Навчальна програма основи суспільної географії дніпропетровськ − 2008 Основи суспільної географіїСкачати 161.46 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір161.46 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

проф. Богданович В. В.

______________ 12 червня 2008 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ОСНОВИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Дніпропетровськ − 2008

Основи суспільної географії. Програма навчальної дисципліни. – ДНУ, 2008. – 8 с.

Розробник: доц., к.геогр.н. Афанасьєв О. Є.

Рецензенти: к. геогр. н., доц. Довгаль Л. І.; к. геогр. н., доц. Мокрицька Т. П.
Затверджено вченою радою геолого-географічного факультету

Протокол № 9 від 29 серпня 2008 р.

© ДНУ, 2008

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ»
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Дистанційне зондування Землі


Курс:

Підготовка бакалаврів,

спеціалістів


Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної

дисципліниКількість кредитів, відповідних ЄСПК: 1,5

Модулів: 1

Змістових модулів: 2


Шифр та назва напряму –

0101 Педагогічна освіта
Шифр та назва спеціальності – 6.070501, 7.070501 Географія
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції: 18 год.

Практичні (семінарські): 0 год.

Лабораторні: 0 год.

Самостійна робота: 36 год.

Вид контролю: залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 2/3:1/3, 1/2:1/2, 1/3:2/3 залежно від змісту навчальної дисципліни (курсу), але повинна наближатися до співвідношення 1/2:1/2.


МЕТА

Навчальна дисципліна “Основи суспільної географії” є однією з фундаментальних для підготовки майбутніх спеціалістів та магістрів географії і має на меті надання студентам основоположних знань про предмет, зміст і методи суспільної географії, про сутність суспільних територіальних систем і характер їх функціонування у сучасний період, територіальну організацію життєдіяльності суспільства, а також територіальні поєднання природи – населення – господарства у вигляді природно-господарських (природно-соціально-економічних) комплексів і систем. Головна мета суспільної географії – це вивчення територіальної організації життєдіяльності суспільства з позицій основних методологічних принципів географічної науки. Мета дисципліни полягає в опануванні студентами навичками здійснення просторово-територіального аналізу суспільних явищ і процесів, виділення ієрархічно структурованих підрозділів просторової організації суспільства, виділення чинників і пояснювання процесів самоорганізації й саморозвитку суспільних систем тощо.ЗАВДАННЯ

Навчальна дисципліна “Основи суспільної географії” закладає підґрунтя для подальшого вивчення студентами дисциплін "Географія населення", "Регіональна економічна і соціальна географія", "Економічна та політична географія закордонних країн", "Соціальна географія", "Економічна та соціальна географія України", "Географія світового господарства", "Географія рідного краю". Дисципліна забезпечує набуття системи знань, вмінь і навичок просторово-територіального аналізу і прогнозування розвитку суспільних територіальних систем.Головні задачі дисципліни «Дистанційне зондування Землі»:

 • надання студентам основоположних знань про структуру суспільної географії, її місце в системі наук, практичну й теоретичну значущість науки;

 • навчання методам суспільно-географічного аналізу та практичного застосування положень суспільної географії;

 • освоєння студентами основних теоретичних зведень в області сучасних суспільно-географічних знань;

 • опанування студентами методами суспільно-географічного аналізу розвитку антропосфери.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и :

 • систему географічних наук, предмет і метод географії; сутність хорологічного методу;

 • підходи до визначення місця суспільної географії в системі географічних наук;

 • проблематику й основні теорії та концепції суспільної географії;

 • методологічні засади та предметну область суспільної географії;

 • методологічні принципи суспільної географії (системності, територіальності, комплексності, історизму, перспективності, картографування, інтеграції тощо);

 • поняття суспільно-географічного комплексу та його основні складові;

 • поняття про суспільство і географічне середовище, природно-ресурсний потенціал і суспільне виробництво;

 • основи географії населення;

Підготовлений фахівець повинен в м і т и :

 • оцінити соціально-економічну динаміку і інвестиційну привабливість регіону, міста, району;

 • уміти аналізувати проблеми регіонального розвитку і аналізувати програми розвитку;

 • давати комплексну суспільно-географічну характеристику світу, окремих регіонів, країн, галузей тощо;

 • характеризувати демографічні показники – природний рух, статевовікову структуру, динаміку, міграції;

 • аналізувати світові цивілізації, расовий, етнічний, мовний склад населення світу;

 • виділяти форми суспільної організації господарства;

 • визначати сучасні підходи до політико-географічного устрою світу, геополітичні тенденції;

 • характеризувати гостроту проявів глобальних проблем людства.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СУСПІЛЬСТВО

ТЕМА 1. Суспільна географія в системі географічних наук.

Система географічних наук. Предмет і метод географії. Хорологічний метод. Суспільна географія (СГ) в системі географічних наук: можливі підходи до визначення наукового напрямку. Етапи розвитку (періодизація) СГ. Економічна географія – Економічна і соціальна географія – Соціально-економічна географія – Суспільна географія. Напрямки розвитку СГ (антропо-географічний, економіко-географічний, формально-теоретичний). Проблематика і основні теорії та концепції СГ. Розвиток СГ в Україні.ТЕМА 2. Методологічні засади та предметна область суспільної географії.

Методологія СГ. Методи СГ. Об'єкт і предмет СГ. Структура і рівні СГ. Етапи комплексного СГ дослідження. Міждисциплінарність досліджень у СГ. Методологічні принципи СГ (системності, територіальності, комплексності, історизму, перспективності, картографування, інтеграції тощо). Поняття суспільно-географічного комплексу та його основні складові.ТЕМА 3. Природно-ресурсний потенціал і суспільне виробництво.

Поняття про суспільство і географічне середовище. Парадигми із проблем взаємодії природи і суспільства. Географічний детермінізм. Природні умови і природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Раціональне природокористування: зміст поняття. Основи економіки природокористування. Природні ресурси Світового океану.ТЕМА 4. Основи географії населення.

Геодемографія: поняття і зміст. Походження, динаміка, чисельність та розміщення населення планети. Демографічні характеристики (природний рух, статево-вікова структура, динаміка, міграції). Системи розселення. Урбанізація. Географія культури: поняття та об’єкт. Світові цивілізації. Расовий, етнічний, мовний склад населення світу. Етнолінгвістична класифікація народів світу. Географія трудових ресурсів. Географія релігій (сакральна географія). Світові, національні, первісні вірування та релігії.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 5. Основи територіальної організації суспільства. Господарство.

Зміст і функції поняття "територіальна організація суспільства". Співвідношення понять "розміщення" та "територіальна організація". Розміщення продуктивних сил (РПС) як одна з головних категорій СГ. Етапи, фактори та принципи, закони РПС. Рівні та структура територіальної організації продуктивних сил. Господарство та національна політика: зміст понять. Економічні системи. Структура господарства та методи її аналізу. Спеціалізація господарства: підходи і методи. Форми суспільної організації господарства. Географія промисловості, комунікацій, сфери обслуговування. Регіональна економічна політика.ТЕМА 6. Територіальний поділ праці. Суспільно-географічне районування.

Сутність поняття "територіальний поділ праці" (ТПП). Фактор економічного ефекту" – складова розвитку ТПП. Теорії А. Смітта та Д. Рікардо. Форми прояву ТПП: міжрайонний та міжнародний поділ праці. Основні форми прояву та розвитку міжнародного поділу праці (МПП): світова торгівля, послуги, туризм, кредитно-фінансова діяльність, транспорт, підготовка кадрів та ін. Вчення про районування. Економіко- та суспільно-географічне районування: сутність та співвідношення понять. Район, районування та районоутворення. Районування галузеве та загальне. Фактори та принципи районоутворення.ТЕМА 7. Основи політичної географії.

Предмет, об'єкт і структура політичної географії (ПГ). ПГ в системі географічних наук: можливі підходи до визначення наукового напрямку. Географія і політологія. Географічне державознавство. Класифікації та типології країн світу. Типології "економічні" й "географічні". Політична карта світу. Етапи формування і головні об'єкти політичної карти світу. Проблема регіоналізації політичної карти світу. Самостійні держави і несамоврядні території. Регіональні розходження і їхні причини. Географія границь. Види, типи і функції границь. Міждержавні об'єднання на політичній карті світу. Електоральна географія як напрямок ПГ. Геополітика: поняття, зміст, основні положення.


ТЕМА 8. Основи географії глобальних проблем людства.

Поняття світових глобальних проблем людства. Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми "традиційні" і "нові". Чинники виникнення і розвитку глобальних проблем. Шляхи вирішення і прогнози.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)


Теми

Кількість годин, з них

лекції

практичні роботи

самостійна робота

Вступ


Змістовний модуль І. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СУСПІЛЬСТВО

ТЕМА 1. Суспільна географія в системі географічних наук

22

ТЕМА 2. Методологічні засади та предметна область суспільної географії

22

ТЕМА 3. Природно-ресурсний потенціал і суспільне виробництво

26

ТЕМА 4. Основи географії населення

26

Змістовний модуль ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 5. Основи територіальної організації суспільства. Господарство

25

ТЕМА 6. Територіальний поділ праці. Суспільно-географічне районування

2
5

ТЕМА 7. Основи політичної географії


22

ТЕМА 8. Основи географії глобальних проблем людства


22

Контрольна робота

26

Усього годин

1836

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТЕМА 1. Суспільна географія в системі географічних наук.

1.1 Світоглядна роль філософії для сучасної СГ.

1.2 Суть і завдання конструктивної географії.

1.3 Структура СГ за С. Лавровим, С. Ниммиком, М. Пістуном, О. Ващенком, О. Шаблієм.

1.4 Періодизація розвитку СГ в Україні та світі.

1.5 Роль у становленні української СГ К. Волого, В. Садовського, М. Кордуби, П. Чубинського, М. Паламарчука, С. Рудницького, О. Топчієві, О. Шаблія.

1.6 Сучасні наукові центри СГ України.

ТЕМА 2. Методологічні засади та предметна область суспільної географії.

2.1 Оцінка і особливості понятійно-термінологічного апарату сучасної СГ.

2.2 Методологічне значення економічної теорії для СГ.

2.3 Суспільно-географічний комплекс – інтегральний об’єкт вивчення СГ.

2.4 Практичне значення СГ.

ТЕМА 3. Природно-ресурсний потенціал і суспільне виробництво.

3.1 Сучасні підходи до оцінки природних ресурсів.

3.2 Територіальна організація природних ресурсів. Ресурсні цикли.

3.3 Чинники раціонального розміщення продуктивних сил.

3.4 Лісові ресурси світу та їх охорона.

3.5 Рекреаційні ресурси світу. Методи оцінки рекреаційних ресурсів території.

3.6 Основні напрямки використання потенціалу Світового океану.

3.7 Нафтові ресурси світу: перспективи подальшого використання.

ТЕМА 4. Основи географії населення.

4.1 Урбанізація та проблеми, пов’язані з нею.

4.2 Демографічна політика в країнах з різним типом відтворення населення.

4.3 Расовий склад населення світу.

4.4 Християнство, його напрямки та розповсюдження в світі.

4.5 Іслам, його напрямки та розповсюдження в світі.

4.6 Характеристики місцевих та національних релігій.

4.7 Етнічний склад населення світу.

4.8 Основні міграційні потоки населення у ХХ ст.. та їх причини.

4.9 Проблеми розвитку великих міст.

4.10 Географія способу життя та його елементи.

ТЕМА 5. Основи територіальної організації суспільства. Господарство.

5.1 Спеціалізація і комплексний розвиток господарських районів у нових економічних відносинах.

5.2 Нетрадиційна енергетика: основні напрямки розвитку.

5.3 Атомна енергетика світу: сучасний стан та перспективи.

5.4 Агропромислові комплекси: типи, структура та функціонування.

5.5 Сільське господарство країн Африки: причини монокультурності.

5.6 Морське судноплавство та сучасний світовий морський флот.

ТЕМА 6. Територіальний поділ праці. Суспільно-географічне районування.

6.1 Практичне використання результатів суспільно-географічного районування.

6.2 Суспільно-географічні основи районних планувань.

6.3 Рівні економіко-географічної регіоналізації.

6.4 Історія розвитку економіко- (суспільно-) географічного районування України.

6.5 Основні туристичні регіони світу та їх характеристика.


ТЕМА 7. Основи політичної географії.


7.1 Класифікації держав світу за формою державного управління

7.2 Типи соціально-економічного розвитку країн світу.

7.3 Сутність держави за Ф. Ратцелем та Р. Челеном.

7.4 Геополітичні гіпотези і концепції Г. Маккіндера, Н. Спайкмена, С. Хантінгтона, З. Бжезінського, О. Дугіна.

7.5 Україна у Європейському виборі: географія та шляхи розвитку.

7.6 Місце України у світових і регіональних міжнародних угрупованнях.

7.7 Європейський Союз: новий етап розвитку.

7.8 Суспільно-географічні проблеми країн Східної Європи.

7.9 ООН – головний інтегруючий блок світу.

7.10 Українська геополітика. Місце України у геополітичних концепціях зарубіжних та вітчизняних авторів.


ТЕМА 8. Основи географії глобальних проблем людства


8.1 Екологічна проблема: сутність та шляхи вирішення.

8.2 Енергетична криза в світі: сутність та шляхи вирішення.

8.3 Продовольча проблема: сутність та шляхи вирішення.

8.4 Світовий тероризм: географія розповсюдження та шляхи викорінення.

8.5 Проблема раціонального використання земельних ресурсів світу.

8.6 Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів світу.

8.7 Водні ресурси світу та їх раціональне використання.

8.8 Основні напрямки охорони атмосфери від забруднення.

8.9 Основні напрямки охорони гідросфери від забруднення.

8.10 Забруднення Світового океану та основні шляхи боротьби з ним.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорний конспект лекцій, розробки завдань для поточного контролю, розробки завдань для лабораторних робіт, нормативні документи.
ЛІТЕРАТУРА
Навчальна література:


 1. Алисов, Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор) / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев. – М.: Гардарики, 2000. – 704 с. [2 прим.].

 2. Блій, Г. Географія: світи, регіони, концепти / Г. де Блій, Пітер Муллер, Олег Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с. [17 прим.].

 3. Гладкевич, Г.И. Введение в экономическую и социальную географию / Г.И. Гладкевич. – М.–Смоленск: СГУ, 1997. – 112 с. [0 прим.].

 4. Голиков, А.П. Вступ до економічної і соціальної географії / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с. [145 прим.].

 5. Економічна і соціальна географія світу: підручник / За ред. Б. Яценка. – К.: АртЕк, 1997. – 246 с. [6 прим.].

 6. Економічна і соціальна географія світу: навч.посіб. для вузів / За ред. С. Кузика. – Л.: Світ, 2005. – 672 с. [160 прим.].

 7. Максакoвский, В.П. Географическая картина мира : в 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика мира / В.П. Максакoвский. – М.: Дрофа, 2004. – 496 с. [1 прим.]

 8. Олійник, Я.Б. Вступ до соціальної географії: Навч. посіб. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: «Знання», КОО, 2000. – 204 с. [0 прим.].

 9. Пістун, М.Д. Основи теорії суспільної географії / М.Д. Пістун. – К.: Вища шк., 1996. – 232 с. [45 прим.].

 10. Рибачок, І.М. Вступ до економічної географії / І.М. Рибачок. – К.: Вища шк., 1973. – 142 с. [2 прим.].

 11. Соціально-економічна географія світу. Загальна частина / За ред. С.П. Кузика. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. – 256 с. [0 прим.].

 12. Топчієв, О.Г. Основи суспільної географії / О.Г. Топчієв. – О.: Астропринт, 2001. – 560 c. [77 прим.].

 13. Шаблій, О.І. Основи загальної суспільної географії / О.І. Шаблій. – Л.: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 444 с. [2 прим.].


Нормативна та інструктивна література:


 1. Декларація тисячоліття ООН // http://www.unesco.ru/rus/pages/about/decl_mill.php.

 2. Договір про Антарктику // http://www.ipolitics.ru/lnk/216.htm.

 3. Звіти Світового банку про світовий розвиток // http://www.worldbank.org.

 4. Офіційний сайт ООН // http://www.un.org.

 5. «Угода про Місяць»: Угода про діяльність держав на Місяці й інших небесних тілах // http://www.tourmix.ru/abro.php?id=11431; http://cosmosravelin.narod.ru/r-space/chronica/malkov-paper.html).


Додаткова література:


 1. Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. [1 прим.].

 2. Безуглий, В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 688 с. [80 прим.].

 3. Геополитика / Под. ред. В. Манилова. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. – 624 с. [1 прим.].

 4. Дзенис, З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических исследований / З.Е. Дзенис. – Рига: Зинатне, 1980. – 262 с. [1 прим.].

 5. Колосов, В.А. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 479 с. [1 прим.].

 6. Копылов, В.А. География населения / В.А. Копылов. – М.: Маркетинг, 1998. – 124 с. [2 прим.].

 7. Лавров, С.Б. Глобальная география / С.Б. Лавров, Ю.Н. Гладкий. – М.: Дрофа, 1999. – 352 с. [0 прим.].

 8. Максаковский, В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира»: в 3-х частях / В.П. Максаковский. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. из-во, 1995–1996. [1 прим.].

 9. Максаковский, В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский. – М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС, 1998.- 416 с. [1 прим.].

 10. Масляк, П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Лібра, 1996. – 328 с. [15 прим.].

 11. Народонаселение мира, 1998 год: Новые поколения : пер. с англ. / ред. А. Маршалл. – Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 1998. – 92 с. [0 прим.]

 12. Ростов, Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник / Є.Ф. Ростов. – К.: НВП «Картографія», 1998. - 188 с. [3 прим.].

 13. Тарасенко, Н.Г. Экономическая и социальная география. Основы экономических знаний. Справочник / Н.Г. Тарасенко. – Донецк: Академия, 1998. – 160 с. [0 прим.].

 14. Туровский, Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. – М.–Смоленск: СГУ, 1999. – 380 с. [0 прим.].

 15. Шаблій, О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Л.: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 744 с. [0 прим.].Підписи:
1. Автор програми, доц. О. Є. Афанасьєв
2. Завідувач кафедри, проф. Л. І. Зеленська
Друкарня ДНУ, Тираж 150 пр. Зам. №

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка