Навчальна І навчально-методична діяльність кафедра інформатики та математичних методів в економіціСкачати 104.86 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір104.86 Kb.
Навчальна і навчально-методична діяльність
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ
Кафедра інформатики та математичних методів в економіці використовує новітні інформаційні технології при викладанні виключно всіх дисциплін.

Застосовуються сітьові технології (NetOp «Учитель»), додатки Microsoft Office, пакети прикладних програм (Mathcad). Розробляється та оновлюється відповідне методичне забезпечення.

За останні два роки кафедрою накопичено певний досвід використання пакетів прикладних програм не тільки традиційно в дисциплінах економіко-математичного циклу, а й при викладанні базових розділів вищої математики. Зокрема, це стосується використання універсального математичного середовища Mathcad.

Поряд з викладанням матеріалу загального курсу вищої математики і великою кількістю прикладів, що ілюструють теоретичні положення, майже всі «класичні» рішення дублюються відповідними рішеннями, що отримані за допомогою ППП Мathcad. Це дає можливість в обмежений час аудиторних занять розв’язати значно більшу кількість прикладів, що мають економічну спрямованість, розглянути досить складні задачі, традиційне вирішення яких вимагає великого обсягу обчислень.

Пояснимо, чому вибір був зупинений саме на Mathcad. Простота інтерфейсу середовища, широкий набір графічних, аналітичних і чисельних методів вирішення математичних завдань дозволяють ефективно використовувати його в навчальному процесі. Mathcad дозволяє виконувати як чисельні, так і аналітичні (символьні) обчислення, має зручний орієнтований інтерфейс (сукупність засобів, які забезпечують управління системою за допомогою клавіатури і миші).

Використовуваний в середовищі Mathcad інтерфейс досить простий, і користувач, який має елементарні навички роботи з Word і Excel (ці навички студенти набувають при вивченні курсу «Інформатика»), може відразу ж працювати і в Mathcad .

Апробація такого роду викладання фундаментальних дисциплін була проведена в групах напрямів підготовки «Прикладна лінгвістика», «Економічна кібернетика», «Товарознавство та торговельне підприємництво». Обчислювальне середовище Mathcad успішно використовувалося для вирішення задач лінійної та векторної алгебри, математичного аналізу, диференціального та інтегрального числення, дослідженні функцій і побудові графіків, при підсумовуванні рядів, дослідженні їх збіжності та розкладанні функцій в ряди Тейлора і Маклорена, вирішенні оптимізаційних задач (лінійне, нелінійне, дробово-лінійне, цілочисельне програмування, транспортні задачі тощо). Для ефективного проведення практичних і лабораторних занять була розроблена методична підтримка – лабораторні роботи та пакети індивідуальних завдань.

Запропонований підхід до вивчення загального курсу математики стимулює студента до освоєння як загальних положень курсу (без цього неможливе застосування обчислювального середовища), так і основ Мathcad. І якщо формальне впровадження нових стандартів процесу освіти і оцінювання знань не завжди сприяють отриманню системних і глибоких знань, то можливість перевірити за допомогою Mathcad правильність самостійно отриманого «класичного» вирішення тієї чи іншої задачі робить процес засвоєння матеріалу цікавим, мотивованим, активним. Зростає «самостійна складова» в процесі навчання, підвищується ефективність роботи студента у поза аудиторний час.

Поза всяким сумнівом, знання та навички роботи з пакетами прикладних програм будуть вельми корисні студентам в процесі освоєння дисциплін за фахом, написанні курсових і дипломних робіт, в науковій роботі.

Очевидно, що «паралельна» ілюстрація класичного підходу і прийомів, що засновані на використанні IT- технологій, як «методичний хід», заслуговує на увагу при вивченні великого числа фундаментальних і прикладних дисциплін.


Завідувач кафедри, д.ф.-м.н., проф. С.Б. Вакарчук

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Розроблено та активно використовуються наступні інноваційні форми та методи організації навчального процесу:

 1. Розроблені із використанням мови програмування VBA слайд-конспекти лекцій із вбудованими у них тестовими завданнями, які передбачають:

  • автоматичне формування складу та структури тестового завдання;

  • використання відкритої форми тестових завдань;

  • програмну реалізацію контекстної лінгвістичної перевірки успішності проходження тестових завдань шляхом визначення ступеню збігу ключових слів у шаблоні завдання та у відповіді студентів.

 2. Розміщене у контенті модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle методичне забезпечення щодо вивчення навчальних дисциплін, що включає вбудовані у текст гіперпосилання на сучасні та найактуальніші статті та електроні навчальні посібники, що знаходяться у свобідному доступі, відео-лекції, форуми та т.і. стосовно вивчення конкретного теми дисципліни.

 3. Активне втілення у навчальний процес заходів лінгвістичного контекстного аналізу студентських робіт щодо встановлення (підтвердження) їх авторства та уникнення випадків плагіату із використанням спеціалізованих програмних засобів.Завідувач кафедри, д.т.н., проф. Ю.К. ТараненкоКАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
З моменту свого заснування кафедра іноземних мов, її викладацький склад веде постійних пошук впроваджує в навчальний процес новітні досягнень вітчизняної та зарубіжної методики викладання іноземних мов.

За останній по кафедрі іноземних мов було проведено ряд заходів, що відносяться до нововведень, а саме: 1. Було проведено експеримент в рамках наукової роботи кафедри щодо удосконалення курсу «Ділова іноземна мова» (для студентів 5-го курс). Для цього на початку семестру всім студентам було запропоновано мікрокус «Наукове письмо». Вибір саме цього курсу пояснюється тим, що з року в рік все більший відсоток студентів захищають свої магістерські та дипломні роботи англійською мовою, що передбачає не тільки усну презентацію, але й написання реферату та наукової доповіді. Було ретельно відібрано зміст курсу та підготовлено лекції з елементами інтерактивної роботи та з використанням мультимедійного обладнання. Відвідування вказаних лекцій-практикумів було обов’язковим не лише для студентів, але й для всіх викладачів англійської мови, що проводили заняття зі студентами 5 курсу, оскільки було заплановано, що у подальшому на практичних заняття питання, що висвітлювалися на лекціях, будуть вивчатися більш розгорнуто. Опитування студентів, викладачів та результати роботи з вивчення курсу «Ділова іноземна мова» показали, що запроваджене нововведення дало позитивні результати та має бути поширено на інші курси, що закріплені за кафедрою, а саме «Ділова іноземна мова» ( для студентів 4 курсу у частині «навчання перекладу») та «Англійська мова для аспірантів та здобувачів».

2) Разом з кафедрою прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних та іншими структурними підрозділами університету та за активної участи Музею у осінньому семестрі 2013\214 навчального року були проведені ІІ Нобелевські читання англійською мовою «Альфред Нобель – меценат та вчений», в якому взяли участь студенти молодших курсів та, що особливо важливо для залучення абітурієнтів, учні старших класів шкіл ліцеїв та гімназій міста. Захід носив інтерактивний характер (жваве обговорення доповідей спілкування під час проведення Пленарного та секційних засідань). Кафедра вважає такий захід дуже корисним, адже він формує у студентів з самого початку їх навчання у ВНЗ навички ділового спілкування, ведення дискусій, проведення презентації та самопрезентації. Особливо важливою для цього заходу є мовна складова, адже під час підготовки та проведення читань активізується пошукова робота ( пошук автентичної іншомовної інформації), розширюється словниковий запас, розвиваються навички аудіювання та мовлення. Такий захід можна визначити як навчання в через дію, що сприяє активному, підсвідомому засвоєнню мови.

 1. За ініціативою кафедри іноземних мов на сайті Університету засвоєна та успішно поповнюється нова сторінка - Common Book (Спільна Книга). Сторінки цієї Книги поповнюють самі студенти, які пишуть есе різними мовами – англійською, німецькою, французькою, російською або українською (студенти-іноземці) та розміщують свої враження з приводу різних аспектів життя та навчання, наукові доробки, презентації тощо. Залучення студентів до такої спільної діяльності розвиває в них не тільки мовні навички, але й такі почуття як гідність, самоповагу, повагу до країни, міста та ВНЗ, де вони навчаються.

4) Кафедра іноземних мов виступила з пропозицією використання у рекламних заходах, що проводять випускові кафедри, кращих презентацій студентів 4 курси, які вони готували як складову частину Державного іспиту з іноземних мов. Такі презентацій можуть бути використаними як промоційні елементи, що підкреслюють поєднання при навчанні студентів глибокої підготовки за обраним фахом та надійної мовної підготовки, що є базовими компетенціями, якими мають володіти сучасні фахівці у будь-якій галузі підготовки.

Завідувач кафедри, к.філол., доц. С.П. КожушкоКАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Кафедра фізичного виховання забезпечує викладання загальноосвітньої дисципліни «Фізичне виховання» з видів спорту, які культивуються на кафедрі (на всіх напрямах підготовки - денне відділення).

Навчальний процес на кафедрі Фізичного виховання організовано за вимогами кредитно-модульної системи відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 48 від 25.01.2004 p., № 812 від 20.10.2004 p., № 774 від 30.12.2005 p. Наказом МОН № 812 від 20 жовтня 2004 року "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".

Загальна базисна навчальна програма для вищих навчальних закладів (Фізичне виховання навчальна програма для вищих навчальних закладів України III- IV рівня акредитації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003р №757 Наказ Міністерства освіти і науки України;

«Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах.» від 11.01.2006 №4 Наказ Міністерства освіти і науки України.)

Кадровий склад кафедри Фізичного виховання: 5 викладачів: 2 доцента, 3 старших викладача:

Майстрів спорту – 3

Майстрів спорту міжнародного класу – 2

Заслужений тренер України – 1

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України – 1

Фізичне виховання в університеті впроваджено на 1-2 курсах по 4 години, на 3-4 курсах по 2 години на тиждень.

Методичне забезпечення кафедри один із ключових компонентів навчального процесу.

Викладачі кафедри Фізичного виховання за перший семестр 2013-2014 навчального ріку у повному обсязі оновили навчальні та робочі програми, технологічні карти, підготували план-конспекти практичних занять. Оновлено методичні вказівки для студентів звільнених від практичних занять (тематика рефератів по семестрам та курсам).

Викладачами кафедри розроблюються та видаються навчальні і методичні посібники, методичні рекомендації по організації та проведення навчальних занять з видів спорту, які викладаються на кафедрі.

У 2013 році видані навчальні посібники:

«Методика навчання гри у настільний теніс» (укр. мова) автори: О.І. Дєльцов, В.О. Шуба; «Армспорт» (укр. мова) Автор: В.О. Шуба.Готові до видання:

Методичні посібники: «Баскетбол» автори: В.О. Севастьянов, В.О. Шуба, Р.М. Коцюба. «Вдосконалення гри в настільний теніс» автори: О.І. Дєльцов, В.О. Шуба. «Особливості тренування з атлетичної гімнастики різної статі та віку» автори: В.О. Шуба, А.І. Добровольський.

Актуальність впровадження програм фізичного виховання в університеті зумовлюється соціальним замовлення сучасного суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров’я, рекомендовану фізичну підготовленість, спроможного до фізичного вдосконалення.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам освіти з використанням новітніх технологій, в спортивних залах з сучасним обладнанням.

Навчальна програма з фізичного виховання для вищих закладів освіти є складовою стандарту вищої освіти, що гарантує держава

Мотивація навчальної діяльності студентів неможлива без застосування активних методів навчання. Викладачі кафедри застосовують у навчальній діяльності активні методи навчання, навчають студентів самостійно аналізувати набутий досвід, результативно ним користуватися, для забезпечення максимально ефективного впливу різноманітних форм фізичної культури, спорту та оздоровлення на формування свідомості та здорового способу життя майбутніх фахівців.

Поряд з традиційними методами навчання (проведення методичних та практичних занять) викладачі кафедри впроваджують сучасні форми навчання (йога, пілатес «розумне тіло» Minbody, бодіфітнес, шейпінг, східні єдиноборства, аеробіка, степ-аеробіка, стречинг та інші), які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів та творчого використання знань.

Викладачами кафедри зібрана фільмотека (в кількості 8 дисків) з методики навчання, техніки виконання рухових дій при навчанні, та змагальної діяльності провідних спортсменів України, Світу: баскетбол, стрітбол, бадмінтон, настільний теніс, пауерліфтинг, армспорт, танцювальна аеробіка, та оздоровчих методик фізичного виховання які використовуються у навчальному процесі для студентів 1-4 (5) курсу.

Методичні матеріали постійно використовуються викладачами кафедри у навчальному та навчально-тренувальному процесі для студентів та збірних команд університету з видів спорту.

Завідувач кафедри, доц. В.О. ШубаКАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
З метою підвищення якості підготовки перекладачів в умовах глобалізацій них процесів світі та розвитку міжнародних зв’язків України з країнами світу, для встановлення контактів та налагодження співпраці українських фахівців з викладання перекладу у 2013 році за ініціативою професорсько-викладацького складу кафедри було створено та зареєстровано Всеукраїнську спілку викладачів перекладу ВСВП.

Метою роботи даної організації на базі кафедри англійської філології та перекладу є : • створення інформаційної бази ВСВП;

 • співпраця з провідними університетами для формування уніфікованих вимог щодо змісту навчання перекладу в університетах, навчально-методичних матеріалів, розробки нових навчальних курсів, залучення провідних фахівців для проведення лекцій для студентів нашого університету з метою вдосконалення навчального процесу;

 • сприяння розвитку дослідницької мережі для вивчення проблем, розробки та функціонування науково обґрунтованої системи підготовки перекладачів в університеті;

 • підвищення кваліфікації, обміну досвідом, викладачами та студентами.

Завідувач кафедри, к.пед.н., доц. Н.В. Зінукова


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка