Національний університет біоресурсів ІСкачати 277.21 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір277.21 Kb.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА НАДІЙНОСТІ ТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету конструювання та дизайну
___________________ З.В. Ружило

“_____” ________________ 2015 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


дисципліни “Надійність будівельної техніки”

для підготовки фахівців

за напрямом підготовки 6.060101 - „Будівництво”

в аграрних вищих навчальних закладах

ІV рівнів акредитації1

КИЇВ-2015


Додаток 2.

до наказу від ________ 2015 р. № _____
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра _________________Надійності техніки_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету конструювання та дизайну

_________________ Ружилу З.В.

“_____” ___________________ 2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри______________

________________________________

Протокол №___ від “____”____2015 р.

Завідувач кафедри

____________ проф. Бойко А.І.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Надійність будівельної техніки
напрям підготовки 6.060101 – Будівництво

спеціальність ____________________________________________________________________

спеціалізація_____________________________________________________________________

Факультет (ННІ) Конструювання та дизайн

Розробник: д.т.н., професор Бойко Анатолій Іванович, асис. Банний Олександр Олександрович_________ _ __ __

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015 р.

 1. Опис навчальної дисципліни


Надійність будівельної техніки

(назва)Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Напрям підготовки

6.060101 - Будівництво

СпеціальністьСпеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

90

Кількість кредитів ECTS

2

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

-

Форма контролю

Екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

4
Семестр

7
Лекційні заняття

15 год.
Практичні, семінарські заняття

-
Лабораторні заняття

15 год.
Самостійна робота

60 год.
Індивідуальні завдання

-
Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання30 год.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - є навчити майбутніх фахівців забезпечувати експлуатаційні показники якості будівельної техніки протягом встановленого часу за умови оптимальних витрат матеріальних і трудових ресурсів на їх проектування, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт.

Завдання:

 • подати методику оптимізації кількості резервних елементів за умови раптових і поступових відмов елементів будівельної техніки;

 • розкрити взаємозв’язок між надійністю техніки, їх параметрами та показниками ефективності їх роботи;

 • ознайомити студентів з елементами булевої алгебри та прикладним аспектом використання її апарату для розрахунку надійності техніки;

 • ознайомити студентів з методом простору можливих станів та його застосуванням для аналізу надійності та продуктивності;

 • ознайомити студентів з можливостями апарату імітаційного моделювання для дослідження надійності технологічних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати: 1) методи, засоби і технологію аналізу стану електрифікації і автоматизації технологічних процесів; 2) методи вибору технологічного обладнання і його компоновки на планах виробничих цехів; 3) методи конструювання основних видів технічних схем.

вміти: 1) самостійно будувати схеми надійності технічних систем; 2) оптимізувати кількість резервних елементів систем; 3) розрахувати показники надійності технічних систем з відновлюваними та невідновлюваними елементами; 4) готувати необхідну інформацію для імітаційного моделювання роботи технологічних систем.

 1. Програма та структура навчальної дисципліни для:


– повного терміну денної (заочної) форми навчання;

– скороченого терміну денної (заочної) форми навчання.Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Назва

Тема 1. Основні терміни та визначення. Інженерно-фізичні основи надійності

1

1

2
2
8Тема 2. Основні по-няття про виробничий і технологічні процеси ремонту с.-г. Діагностування

1

1

2
2
8Тема 3. Складові еле-менти ремонту машин.

2

2

4
2
10Тема 4. Складання, фарбування , обкату-вання, балансування і випробування

1

1

2
2
8Разом за змістовим модулем 1
10
8
34Змістовий модуль 2. Назва1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тема 1. Методи і спо-соби відновлення ро-ботоздатності машин

1

1

2
2
8Тема 2. Усунення по-шкоджень і дефектів деталей машин нане-сенням компенса-ційного шару

1

1

2
2
10Тема 3. Відновлення деталей методом ре-монтних розмірів та постановкою додат-кової деталі

1

1

2
2
8Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

16
14
60Курсовий проект (робота) з __________

___________________


(якщо є в робочому навчальному плані)

-

-

-
-


Усього годин

16
14
60


 1. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин

Сучасні проблеми забезпечення надійності обладнання для будівництва

2
Схеми надійності технічних систем та їх аналіз

2
Забезпечення надійності складної будівельної техніки резервуванням

2
Аналіз надійності методом простору можливих станів.

2
Аналіз надійності методом дерева відмов.

2
Використання імітаційного моделювання для розрахунку показників надійності.

2
Забезпечення надійності складних машин, як технічних систем

2
 1. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.


 1. Структурні схеми надійності. Особливості їх побудови, види, область застосування?

 2. Тенденції розвитку сучасної сільськогосподарської техніки. Приклади і характеристики складної сільськогосподарської машини.

 3. Поняття відновлювальних і не відновлювальних систем. Область розрахунків на надійність сільськогосподарських машин, як для невіднювальних систем?

 4. Роль надійності у забезпечені працездатності сучасних машин і їх комплексів.

 5. Оптимізація резервувань. Критерії і границі оптимізації?

 6. Поняття інтенсивності відмов. Її роль у характеристиці надійності. Розмірності, визначення та застосування?

 7. Методи розрахунків на надійність при неможливості побудови структурної схеми надійності?

 8. Резервування як основний засіб підвищення надійності систем. Види резервування?

 9. Кратність резервування. Позначення. Приклади?

 10. Основна структурна схема надійності механічних систем. Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи даної схеми?

 11. Основні структурні побудови резервованих систем?

 12. Критерії, як кількісні характеристики оцінки надійності машин?

 13. Закони розподілу випадкових величин. Експериментальний закон надійності?

 14. Поняття відновлювальних і не відновлювальних систем. Область розрахунків на надійність сільськогосподарських машин, як для невіднювальних систем?ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _1_


Екзаменаційні запитання

 1. Дати визначення і приклади складних систем різного виду.

2. Роль системного підходу в науковому дослідженні. Системний аналіз. Системний синтез.

Тестові завдання різних типів


1. Відповідно до позицій на рисунку виберіть назви представлених графіків:1. – полігон

2. – графік накопиченої дослідної ймовірності

3. – ймовірність відмови

4. – гістограма

5. – ймовірність безвідмовної роботи


2. Який термін пропущено в кінці речення?

Властивість об’єкта зберігати протягом певного часу в установлених межах значення усіх параметрів, що характеризують здатність функціонувати в заданих режимах та умовах називається…….

(у бланку відповідей подати одним словом)


3. Встановіть для кожного показника надійності формулу для його визначення:

Показник надійності

Формула

1. Інтенсивність відмов

2. Середнє напрацювання до першої відмови

3. Параметр потоку відмов

4. Ймовірність безвідмовної роботиА.

Б. ;

В. ;

Г. ;4. Які з представлених теоретичних законів розподілу використовують для дискретних, а які для неперервних величин?

Назва теоретичного закону розподілу

Відрізняльна особливість(використовують для дискретних, а які для неперервних величин)

А. Експоненціальний закон

Б. Закон нормального розподілу

В. Закон Пуассона

Г. Закон Вейбулла-Гнєденко1. Використовують для опису неперервних величин
2. Використовують для опису дискретних величин5. Вкажіть одне слово, пропущене в кінці речення:

Величини, які приймають лише кінцеві значення (кількість відмов, кількість ремонтів, кількість відновлень) називаються …...

у бланку відповідей пропущене слово в кінці речення6. Системотехніка – це науковий напрямок, що охоплює:

1

проектування систем


2

створення і випробовування систем

3

проектування, створення, випробовування і експлуатацію складних систем

4

експлуатацію складних систем

7. Назвіть застосовувані методи структурного резервування технічних систем:

1.

стале резервування


2.

змінне резервування,

3.

заміщувальне резервування заміщенням,

4.

загальне резервування,

5.

почасове резервування

6.

роздільне резервування.

8. Яка з нижче наведених залежностей являє розподіл Вейбулла-Гнеденка?

1.


2.3.
9. Міцнісне резервування в механічних системах полягає в:

1

Збільшенні запасу міцності

2

Збільшенні функціональних параметрів

3

Використовуванні кращих матеріалів

4

Введення запасу потужності

5

Збільшенні площі перерізу деталей

10. Параметри потоків відмов (А) та відновлень (Б), виходячи з експоненціального закону розподілу, можуть бути визначені згідно відомих рівнянь

А - параметр потоку відмов

1.

Б – параметр потоку відновлень

2.
3.
4.
5.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _2_

Екзаменаційні запитання

 1. Резервування як основний засіб підвищення надійності систем. Види резервування?

 1. Методи розрахунків на надійність при неможливості побудови структурної схеми надійності?

Тестові завдання різних типів

1. Який із видів резервування полягає у використанні додаткових елементів, які не є функціонально необхідними і використовуються тільки для заміни тих, що відмовили?

1

Структурне резервування

2

Енергетичне резервування


3

Інформаційне резервування

4

Функціональне резервування

5

Резервування по міцності

2. Назвіть основні властивості, якими характеризується найпростіший (стаціонарний пуасонівський потік):

1

Ординарність

2

Безвідмовність

3

Стаціонарність

4

Справність

5

Без наслідків

6

Довговічність

3. Вкажіть, який вид резервування представлений на схемі
1. Послідовне

2. Функціональне

3. Надлишкове

4. Ковзаюче

5. Паралельне

4. Яка з представлених залежностей використовується для визначення ймовірності безвідмовної роботи системи при загальному резервуванні ?

123455. Який термін пропущено в кінці речення?

Комплекс взаємозалежних і взаємодіючих між собою підсистем (елементів), призначених для рішення єдиної задачі називається - …

(у бланку відповідей подати одним словом)

6. Відповідно до позицій на рисунку виберіть назви представлених графіків:1. – полігон

2. – графік накопиченої дослідної ймовірності

3. – ймовірність відмови

4. – гістограма

5. – ймовірність безвідмовної роботи

7. Яка з представлених формул використовується для визначення ймовірності безвідмовної роботи системи при послідовному з’єднанні елементів:

123458. Яке слово пропущене в кінці речення?

Резервування, яке полягає в підвищенні можливостей машини до сприйняття навантажень називається резервуванням ………….

(у бланку відповідей подати одним словом )

9. Виберіть для представлених термінів теорії надійності технологічних систем відповідні визначення:

Термін

Визначення


А. Відмова

1. Це подія, яка полягає у порушенні справного стану при збереженні працездатного стану


Б. Пошкодження

2. Подія, яка полягає у порушенні справного стану об’єкта

В. Дефект

3. Подія, яка полягає у порушенні працездатного стану об’єкта

С. Несправний стан

4. Стан об’єкта при якому він не відповідає хоча б одній із вимог нормативно-технічної і (або) документації

10. Вкажіть, який вид резервування представлений на схемі:
1. Паралельне

2. Постійно включене

3. Надлишкове

4. Активне

5. Ковзаюче 1. Методи навчання.


Метод навчання — це взаємопов'язана діяльність викладача та студентів, спрямована на засвоєння системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток.

У вузькому значенні методи навчання використовуються наступні: 1) пояснювально-ілюстративний - викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а вони в свою чергу здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її; 2) репродуктивний - викладач дає завдання, у процесі виконання якого учні здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 3) проблемного виконання - викладач формулює проблему і вирішує її, тим часом студенти стежать за ходом творчого пошуку; 4) частково-пошуковий - викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності); 5) дослідницький - викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї.Лекція інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу.

Метод лекції передбачає ознайомлення студентів з її планом, що допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити студентів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови.

До методів навчання належать: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження.

Метод ілюстрування — оснащення ілюстраціями статичної наочності, плакатів, малюнків, картин, карт, схем та ін.

Метод демонстрування — показ рухомих засобів наочності, приладів, дослідів, технічних установок тощо. У різних випадках студентам показують різноманітні об'єкти — реальних предметів (безпосередня наочність) та їх зображень. Використовують для безпосереднього пізнання дійсності, поглиблення знань, формування вмінь і навичок. До них належать: вправи, лабораторні, практичні, графічні й дослідні роботи.

Ефективність використання методів навчання в сучасному ВНЗ значною мірою обумовлене наявністю матеріально-технічних засобів.Технічні засоби навчання обладнання й апаратура, що застосовуються в навчальному процесі з метою підвищення його ефективності (транспаранти, діапозитиви, діафільми, дидактичні матеріали для епіпроекції).
 1. Форми контролю. Екзамен.


 2. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ .
Таблиця 1

Оцінка

національна

Оцінка ЄКTС

Визначення оцінки ЄКTС

Рейтинг студента,

бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 - 100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82 - 89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64 - 73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35 - 59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01 - 34

В робочому навчальному плані навчання магістрів першого року навчання в одному навчальному семестрі передбачено: лекцій − 15 год.; лабораторних занять − 30 год.; після вивчення дисципліни заплановано курсовий проект – 36 год. та іспит. Тривалість навчального семестру складає 18 тижнів. В сумі становить 108 год. (2 кредити ECTS).

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) - 30 балів. Кожний змістовий модуль теж оцінюється за 100 бальною шкалою. Формою контролю знань із змістових модулів 1 і 2 є результати захисту звітів з практичних робіт.

Рейтинг студента з навчальної роботи RНР визначається за формулою:

де і - рейтингові оцінки відповідно першого і другого змістового модулів за 100-бальною шкалою;

0,9 і 0,9 – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим планом дисципліни відповідно першого і другого змістового модулів;

1,8 - кількість кредитів ECTS, передбачених робочим планом для дисципліни

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не складати екзамен, а отримати екзаменаційну оцінку "Автоматично", відповідно до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з табл. 2.6. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС дорівнює його рейтингу з навчальної роботи

Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращати оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію - скласти екзамен. Останню в обов'язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом - не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.

Рейтинг студента з атестації RАТ визначається за 100-бальною шкалою. Якщо на екзамені з дисципліни студент набрав менше 60 балів, то вони йому не зараховуються - не додаються до набраних балів з навчальної роботи, і за студентом зберігається рейтинг (оцінка), визначений за наведеною вище формулою. В іншому випадку рейтинг студента з дисципліни обчислюється за формулою

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з таблиці.9. Методичне забезпечення


1. Бойко А.І. Прогнозування ресурсу деталей машин // А.І. Бойко, А.В. Новицький, З.В. Ружило, С.С. Карабіньош, В.А. Сиволапов, О.О. Банний / К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2013. – 22 с.

2. Бойко А.І. Надійність машин // А.І. Бойко, А.В. Новицький, З.В. Ружило, С.С. Карабіньош, В.А. Сиволапов, А.А. Засунько / К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2012. – 10 с.

3. Бойко А.І. Обґрунтування граничних і допустимих при ремонті зносів деталей і їх спряжень // А.І. Бойко, А.В. Новицький, З.В. Ружило, С.С. Карабіньош, В.А. Сиволапов, О.О. Банний / К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2013. – 32 с.

4. Бойко А.І. Обробка інформації про надійність машин // А.І. Бойко, А.В. Новицький, З.В. Ружило, С.С. Карабіньош, В.А. Сиволапов / К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2012. – 16 с.

5. Бойко А.І. Пошкодження деталей машин, які поступають в ремонт // А.І. Бойко, А.В. Новицький, З.В. Ружило, С.С. Карабіньош, В.А. Сиволапов, О.О. Банний, Ю.А. Герасимчук / К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2012. – 24 с.

10. Рекомендована література


основна:

 1. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. – М.: Высшая школа, 1985. – 168 с.

 2. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем/ Под ред. И.А.Ушакова. – М.: Мир, 1980. – 598 с.

 3. Пронников А.С. Надежность машин. – М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.

 4. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972. – 552 с.

 5. Райншке К., Ушаков И.А. Оценка надежности систем с использованием графов/ Под ред. И.А.Ушакова. – М.: Радио и связь, 1988. – 208 с.

 6. Ветошкин А.Г., Марунин В.И. Надёжность и безопасность технических систем/ А.Г. Ветошкин, В.И. Марунин. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2002. - 129 с.

 7. Червоный А.А., Лукьященко В.И., Котин Л.В. Надежность сложных систем. – М.: Машиностроение, 1976. - 288 с.

 8. Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в електроенергетических системах/ Под ред. Ю.Н. Руденко, 1983. – 336 с.

 9. Надійність техніки. Cистеми технологічні. Терміни та визначення. ДСТУ 2470-94. - [Чинний від 01.01.95] – К.: Держспоживстандарт України. 1994.

допоміжна:

 1. Нечипоренко В.И. Структурный анализ систем. – М.: Советское радио, 1977. – 216 с.

 2. Хенли Х. Дж., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска / Под ред. В.С. Сыромятникова. – М.: Машиностроение, 1984. – 528 с.

 3. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

 4. Лозинский О.Ю., Марущак Я.Ю., Костробій П.П. Розрахунок надійності електроприводів: Підручник. – Львів, видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1996. – 234 с.

 5. Надежность и эффективность в технике. Справочник в 10 томах/ Ред. совет: В.С.Авдуевский (предс) и др. – М.: Машиностроение, 1986, 1987.

 6. Пронников А.С. Надежность машин. – М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.

 7. Черкесов Г.Н. Надежность технических систем с временной избыточностью/ Под ред. А.М.Половко. – М.: Советское радио, 1974. – 296 с.11. Інформаційні ресурси


1. Інформаційний сайт [Електронний ресурс]: LIB.LNTU.INFO. – Режим доступу: http://lib.lntu.info/book/fbd/pcb/2012/12-53/page5.html

2. Інформаційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com

3. Інформаційний сайт [Електронний ресурс]: BOOKWU.NET. – Режим доступу: http://bookwu.net/book_ekspluataciya-ta-obslugovuvannya-mashin_1037/18_5-obrobka-statistichno-informaci-pro-nadijnist.

4. Інформаційний сайт [Електронний ресурс]: STUDOPEDIA.INFO. – Режим доступу: http://studopedia.info/1-59846.html

5. Інформаційний сайт [Електронний ресурс]: AC.OPU.UA. – Режим доступу: http://ac.opu.ua/speciality/kompjuterno_integrovani_tehnologichni_procesy_i_vyrobnyctva/

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни«Надійність будівельної техніки»

для підготовки фахівців напряму «Будівництво»КИЇВ – 2015

1Для бакалаврів напряму підготовки „Будівництво ” 6.060101База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка