Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСкачати 214.86 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір214.86 Kb.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра ___Надійності техніки__________________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

Механіко-технологічного
______________ Михайлович Я.М.

“______”_______________20___ р.РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

__Надійності техніки____________

Протокол №___ від “____”____201_ р.

Завідувач кафедри

_А.І.Бойко___ (ПІБ завідувача)РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


___Економіка організації дорожнього руху __________________________________

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____8.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет _____________механіко-технологічний_____________________

(назва факультету)

Київ – 2015 р.  1. Опис навчальної дисципліни


______________«Економіка організації дорожнього руху» ___________________________

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

______________________________

(шифр і назва)Напрям підготовки


______________________________

(шифр і назва)Спеціальність

8.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»_.

(шифр і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень


________магістр______________________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)
Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна (вибіркова)

Загальна кількість годин

___96____

Кількість кредитів ECTS

____2,7______

Кількість змістових модулів

____2______

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)____________________-____________________

(назва)


Форма контролю

Екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

___2______

___-_____

Семестр

____3_____

___-_____

Лекційні заняття

___10_____год.

________год.

Практичні, семінарські заняття

__20_____ год.

________год.

Лабораторні заняття

___-____год.

________год.

Самостійна робота

___66-____год.

________год.

Індивідуальні завдання

___-____год.

________год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −___3______год.

___-______год.  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - формування у студентів транспортного світогляду і знань, що забезпечують комплексне уявлення про економіку організації дорожнього руху, системності, значення і роль його в сучасному суспільстві, для економіки країни загалом та аграрного виробництва зокрема, задоволення споживачів у перевезеннях.

Завдання - формування у студента основних понять з дисципліни та набуття практичних навичок техніко-економічного обґрунтування заходів із поліпшення умов руху.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  • знати: основні теоретичні положення економіки організації дорожнього руху;

  • вміти: визначати економічну ефективність капіталовкладень і заходів, пов’язнаних з підвищенням рівня організації дорожнього руху та проводити порівняльну оцінку ефективності прийнятих рішень.  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. ”ВИТРАТИ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

Тема лекційного заняття 1. Введення в дисципліну.

На дорогах існує складна динамічна система, що являє собою сукупність руху пішоходів та різноманітних типів транспортних засобів, які керовані людьми. Загальна назва цієї системи – дорожній рух.Тема лекційного заняття 2. Загальні положення формування витрат у сфері дорожнього руху .

Специфіка проблеми організації дорожнього руху. Вимоги до кожного елементу системи автомобіль-водій-дорога-середовище руху. Взаємний зв’язок економічного і соціального ефектівЗмістовий модуль 2. “ Собівартість автомобільних перевезень та дорожні умови”

Тема лекційного заняття 1. Собівартість автомобільних перевезень залежно від дорожніх умов

Собівартість автомобільних перевезень. Фактори, від яких залежать дорожні умови. Показники, що впливають на експлуатаційні витрати автомобільного транспорту. Витрати, що формують собівартість автомобільних перевезень.Тема лекційного заняття 2. Вплив способів організації дорожнього руху на обсяг витрат.

Одноразові витрати. Поточні витрати. Дві задачі при оцінці ступеня впливу способів організації дорожнього руху на загальногосподарські витрати. Визначення транспортно-експлуатаційних витрат. Витрати, пов’язані з находження в дорозі пасажирів та пішоходів. Витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання і дорожніх споруд. Втрати від забруднення повітря і дії шуму..Тема лекційного заняття 3. Збитки від дорожньо-транспортних пригод

Структура соціально-економічних збитки від ДТП. Методи оцінки збитків. Методи оцінки ефективності заходів на попередження ДТП з вини нетверезих водіїв.  1. Структура навчальної дисципліни ЕОДРНазви розділів і темКількість годин

Всього

В тому числі:

Лекцій

Практичних

самостійна робота

1

2

3

4

5
МОДУЛЬ 1 ”ВИТРАТИ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ”
4

8
1.1. Лекції.
1.1.1. Введення в дисципліну.

На дорогах існує складна динамічна система, що являє собою сукупність руху пішоходів та різноманітних типів транспортних засобів, які керовані людьми. Загальна назва цієї системи – дорожній рух.
2
10
1.1.2. Загальні положення формування витрат у сфері дорожнього руху .

Специфіка проблеми організації дорожнього руху. Вимоги до кожного елементу системи автомобіль-водій-дорога-середовище руху. Взаємний зв’язок економічного і соціального ефектів
2
10

1.2. Практичні заняття

1.2.1. Оцінка зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод (∆С) в результаті здійснення перерахованих заходів

2
1.2.2. Оцінка зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод (∆С) в результаті здійснення перерахованих заходів2
1.2.3. Зменшення соціально-економічних втрат від ДТП окремо по заходам2
1.2.4. Термін окупності інвестицій2МОДУЛЬ 2. “ Собівартість автомобільних перевезень та дорожні умови”
6

12
2.1. Лекції

2.1.1. Собівартість автомобільних перевезень залежно від дорожніх умов

Собівартість автомобільних перевезень. Фактори, від яких залежать дорожні умови. Показники, що впливають на експлуатаційні витрати автомобільного транспорту. Витрати, що формують собівартість автомобільних перевезень.

2
10

2.1.2. Вплив способів організації дорожнього руху на обсяг витрат

Одноразові витрати. Поточні витрати. Дві задачі при оцінці ступеня впливу способів організації дорожнього руху на загальногосподарські витрати. Визначення транспортно-експлуатаційних витрат. Витрати, пов’язані з находження в дорозі пасажирів та пішоходів. Витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання і дорожніх споруд. Втрати від забруднення повітря і дії шуму..


2
15

2.1.3. ЗБИТКИ ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Структура соціально-економічних збитки від ДТП. Методи оцінки збитків. Методи оцінки ефективності заходів на попередження ДТП з вини нетверезих водіїв.


2
15

2.2. Практичні заняття

2.2.1. Середньорічні втрати від ДТП. Вартість будівництва автобусної зупинки типу „кишеня”. Ймовірність втрати від ДТП після обладнання автобусних зупинок типу „кищеня”
2

2.1.2. Різниця втрат від ДТП до і після запланованих заходів. Строк окупності інвестицій2
2.1.3. Втрати часу транспортних засобів на нерегульованому перехресті. Втрати часу транспортних засобів на регульованому перехресті. Втрати, пов’язані з втратою часу пасажирами транспорту загального користування та особистого транспорту.2
2.1.4. Втрати, пов’язані з втратою часу пішоходами на нерегульованому перехресті. Втрати, пов’язані з втратою часу пішоходами на регульованому перехресті для двох напрямків руху. Збиток від ДТП. Втрати по експлуатації світлофорного об’єкта. Показники соціально-економічної ефективності.2
2.1.5. Втрати часу транспортними засобами на рік із «старим» радіусом кривої. Втрати часу ТЗ на рік через пробіг по ділянці з «новим» радіусом кривої. Витрати, пов’язані з втратою часу пасажирами транспорту загального користування та особистого транспорту на рік із «старим» радіусом кривої.2
2.1.6. Витрати, пов’язані з втратою часу пасажирами транспорту загального користування та особистого транспорту на рік із «новим» радіусом кривої. Показники соціально економічної доцільності.2
Всього за весь курс

30

10

20

5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Оцінка зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод (∆С) в результаті здійснення перерахованих заходів

2

2

Оцінка зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод (∆С) в результаті здійснення перерахованих заходів

2

3.

Зменшення соціально-економічних втрат від ДТП окремо по заходам

2

4

Термін окупності інвестицій

2

5

Середньорічні втрати від ДТП. Вартість будівництва автобусної зупинки типу „кишеня”. Ймовірність втрати від ДТП після обладнання автобусних зупинок типу „кищеня”

2

6

Різниця втрат від ДТП до і після запланованих заходів. Строк окупності інвестицій

2

7

Втрати часу транспортних засобів на нерегульованому перехресті. Втрати часу транспортних засобів на регульованому перехресті. Втрати, пов’язані з втратою часу пасажирами транспорту загального користування та особистого транспорту.

2

8

Втрати, пов’язані з втратою часу пішоходами на нерегульованому перехресті. Втрати, пов’язані з втратою часу пішоходами на регульованому перехресті для двох напрямків руху. Збиток від ДТП. Втрати по експлуатації світлофорного об’єкта. Показники соціально-економічної ефективності.

2

9

Втрати часу транспортними засобами на рік із «старим» радіусом кривої. Втрати часу ТЗ на рік через пробіг по ділянці з «новим» радіусом кривої. Витрати, пов’язані з втратою часу пасажирами транспорту загального користування та особистого транспорту на рік із «старим» радіусом кривої

2

10

Витрати, пов’язані з втратою часу пасажирами транспорту загального користування та особистого транспорту на рік із «новим» радіусом кривої. Показники соціально економічної доцільності.

2


6. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання видаються на початку практичного заняття згідно номеру залікової книжки.Задача І. Розрахунок соціально-економічної ефективності з використанням коефіцієнта ефективності заходів щодо зменшення втрат від ДТП

Визначити очікуване зниження соціально-економічних витрат з урахуванням аналізу ДТП за вихідними даними:Задача ІІ. Розрахунок соціально-економічної ефективності з використанням коефіцієнта зниження втрат від ДТП.

Задача ІІІ. Обґрунтування соціально-економічної ефективності введення світлофорного регулювання на перехресті.

Задача ІV. Визначення соціально економічної ефективності збільшення радіуса горизонтальної кривої автомобільної дороги у плані.
7. Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків.

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до представленого зразка ситуаціях.

Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку.

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або самі студенти на основі роботи над програмами (зокрема й комп'ютерними) та з навчальними посібниками. Такий метод, один з різновидів якого є евристична бесіда, - перевірений спосіб активізації мислення, спонукання до пізнання.

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу ті, кого навчають, самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук.

8. Форми контролю


п/п

Назва навчального модуля

Форма контролю


1

МОДУЛЬ 1 “ ВИТРАТИ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Тест

2

МОДУЛЬ 2 “ Собівартість автомобільних перевезень та дорожні умови „

Тест
Іспит за рейтингом

У письмовій тестовій формі

Загальні критерії оцінки виконання проміжного контролю іспиту з дисципліни “Економіка організації дорожнього руху”
Національна оцінка

Оцінка ЕСТS

Критерії оцінювання

Рейтинг, бали

“Відмінно”

А

Оцінка “відмінно” виставляється, коли студент повністю і правильно виконав завдання, проявив вміння творчо застосовувати набуті знання для розв’язання конкретних інженерних задач, обґрунтувати параметри, оцінювати якість продукції, матеріал завдання виклав логічно, послідовно із дотриманням норм ЕСКД та ЕСТД

90-100

“Добре”

В

Оцінка “дуже добре” ставиться тоді, коли студент повністю виконав завдання, але допустив окремі помилки і неточності

82-89

С

Оцінка “добре” – загалом робота правильна, але є певна кількість грубих помилок

75-81

“Задовільно”

D

Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент в основному виконав завдання, проте допустив суттєві неточності і помилки

66-74

E

Оцінка “достатньо” – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

“Незадовільно”

FX

“Незадовільно” ставиться, коли студент не виконав завдання і не проявив належних знань з дисципліни. Для отримання позитивної оцінки потрібно працювати

35-59

F

“Незадовільно” – необхідна серйозна подальша робота

1-349. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсумкова атестація

(екзамен

чи залік)Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

0-100

0-100

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою
0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР, КДИС
де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;

n − кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

ДР − рейтинг з додаткової роботи;

ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР.

n

Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Економіка організації дорожнього руху. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів магістратури за спеціальністю 8.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»// Лановий О.Т., Коляда О.О., Соловей Ю.П.- К:- НТУ, 2009 – 36 с.14. Рекомендована література

Базова

1. Аксенов В,А., Попова Е.Н., Дивочкин О.А. Экономическая эффективность рациональной организации дорожного движения. – М: Транспорт,1987. – 128 с.

2. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: навч.посіб. / О. О. Лобашов, О. В. Прасоленко; Харк. нац. акад. міськ.госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 221 с.

Додаткова

1.Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: учебник для ву-зов – изд. 2-е, перераб. и доп. Ч. 1: / В. Ф. Бабков, О. В. Андреев. – М.: Транспорт, 1987. – 368 с.

3. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: учебник для вузов – изд. 2-е, перераб. и доп. Ч. 2: / В. Ф. Бабков, О. В. Андреев. – М.: Транспорт, 1987. – 415 с.

4. Брайловский Н. О. Управление движением транспортных средств /Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. – М. : Транспорт, 1975. –112 с.

5. Булавіна Л.В. Розрахунок пропускної здатності магістралей і вузлів /Л. В. Булавіна. – Єкатеренбург : ДНЗ ВПО УДТУ, 2009. – 44 с.

6. Врубель Ю. А. Организация дорожного движения в двух частях /Ю.А. Врубель. – Мн. : Белорусский фонд организации дорожного движения,1996. – 328 с.

7. Гаврилов Э. В. Системное проектирование автомобильных дорог /Э.В. Гаврилов, А. М. Гридчин, В. Н. Ряпухин. – Москва – Белгород : АСВ,1998. – 138 с.

8. Галушко В. Г. Вероятностно–статистические методы на автотранс-порте / В. Г. Галушко. – К. : Вища школа, 1976. – 232 с.

9. Доля В. К. К применению открытых систем в управлении транспортными потоками / В. К. Доля, И. П. Кардаш // Коммунальное хозяйство городов : науч.–техн. сб. Техника. – К., 2002.– № 36. – С. 443–445.

10. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Д. Дрю;пер. с англ. – М. : Транспорт, 1972. – 423 с.

11. Клинковштейн Г. И. Организация дорожного движения / Г. И. Клинковштейн, М. Б. Афанасьев. – М. : Транспорт, 1992. – 207 с.

12. Коноплянко В. И. Организация и безопасность дорожного движения / В. И. Коноплянко – М. : Транспорт, 1991. – 183 с.201

13. Кременец Ю. А. Технические средства организации дорожногодвижения / Ю. А. Кременец. – М. : Транспорт, 1990. – 255 с.

14. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Е. М. Лобанов – . : Транспорт, 1990. – 240 с.

15. Лобашов А. О. О прогнозировании скорости транспортных потоков на городских улицах / А. О. Лобашов. // Вестник ХГАДТУ. – Харьков : ХГАДТУ,

1999, С. 91–93.

16. Митропольский А. К. Техника статистических вычислений / А. К.Митропольский. – М. : Наука, 1971. – 576 с.

17. Поліщук В. П. Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху : навч. посібник / В. П. Поліщук, Н. Т. Кунда. – К.: I3MH, 1998. – 132 с.

18. Полозенко П.М. Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях: дис…. канд. техн. наук / П. М. Полозенко. – К.,1999. – 136 с.

19. Романов А. Г. Дорожные условия в городах: закономерности и тенденции / А. Г. Романов – М. : Транспорт, 1984. – 80 с.

20. Рэнкин В. У. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения / В. У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др. – М.: Транспорт, 1981. –592 с.

21. Рекомендации по проектированию улиц и дорог городских и сельских поселений / ЦНИИПГрадостроительства. – М. : 1994. – 88 с.

22. Сильянов В. В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения / В. В. Сильянов – М. : Транспорт, 1973. – 303 с.

23. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху / Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін. ; під ред. М. Ф. Дмитриченка.– К. : Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн. / Гаврилов Е. В., ДмитриченкоМ. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 4)

24. Хомяк Я. В. Организация дорожного движения / Хомяк Я. В. – К. :Вища школа, 1986. – 271 с.

25. Шештокас В. В., Самойлов Д. С. Конфликтные ситуации и безопасность движения в городах / В. В. Шештокас, Д. С. Самолов. – М. : Транспорт,16. Інформаційні ресурси

http://eprints.kname.edu.ua/21205/1/Практикум_2010_58Н.pdf


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка