Національний університет «києво-могилянська академія» Кафедра загальноправових наук Робочий тематичний планСкачати 114.42 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір114.42 Kb.


УВАГА: ПРОЕКТ 24 01 2008. ДОПОВНЮВАТИМЕТЬСЯ

Р

Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра загальноправових наук
Робочий тематичний план

Навчальної дисципліни

обочий тематичний план курсу

«МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО»


Укладач:

Бігун В. С., к. ю. н. (Україна), магістр права (США) – на основі навчально-методичних розробок

Т. С. Смирнової, М. В. Кампо


Обсяг годин — 54
Триместр викладання – 6

з них:лекційних — 14групових — 10
Форма контролю — залік

Консультацій — 2самостійної роботи — 28
Кредитів за курс — 1,5

АНОТАЦІЯ

Навчальна дисципліна є сукупністю знань, ідей і концепцій, теорій і доктрин про місцеве самоврядування (далі – МС), про форми його здійснення. МС розглядається в курсі як елемент громадянського суспільства, форма організації місцевої влади переважно недержавного походження. Курс містить інформацію щодо поняття та принципів МС, його правової сутності; характеристики територіальної, організаційно-правової, матеріальної і фінансової основ МС; системи МС і правової характеристики її суб`єктів; державного контролю за діяльністю МС; гарантій захисту МС та його відповідальності; форм реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні.

Тема 1. Поняття та правова сутність місцевого самоврядування (лекція – 2 год.).
Семінар 1: Поняття та правова сутність МС (2 год.)

 1. Поняття МС.

 2. Теорія МС. Основні теорії (концепції) організації місцевої влади.

 3. Правова сутність МС як форми організації місцевої влади.

 4. Світові типи МС.


Тема 2. Принципи місцевого самоврядування (лекція – 2 год.)
Семінар 2: Принципи МС (2 год.)

 1. Поняття та система принципів МС.

 2. Загально-правові принципи МС.

 3. Спеціальні принципи МС.Тема 3. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого

самоврядування (лекція – 2 год.)

Семінар 3: Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи МС (2 год.)

 1. Територіальна основа МС.

 2. Організаційно-правова основа МС.

 3. Матеріальна основа МС. Право комунальної власності.

 4. Фінансова основа МС.


Тема 4. Система місцевого самоврядування (лекція – 2 год.)
Семінар 4: Система МС (2 год.)

 1. Територіальна громада, форми її безпосереднього волевиявлення.

 2. Ради – представницькі органи МС.

 3. Виконавчі органи та посадові особи в системі МС.

 4. Органи самоорганізації населення.


Тема 5. Державний контроль за діяльністю місцевого самоврядування (лекція – 2 год.)
Тема 6. Гарантії захисту і відповідальність місцевого самоврядування (лекція – 2 год.)
Семінар 5: Гарантії захисту і відповідальність місцевого самоврядування

(2 год.)


 1. Поняття та система гарантій захисту МС.

 2. Конституційні гарантії захисту МС.

 3. Судові гарантії захисту МС.

 4. Відповідальність МС.


Тема 7. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні

(лекція – 2 год.)


Консультація до заліку – 2 год.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Світові типи місцевого самоврядування (4 год.).

 2. Етапи інституціоналізації місцевого самоврядування в правовій системі України (4 год.).

 3. Територіальна основа місцевого самоврядування (2 год.).

 4. Місцеві податки і збори (4 год.).

 5. Вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів (4 год.).

 6. Порядок призначення та проведення місцевих референдумів (2 год.).

 7. Функції та повноваження місцевого самоврядування (8 год.).СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Баймуратов М.О., Клепацький М.М., Князєв В.М. та ін. Актуальні проблеми виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

 2. Гірняк М.В. Європейська хартія місцевого самоврядування в Україні: питання реалізації та контролю. – Л.: Каменяр, 2004. – 58 с.

 3. Гладышев А.Г., Иванов В.Н., Патрушев В.И. и др. Муниципальная наука: теория, методология, практика. – М.: Муниципальный мир, 2003. – 284 с.

 4. Делія Ю.В. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики. – Донецьк, 2004. – 277 с.

 5. Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні. – К., 2003. – 244 с.

 6. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 671 с.

 7. Квітка С.А. Місцеве самоврядування: Навч. посіб. – Д., 2004. – 107 с.

 8. Козюра І.В., Лебединська О.Ю. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція): Навч. посіб. – Ужгород: Патент, 2003. – 224 с.

 9. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 10. Кравченко В.В., Лісовик В.С., Матвієнко А.С. та ін. Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 264 с.

 11. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 671 с.

 12. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. – К.: МАУП, 2004. – 431 с.

 13. Куц Ю.О., Болдирєв С.В., Мазуренко Л.А. та ін. Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні. – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 180 с.

 14. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 431 с.

 15. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Л.: Літопис, 2002. – 196 с.

 16. Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф., Баймуратов М. О., Пережняк Б. А., Ісаєва Н. К. Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко (ред.), О. Ф. Фрицький (ред.). — Стер. вид. — К. : Юрінком Інтер, 2001.

 17. Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 262 с.

 18. Сушинський О.І. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні засади статусу та діяльності виконавчих органів. – Л.: Афіша, 2003. – 176 с.

 19. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / А.П. Заєць (заг.ред.), О.М. Семьоркіна (уклад.). – К.: Український інформаційно-правовий центр, 2003. – В 2-х т.

 20. Черкасов А.И. Местное самоуправление: зарубежный опыт: Учеб. пособие. – М., 2000. – 42 с.НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА*

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р.

 3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. в редакції від 18 лютого 1997 р.

 4. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р.

 5. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. в редакції від 14 березня 1995 р.

 6. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.

 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.

 8. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 р.

 9. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 р.

 10. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р.

 11. Закон України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 р.

 12. Закон України «Про столицю України – місто герой Київ» від 15 січня 1999 р.

 13. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.

 14. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.

 15. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.

 16. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р.

 17. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.

 18. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

 19. Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 р.

 20. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 р.

 21. Закон України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» від 24 червня 2004 р.

 22. Закон України «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань» від 1 липня 2004 р.

 23. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17 грудня 1993 р.

 24. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 р.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування» від 16 лютого 1998 р.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад» від 27 липня 1998 р.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» від 9 березня 1999 р.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» від 11 грудня 1999 р.

 29. Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1998 р. у справі щодо офіційного тлумачення положень статей 3 та 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів» (справа щодо статусу депутатів рад)

 30. Рішення Конституційного Суду України від 1 липня 1998 р. у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19 лютого 1997 р.) (справа щодо приватизації державного майна)

 31. Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 р. у справі щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови)

 32. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 р. у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п'ятої статті 6, частини першої статті 11, частини четвертої статті 16, пунктів 3, 5, 6, 9, 10, 16 частини першої статті 26, частин третьої і четвертої статті 41, частини шостої статті 42, статей 51, 52, 53, 54, частини четвертої статті 61, частини першої статті 62, частин першої, шостої, сьомої статті 63, частин четвертої, п'ятої, шостої статті 78, частин третьої, п'ятої, сьомої статті 79, абзацу третього пункту 2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про місцеве самоврядування)

 33. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів «район» та «район у місті», які застосовуються в пункті 29 частини першої статті 85, частині п'ятій статті 140 Конституції України, і поняття «організація управління районами в містах», яке вживається в частині п'ятій статті 140 Конституції України та в частині першій статті 11 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», а також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій)

 34. Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 р. у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (справа про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради)

 35. Рішення Конституційного Суду України від 26 березня 2002 р. у справі щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів» (справа про охорону трудових прав депутатів місцевих рад)

 36. Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2002 р. у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об'єднання територіальних громад)

 37. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. у справі про офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу», статей 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві)

 38. Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2004 р. у справі про офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим)
 • Зважаючи на велику кількість змін і доповнень, що вносяться до нормативних актів, рекомендується користуватись комп`ютерними базами нормативно-правових актів, доступними в Інтернеті за адресами: http://www.rada.kiev.ua/ (база вільного доступу); http://www.liga.ua/ (база платного доступу).

 • Адреса електронної пошти викладача: vsbihun@hotmail.com. Адреса сайту викладача для розміщення матеріалів для опанування курсу: www.bihun.info/teaching.УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


Види робіт

Кількість


Максимальний бал

(за кожну од.)Максимальна сума балів

1

Семінар

5

35

35

2

Контрольна робота

1

35

35

3

Письмовий тест

1

30

30


Максимальна сума балів разом:

100

Схвалено кафедрою

Протокол №Зав. кафедрою Антонович М. М.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка