Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2010 рік Випуск 3 Бібліографічний покажчикСторінка1/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумський національний аграрний університет


Бібліотека

Наукові праці викладачів

Сумського національного аграрного

університету

за 2010 рік
Випуск 3


Бібліографічний покажчик

Суми - 2011

УДК 016:011.087

ББК 91.18

Н 34

Укладач: Безверха О. В.

Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2010 рік : бібліограф. покажчик / уклад.: О. В. Безверха. – Суми, 2011.- 56 с.

Покажчик містить відомості про опубліковані праці наукових і науково-педагогічних працівників Сумського НАУ за 2010 рік: монографії, підручники, навчальні посібники. Матеріал в покажчику розташований по факультетах за алфавітом авторів. Наукові праці знайшли відображення у матеріалах науково-практичних конференцій, випусках 6-ти серій науково-методичного журналу «Вісник Сумського НАУ» тощо. Мета бібліографічного покажчика - ознайомлення з результатами науково-дослідної та навчально-методичної діяльності університету.

Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, студентів, працівників установ і закладів аграрного спрямування.

© Сумський національний аграрний

університет, 2011Зміст
Факультет менеджменту………………………………………………………4-13
Факультет економіки та підприємництва…………………………………..13-23
Юридичний факультет………………………………………………….........24-25
Біолого-технологічний факультет…………………………………………..25-30
Факультет ветеринарної медицини……………………………………........30-42
Інженерно-технологічний факультет……………………………………….43-45
Агрономічний факультет…………………………………………………….45-51
Будівельний факультет…………………………………………………........51-54
Факультет харчових технологій…………………………………………….54-57

Навчально - науковий інститут економіки та менеджменту
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУБаценко Л. М. Кадровий менеджмент: перехід від управління персоналом до управління людськими ресурсами / Л. М. Баценко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 6/1 (41). – С. 29-33.

Воронець Л. П. Математичне програмування : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Л. П. Воронець, В. А. Сергієнко. – Суми : СНАУ, 2010. – 100 с.

В’юненко О. Б. Моделювання в АПК : навч. посібник з дисципліни «Оптимізація технологічних процесів» для напряму підготовки 0917 «Харчові технології та інженерія» / О. Б. В’юненко, Г. А. Смоляров. – Суми : СНАУ, 2010. – Ч. 1 : Оптимізація технологічних процесів. – 96 с.

Галіченко О. В. Підходи до визначення категорії «мотивація» / О. В. Галіченко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). – С. 44-47.

Галушко О. О. Система аналізу ефективності логістики закупок в торговельних підприємствах / О. О. Галушко // Вісник Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. - Сер. «Економіка і менеджмент». - 2010. - № 1 (7). – С. 161-164.

ГІС і бази даних : метод. вказівки щодо виконання практ. робіт для студентів 2 курсу спец. 6.080101 «Землевпорядкування та кадастр» денної форми навчання / укл. С. В. Агаджанова. - Суми : СНАУ, 2010. – 28 c.

Головко Г. М. Передумови розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції / Г. М. Головко, О. М. Маслак // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/2 (40). – С. 11-16.

Гребеник Г. Чи вигідне в Україні свинарство? / Г. Гребеник, О. Маслак // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. - № 6 (23). – С. 48-51.

Денисенко С. О. Основи психології і педагогіки : підруч. для студентів 1 курсу спец. 6.0503.10 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» денної форми навчання / С. О. Денисенко. – Суми : СНАУ, 2010. - 64 с.

Драбчук Т. І. Управління персоналом : навч.-метод. посібник щодо самостійного вивчення теми «Соціоніка персоналу» / Т. І. Драбчук. – Суми : СНАУ, 2010. – Ч. 1 : Визначення соціотипу особистості. - 105 с.

Дубовик С. Г. Інтелектуальна власність в схемах і таблицях : навч.-метод. посібник з дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань / С. Г. Дубовик, В. О. Кунда. – Суми : СНАУ, 2010. - 321 с.


Дубовик С. Г. Шляхи оптимізації використання персоналу сучасних організацій / С. Г. Дубовик, Т. І. Драбчук // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/1 (43). – С. 21-29.

Дутченко О. М. Методика моніторингу фінансово-економічного розвитку регіону / О. М. Дутченко, І. М. Волик, І. М. Боярко, М. М. Рубан // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/1 (43). – С. 90-96.

Дьякова Т. А. До питання проблем державного регулювання аграрного ринку / Т. А. Дьякова // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). - С. 47-51.

Електронна комерція : навч. посібник для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / укл. О. Б. В’юненко. - Суми : СНАУ, 2010. – 99 с.

Єфанов В. А. Вертикальна еволюція обслуговуючих кооперативів, як спосіб реалізації кооперативних принципів в сільському господарстві / В. А. Єфанов // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/2 (44). – С. 37-41.

Забара А. М. Розвиток сучасного ринку праці Сумської області та заходи щодо мінімізації ризиків у сфері зайнятості / А. М. Забара // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). - С. 144-150.

Заболотна Т. М. Самопрезентація та її значення в діловій комунікації / Т. М. Заболотна // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). - С. 40-44.

Калачевская Л. И. Формирование организационно-экономических предпосылок развития региональных систем инноваций / Л. И. Калачевская // Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК : сб. науч. трудов / за ред. М. З. Фрейдин. – Горки-Щецин : Белорусская ГСХА, 2010. – С. 67-69.

Карташова И. М. Использование экономико-матиматических методов при выборе оптимальних организационно-технических решений при строительстве обьектов железнодорожного транспорта / И. М. Карташова, Л. В. Амбарян // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2010. - Вип. 114. – С. 200-204.

Клецова Н. В. Кластер как одна из интеграционных форм организации инновационной деятельности предприятий с иностранными инвестициями Сумской области / Н. В. Клецова // Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование: Никоновские чтения – 2010 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский ин-т аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова. – М. : ВИАПИ им. А. А. Никонова : Энциклопедия российских деревень, 2010. – С. 550-552.

Клецова Н. В. Особенность рисков при осуществлении совместной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий / Н. В. Клецова // Материалы междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых учёных «Модернизация АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности государства», (г. Курск, 13-15 декабря 2010 г.). – Курск : КНАУ, 2010. – С. 225–227.

Клєцова Н. В. Кластеризація сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями в сучасних умовах господарювання / Н. В. Клєцова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць Приазовського державного технічного ун-ту. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т. 2. – С. 55-60.

Клєцова Н. В. Методи оцінки рівня розвитку інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової нестабільності / Н. В. Клєцова // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/2 (40) – С. 89–96.

Клєцова Н. В. Формування кола цілей для сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями / Н. В. Клєцова, А. М. Клєцов // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матер. IV міжнар. форуму молодих вчених / Мін-во аграрної політики України, Харківський національний технічний ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Х. : ХНТУСГ, 2010. – Т. 2. - С. 225–227.

Комп'ютери і комп'ютерні технології : метод. вказівки щодо виконання практ. та самостійних робіт для студентів 1 курсу спец. 7.091902 «Механізація сільського господарства» і 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» денної форми навчання / укл. С. В. Агаджанова. - Суми : СНАУ, 2010. – 51 с.

Комп'ютерна механіка : метод. вказівки щодо виконання самостійних та практ. робіт для студентів 3 курсу спец. 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» денної форми навчання / укл. С. В. Агаджанова. - Суми : СНАУ, 2010. – 27 с.

Конфліктологія : словник-довідник для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / укл. С. Г. Дубовик. – Суми : СНАУ, 2010. – 75 с.

Костюк Ю. Особливості організації молочарських кооперативів / Ю. Костюк, О. Маслак // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 7. - С. 70-73.

Ксенофонтова М. М. Управління фінансовими ресурсами підприємства / М. М. Ксенофонтова, А. І. Почтарьова // Вісник Сумського національного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/2 (40). - С. 102-110.


Лавров Є. А. Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації : практикум : навч. посібник для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Є. А. Лавров, Г. А. Смоляров, А. О. Курило. – Суми : СНАУ, 2010. – 122 с.

Лавров Є. А. Економічна інформатика. MS Excel : практикум : навч. посібник / Є. А. Лавров, Г. А. Смоляров, Н. Б. Пасько, А. О. Курило. – Суми : Довкілля, 2010. – 336 с.

Ладика В. І. Вітчизняний ринок молока: питань більше, ніж відповідей / В. І. Ладика, О. М. Маслак // Пропозиція. – 2010. - № 4. – С. 28-30.

Лазоренко К. С. Роль, значення та особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі / К. С. Лазоренко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). - С. 140-144.

Лисовая Л. А. Пути усовершенствования государственного регулирования внешней торговли агропромышленной продукцией / Л. А. Лисовая // Наука и ее роль в современном мире : матер. междунар. науч.-практ. конф. – Караганда : Болашак-Баспа, 2010. – Т. 5. - С. 40-45.

Лисовая Л. А. Развитие экспортного потенциала Украины в условиях инновационной экономики / Л. А. Лисовая // Инновационное развитие аграрного сектора экономики: взгляд молодых ученых : матер. междунар. науч.-практ. конф., (г. Курск, 9-11 декабря 2009 г.). – Курск : КГСХА, 2010. - С. 56-59.

Лісова Л. О. Державна підтримка українського експорту / Л. О. Лісова // Вісник Хмельницького національного ун-ту. – Сер. «Економічні науки» / Хмельницький НУ. - Хмельницький, 2010. - № 2, Т. 1. - С. 228-231.

Лісова Л. О. Якість як основна передумова посилення конкурентоспроможності продукції підприємств / Л. О. Лісова // Наука молода : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13. – С. 205-214.

Логвіненко В. Г. Підхід щодо вибору комп’ютерних дидактичних засобів для проведення лекцій / В. Г. Логвіненко // Вища освіта України. – К. : Ін-т вищої освіти АПН України, 2010. – Т. IV (18). – С. 257-265.

Лозинская И. В. Концептуальная модель усовершенствования функционирования отрасли свиноводства на основе образования территориального кластера / И. В. Лозинская // Бизнес Інформ. – 2010. - № 2. – С. 29-32.

Лозинська І. В. Особливості розвитку та структури ринку свинини в Україні / І. В. Лозинська // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/2 (40). - C. 38-43.

Лозинська І. В. Резерви нарощування економічно ефективного виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах / І. В. Лозинська // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. - № 10. – С. 44-50.

Малютін О. К. Оцінка фінансового сектора та його значення в економічному розвитку України / О. К. Малютін // Фінанси України. – 2010. - № 3. - С. 92-101.

Маслак Н. Відновлення банківського кредитування в Україні / Н. Маслак, О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 20-24.

Маслак О. Біржова торгівля: від становлення до сьогодення / О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 12. - С. 36-39.

Маслак О. Віддаємо перевагу кукурудзі / О. Маслак, М. Радченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. - № 5 (22). – С. 12-16.

Маслак О. Озима пшениця: економіка господарювання / О. Маслак, О. Радченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. - № 1 (18). – С. 26-28.

Маслак О. Ринок сої: Україна та світ / О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 30-32.

Маслак О. Світові тенденції молочного ринку / О. Маслак, Т. Хворост // Пропозиція. – 2010. - № 2. – С. 44-46.

Маслак О. Скільки Україні потрібно зерна / О. Маслак // Пропозиція. – 2010. - № 3. – С. 7-9.

Маслак О. Соняшник: технологія та економіка господарювання / О. Маслак, О. Радченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. - № 3 (20). – С. 21-23.

Маслак О. Ціни встановлюють нові рекорди / О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 36-39.

Маслак О. Чим зайнятися на селі? / О. Маслак // Пропозиція. – 2010. - № 6. – С. 30-33.

Маслак О. Ячмінь: попит стимулює виробництво / О. Маслак, О. Радченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. - № 2 (19). – С. 18-20.

Маслак О. М. Сучасні аспекти бізнес-планування у молочному скотарстві / О. М. Маслак, С. М. Гужвенко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Фінанси i кредит» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 1. – С. 233-236.

Мелешко О. С. Методика обліку деревної біомаси отриманої в деревообробній промисловості / О. С. Мелешко // Проблеми загальної енергетики : науковий зб. / Ін-т загальної енергетики НАН України. – 2010. -№ 20. – С. 3.

Методика викладання у вищій школі : робочий зошит для проведення практ. занять для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / укл. Г. П. Голобородько. - Суми : СНАУ, 2010. – 38 с.


Михайлов А. М. Використання економіко-математичних методів в економічних дослідженнях / А. М. Михайлов // Матеріали міжнар. наукової конф. «Управління інформацією на рівні місцевого самоврядування», (м. Суми, 12-18 верес. 2010 р.) / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – С. 67-79.


Михайлова Л. І. Інституційне середовище кадрового забезпечення АПК // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/1 (43). - С. 6-11.

Михайлова Л. І. Кадрове забезпечення в системі трансформацій та інвестиційного розвитку аграрного сектору економіки / Л. І. Михайлова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. – Донецк : Дон НУ, 2010. – С. 777-779.

Михайлова Л. І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : робочий зошит для вивчення дисципліни для студентів 5 курсу спец. 8.050206 магістр, 7.050206 спеціаліст «Менеджмент ЗЕД», 8.050201 магістр, 7.050201 спеціаліст «Менеджмент організацій», спеціалізації «ЗЕЗ», денної і заочної форми навчання / Л. І. Михайлова, Л. О. Лісова. - Суми : СНАУ, 2010. – 93 с.

Михайлова Л. І. Методичні рекомендації щодо виконання випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» : для напрямку підготовки студентів денної форми навчання 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчина, А. М. Михайлов. - Суми : СНАУ, 2010. – 31 с.

Михайлова Л. І. Методологія емпіричних соціальних досліджень : навч. посібник для студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.000007 «Адміністративний менеджмент» / Л. І. Михайлова, Н. В. Стоянець. – Суми : Козацький вал, 2010. - 150 с.

Михайлова Л. І. Регіональні особливості розвитку підприємств логістичної інфраструктури в контексті залучення іноземних інвестицій / Л. І. Михайлова, Н. В. Глиненко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). – С. 3-9.

Михайлова Л. І. Управління соціально-економічним розвитком сільських територій: наукові основи, стан і перспективи : монографія / Л. І. Михайлова, Н. В. Стоянець. – Суми : Козацький вал : ВАТ «СОД», 2010. – 252 с.

Михайлова Л. І. Формування сприйнятливості організацій до інноваційного розвитку / Л. І. Михайлова // Вісник Харківського національного технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – Сер. «Економічні науки». – Х. : ХНТУСГ, 2010. – Вип. 104. - С. 40–47.

Могильна Л. М. Агроінновації як фактор розвитку сільськогосподарських підприємств / Л. М. Могильна // Вісник Харківського національного технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – Сер. «Економічні науки». – Х. : ХНТУСГ, 2010. – Вип. 99. - С. 170–177.

Могильна Л. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств Сумської області / Л. М. Могильна // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 98-103.


Могильна Л. М. Інновації як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / Л. М. Могильна // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). – С. 89-93.

Могильна Л. М. Кластеризація як інструмент розвитку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Л. М. Могильна // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного ун-ту. - Сер. « Економічні науки». - Луганськ : ЕЛТОН-2, 2010. – № 15. – С. 244-249.

Могильна Л. М. Роль науки в розвитку інноваційної діяльності Сумської області / Л. М. Могильна // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 7–10 квіт. 2010 р.). – Х. : НТУ ХПІ, 2010. – С. 467-469.

Могильна Л. М. Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком в сільськогосподарських підприємствах / Л. М. Могильна // Вісник національного технічного ун-ту / Харківський політехнічний ін-т. – Х. : НТУ ХПІ, 2010. – Вип. 7. - С. 128-133.

Могильная Л. Н. Государственное регулирование инновационной деятельности АПК Украины / Л. Н. Могильная // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Наука и ее роль в современном мире», (г. Караганда, 29 января 2010 г.). – Караганда : Болашак-Баспа, 2010. – Т. 5. – С. 118-123.

Мурашко В. М. Контроль операцій, пов’язаних з нормативними витратами продукції під час її приймання, зберігання та транспортування / В. М. Мурашко, О. М. Андрієнко, Н. Б. Стоволос // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 2. – С. 96-101.

Наумко Ю. С. Вплив управління трудовими ресурсами на ефективність виробництва сільгосппідприємств / Ю. С. Наумко // Матеріали шостої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна наука в мережі інтернет», (м. Київ, 25-27 лютого 2010 р.). – К., 2010. – Ч. 1. - С. 56-59.

Наумко Ю. С. Ефективність управлінської праці та її вплив на виробництво / Ю. С. Наумко // Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку», (м. Сімферополь, 5 берез. 2010 р.).Сімферополь : ВіТроПрінт, 2010. - С. 76-80.


Наумко Ю. С. Специфіка формування ринку праці в Сумській області [Електронний ресурс] / Ю. С. Наумко // Ефективна економіка. - 2010. - № 2. - Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua. – Заголовок з екрану.

Наумко Ю. С. Стратегії та розробка моделі управління трудовим ресурсами в сільських регіонах / Ю. С. Наумко // Матеріали II-ої міжнар. наук.-практ. конф. студентів, асп. та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», (м. Луганськ, 24-26 берез. 2010 р.) / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. - С. 663-670.


Нєсвєтова С. В. Формування і реалізація інвестицій в галузі АПК / С. В. Нєсвєтова, А. І. Мельниченко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). – С. 85-89.

Нові інформаційні технології : метод. вказівки щодо проходження навч. практики для студентів 1 курсу денної форми навчання спец. «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Облік і аудит», «Фінанси», «Маркетинг», «Економіка підприємництва», «Товарознавство і ТП» / укл. С. В. Агаджанова. - Суми : СНАУ, 2010. – 48 с.

Операційний менеджмент підприємств агропромислового комплексу : навч. посібник / за ред. І. М. Брюховецький. - Суми : Козацький вал : ВАТ «СОД», 2010. - 238 с.

Пасько Н. Б. Выбор варианта групповой деятельности в эрготехнических системах с алгоритмами последовательного типа / Е. А. Лавров, Н. Б. Пасько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., 2010. - Вып. 4/7 (46). – С. 50-55.

Пасько Н. Б. Інформаційне забезпечення прийняття рішень і дорадництва з питань діяльності сільських рад / В. Кульчицкий, Е. А. Лавров, Н. Б. Пасько // Україна аграрна – 2010 : зб. ст. з актуальних питань інноваційного консалтингу. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – С. 62-64.

Пасько Н. Б. Модели для обоснования структуры для системы поддержки принятия решений оператора-руководителя. / Е. А. Лавров, Н. Б. Пасько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., 2010. – Вып. 1/5 (43). – С. 58-62.

Пасько Н. Б. Язык описания функциональных сетей для моделирующего квалиметрического комплекса эрготехнических систем./ Е. А. Лавров, Н. Б. Пасько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., 2010. – Вып. 3/11 (45). – С. 4-10.

Петрова Н. О. Вирішення окремих аспектів економіко-юридичних проблем аграрного сектору економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Н. О. Петрова // Вісник Харківського національного технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – Сер. «Економічні науки». – Х.: ХНТУСГ, 2010. – Вип. 99. - С. 191–199.

Петрова Н. О. Фактори впливу на формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в конкурентному середовищі / Н. О. Петрова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного ун-ту. – Сер. «Економічні науки». – Мелітополь : Люкс, 2010. - № 1 (9). – С. 248-253.

Петрова Н. О. Формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств шляхом впровадження НАССР як системи управління якістю / Н. О. Петрова // Наука й економіка: науково-теорет. журнал / Хмельницький економічний ун-т. – 2010. - № 1 (17). – С. 164-170.


Підопригора В. О. Перспективи молочного бізнесу / В. О. Підопригора, О. М. Маслак // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – 2010. - № 4 (21). – С. 64-66.

Полтавський С. К. Теоретичні засади процесу управління реструктуризацією аграрних підприємств / С. К. Полтавський // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/2 (44). – С. 56-61.

Психологія управління в схемах і таблицях : навч.-метод. посібник для підготовки магістрів та спеціалістів за напрямом 0502 «Менеджмент» зі спец. 8.050201 «Менеджмент організацій» 8.000007 «Адміністративний менеджмент», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в агр. вищих навч. закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації / С. Г. Дубовик, С. В. Нєсвєтова, О. Г. Щербак, В. О. Кунда. - Суми, 2010. - 202 с.

Смоляров Г. А. Вдосконалення інформаційної підтримки інноваційної діяльності підприємств АПК / Г. А. Смоляров, Ю. Г. Смоляров // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/2 (44). – С. 139–145.

Смоляров Ю. Г. Вплив фінансових інвестицій на ефективність інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства / Ю. Г. Смоляров // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумский НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/2 (40). - С. 96-102.

Стоянець Н. В. Диверсифікація економічної активності як основна складова стратегії сільського розвитку / Н. В. Стоянець // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/2 (44). – С. 157-165.

Строченко Н. І. Капітальні вкладення в народне господарство України: проблеми та перспективи / Н. І. Строченко, І. М. Мазій // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 6/1. - С. 143-147.

Строченко Н. І. Система показників стану ринку праці та методологія їх визначення / Н. І. Строченко, К. С. Лазоренко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 9/2 (44). – С. 152-157.

Турчіна С. Г. Інтелектуальна складова людського потенціалу: інноваційні напрямки розвитку в умовах глобалізації експорту / С. Г. Турчіна // Вісник Хмельницького національного ун-ту. – «Економічні науки». - Хмельницький, 2010. - № 2, Т.2 (148). - С. 36-38.

Хворост Т. В. Проблеми конкурентоспроможності транскордонного регіону в Україні / Т. В. Хворост, О. М. Замора // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 6/2 (42) – C. 56-62.

Шкурат О. П. Концепція розвитку системи контролінгу в аграрних підприємствах / О. П. Шкурат // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. - Сер. «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. - Суми, 2010. - Вип. 5/1 (39). – С. 78-81.

Юрченко О. Ю. Якість менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Ю. Юрченко ; наук. керівник Л. І. Михайлова. - Суми : СНАУ, 2010. - 226 с.

Юрченко О. Ю. Якість менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Ю. Юрченко. - Суми : СНАУ, 2010. - 20 с.

Barchenko N. Generation оf Data with Zipfian Distribution for Database Testing / N. Barchenko, E. Lavrov // International Scientific Conference «UNITECH 10», (Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November 2010). – Gabrovo : University Publishing House «V.APRILOV», 2010. – Vol. 1. - Р. 364-372.

Moroz S. Changes in rural areas of Ukraine: problems and opportunities / С. М. Мороз // Збірник наукових праць 118 семінару Європейської асоціації аграрних економістів (ЕААЕ) «Rural development: governance, policy design and delivery», (м. Любляна,Словенія, 25-27 серп. 2010 р.). – Любляна, 2010. - С. 631-642.

Pasko N. Ergonomics of the of flexible systems “man-computer”/ N. Pasko, E. Lavrov // International Scientific Conference «UNITECH 10», (Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November 2010). – Gabrovo : University Publishing House «V.APRILOV», 2010. – Vol. 1. - Р. 364-372.

Viunenko A. The Conception of Information Space of Region / A. Viunenko, E. Lavrov, V. Lavrova // International Scientific Conference «UNITECH 10» (Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November 2010). – Gabrovo : University Publishing House «V.APRILOV», 2010. – Vol. 1. - Р. 364-372.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка