Наукову бібліо­теку вважають одним із найцінніших здобутків Хмельницького на­ціонального університетуСторінка1/20
Дата конвертації16.04.2017
Розмір3.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ПЕРЕДМОВА

У вересні 2012 року наукова бібліотека, ровесниця універ­ситету, відзначає свій 50-літній ювілей. Хмельницький національ­ний університет – провідний та найбільший на Поділлі вищий на­вчальний заклад, добре відомий як в Україні, так і за кордоном, здійснює підготовку фахівців з багатьох галузей знань за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра і вико­нує значну освітньо-виховну та науково-дослідницьку діяльність. Бібліотека університету визначила свою місію – сприяти реалізації стратегічної мети університету у підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованню багатогранної особистості. Наукову бібліо­теку вважають одним із найцінніших здобутків Хмельницького на­ціонального університету. Саме вона є джерелом живої думки для студентів, викладачів, науковців, тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і зміст на­вчання та наукових досліджень. Сьогодні книгозбірня – це потуж­ний інтелектуально-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, установа, яка займається науковою та видавничою діяльністю, активний член Української бібліотечної асоціації (УБА). Її освітня, інформаційна, наукова, проектна та просвітницька діяльність ґрун­тується на принципах надання якісних освітніх послуг, іннова­ційного розвитку, інтеграції до єдиного світового інформаційного простору, виховання багатогранної особистості ХХІ ст. Крок за кро­ком, за п’ятдесят років, опираючись на здобуті досягнення та до­свід, книгозбірні вдалося накопичити значний потенціал інфор­маційних ресурсів, опанувати нові інформаційні технології, пере­дові методи і форми розповсюдження інформації та обслуговування користувачів. За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, створення зміс­товних інформаційно-бібліографічних видань колектив бібліотеки було відзначено Дипломом та обласною премією ім. Мелетія Смот­рицького. Це свідчить про, ініціативу, наполегливу та натхненну працю усіх працівників книгозбірні.Пропонована книга присвячена 50-річчю від дня заснування наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. Це вже друга книга, яка висвітлює діяльність книгозбірні та її чис­ленного трудового колективу впродовж усіх періодів її історичного розвитку – від витоків до сьогодення та суттєво доповнює першу книгу “Скарбниця знань університету”, видану 2002 р. до 40-річчя бібліотеки. Серед її авторів не тільки бібліотекарі книгозбірні, але, що дуже вагомо і почесно, відомі науковці: ректор університету проф. М.Є. Скиба, колишній ректор – проф. Р.І. Сілін, проф. О.П. Григоренко.

Книга складається з п’ятьох розділів. Окрему частину ста­новить детальна хронологія основних подій та етапів розвитку книго­збірні впродовж 1962–2012 рр. До першого розділу “Гортаючи сто­рінки історії” включено матеріали з історії та діяльності книго­збірні впродовж перших 20-ти років (1962–1982 рр.) на основі ви­вчення архівних документів Хмельницького національного універ­ситету, статті про директорів бібліотеки. Зацікавлять читача і спо­гади колишнього директора бібліотеки В.М. Петрицької, яка очо­лювала книгозбірню 21 рік. Найбільшим за обсягом є другий розділ книги, який висвітлює пріоритетні напрямки діяльності книгозбірні в сучасних умовах за останні десять років. Розглядаються питання формування ресурсної бази, розвитку інформаційних технологій, удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування чита­чів та інформаційного забезпечення освітньо-виховної та наукової діяльності університету. Висвітлюється просвітницька робота книгозбірні та реалізація проектів програми “Молодий спеціаліст ХХІ століття”, які спрямовані на популяризацію книги, виховання студентської молоді та творчої особистості. Досліджується транс­формація методичної діяльності відповідно до вимог часу.

Третій розділ “Робота за покликом душі” розповідає про бібліотекарів різних поколінь, котрі внесли вагомий вклад у роз­будову книгозбірні, творили її яскраву, неповторну п’ятдесятирічну історію і продовжують зміцнювати престиж університетської книго­збірні в сучасному інформаційному суспільстві. Четвертий розділ книги “Бібліографія” доповнено новими бібліографічними джере­лами. Він складається з окремих підрозділів, в яких можна знайти інформацію про видання бібліотеки, архівні джерела і неопублі­ковані документи, наукові публікації провідних фахівців книго­збірні, публікації про бібліотеку та її співробітників тощо. Створено іменний покажчик до бібліографії. Досить змістовними є додатки, зокрема, вперше розміщено список працівників, які працювали в НБ ХНУ впродовж 1962–2012 рр. Він складений на основі вивчення архівних документів університету.

В книгу включено багато світлин, на яких закарбовано час і герої цього часу, котрі своїм професіоналізмом, натхненням і само­відданістю слугують зростанню наукової бібліотеки та Хмельниць­кого національного університету.

Видання адресовано фахівцям бібліотечної справи, істори­кам, краєзнавцям, студентам, усім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.

БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ:

ХРОНІКА ПОДІЙ 1962–2012 рр.1962

Наказ про заснування загальнотехнічного факультету Ук-раїнського поліграфічного інституту ім. І. Федорова (м. Львів) з вечірньою формою навчання.

Перший штатний працівник факультету – бібліотекар Марія Міль (Рижук). Бібліотека розташована в першому навчальному кор-пусі. Фонд – 1185. Читачі – 252.

Перша згадка про бібліотеку в пресі (Загальнотехнічний фа­культет у Хмельницькому // Рад. Поділля. – 1962. – 6 лип.).


1964

Вперше на Раді заслухано питання про роботу бібліотеки.

Штат бібліотеки поповнився двома працівниками: Н.Б. Бед­нарська, К.С. Степанець – і становить три працівники.1966

Бібліотеці виділено приміщення у новозбудованому на-вчальному корпусі № 2.

Загальнотехнічний факультет перетворений у філіал полі­графічного інституту.1967–1984

Бібліотеку очолює К.С. Степанець [72]

1967

Філіал поліграфічного інституту стає самостійним навчаль-ним закладом – Хмельницьким технологічним інститутом побу-тового обслуговування (ХТІПО).

Започатковано просвітницьку та інформаційну діяльність.1968

Початок створення кафедральних бібліотек.

У бібліотеку інституту ВНЗ СРСР безкоштовно передано 5 тис. примірників навчальних посібників.

Створено Бібліотечну Раду [74].

Запроваджено бібліотечно-бібліографічні заняття з першокурс­никами “Як користуватись алфавітним і систематичним каталогами”.1969

З метою організації роботи бібліотеки у вихідні дні праців­ники переходять на змінний графік роботи [76].

Розпочато обслуговування по МБА.

Інформаційні списки літератури надсилаються на кафедри.

Організовано філіал ХТІПО – Кам’янець-Подільський загально­технічний факультет. Бібліотеці підпорядковано книгозбірню фа­культету [77].1970

Бібліотеку переведено у приміщення навчального корпусу № 3.

Наказ про залучення студентів для надання допомоги у роботі бібліотеки [421].1971

Створено відділ обслуговування читачів (Н.Є. Марчук). За­початковано збір інформації про науковий доробок викладачів.

1972

Бібліотеку переведено до четвертої категорії за оплатою праці.

Створено бібліографічний сектор. Вперше складено перс­пективний план розвитку бібліотеки на п’ять років. План на на­чальний рік. Проводиться аналіз роботи бібліотеки.

Бібліотека працює щодня до 1700, неділя – вихідний [79].

У новому навчальному корпусі відкрито читальний зал для викладачів, в якому організовано науковий книжковий фонд і жур­нали за всі роки, які передплачувала бібліотека.

Здійснюється інформування 22 побутових підприємств об­ласті, обласної бібліотеки ім. М. Островського про нову літературу побутової тематики, яка надійшла до книгозбірні.

Проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття (ББЗ).1973

Четверта група за оплатою праці за наказом Мінвуза УРСР № 48.

1974

Затверджено змінити графік роботи співробітників.

Визначено інформаторів бібліотеки на кафедрах.1975

Розділено фонди абонементу: в різних приміщеннях орга­ізовано абонемент молодших курсів і професорсько-викладацького складу та старших курсів.

Розпочато інформування абонентів в системі ВРІ. Запро­ваджено безінвентарний облік багатоекземплярних видань.

Вийшла перша публікація про бібліотеку: Степанець К.С. Бібліотека вузу // Рад. Поділля. – 1975. – 13 черв. [240].


1976

Створено відділ комплектування та обробки літератури (Н.Б. Беднарська).

Введено обслуговування за єдиним читацьким квитком.1977

Запроваджено інформування в системі ДОК.

Розпочато спорудження дев’ятиповерхового приміщення біб­ліотеки інституту.

Завідуючу бібліотекою К.С. Степенець відзначено на Дошці Пошани інституту.


1978

Створено інформаційно-бібліографічний відділ (С. Ф. Кручко). В окремих приміщеннях організовано читальний зал навчальної, нау­кової літератури та періодики, зал каталогів. Виділено додаткове приміщення в корпусі № 4 для абонементу художньої літератури. Розпочато обслуговування іноземних студентів.

Введено посаду заступника завідуючої бібліотеки, на яку при­значено Н.Б. Беднарську.1979

Бібліотеку переведено до третьої категорії за оплатою праці.

1980

Упорядковано структуру бібліотеки у відповідність до тре­тьої групи [89].

Створено відділ книгозбереження (М. О. Дементьєва).

Затверджено новий склад Бібліотечної ради.


1981

Введено у штат бібліотеки посади:

– головного бібліотекаря – 1;

– зав. сектором бібліотеки – 3;

– ст. методиста – 1.

Складено перспективний план поповнення штату бібліотеки.


1982

Інформаційні огляди проводяться по інститутському радіо.

Завершено будівництво дев’ятиповерхового приміщення біб­ліотеки. Розпочато внутрішні роботи.1983

Проведено перше опитування читачів “Як ми вас обслу­говуємо”.

Створено студентський будівельний загін для будівництва бібліотеки та їдальні.1984

Бібліотеку очолила В.М. Петрицька.

Проведено День бібліотеки на кафедрах.1985

Розпочато переведення фонду на таблиці ББК для обласних бібліотек. Створено Раду бібліотеки з комплектування.

Запроваджено груповий метод видачі літератури на на­вчальному абонементі.1986

Створено відділи: наукової літератури (Т.К. Онищук), масової та ідейно-виховної роботи (О.М. Шевцова), наукової обробки та організації каталогів (Р.М. Рибалко).

Бібліотеку переведено до другої категорії за оплатою праці.

Закрито Кам’янець-Подільський загальнотехнічний факультет.


1987

Створено методичний відділ та сектор науково-технічної документації (Л.М. Савченко).

Проведено першу науково-практичну конференцію “Удоско­налення роботи бібліотеки на допомогу учбово-виховному процесу”.

Вперше проведено свято “День бібліотекаря”.


1988

Проведено семінар бібліотечних працівників “Завдання біб­ліотеки в зв’язку з перебудовою вищої школи”.

Здійснено переїзд у новозбудоване дев’ятиповерхове примі­щення, де бібліотека знаходиться і зараз.

Створено літературну вітальню та сектор суспільно-полі­тичної літератури. Виділено обмінний фонд.


1989

Бібліотека увійшла до складу методичного об’єднання ву­зівських бібліотек Західної зони України.

Вперше проведено конкурс на кращу книжкову виставку (переможець – Н.З. Беймук).1990

Проведено огляд-конкурс на кращий бібліографічний огляд лі­тератури (перемогли працівники інформаційно-бібліографічного відділу). Проведено атестацію бібліотечних працівників.

1991

Разом з кафедрами проведено перші студентські науково-теоретичні конференції. Відділом наукової літератури запроваджено нові форми: інформування кафедр, випереджаюче інформування за темами семінарських занять.

1992

Придбано першу ЕОМ “Mazovia”, програмний продукт “Біб­ліотека-2”. Розпочато створення електронного каталога на нові надхо­дження. До 30-річчя бібліотеки проведено науково-практичну кон­ференцію “Роль вузівської бібліотеки у підготовці спеціалістів”. Видано путівник “Бібліотека Хмельницького Технологічного інсти­туту” [1]. Відкрито новий читальний зал історико-філософської літе­ратури (дев’ятий поверх).

1993

Відкрито бібліотечний книжковий кіоск (корпус № 3 ) для продажу літератури, зданої на комісію.

1994

Здійснено перерозподіл фондів читальних залів бібліотеки за галузевою ознакою. Створено відділ економічної літератури (сто­мий поверх).

Відділ наукової літератури реорганізовано у відділ природ­ничо-технічної літератури (восьмий поверх).

Розпочато пересистематизацію фондів на таблиці УДК.

Введено додаткові платні послуги.1995

Розпочато дослідження за перспективною програмою нау­кової роботи “Бібліотека та книга в житті молоді”.

Проведено науково-теоретичну конференцію “Сучасні під­ходи до теорії та практики бібліотечного обслуговування”.1996

Створено маркетингову групу бібліотеки.

Розроблено перспективні плани та програми роботи бібліо­теки на 1996–2000 рр. “Удосконалення системи каталогів і карто­тек”; “Просвітницька діяльність”, “Впровадження автоматизованих та телекомунікаційних технологій”.

Створено сектор літератури іноземною мовою. Встановлено перший ксерокс.

Відділ масової та ідейно-виховної роботи реорганізовано у відділ гуманітарних наук з читальним залом та абонементом ху­дожньої літератури (дев’ятий поверх).1997

Вперше проведено День аспіранта та День спеціаліста.

До Всесвітнього Дня книги проведено конкурс професійної майстерності “Вибираймо королеву” (переможець – Т.Г. Панасюк).1998

Створено відділ автоматизації (В.О. Глухенька).

Локальна бібліотечна мережа об’єднує шість комп’ютерів.

Розроблено програмні продукти: “Електронний пошук – 98”, “Кадри”. Початок комплектування документів на електронних но­сіях. Придбано повнотекстові бази даних “Законодавство України”, “Юрист–Плюс”.

Забезпечено вихід в Internet. Відкрита бібліотечна сторінка на сайті університету

Створюються бази даних “Нові надходження бібліотеки ТУП” та інші бібліографічні.

Видані перші біобібліографічні покажчики серії “Бібліо­графія вчених університету” [2–11].1999

Розроблено програму автоматизації бібліотеки на 1999–2003 рр.

Організовано бібліотечний web-сервер. Створено веб-сайт бібліотеки. Локальна мережа становить 17 комп’ютерів.

Виділено п’ять автоматизованих робочих місць для корис­тувачів. Здійснено соціологічні дослідження “Просвітницька робота очима читачів”, “Бібліотека в навчальному процесі студента” та перше анкетування персоналу “Бібліотекарі про себе”.

Проведено науково-практичну конференцію “Бібліотечне спіл­кування і етика бібліотекаря”. ”.

Атестація працівників бібліотеки. Почав працювати “Клуб любителів поезії”. Придбано програмний продукт “УФД/Бібліотека


2000

Проведено науково-практичну конференцію “Вузівська біб­ліотека в епоху електронних комунікацій”.

Директор бібліотеки взяла участь у сьоимій Міжнародній конференції “Крим-2000”.

Здійснено соціологічне дослідження “Професія – бібліо­текар”.

Видано біобібліографічні покажчики серії “Бібліографія вче­них університету” [12–15] та “Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 1999 рік” [16].

На web-сайті встановлено нові пошукові форми баз даних “Методичні посібники”, “Автореферати дисертацій”, “Звіти з НДР”, “Систематична картотека статей”.

Розроблено програмний продукт “Періодика”. Розпочато ретро­спективне введення фонду в ЕК та штрихкодування документів.

Бібліотеку переведено до першої категорії за оплатою праці.


2001

Вперше студенти першого курсу отримали ламінований чи­тацький квиток із штрихкодом.

Бібліотека ХНУ стала учасником консорціуму користувачів “Електронна інформація для бібліотек”, який організовано за спри­яння Міжнародного фонду “Відродження”, Інституту відкритого суспільства (Будапешт) та компанією EBSCO Publishing.

Відкрито доступ користувачів до БД EBSCO, Springer, Blackwell, DOAJ.

Видано буклет “Бібліотека Технологічного університету Поділля” [17], біобібліографічний покажчик серії “Бібліографія вче­них університету” [19] та “Публікації викладачів Технологічного уні­верситету Поділля за 2000 рік” [18].

Проведено науково-практичну конференцію “Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти Західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблем”.

Адміністрація бібліотеки взяла участь у восьмій Міжна­родній конференції “Крим-2001”.

Бібліотека стала обласним методичним центром бібліотек вищих закладів освіти III–IV рівнів акредитації.


2002

Бібліотеку відвідав Міністр освіти та науки України В.Г. Кремінь.

Прийнято “Комплексну програму розвитку бібліотеки на 2002–2006 рр.”. Проведено відкритий семінар-практикум “Марке­тингова концепція бібліотеки ТУП” за участю модератора НТБ НТТУ КПІ С.І. Барабаш.

Проведено навчальний семінар “Комфортність бібліотечного обслуговування як показник рівня роботи бібліотеки” за участю керівника Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, проф. В.К. Скнар.

Працівники бібліотеки взяли участь у десяти науково-прак­тичних конференціях Києва, Одеси, Харкова, Луганська, Криму, Хмель-ницького.

Створено біобібліографічний покажчик “Наукові праці Кі­ницького Ярослава Тимофійовича” [22] та бібліографічний покаж­чик “Публікації викладачів ТУП за 2001 рік” [23].

Опубліковано 16 публікацій про бібліотеку [251–266] та 28 наукових публікацій працівників бібліотеки [98–110, 397–412].

Відзначено 40-річний ювілей заснування бібліотеки.

Газета “Університет” № 6 повністю присвячена ювілею бібліотеки [21]. До 40-річчя бібліотеки проведено конкурс про­фесійної майстерності “Складові майстерності”. Дипломи бібліо­теки за перемогу отримали: Т.Ф. Марчак (в номінації “Високий рі­вень управлінської майстерності”), Л.І. Іщенко (в номінації “Кра­щий бібліографічний огляд”), О.М. Бичко (в номінації “Краще знання програмного продукту”), ВЕЛ (в номінації “Найкращий масовий захід”). Видано книгу “Скарбниця знань університету” [24].

До 40-річчя бібліотеки видано ювілейний буклет [20], про­ведено науково-практичну конференцію “Трансформація ролі бібліо­тек в інформаційному суспільстві”.

Створено перший документальний фільм “Бібліотека – душа університету”, Інноваційний Центр бібліотечного менеджменту.

У трьох читальних залах видача літератури здійснюється в автоматизованому режимі.

Локальна мережа нараховує 44 комп’ютери. Змінено дизайн web-сайту бібліотеки. Встановлено навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету.

Розроблено довгострокову програму “Молодий спеціаліст XXI століття” (авт.-розроб. – В.О. Василишина, Т.М. Чернишова).


2003

Створено нову сторінку на web-сайті бібліотеки “Сторінка читача”. В усіх читальних залах запроваджено автоматизовану тех­нологію обліку документовидачі.

Видано матеріали науково-практичної конференції, присвя­ченої 40-річчю бібліотеки “Трансформація ролі бібліотек в інфор­маційному суспільстві” [27]. Опубліковано працівниками бібліотеки 17 публікацій [111–127].

Створено біобібліографічний покажчик “Наукові праці Калди Галини Станіславівни” [25] та бібліографічний покажчик “Публі­кації викладачів ТУП за 2002 рік” [26].

Продовжує реалізовуватись програма “Молодий спеціаліст XXI століття”. Вперше проведена презентація виставки наукових досягнень студентів Технологічного університету Поділля.

Презентовано клуб “Подільські криниці”.

Участь у Всеукраїнській благочинній акції “Бібліотеки на­вчальних закладів – сільській школі”.

Закінчено рекаталогізацію активного фонду.


2004

У відділі обслуговування на абонементах запроваджено авто­матизовану технологію документовидачі із застосуванням елект­ронного підпису читача (pin-коду). Всі категорії читачів обслуго­вуються за ламінованимих реєстраційними документами із штрих-кодом. Масову видачу для студентів першого курсу проведено в автоматизованому режимі.

Створено біобібліографічний покажчик “Наукові праці Руд­ницького В’ячеслава Броніславовича” [30], бібліографічний покаж­чик “Публікації викладачів ХДУ за 2003 p.” [29].

Укладено угоду про співпрацю університету з бібліотекою Тернопільського національного педагогічного університету.

В залі каталогів та електронної інформації впроваджено програму “Автоматизований облік ДБО”, завдяки якій користувачі, довідки та послуги обліковуються в автоматизованому режимі.

Вперше проведено підвищення кваліфікації 20-ти спів­робітників бібліотеки працівниками Академії керівних кадрів куль­тури та мистецтв на базі бібліотеки ХНУ.

Створено перші віртуальні виставки: “Т.Г. Шевченко – велет духу народного”, “Інтернет для всіх”.

Участь у сьомій Всеукраїнській виставці навчальних за­кладів “Сучасна освіта в Україні – 2004”.

Видано буклет “Інформаційні технології бібліотеки Хмель­ницького державного університету” [28].

Законсервовано 31 % картотек та систематичні каталоги на фонди структурних підрозділів.

Відмінено використання паперових документів: читацьких формулярів, листків строків повернення, прикнижкових формулярів.

Проведено соціологічне дослідження “Інформаційні потреби користувачів бібліотеки в контексті особистісно-орієнтованої освіти”.

Працівниками бібліотеки підготовлено п’ять наукових пуб­лікацій [128–130] та вісім доповідей на конференціях і семінарах різного рівня. Про бібліотеку надруковано шість публікацій у все­українських, професійних, обласних та міських виданнях [128–130, 269–271] За надання додаткових платних послуг вперше отримано понад 100 тис. грн.2005

Автоматизовано процес замовлення документів читальними залами з відділу збереження фондів.

Розпочато обмін аналітичними записами (періодичних ви­дань) з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва.

Підписано угоду про співробітництво з Головною бібліо­текою Краківського політехнічного університету.

Створено біобібліографічний покажчик “Наукові праці Лока­зюка Віктора Миколайовича” [32] та бібліографічний покажчик “Публікації викладачів ХНУ за 2004 p.” [33].

Започатковано та видано два випуски інформаційного бю­летеня “Бібліотека в освітньому просторі” за темами: “Управління та регулювання діяльності бібліотек”, “Бібліотечне обслуговування користувачів” [55 – № 1; № 2].

Видано новий буклет про бібліотеку [31].

Опубліковано у фахових виданнях чотири наукові публікації [133, 138, 139, 145].

Законсервовано карткові абеткові каталоги: абетковий чи­тацький, абетковий періодичних видань, абетковий та систематич­ний видань іноземними мовами, окремі розділи СКС.

Розроблено програму проведення занять із студентами ма­гістратури. Відбулися зміни у структурі бібліотеки – створено нові підрозділи: сектор підтримки ЕБ; сектор копіювально-множильних робіт; встановлено два касових апарати для обліку коштів за додат­кові послуги. Запроваджено нові форми просвітницької роботи: огляд-пошук; урок-екскурс; урок-роздум; урок-концерт.

Змінено дизайн web-сайту та його структура.

Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для функ­ціонування електронної бібліотеки.

Започаткована акція “Подаруй бібліотеці книгу!”.

На базі бібліотеки ХНУ проведено нараду-семінар бібліотек ВЗО Київської зони “Бібліотеки вищих навчальних закладів Київ­ської зони сьогодні та перспективи їх розвитку”.

Працівниками бібліотеки підготовлено та здійснено десять доповідей на конференціях і семінарах різного рівня.

Про бібліотеку надруковано 12 публікацій у періодичних виданнях [132, 140–142, 147, 272–275, 277, 278].

Створено віртуальну виставку “Екологія XXI століття”.

У грудні на Вченій раді університету директором бібліотеки обрано О.Б. Айвазян.


2006

Колектив бібліотеки відзначено дипломом та обласною пре­мією ім. Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи за ваго­мий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографіч­них видань.

Розпочато обслуговування віддаленого користувача в БД “Електронна бібліотека ХНУ”, через web-сервер бібліотеки.

Підписано угоди про співробітництво з бібліотеками Харків­ського національного університету радіоелектроніки, Миколаїв­ського національного університету кораблебудування.

За угодою про співробітництво, вивчено досвід роботи біб­ліотек ВНЗ Польщі під час візиту до Головної бібліотеки Краків­ського політехнічного університету.

Проведено виїзну науково-практичну конференцію “Роль біб­ліотеки ВНЗ в інформаційній підтримці освіти та науки на сучас­ному етапі” на базі бібліотеки КПДУ, за участю бібліотек ВЗО Хмель­ницької області. Законсервовано систематичну картотеку статей (СКС), алфавітно-предметний покажчик (АПП) до СКС та до систематич­ного каталогу (СК).

Проведено нараду-семінар директорів міських бібліотек ВЗО за участю директора НБ ім. Максимовича КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Впроваджено в роботу програмний продукт “Регламентуючі документи науково-методичного відділу”.

Створено та впроваджено програмне забезпечення для на­дання віртуальної довідки через web-сайт бібліотеки ХНУ. Органі­зовано он-лайнову віртуальну довідкову службу бібліотеки.

На основі рішення Вченої ради наказом ректора універ­ситету бібліотеці надано статус наукового підрозділу університету, введено посаду вченого секретаря.

Продовжувалась реалізація інноваційної програми “Моло­дий спеціаліст XXI століття” та проектів “Від якості інформаційно-бібліографічного обслуговування – до якості освіти”, “Майбутнє планети – в наших руках”, “Книги, що зцілюють душу”.

В приміщенні бібліотеки відкрито постійно діючу персо­нальну виставку художника Едварда Міляра, почесного професора університету.

Створено й видано біобібліографічний покажчик “Наукові праці Войнаренка Михайла Петровича” [34] та бібліографічний по­кажчик “Публікації викладачів ХНУ за 2005 p.” [35].

Видано третій випуск інформаційного бюлетеня “Бібліотека в освітньому просторі” за темою: “Інформаційно-бібліографічна ро­бота бібліотеки ВНЗ” [55 – № 3].

Працівниками бібліотеки підготовлено та прочитано дев’ять доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах різ­ного рівня.

Розроблено стратегічну програму розвитку бібліотеки на 2007–2011 рр.


2007

Відбулися зміни у структурі бібліотеки – створено відділ електронної бібліотеки; об’єднано відділ комплектування та відділ наукової обробки документів; об’єднано два читальні зали ВПТЛ; сек­тор НТД приєднано до складу ІБВ; скорочено дві штатні одиниці.

Бібліотека брала участь у виставці “Сучасна освіта – 2007” (м. Київ та м. Одеса).

Відкриття доступу до БД “Книгозабезпеченість навчального процесу” через web-сайт книгозбірні, впроваджено модуль “Книго­забезпеченість начального процесу” на сторінці викладача.

Розроблено модуль “Замовте нову книгу” (на web-сайті для користувачів).

Організовано доступ користувачів до ресурсів електронної бібліотеки.

Розпочато послуги з електронної доставки документів (МБА).

На web-сайті бібліотеки створено сторінку “Наукові публі­кації працівників бібліотеки ХНУ”. В переліку 46 публікацій.

Створено та впроваджено програмне забезпечення для БД “Обмінний фонд бібліотеки ХНУ”.

Участь в міжнародній науково-практичній конференції “Біб­ліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформацій­ного забезпечення підготовки національних кадрів” (20–21 вересня, на базі бібліотеки КПДУ).

У напряму “Формування та раціональна організація інфор­маційних ресурсів” проведено наукове дослідження “Робота з нау­ковою інформацією в бібліотеці університету”.

Проведено ювілейний вечір-презентацію з нагоди 45-річчя НБХНУ.

Видано вісім видань [36–38, 40, 41, 43, 55 – № 4].

Розроблено Програму розвитку наукової роботи “Удоскона­лення обслуговування користувачів в умовах запровадження новіт­ніх інформаційних технологій” на 2007–2011 рр.

Запроваджено нові форми просвітницької роботи: поминальна година; година роздумів і застережень; розмова не за підручником2008

Створено нову БД “На допомогу науковцям” (на сайті біб­ліотеки). Створено та впроваджено програмне забезпечення (мо­дуль) “МБА ХНУ”, розроблено бланк електронного замовлення.

Стартував проект “Я і моя бібліотека” на сайті бібліотеки. Оновлено дизайн web-сайту. Організовано доступ до електронної біб­ліотеки для користувачів через сервер факультету дистанційної освіти.

Проведено науково-практичну конференцію “Сучасні проб­леми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в кон­тексті переходу до інформаційного суспільства” на базі бібліотеки Хмельницького університету управління і права, за участю бібліо­тек ВЗО Хмельницької області.

Участь у п’ятнадцятій Міжнародній конференції “Крим 2008” “Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, куль­тури, освіти та бізнесу”.

Участь у засіданні круглого столу “Наукова бібліотека Кам’я­нець-Подільського національного університету: історія, сьогодення, перспективи” (на базі НБ КПНУ).

Підготовлено 22 публікації [165–169, 171–183, 185–188].

Розпочато роботу зі створення методичного посібника для магістрів “Науковий пошук інформації”. Видано чотири видання [6, 44, 45, 55 – № 5]. Об’єднано два читальних зали ВЕЛ.

Організовано зал для проведення масових заходів.

Виведено зі штатного розпису сектори: літератури з еконо­мічної теорії та фінансів; маркетингових досліджень. Введено сек­тори: комплектування документів; технічного забезпечення.

Скорочено чотири штатних одиниці.

Запроваджено нові форми у просвітницькій роботі: урок-есе; година вдячних спогадів; урок-застереження.


2009

Абонентами МБА стали бібліотеки Івано-Франківського інсти­туту нафти і газу, Східно-Українського університету ім. В. Даля.

Ведеться облік масової роботи з використанням форми “Ма­сові заходи” системи “УФД/Бібліотека”. Впроваджено в роботу сер­віс на допомогу комплектуванню “Замовлення документів для на­вчального процесу та науково-дослідницької роботи”.

На базі бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії проведено науково-практичну конференцію “Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках ВЗО Хмельниччини”.


Проведено соціологічне дослідження “Мотиви та фактори, що впливають на читання студентством української художньої літератури”.

Видано два випуски інформаційного бюлетеня “Бібліотека в освітньому просторі” [8, 55 – № 7].

Створено покажчики “Наукові праці Йохни Миколи Анто­новича” [46], “Наукові праці Скиби Миколи Єгоровича (до 60 річчя від дня народження)” [48] “Публікації викладачів університету за 2007 рік” [47]. Опубліковано 19 публікацій працівників бібліотеки [189–207].

Створено відділ обслуговування науковою літературою в чи­тальних залах шляхом об’єднання трьох відділів: ВЕЛ, ВПТЛ, ВЛГП. Скорочено два відділи, першого сектор, 20, 25 штатних одиниці.

Запроваджено нові форми у просвітницькій роботі: екскурс в історію української педагогіки; мандрівка сторінками маловідо­мого твору; година філософських роздумів;

На web-сайті бібліотеки представлено віртуальну виставку “Ми мову називаємо святою”. Започатковано цикл бібліографічних оглядів кращих зразків української літератури “Радимо прочитати”.

Розроблено проект “Правова культура, як фактор цілісного виховання особистості”.


2010

Розроблено та встановлено на web-сервер нову БД “Ано­тована повнотекстова база даних наукових публікацій”.

Внесено анотації до повнотекстових статей періодичних ви­дань: “Вісник ХНУ”, “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, “Проблеми трибології”, “Бібліотека в освіт­ньому просторі”.

Скановано та переведено в формат html зміст 548 книг но­вих надходжень літератури.

Розпочато роботу з формування АПП в бібліотечній системі “УФД/Бібліотека” шляхом конвертації даних відповідно до отри­маної нової версії таблиць УДК зі змінами та доповненнями.

Розпочато наукові дослідження:

– Історії бібліотек регіону за темою “Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: роль і місце в культурно-освітньому житті краю”;

– Історія НБ ХНУ в документах Державного архіву Хмель­ницької області.

Проведені соціологічні дослідження: “Масові заходи в оцінці їх учасників”; “Готовність бібліотекарів до змін”; бліц-опи­тування під час проведення “Днів кар’єри”.

Розпочато детальне вивчення всіх змін, доповнень та доціль­ності впровадження в наукову обробку літератури, яка надходить до наукової бібліотеки, в зв’язку з отриманням нової версії таблиць УДК.

На базі наукової бібліотеки ХНУ проведено науково-прак­тичний семінар “Основи бібліотечної інноватики” для бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання.

Проведено розрахунок використання робочого часу праців­никами відділів НБ ХНУ у 2009 р. (За типовими нормами часу на основні процеси бібліотечної роботи затв. 29.12.2008 р.).

До звіту про наукову діяльність ХНУ підготовлено матеріал “Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету”.

Участь у ІІ Міжнародному форумі “Проблеми розвитку інфор­маційного суспільства” (м. Київ).

Видано чотири видання [49, 50, 55 – № 9; № 10].

Підготовлено 18 публікацій [208–215, 217–223, 225–227].

Запроваджено нові форми у просвітницькій діяльності: презентація доби; філологічні читання; урок-новела; подорож у казку.2011

На базі бібліотеки Хмельницького кооперативного торго­вельно-економічного інституту проведено науково-практичну конфе­ренцію “Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні техно­логії та вимоги часу”.

Проведено соціологічне опитування “Майбутнє бібліотеки очима читачів”.

Розроблено програмне забезпечення до нової БД “Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області” та встанов­лено на web-сайт бібліотеки. Розпочато роботу зі створення інсти­туційного репозитарію ХНУ.

Участь в Міжнародному науковому конгресі з розвитку інфор­маційно-комунікативних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні (м.Київ).

Участь у проведенні (на базі НБ КПНУ) круглого столу “Біб­ліотеки ВНЗ в роки незалежності України: стан, проблеми, перспек­тиви” (до 20-ї річниці Незалежності України).

Здійснено дистанційне навчання 30 бібліотекарів в Націо­нальній академії керівних кадрів культури і мистецтв.На заняттях з підвищення кваліфікації працівників бібліо­теки проведено цикл заходів “Бібліотекар ХХІ століття”.

Підготовлено 12 публікацій [228–239].

Видано шість видань [51–54, 55 – №№ 11–12].

Разом з іншими підрозділами університету НБ ХНУ стала лауреатом 20-ї Міжнародної спеціалізованої виставки “Освіта та кар’єра – 2011”, яка проходила у м. Києві, де університет отримав золоту медаль в номінації “Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології”.

Виготовлено стенд “Наукова бібліотека ХНУ. Віртуальна сис­тема обслуговування користувачів”.

До 50-річчя з дня заснування наукової бібліотеки Хмельниць­кого національного університету оголошено акцію “Подаруй бібліо­теці сучасну українську книгу”.2012

Проведено ювілейну Всеукраїнську науково-практичну кон­ференцію “Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяль­ності ВНЗ”, приурочену 50-річчю від дня заснування наукової біб­ліотеки Хмельницького національного університету.

Видано матеріали науково-практичної конференції “Бібліо­тека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності ВНЗ”.

Видано ювілейний буклет “Наукова бібліотека Хмельниць­кого національного університету”.

Створено електронний повнотекстовий ресурс на CD-дисках та на web-сайті бібліотеки “Хмельницький національний універси­тет у дзеркалі періодичних видань (2001–2011 рр.)”, до 50-річчя ХНУ.

Розроблено просвітницький проект “Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету”.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка