Національний університет “Львівська політехніка”Скачати 352.14 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації26.12.2016
Розмір352.14 Kb.
1   2

Загальні ВИСНОВКИ


 1. Отримано експериментальні дані міцності нормальних перерізів, деформацій бетону, арматури та композитної стрічки, прогинів та параметрів тріщиностійкості згинаних залізобетонних елементів при різних відсотках підсилення зовнішньою композитною арматурою.

 2. Ефективна робота залізобетонних балкових елементів, підсилених зовнішньою композитною арматурою, можлива за умови надійного анкерування композитної стрічки. Розроблений спосіб додаткового анкерування композитної стрічки навіть незначної ширини, що забезпечує надійну роботу підсиленої конструкції при експлуатаційних рівнях навантаження.

 3. Експериментально підтверджено, що для балок, підсилених вуглепластиковою композитною арматурою, необхідно розрізняти два стани – максимальний граничний стан , що відповідає повному руйнуванню конструкції, та експлуатаційний граничний стан , що відповідає відносним деформаціям зовнішньої композитної стрічки . За розрахункову міцність нормальних перерізів приймається значення згинального моменту .

 4. Експериментальними дослідженнями встановлено значний вплив композитної підсилюючої стрічки на показники граничних станів. В залежності від площі перерізу композитної стрічки міцність експлуатаційного стану нормальних перерізів збільшилась від 26,7 до 77,8 % , момент тріщиноутворення – від 3,4 до 23,3%. При експлуатаційному рівні навантаження підсилених балок кНм жорсткість збільшилася від 5,3 до 31,7 % , ширина розкриття нормальних тріщин зменшилась від 6,7 до 46,7 % .

 5. За результатами досліджень розроблено розрахунковий апарат для визначення міцності, деформативності і тріщиностійкості залізобетонних згинаних конструкцій, підсилених зовнішньою композитною арматурою, що базується на методі граничних станів і частково використовує елементи деформаційної моделі.

 6. Отримано залежності для визначення необхідної площі перерізу композитної арматури у нормальних перерізах згинаних елементів.

 7. Техніко-економічна ефективність підсилення композитними системами підтверджена застосуванням на практиці при підсиленні балкових і плитних залізобетонних конструкцій з використанням досліджень та за участі автора.

 8. Система підсилення залізобетонних конструкцій приклеюванням композитних стрічок може знайти більш широке застосування в Україні для згинаних залізобетонних конструктивних елементів різного призначення з оптимальним використанням зовнішньої композитної арматури.

Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах:


 1. Мельник І. В. Ефективність використання композитних матеріалів при підсиленні будівельних конструкцій / І. В. Мельник, Р. З. Добрянський, А. Я. Мурин // Збірник праць третьої всеукраїнської науково-технічної конференції : науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – Львів, 2003. – С. 577-584.

Дисертантом описано приклади використання композитних матеріалів на практиці.

 1. Добрянський Р. З. Конструктивно-технологічні рішення підсилення композитними стрічками CFRP залізобетонної прольотної будови за ТП вип.56 при її реконструкції / Р. З. Добрянський, А. Я. Мурин, О. В. Панченко // Науково-технічний збірник : Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2006. – № 73. – С. 86-91.

Дисертантом розроблена конструкція підсилення мостових балок.

 1. Мурин А. Я. Міцність залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою / А. Я. Мурин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : теорія і практика будівництва. – 2007. – № 600. – С. 244-250.

 2. Мурин А. Я. Міцність нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою / А. Я. Мурин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : теорія і практика будівництва. – 2008. – № 627. – С. 155-158.

 3. Мурин А. Я. Прогини залізобетонних балок за різних відсотків підсилення зовнішньою композитною арматурою / А. Я. Мурин // Вісник Львівського державного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2008. – № 9. – С. 64-70.

 4. Мурин А. Я. Деформативність залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою / [А. Я. Мурин, Р. З. Добрянський, В. М. Сорохтей, С. В. Цепков, Т. В. Приставський] // Збірник наукових праць : дороги і мости. – 2009. – № 11. – С. 239-245.

Дисертантом проведені експериментальні дослідження та отримані дані тріщи-ностійкості залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою.

 1. Мурин А. Я. Деформації прогину залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою / [А. Я. Мурин, Р. З. Добрянський, В. М. Сорохтей, С. В. Цепков, Т. В. Приставський] // Вісник Львівського державного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2009. – № 10. – С. 70-78.

Дисертантом проведені експериментальні дослідження та побудовані графіки прогинів залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою.

 1. Мурин А. Я. Деформативність нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою / А. Я. Мурин, В. М. Сорохтей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : теорія і практика будівництва. – 2009. – № 655. – С. 204-208.

Дисертантом проведені експериментальні дослідження та описано теоретичні обґрунтування підсилення залізобетонних балок.

 1. Мельник І. В. Деформації зовнішньої композитної арматури при підсиленні залізобетонних балок / І. В. Мельник, А. Я. Мурин // Збірник наукових праць : механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. – 2009. – № 8. – С. 235-241.

Дисертантом розроблено теоретичні обґрунтування та проведені експериментальні дослідження.

 1. Мельник І. В. Ширина розкриття нормальних тріщин залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою / І. В. Мельник, А. Я. Мурин, Р. І. Канафоцький, Т. В. Приставський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : теорія і практика будівництва. – 2010. – № 662. – С. 308-315.

Дисертантом проведені експериментальні дослідження та описано тріщиностійкість залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою.
АНОТАЦІЯ

Мурин А. Я. Міцність, жорсткість і тріщиностійкість залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – „Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. – Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Львів, 2011.

Дисертаційна робота присвячена питанням дослідження міцності, жорсткості та тріщиностійкості залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. Отримано експериментальні дані параметрів міцності, жорсткості та тріщиностійкості при різних відсотках підсилення зовнішньою композитною арматурою.

Апробовано запропонований розрахунковий апарат для розрахунку залізобетонних елементів, підсилених зовнішньою композитною арматурою з використанням елементів деформаційної моделі. Порівняння результатів досліджень та задовільна збіжність експериментальних та теоретичних величин міцності, жорсткості та тріщиностійкості підсилених балок підтвердило достовірність запропонованого розрахункового апарату.Ключові слова: залізобетонна конструкція, міцність, жорсткість, тріщиностійкість, підсилення, композитна арматура, приведення, розрахунок.
АННОТАЦИЯ

Мурин А.Я. Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – „Строительные конструкции, здания и сооружения”. – Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Львов, 2011.

Диссертационная работа посвящена вопросам исследования прочности, жесткости и трещиностойкости железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой. Получено экспериментальные данные параметров прочности, жесткости и трещиностойкости при разных процентах усиления внешней композитной арматурой и предложен расчетный аппарат для их определения.

Введение содержит обоснование актуальности темы, сформулирована цель и задачи исследований, приведенные основные научные результаты, показано их практическое значение в области строительства.

В первом разделе изложено современное состояние вопроса и сформулиро­ваны задачи исследований. Анализ проведённых исследований показал, что результаты экспериментальных исследований железобетонных конструкций, усиленных внешней композитной арматурой, сильно отличаются между собой. Относительно мало работ посвящено исследованию трещиностойкости таких конструкций. Большинство разработанных методик расчета базируются, в основном, на деформационной модели. Предложены методы расчета (на базе метода предельных состояний) имеют свои особенности и могут быть усовершенствованны.

Второй раздел содержит объем, содержание и методику экспериментальных исследований изгибистых железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой.

Для реализации поставленной цели работы были запроектированы и изготовлены 2 серии железобетонных балок (12 шт.), 36 бетонных призм и 54 бетонных куба.

Методика исследования железобетонных балок в зоне „чистого изгиба” предусматривала изучение влияния прочности бетона и процента армирования внешней композитной арматурой на характеристики прочности, жесткости и трещиностойкости экспериментальных балок.

Третий раздел содержит результаты проведённых экспериментальных исследований. Получены данные прочности, жесткости и трещиностойкости нормальных сечений железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой.

Экспериментальными исследованиями прочности показано, что методика рекомендаций fib (Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Technical report fib, bulletin 14) дает удовлетворительную точность расчета железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой. Также результаты экспериментальных исследований были сравнены с существующими нормами проектирования железобетонных конструкций СНиП 2.03.01-84* с целью использования норм как базу для расчета усиленных железобетонных конструкций.В четвертом разделе предложена методика расчета прочности, жесткости и трещиностойкости железобетонных изгибаемых конструкций, усиленных внешней композитной арматурой, на основе классического метода предельных состояний с применением параметров деформационной модели. Разработаны предложения по расчету прочности нормальных сечений железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой, на базе метода предельных состояний с использованием параметров деформационной модели.

Получены расчетные зависимости для определения необходимой площади поперечного сечения композитной арматуры, выходя из прочности материалов нормального сечения и ограничение деформаций в композитной арматуре; предложены расчетные зависимости для определения деформаций и трещиностойкости нормальных сечений железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой.

Рассчитанные за разработанными предложениями теоретические значения прочности нормальных сечений железобетонных балок, усиленных внешней композитной арматурой, деформаций бетона, металлической и композитной арматуры, прогибов, момента образования и ширины раскрытия трещин обеспечивают удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными автора и других исследователей.

Пятый раздел содержит технико-экономическое обоснование усиления конструкций внешней композитной арматурой. Проведенные автором исследования обосновывают оптимальное (минимальное из условий прочности) использование композитной ленты при усилении изгибаемых железобетонных элементов.

Описано конструктивное решение усиления конструкций объектов с использованием результатов исследований автора: при реконструкции с усилением балок пролетного строения путепровода в с. Вистова Ивано-Франковской области и при усилении железобетонных плит перекрытия при реконструкции ванного отделения бальнеологической больницы в г. Моршин.Ключевые слова: железобетонная конструкция, прочность, жесткость, трещиностойкость, усиление, композитная арматура, приведение, расчет.
SUMMARY

Muryn A. Ja. Strength, stiffness, cracks resistance of reinforced concrete beams, strengthened by external composite reinforcement. – Manuscript.

The thesis for taking the degree of Candidate of Engineering Sciences on speciality 05.23.01 - "Building construction, buildings and structures ". - Lviv Polytechnic National University of the Ministry of Education, Science Youth and Sports of Ukraine, Lviv, 2011.

Thesis is devoted to development of research of strength, stiffness, cracks resistance of reinforced-concrete beams, strengthened by external composite reinforcement. Experimental data of parameters is got at the different percents of strengthening by external composite reinforcement.

The complex of experimental investigations of work of reinforced concrete constructions, strengthened by external composite reinforcements. After the got results computation preconditions are formulated and design relations for estimation of the stress-strain state and determination of bending reinforced concrete elements with mixed reinforcement are developed.

Calculation dependences are got for determination of necessary area of composite reinforcement, going out from strength of materials and limitation of their deformations; calculation dependences are offered for determination of deformations and cracks resistance of normal cuts of reinforced-concrete beams, strengthened by external composite reinforcement.

Keywords: reinforced-concrete construction, strength, stiffness, cracks resistance, strengthening, composite reinforcement, calculation.

Підписано до друку ….05.2011 р. Формат 6090/16.

Умов. друк. арк. 1. Тираж 100 екз. Замовлення №0411-47 від 29.04.11

Видрукувано на різографі НУ ”ЛП”79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12

1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка