернопіль: Астон, 1999.

 10. Жук П. та ін. Етнополітична карта світу: ХХІ століття / Методичний і предметний коментарі / П.Жук, Н.Мазур, Р.Соломонюк, Р.Турчак. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – 240 с. (або на сайті http://www.svit21.narod.ru).

 11. Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрика М.О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1993. – 518 с.

 12. Копернік С.Г., Коваленко Р.Р. Економічна і соціальна географія світу в опорних схемах: Навч.-метод. посібник для учнів, абітур., студ. і вчит. - К.: ПП „Компанія „Актуальна освіта”, 1998.

 13. Копылов В.А. География населения. – М.: Инф.-внедренч.центр "Маркетинг" , 1998. – 124 с.

 14. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

 15. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. – М.: Мысль, 1989.

 16. Олійник Л.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навчальний посібник. – К.: "Знання", КОО, 2000. – 204 с.

 17. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища шк., 1996.-232 с.

 18. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. – К.: НВП “Картографія, 1998. - 188 с.

 19. Соціально-економічна географія світу. Загальна частина / За ред. С.П. Кузика. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. - 256 с.

 20. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія – Л.: Світ, 1994.

 21. Страны мира: Справочник. – М.: Республика, 1997. – 479 с.

 22. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психологический портрет народов и наций. – Д.: Сталкер, 1997. – 400 с.

 23. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 c.

 24. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. – М.: Просвещение, 1995.

 25. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 444 с.

 26. Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник. – К.: Укр. Центр правових студій, 1999.

 27. Экономическая и политическая география капиталистических и развивающихся стран. / Под ред. В.В. Вольского – М.: МГУ, 1986. - 528 с.

 28. Энциклопедия «Страны и народы» (любое издание).

 29. Энциклопедия для детей. Тома «География», «Всемирная история». – М.: Аванта+.

 30. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.


ІІІ. Нормативна та інструктивна:

 1. Конституція України (1996, з доповненнями від 2005 р.): Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.– К., 1996.

 2. The World Bank Atlas. – Washington, 1997.

 3. World Development Report. – Washington, 1997.

 4. Human Development Report. – New York, 1997.

 5. From Plan to a Market. Report. – Washington, 1997.

 6. Cole J. Geography of the Worlds's Major Regions. – London, 1996.

 7. http://www.svit21.narod.ruЕтнополітична карта світу: ХХІ століття / Методичний і предметний коментарі / П.Жук, Н.Мазур, Р.Соломонюк, Р.Турчак.

 8. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook – Щорічний довідник ЦРУ «Книга фактів».

 9. http://www.karty.narod.ru – Сайт рідкісних карт Олександра Акопяна (територіальні претензії, території з невизначеним статусом, проекти «Великих» держав і т.п.).

Підписи:
1. Автор програми, доц. О. Є. Афанасьєв
2. Завідувач кафедри, проф. Л. І. Зеленська
Друкарня ДНУ, Тираж 150 пр. Зам. №

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії«УЗГОДЖЕНО»

Декан факультету

проф. Богданович В. В.
_____________ ___.________ 2007 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Декан факультету

проф. Богданович В. В.
_____________ ___.________ 2007 р.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка