Національний університет біоресурсів ІСторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


Кафедра української та класичних мов

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан агробіологічного факультету

__________________________ В.О.Забалуєв

« »_____________________ 2015р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри української та класичних мов

Протокол № 11 від 19 червня 2015р.

_______________________ А.М.Безпаленко

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЛАТИНСЬКА МОВА»
Напрям підготовки 6.090101 – „Агрономія”

Розробники: Вакулик Ірина Іванівна,Балалаєва Олена Юріївна

Київ -2015


  1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

090101(шифр)

За вибором


Напрям підготовки

6.090101 – „Агрономія”

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): -
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-


Семестр

Загальна кількість годин - 30

1-й

1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


-

4 (Мукачево, Бобровиця)

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

30

6 (Мукачево, Бобровиця)

Самостійна робота

-

-

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік


2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь та навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття міжнародної наукової термінології.

Завдання дисципліни. Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширенні лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної мовної культури шляхом удосконалення навичок нормативного вживання інтернаціоналізмів греко-латинського походження. Завдяки чіткій побудові граматики та синтаксису латинська мова розвиває також уміння та навички логічного мислення.


Виховне та загальноосвітнє значення має знайомство студентів із історією виникнення латинської мови, її значенням у розвитку європейської культури та науки.

Для досягнення поставлених у програмі завдань курсу рекомендується відводити керівну роль самостійній навчальній діяльності студентів шляхом поступового переходу від навчання до самонавчання, при якому перше знайомство з новим матеріалом здійснюється самим студентом у рамках позааудиторної роботи. На заняттях бажано приділяти не менше 40% часу на самостійне виконання непідготовлених вправ.Кращому засвоєнню матеріалу курсу сприятиме використання фонограм, таблиць, схем словотворчих моделей та синтаксичних структур, комп’ютерних пакетів прикладних програм, а також застосування дієвих форм контролю: усного опитування та письмових робіт (диктантів, граматичних завдань, письмового перекладу окремих фраз і текстів тощо).

Для роботи з навчальним матеріалом рекомендується використовувати всі види вправ, передбачені сучасною методикою:  1. за спрямованістю на прийом або видачу інформації: вправи рецептивні, репродуктивні, частково продуктивні;

  2. за комунікативністю: некомунікативні;

  3. за участю рідної мови: здебільшого двомовні (зрідка одномовні);

  4. за функцією у навчальному процесі: навчальні, тренувальні і контрольні;

  5. за місцем виконання: аудиторні, позааудиторні.


3. Програма та структура для навчальної дисципліни для

повного терміну денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Фонетика

Тема 1. Історія латинської мови. Виникнення і основні періоди історії розвитку латинської мови. Внесок класичних мов у формування міжнародної наукової термінології.

1

222

2

Тема 2. Латинський алфавіт.

Класифікація звуків.2

22

Тема 3. Вимова приголосних.

Вимова буквосполучень грецького походження з придиховим.3

22

Тема 4. Основи складоподілу.

Довгі та короткі склади.

Правила наголошення. Особливості наголошення слів грецького походження.


4

2222Разом за змістовим модулем 1

4

8

-

-

8

-

-

4

2

-

2

-
Змістовий модуль 2. Морфологія

Тема 1. Граматичні категорії іменникі. Словникова форма іменників. Практична основа іменників. Розподіл іменників на відміни. Відмінювання іменників І-V відмін.

5

2

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

Тема 2. І відміна іменників.

6

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 3. ІІ відміна іменників.

7

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Прикметники

І-ІІ відміни.8

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

Тема 5. ІІІ відміна іменників.

9

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Особливості типів відмінювання ІІІ відміни узгодження з прикметниками.

10

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

Тема 7. Прикметники ІІІ відміни. Ступені порівняння прикметників.

11

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 8. ІV та V відміни іменників.

12

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 9. Узгодження іменників ІV та V відмін з прикметниками

13

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Числівники. Уніномінальні назви

14

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 11. Біноміальні та триномінальні назви

15

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 2

11

22

-

-

22

-

-

6

2

-

4

-

-
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка