Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСкачати 246.24 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір246.24 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

Запорізький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) ”Дизайн”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ЗНТУ

___________В.Г.Прушківський

“______”____________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_ПП 4.2.2 КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 6.020207 ”Дизайн”

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціалізації : 1.”Дизайн промислових виробів і об’єктів”; 2.”Дизайн інтер’єру”

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення ЕГІ, гуманітарний ф-т, кафедра „Дизайн”

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 рік

Робоча програма Компютерна графіка для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.020207 ”Дизайн” ,спеціалізації: „Дизайн промислових виробів і об’єктів”

________________. „___” ________, 201_ року- __ с.

Розробники: старший викладач кафедри "Дизайн" ЗНТУ Потапенко Г.М.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) ”Дизайн”_________________________________________________________________________
Протокол від. “ ”___ 201_ року №
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) «Дизайн»________________________
_______________________ (Демиденко О.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 201_ року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020207 „Дизайн”____________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________201_ року № ___
“_____”________________201_ року Голова _______________ ( )

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗНТУ , 2014 рік

кафедри "Дизайн", 2014 рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0202 „Мистецтво”

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.020207 „Дизайн”

(шифр і назва)Модулів – 1

(професійне

спрямування):

" Дизайн промислових виробів і об’єктів"

7.02020701 "Дизайн"Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 216

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 8,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

64 год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

136 год.

204 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 37% до 63%

для заочної форми навчання – 9,26% до 90,7%
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання предмета «Комп’ютерна графіка» є оволодіння основними прийомами комп’ютерної графіки та застосування їх у курсових та дипломних проектах.

На сьогоднішній день графічні програмні продукти є самими розповсюдженими для роботи з графікою. Вони стали незамінними інструментами в арсеналі фахового дизайнера.

Курс дисципліни сприяє вихованню загальнокультурного та фахово-інформаційного рівня, навчає розглядати та оцінювати прийоми побудови 3-д моделей та графічних зображень. Висновки та знання, отримані під час навчання, безпосередньо використовуються в навчально-проектних завданнях та майбутній професійній діяльності студента.

Вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з роллю графічного дизайну в утворенні мовного середовища, розкриття принципів функціонування графічних програм та ознайомлення студентів з пакетами графічних програм.

Метою даного курсу є розглядання таких питань:


 • уміння вільно будувати 3-д моделі;

 • виконувати креслення прооектних виробів;

 • підготувати до друку графічну подачу у пограмі Adobe Photoshop;

 • створення анімаційного ролика у програмах Swish, Flash;

Головним завданням цієї дисципліни є оволодіння основними прийомами роботи з графічними системами, прослухавши курс студенти повинні:

 • оволодіти засобами та мовою комп'ютерної графіки;

- знати основні методи реалізації можливостей графічних програм у своїй проектної діяльності.

- знати основні команди комп’ютерних програм;

- уміти користуватись інструментами, які використовуються у комп’ютерних програмах;

- вільно створювати різні зображення за допомогою комп’ютерних програм;

- виконувати сканування;

- вільно працювати у текстовому редакторі Microsoft Word;

- виконувати проектно-графічні завдання у комп’ютерних програмах Adobe Photoshop та створювати анімаційний ролик у програмах Swish, Flash;

- використовувати різні види графічної техніки та застосовувати їх у комп’ютерних програмах ;

- оволодіти засобами та мовою комп'ютерної графіки;

- уміти підготувати файл в електронному вигляді для подальшого друку.

Курс лекцій та практичних занять у 3-му семестрі передбачає оволодіння студентами основних навичок у роботі з такими програмами двомірного зображення як Adobe Photoshop та Swish, Flash;

Методика навчання вибудована таким чином, щоб найбільш логічно взаємозв'язати матеріал, що викладається з реальними задачами курсового та дипломного проектування.

Дисциплінами, що забезпечують вивчення курсу «Комп'ютерна графіка» є:

- «Основи проектної графіки»; «Рисунок»; «Академічний живопис»; «Скульптура»; «Кольорознавство»; «Основи композиції»; «Основи формоутворення»; «Основи методики дизайну»; «Історія дизайну»; «Основи ергономіки»; «Основи проектної графіки»; «Макетування»; «Технологія матеріалів»; «Прикладна механіка»; «Інженерна графіка і перспектива».Знання, здобуті в процесі вивчення дисципліни безпосередньо будуть використовуватись в головній учбовій дисципліні - проектуванні, у тому числі -дипломному.

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Adobe Photoshop. Виконання графічної частини. Вивчення програми SWiSH Max4. Створення анімаційної текстової заставки для презентаційного ролика

Тема 1. Знайомство з інтерфейсом програми;

Тема 2. Практична робота 20. Обробка зображень для графічної подачі проекту;

Тема 3. Загальні відомості про програму SWiSH Max4;

Тема 4. Знайомство з інтерфейсом програми;

Тема 5. Практична робота 21. Створення анімації текстового блоку;

Змістовий модуль 2. Створення відео ролика у програмі Macromedia Flash MX.

Тема 1. Загальні відомості про програму Macromedia Flash MX;

Тема 2. Знайомство з інтерфейсом програми Macromedia Flash;

Тема 3. Практична робота 22. Створення покадрової анімації;

Тема 4. Практична робота 23. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Рух;

Тема 5. Практична робота 24. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів;

Тема 6. Практична робота 25. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Морфінг. Зміна форми б'єкта;

Тема 7. Практична робота 26. Створення найпростішої кнопки;

Тема 8. Практична робота 27. Привласнити кнопкам команди;
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Adobe Photoshop. Виконання графічної частини. Вивчення програми SWiSH Max4. Створення анімаційної текстової заставки для презентаційного роликаТема 1. Знайомство з інтерфейсом програми


10

4


6

12

2


10

Тема 2. Практична робота 20. Обробка зображень для графічної подачі проекту

18
108

22
220

Тема 3.

Загальні відомості про програму SWiSH Max412

4


8

22
220

Тема 4.

Знайомство з інтерфейсом програми14

6


8

22
220

Тема 5.

Практична робота 21. Створення анімації текстового блоку22
166

22
220

Разом за змістовним модулем 1

88

14

2648

100

2

890

Змістовий модуль 2. Macromedia Flash. Створення анімаційного ролика

Тема 1. Загальні відомості про програму Macromedia Flash MX;


10

2


8

17

2


15

Тема 2.

Знайомство з інтерфейсом програми Macromedia Flash16
412

17
215

Тема 3. Практична робота 22. Створення покадрової анімації;


16
412

17
215

Тема 4. Практична робота 23. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Рух;


18
612

17
215

Тема 5. Практична робота 24. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів;


18
612

17
215

Тема 6. Практична робота 25. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Морфінг. Зміна форми б'єкта

14
68

11

11

Тема 7. Практична робота 26. Створення найпростішої кнопки

18
612

10

10

Тема 8. Практична робота 27. Привласнити кнопкам команди

18
612

10

10

Разом за змістовним модулем 2

40

2

3888

10

2

8

Усього годин


216

16

64136

216

4

8204ІНДЗ


-

-

-Усього годин5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1.

Adobe Photoshop. Виконання графічної частини. Вивчення програми SWiSH Max4. Створення анімаційної текстової заставки для презентаційного ролика


1

Тема 2. Практична робота 20. Обробка зображень для графічної подачі проекту

10

2

Тема 5.

Практична робота 21. Створення анімації текстового блоку16
Змістовий модуль 2. Macromedia Flash. Створення анімаційного ролика
2

Тема 2.

Знайомство з інтерфейсом програми Macromedia Flash4

2

Тема 3. Практична робота 22. Створення покадрової анімації;


4

1

Тема 4. Практична робота 23. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Рух;


6

1

Тема 5. Практична робота 24. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів;


6

2

Тема 6. Практична робота 25. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Морфінг. Зміна форми б'єкта

6

2

Тема 7. Практична робота 26. Створення найпростішої кнопки

6

1

Тема 8. Практична робота 27. Привласнити кнопкам команди

6
Разом

64


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Знайомство з інтерфейсом програми


6

2

Тема 2. Практична робота 20. Обробка зображень для графічної подачі проекту

8

1

Тема 3.

Загальні відомості про програму SWiSH Max48

2

Тема 4.

Знайомство з інтерфейсом програми8

2

Тема 5.

Практична робота 21. Створення анімації текстового блоку6

1

Тема 1. Загальні відомості про програму Macromedia Flash MX;


8

1

Тема 2.

Знайомство з інтерфейсом програми Macromedia Flash12

2

Тема 3. Практична робота 22. Створення покадрової анімації;


12

2

Тема 4. Практична робота 23. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Рух;


12

1

Тема 5. Практична робота 24. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів;


12

1

Тема 6. Практична робота 25. Створення анімації з побудовою проміжних кадрів.Морфінг. Зміна форми б'єкта

8

2

Тема 7. Практична робота 26. Створення найпростішої кнопки

12

2

Тема 8. Практична робота 27. Привласнити кнопкам команди

12
Разом

136

Для студентів денної форми навчання – 2 індивідуальних домашніх завдання з кожного змістовного модуля.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.
10. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:


 • розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

 • пояснення – для розкриття сутністі певного явища, закону, процесу;

 • бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

 • ілюстрація –для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

 • практична робота – для використання набутих знань у розвязанні практичних завдань;

 • аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

 • індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

 • дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

 • проблемний виклад материалу – для створення проблемної ситуації.


11. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна робота.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, розв’язання задачі, тестування.


12. Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт: • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів. (Всього 8 практичних заняття по 3 бали = 24 бали);

 • захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

 • аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

101

10

10

10

5

5

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

10

10

10

101

10

10

10

5

5

10

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення


 1. Навчальний посібник / Укл.: Г.М.Потапенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 200 с.14. Рекомендована література

Базова
1. Бурлаков М.П. CorelDRAW 10 [Текст] / М.П. Бурлаков – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.: ил.

 1. Вальков Н.П. Дизайн: очерки теории системного проектирования [Текст] / Н.П. Вальков Моисей Самойлович Каган. – Л., ППУ., 1983. – 183с.

 2. Даниленко В.Я. Основи дизайну [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Даниленко – K.: ІЗМН, 1996. - 92 с.

 3. Даниленко В.Я. Дизайн [Текст]: підручник / В.Я. Даниленко. – Харків: ХДАДМ, 2003.–320 с. 664 іл.

 4. Лазарев E.Н. Дизайн машин [Текст]/ E.Н. Лазарев. – Л., Машиностроение. Ленингр. отд-ние., 1988. – 256 с.

 5. Мак-Келланд, Дик. Photoshop 6 для «чайников». [Текст]: Уч. Пос. /Пер. с англ. : / Мак-Келланд, Дик. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. – 368 с. : ил.

 6. Яцюк О.Г. Компьтерные технологии в дизайне [Текст] / О.Г. Яцюк.– М.: НТ Пресс, 2006.– 608 с. : ил.


Допоміжна


 1. Мунипов В.М. Эргономика: принципы и рекомендации [Текст] / В.М. Мунипов. – М., ВНИИТЭ и ГКНТ. 1983. - 285 с.

 2. Сидоренко В. М. Средства дизайн-программирования [Текст] / В.М.Сидоренко – ВНИИТЭ., 1987.– 350 с.

 3. Иванов В. Н. Экология и автомобилизация [Текст] / В.H. Иванов, В. К., Сторчевус, В. С. Доброхотов. – К.: Будівельник, 1983. ­– 178 с.

 4. Квасов A.C. Основы художественного конструирования промышленных изделий [Текст]: учеб. пособ. для студ. вшц. учебн. завед. / A.C. Квасов – М.: Гардарики, 2006. – 95 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка