Наказ №1094-32 від " 30 " 12 201 4 р. Про підготовку навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2015 роціСкачати 80.73 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір80.73 Kb.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н А К А З


1094-32

від "30" 12 2014_ р.

Про підготовку навчальних планів

підготовки фахівців за освітніми

рівнями бакалавра і магістра

у 2015 роціНа виконання пункту 7 Перехідних та Прикінцевих положень Закону України від 1 липня 2014 р. (№ 1556-УІІ) «Про вищу освіту», керуючись нормами статей 10, 29 і 62 названого закону, а також розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2014 р. № 590-р, наказів МОН України від 16.09.2014 р. за №1048 і від 25.11.2014 р. за №1392, із урахуванням схвалених Науково-методичною радою Університету 23.12.2014 рекомендацій робочої групи із розробки методичних рекомендацій щодо формування освітньо-професійних і освітньо-наукової програм (створена розпорядженням від 05 листопада 2014 року за №95)н а к а з у ю:

1. Враховуючи, що із набуттям чинності Законом України «Про вищу освіту» всі нормативні документи, які регламентували зміст освітньо-професійних програм підготовки і навчальних планів, втратили чинність, продовжувати використовувати норми затверджених у період до 2015 року галузевих стандартів вищої освіти як рекомендовані до затвердження нових стандартів вищої освіти.

2. Затвердити схвалені Науково-методичною радою Університету (протокол від 23.12.2014 р.) переліки обов’язкових дисциплін для забезпечення загальних компетентностей випускників КНУ імені Тараса Шевченка:

2.1 За освітнім рівнем бакалавра:

- «Вступ до університетських студій» - 2 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, викладається в 1 2 семестрі, навчальні заняття – лекції і консультації;

- «Українська та зарубіжна культура» - 3 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, рекомендовані семестри – з 3-й по 6-й, навчальні заняття – лекції, семінарські заняття і консультації;

- «Філософія» - 4 кредити ЄКТС, заключна форма контролю іспит, рекомендовані семестри – з 5-й по 7-й, навчальні заняття – лекції, семінарські заняття і консультації;

- «Соціально-політичні студії» - 2 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, рекомендовані семестри – з 5-й по 7-й, навчальні заняття – лекції, семінарські заняття і консультації;

- «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності» - 3 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, рекомендовані семестри – з 5-й по 8-й, навчальні заняття – лекції, семінарські заняття і консультації;

- «Іноземна мова» -15 кредитів ЄКТС (7 кредитів у 1-му семестрі, 7 кредитів у 2-му семестрі, 1 кредит у 7 семестрі), кваліфікаційний іспит у 2 семестрі, підсумковий іспит у 7-му семестрі, навчальні заняття – практичні заняття (1-2 семестр) і консультації (7 семестр); крім того з 3-го по 7-й семестр – факультатив, 4 години на семестр (з 3-го по 6-й) та 2 години в 7-му семестрі, навчальні заняття – практичні заняття, особливі умови доступу – рівень володіння іноземною мовою (за результатами іспиту у 2 семестрі) не нижче В1;

- «Науковий образ світу» (не викладається за спеціальностями природничих наук, у т.ч. фізичних наук і похідних наук – екологія) - 3 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, рекомендовані семестри – з 3-й по 6-й, навчальні заняття – лекції і консультації;

- «Основи екології» (можуть не викладатися за спеціальностями, в яких екологічна компетентність є загально-професійною і її набуття забезпечується іншими дисциплінами) - 2 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, рекомендовані семестри – з 3-й по 6-й, навчальні заняття – лекції і консультації;

- «Фізична культура» - факультатив, до 4 годин на семестр (крім 8-го) навчальні заняття – практичні заняття (без форм контролю, за бажанням студента);

- «Тарас Шевченко і Київський університет» - факультатив, всього 10 годин лекцій, планується в 1-му або 2-му семестрі.

2.2 За освітнім рівнем магістра:

- «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» - 3 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, викладається в 1 семестрі, навчальні заняття – лекції, семінарські заняття і консультації;

- «Професійна та корпоративна етика» - 3 кредити ЄКТС, заключна форма контролю залік, викладається в 1 або 2 семестрі, навчальні заняття – лекції, семінарські заняття і консультації.

У разі, якщо дисципліни, що входять до пп. 2.1 і 2.2, є профільними для відповідного напряму підготовки або спеціальності, то вони можуть бути замінені на професійні дисципліни з відповідним збільшенням обсягу.

3. Проректору з науково-педагогічної роботи В.А.Бугрову створити робочі групи для розробки примірних навчальних програм із навчальних дисциплін, вказаних у п.2 цього наказу, визначивши відповідальними (в розрізі дисципліни):

- «Іноземна мова» - Інститут філології;

- «Тарас Шевченко і Київський університет» - Інститут філології;

- «Фізична культура» - кафедра фізичного виховання і спорту;

- «Основи екології» - ННЦ «Інститут біології», географічний факультет, ННІ «Інститут геології»;

- «Соціально-політичні студії» - факультет соціології та філософський факультет;

- «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності» - юридичний та економічний факультети;

- «Українська та зарубіжна культура» - філософський та історичний факультети;

- «Філософія» - філософський факультет;

- «Науковий образ світу» - фізичний і хімічний факультети, Інститут високих технологій, ННЦ «Інститут біології»;

- «Вступ до університетських студій» - історичний факультет (програми розробляються індивідуально для кожного структурного підрозділу, дисципліна викладається за участі викладачів відповідного факультету/інституту);

- «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» - філософський і юридичний факультети (програми розробляються індивідуально для кожного структурного підрозділу, дисципліна викладається за участі викладачів відповідного факультету/інституту);

- «Професійна та корпоративна етика» - філософський факультет (програми розробляються індивідуально для кожного структурного підрозділу, дисципліна викладається за участі викладачів відповідного факультету/інституту);

4. Факультетам та інститутам при формуванні освітньо-професійних програм забезпечити набуття студентами (шляхом запровадження окремих дисциплін і практик, або через формулювання відповідних результатів навчання у споріднених дисциплінах) вміння збору, обробки, формалізації, структуризації та систематизації науково-технічної інформації, використання інформаційних технологій в наукових дослідженнях, здатності до роботи в команді (у тому числі міждисциплінарній), а також професійних компетентностей в галузі охорони праці і безпеки життєдіяльності. Заплановані результати навчання мають відповідати спеціальності та освітньому рівню.

5. Встановити, що у структурі навчальних планів для опанування обов’язкових навчальних дисциплін і практик, написання кваліфікаційної роботи має бути виділено не менш як 50% обсягу навчального навантаження студента, а не менш як 25% навчального навантаження студент має право обирати самостійно. Решта обсягу навчального навантаження належить до блоку вільного вибору факультету/інституту.

При розробці навчальних планів слід передбачити, що, незалежно від індивідуального вибору студента, успішне опанування обов’язкової частини програми підготовки і блоку дисциплін вибору факультету/інституту є достатньою умовою для присвоєння студенту відповідної академічної кваліфікації.

Спеціалізації в освітньо-професійних програмах і навчальних планах формуються, як правило, за рахунок обсягів блоку вільного вибору студента, їх запровадження має сприяти поліпшенню здатності студента до працевлаштування, у тому числі шляхом здобуття професійної кваліфікації.

Проректору з науково-педагогічної роботи В.А.Бугрову забезпечити розробку Положення про порядок реалізації права студента на вільний вибір навчальних дисциплін.

6. Встановити, що навчальні дисципліни і практики (за винятком вказаних у пп.2.1 і 2.2) плануються, як правило, в обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС, а їх кредитний вимір кратний цілому числу кредитів.

При запровадженні модулярної побудови освітньо-професійних програм визначити (задля забезпечення можливості асинхронної організації навчання і реалізації права студентів на вільний вибір навчальних дисциплін) єдиний для університету кредитний вимір модуля – 6, 12, 18, 24, 30 кредитів. Встановити, що мінімальний обсяг дисципліни, яка входить у модуль (якщо модуль є сукупністю навчальних дисциплін спорідненого змісту, або сукупністю навчальних дисциплін, що вивчаються одночасно, паралельно), має складати 2 кредити ЄКТС.

Встановити (задля підтримки академічної мобільності студентів та забезпечення можливостей реалізації права студентів на вільний вибір навчальних дисциплін), що навчальна дисципліна або практика триває, як правило, не більш як 1 семестр, і тільки в окремих випадках допускається збільшення тривалості до 2 семестрів.

8. Встановити, що кількість годин навчальних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) за рівнем бакалавра становить від 33% до 50% (від 10 до 15 годин у одному кредиті ЄКТС), а за рівнем магістра (денна форма навчання) від 23% до 33% (від 7 до 10 годин у одному кредиті ЄКТС).

Встановити, що максимальна кількість годин навчальних занять за денною формою навчання складає: на 1 курсі – до 900 годин, на 2 курсі – до 884 годин, на 3 курсі – до 816 годин, на 4 курсі – до 612 годин, на 1 році магістратури – до 816 годин, на 2 році магістратури – до 408 годин.

Визначити що за заочною формою навчання кількість годин навчальних занять не може перевищувати 20% обсягу навчальних занять за відповідним планом денної форми навчання.


9. Затвердити форми навчальних планів за денною та заочною формою навчання (додатки 1, 2).

10. Затвердити рекомендації щодо формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра (додаток 3)

11.Факультетам та інститутам розробити і подати на експертизу до Науково-методичного центру організації навчального процесу нові навчальні плани підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра денної і заочної форм навчання за всіма напрямами і спеціальностями, за якими оголошено набір на навчання у 2015 році. Термін виконання – до 9 лютого 2015 року.

12. Наказ вводиться в дію при розробці навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра для студентів, які вступлять на навчання у 2015 році.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А.
РЕКТОР Л.В.ГУБЕРСЬКИЙ
Погоджено:Проректор з науково-педагогічної роботи
В.А.Бугров


Начальник юридичного відділу
І.В.Саленко


Проект наказу вносить

Науково-методичний центр

організації навчального процесу Гожик А.П.

Виконавець:

Хруцька О.В.

Т. 239-34-42
Розіслати:

Канцелярія – 1

Юридичний відділ – 1

Бухгалтерія - 1

Планово-фінансовий відділ – 1

Відділ кадрів – 1

Науково-дослідна частина - 1

НМЦ організації навчального процесу – 3

Всі факультети та інститути університету – 25

Кафедра фізичного виховання та спорту – 1ІОЦ -1База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка