Національний університет біоресурсів І природокористування україниСкачати 332.3 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір332.3 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра терапії і клінічної діагностики


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету ветеринарної медицини

_____________ проф. М.І. Цвіліховський

“____” __________________ 2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри терапії і клінічної діагностики

Протокол №___ від “___”________2015 р.

Завідувач кафедри

____________ проф. М.І. Цвіліховський


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Клінічна діагностика хвороб тварин

(назва навчальної дисципліни)2 курс (скорочений термін навчання)
напрям підготовки: ветеринарна медицина
Факультет ветеринарної медицини

(назва факультету)

Розробники: Цвіліховський М.І., Якимчук О.М., Маринюк М.О. (електронна версія)

(посада, науковий ступінь, вчене звання)


Київ – 2015 р.

 1. Опис навчальної дисципліни„Клінічна діагностика хвороб тварин” 2 курс (скорочений термін навчання)

(назва)

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

ОКР„ Бакалавр”

Напрям підготовки

ветеринарна медицина

Спеціальність

ветеринарна медицина

Спеціалізація

ветеринарна медицина


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

75

Кількість кредитів ECTS

2,9

Кількість змістових модулів

4

Курсовий проект (робота) (за наявності)

-

Форма контролю

Екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)
-

Семестр

4
Лекційні заняття

30 год.

год.

Практичні, семінарські заняття

30 год.

год.

Лабораторні заняття

15 год.

год.

Самостійна робота

30 год.

год.

Індивідуальні завдання

- год.

год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчаннягод.


2. Мета та завдання навчальної дисципліниМета дисципліни. „Клінічна діагностика хвороб тварин” – одна з перших клінічних дисциплін, що вивчаються студентами факультету ветеринарної медицини на II курсі навчання. Вона вчить принципам розпізнання хвороб тварин і вводить в курс вивчення інших профілюючих клінічних дисциплін, є методичною основою клінічної ветеринарної медицини
Завдання навчальної дисципліни:

„Клінічна діагностика хвороб тварин” є важливою пропедевтичною дисципліною в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини, навчає методам дослідження тварин з метою розпізнання хвороб, перш за все внутрішніх незаразних, повідомляє основні відомості про семіотику (симптоми і синдроми хвороб і їх діагностичне значення), а також вчить лікарському мисленню і методиці постановки діагнозу, виробляючи у студентів методологічні основи мислення.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні:


 • освоїти прийоми поводження з тваринами;

 • оволодіти методами клінічного дослідження тварин, включаючи фізичні, інструментальні та лабораторні методи;

 • освоїти план і послідовність клінічного дослідження тварин, його окремих систем і органів;

 • набути певних навиків вивчення і визначення основних симптомів внутрішніх хвороб тварин;

 • освоїти методику диспансеризації продуктивних сільськогосподарських тварин;

 • освоїти методи фіксації і приборкання тварин з метою безпечного проведення їх діагностики і лікування;

 • оволодіти правилами професійної етики і деонтології.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен • знати:

 • володіти основними клінічними та сучасними лабораторними і інструментальними методами дослідження;

 • засвоїти клінічні терміни і виявлення змін в організмі тварини;


вміти:

 • самостійно проводити клінічне дослідження тварин;

 • аналізувати отримані результати клінічних спостережень і лабораторних досліджень;

 • правильно оформляти документацію 1. Програма та структура навчальної дисципліни для:


– скороченого терміну денної форми навчання.

Назви змістових модулів і тем

Кількість годинденна форматижні

усього

у тому числі
л

п

лаб

сам.
1

2

3

4

5

6

7
Змістовий модуль 1. Загальна діагностика
Лекція 1.

Суть і значення дисципліни, зв’язок її з іншими дисциплінами. Поняття про симптоми, синдроми, діагноз, прогноз.1
2

Лекція (сам. р.)

Історія розвитку дисциплінами кл. діагностика Основні та загальні методи клінічного дослідження тварин1

2
Лекція (сам. р.)

Реєстрація і анамнез Визначення габітусу і його клінічне значення1

2
Підхід до тварини, їх фіксація. Реєстрація і анамнез. Визначення габітусу


2


Лекція 2

План кл. дослідження тварин

Діагностичне значення шерстного покриву, шкіри з підшкірною клітковиною


2
2

Лекція (сам. р.)

Патологічні зміни шкіри


2
Дослідження шерстного покрову, шкіри з підшкірною клітковиною. Дослідження видимих слизових оболонок


4


Лекція 3.

Діагностичне значення дослідження слизових оболонок, лімфатичних вузлів. Гарячки3
2

Дослідження лімфатичних вузлів. Термометрія


2


Разом за змістовим модулем 1

20

6

8
6
Змістовий модуль 2.Серцево-судинна система
Лекція 4.

План дослідження с.с.с. Аускультація серця і її діагностичне значення. Тони і шуми серцясерця.4
2

Дослідження серцевого поштовху

Перкусія серцевої ділянки
4


Лекція 5.

Діагностика пороків серця5
2

Аускультація серця. Шуми серця

42


Дослідження венного і артеріального пульсу. Визначення артеріального і венного тиску та швидкості кровообігу.


4


ЄКГ і її діагностичне значення.
2
Аритміїї серця .
2
Разом за змістовим модулем 2

18

2

10
4
Змістовий модуль 3. Система дихання и травлення
Лекція 6.План дослідження.Діагностичне значення клінічних методів дослідження верхніх дихальних шляхів.


6
2

Дослідження верхніх дихальних шляхів. Огляд, пальпація, перкусія грудної клітки в ділянці легень.4


Лекція 7.Огляд, пальпація, перкусія на ділянці легень і їх діагностичне значення

7
2

Лекція 8.

Аускультація легень. Основні та додаткові дихальні шуми, їх діагностичне значення.8
2

Аускультація легень.


2


Ендоскопічне дослідження верхніх дихальних шляхів.
4
Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки
4
Лекція ( сам. роб.)

Дослідження приймання корму та води.


2
Лекція 9

План дослідження.

Діагностичне значення клінічних методів дослідження ротової порожнини, глотки, стравоходу, вола, рубця, сітки, сичуга, шлунка Зондування стравоходу, рубця, сітки, сичуга, шлунка, вола.


9
2

Дослідження ротової порожнини, глотки, стравоходу. Зондування стравоходу, шлунка, рубця, сітки, сичуга, вола


2


Лекція 10.

Зовнішнє дослідження органів черевної порожнини та його клінічне значення..

Дефекація та її розлади.


10
2

Методи та діагностичне дослідження печінки
2
Зовнішнє дослідження органів черевної порожнини. Ректальне дослідження. Дослідження печінки
2


Разом за змістовим модулем 3
32


10

10
12
Змістовий модуль №4 Сечова, нервова і система крові
Лекція 11. План дослідження сечової системи.

Діагностичне значення клінічних методів дослідження нирок і сечовивідних шляхів. Дослідження фізичних властивостей сечі і їх діагностичне значення11
2

Клінічні методи дослідження сечової системи. Катетеризація сечового міхура.


2


Лекція 12.

Дослідження фізіко хімічних властивостей сечі і їх діагностичнезначення12
2

Дослідження сечі. Визначення фізико-хімічних властивостей сечі.

4Лекція 13.

Дослідження нервової системи та її діагностичне значення13
2

Клінічні методи дослідження нервової системи. Дослідження чутливості методом рефлексів та вегетативної нервової системи

2
Лекція 14

План дослідження системи крові. Діагностичне значення фізико- хімічних досліджень крові14
2

Способи і техніка

одержання крові у тварин. Визначення гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів,

рефракції кров’яного згустку і ШОЕ тварин


3Лекція 17.

Морфологічні дослідження крові. Зміни червоної крові при патології та їх діагностичне значення15
2

Техніка виготовлення мазків крові, фіксація та фарбування

3Особливості формених елементів крові різних видів тварин ( по мазках).

2Виведення лейкограми великої рогатої худоби, коней та дрібних тварин

3Лейкограма. Лейкоцитози, лейкоцитопенії та їх клінічне значення
4
Разом за змістовим модулем 4
35

10
15

6
Всього годин
105

30

30

15

30


 1. Теми лекцій


Лекції з дисципліни „Клінічна діагностика хвороб тварин” для студентів ІІ курсу (скорочений термін навчання) спеціальності „Ветеринарна медицина” на 2015 – 2016 навчальний рік
п/п

Тема заняття

Кількість годин

1.

Вступна лекція. Суть і значення дисципліни, зв’язок її з іншими іншими дисциплінами. Поняття про симптоми, синдроми, діагноз, прогноз.

2

2.

Загальна дисципліна.

План клінічного дослідження тварин. Діагностичне значення шерстного покриву, шкіри з підшкірною клітковиною.2

3.

Діагностичне значення дослідження слизових оболонок, лімфатичних вузлів. Гарячки.

2

4.

Дослідження серцево-судинної системи.

План дослідження. Аускультація серця і її діагностичне значення. Тони і шуми серця2

5.

Діагностика пороків серця

2

6.

Дослідження системи дихання.

План дослідження системи. Діагностичне значення клінічних методів дослідження верхніх дихальних шляхів.


2


7.

Огляд, пальпація і перкусія грудної клітки на ділянці легень і їх діагностичне значення.

2

8.

Аускультація легень. Основні та додаткові дихальні шуми, їх діагностичне значення.

2

9.

Дослідження системи травлення.

План дослідження. Діагностичне значення клінічних методів дослідження ротової порожнини, глотки, стравоходу, вола, рубця, сітки, сичуга, шлунка. Зондування стравоходу, рубця, сітки, сичуга, шлунка, вола.2

10.

Зовнішнє дослідження органів черевної порожнини та його клінічне значення. Дефекація і її розлади. Методи та діагностичне значення дослідження печінки.

2

11.

Дослідження сечової системи.

План дослідження. Діагностичне значення клінічних методів дослідження нирок і сечовивідних шляхів. Дослідження фізичних властивостей сечі і їх діагностичне значення.2

12.

Дослідження фізико- хімічних властивостей сечі і їх діагностичне значення.

2

13.

Дослідження нервової системи.

План дослідження. Клінічні методи дослідження нервової системи та її діагностичне значення.2

14.

Дослідження системи крові.

План дослідження системи крові. Діагностичне значення фізико-хімічних досліджень крові..2

15.

Морфологічні дослідження крові. Зміни червоної крові при патології та їх діагностичне значення

230 год.


 1. Теми практичних занять


Практичних з дисципліни ”Клінічна діагностик хвороб тварин” для студентів ІІ курсу (скорочений термін навчання) спеціальності „Ветеринарна медицина” на 2015-2016 навчальний рікп/п

Тема заняття

Кількість годин

1

Загальна діагностика.

Підхід до тварини їх фіксація. Реєстрація і анамнез. Визначення габітусу.2


2

Дослідження шерстного /волосяного/ покриву, шкіри з підшкірною клітковиною. Дослідження видимих слизових оболонок.

4


3

Дослідження лімфатичних вузлів. Термометрія.

2

4

Дослідження серцево-судинної системи.

Дослідження серцевого поштовху. Перкусія серцевої ділянки.


4


5

Аускультація серця.

2

6

Дослідження венного і артеріального пульсу. Визначення артеріального і венозного кров’яного тиску та швидкості кровообігу.

4


7

Дослідження системи дихання.

Дослідження верхніх дихальних шляхів.

Огляд, пальпація, перкусія грудної клітки в ділянці легень.


4


8

Аускультація легень.

2

9

Дослідження системи травлення.

Дослідження ротової порожнини, глотки, стравоходу.

Зондування стравоходу, шлунку, рубця, вола.


2


10

Зовнішнє дослідження органів черевної порожнини. Ректальне дослідження. Дослідження печінки

2


11

. Дослідження сечової системи.

Клінічні методи дослідження сечової системи. Катетеризація сечового міхура


2


Всього
30 1. Теми лабораторних занять


Лабораторних занять з дисципліни ”Клінічна діагностик хвороб тварин” для студентів ІІ курсу (скорочений термін навчання) спеціальності „Ветеринарна медицина” на 2015-2016 навчальний рікп/п

Тема заняття

Кількість годин

1

Дослідження сечі. Визначення фізико-хімічних властивостей сечі..

4


5

Дослідження системи крові.

Способи і техніка одержання крові у тварин. Визначення гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів. Визначення рефракції кров’яного згустку, ЩОЕ3

6

Техніка виготовлення мазків крові, фіксація та фарбування

3

7

Особливості формених елементів крові різних видів тварин(по мазках). Виведення лейкограми великої рогатої худоби, коней та дрібних тварин

5


Всього:
15
 1. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.

НУБіП України

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра терапії і клінічної діагностики

Форма навчання – денна

Семестр 4, 5 Курс II, III

Дисципліна «Клінічна діагностика хвороб тварин»

Т.в.о. завідувача кафедри терапії і клінічної діагностики

_______________________В.М. Костенко

___ _____________2015 р.Білет № 1


 1. Патологічні дихальні шуми та їх діагностичне значення.

 2. Протеозурія і її діагностичне значення.
 1. Сукупність усіх відомостей про хвору тварину зі слів власника або обслуговуючого персоналу називається:

У бланку відповідей впишіть одним словом:
 1. Які патологічні зміни відносяться до порушення:

У бланку відповідей поєднайте і впишіть правильні відповіді:
1

Цілісності шкіри

А

гангрена шкіри

2

Збільшення обʼєму шкіри

В

кірки

3

Первинних висипів

С

ангіоневротичні набряки

4

Вторинних висипів

D

пухирці
 1. До якого ребра доходить задня перкусійна межа серця у різних тварин?

У бланку відповідей поєднайте і впишіть правильні відповіді:
1

У великої рогатої худоби

А

до 7-го ребра

2

У коней

В

до 6-го ребра

3

У собак

С

до 5-го ребра
 1. Розставити у відповідності до класифікації шумів серця:
А. Перикардіальні

В. Ендокардіальні1. Органічні

2. Шум тертя

3. Шум хлюпання

4..Функціональні
 1. Пальпацією грудної клітки можна виявити:

У бланку відповідей впишіть номери правильних відповідей:
1

межі легень

2

основні дихальні шуми

3

додаткові дихальні шуми

4

наявність набряків

5

цілісність ребер

6

її болючість
 1. Розставити у відповідності патологічні стани, при яких відмічається пронос:
А. Легкий, мимовільний

В. Тривалий, стійкий1. При гельмінтозах

2. При аліментарній диспепсії

3. При сальмонельозах

4. При кокцидіозі5. При згодовуванні зіпсованих кормів
 1. Зондування телят проводять зондом:

У бланку відповідей поєднайте і впишіть правильні відповіді:
1

В. Черкасова

2

Г. Даценка

3

С. Меліксетяна

4

І. Теляятникова
 1. Дати пояснення патологічним станам:

У бланку відповідей поєднайте і впишіть правильні відповіді:
1

Енурез

А

зменшення загальної кількості сечі, яка виникає внаслідок зниження фільтрації або підвищення реабсорбції її у нирках

2

Странгурія

В

мимовільне виділення сечі без прийняття відповідної пози і активної участі самої тварини

3

Поліурія

С

збільшення добової кількості сечі внаслідок підсилення фільтрації або послаблення реабсорбції у нирках

4

Олігурія

D

болісне виділення сечі маленькими потоками або краплями, що супроводжується тенезмами
 1. Чим характеризується:

У бланку відповідей поєднайте і впишіть правильні відповіді:
1

Лордоз

А

викривлення хребта вверх

2

Кіфоз

В

викривлення хребта в здоровий бік

3

Сколіоз

С

викривлення хребта вниз
 1. Гіпофосфатемія виникає при:

У бланку відповідей впишіть номери правильних відповідей:
1

гострій дистрофії

2

нефротичному синдромі

3

рахіті

4

дефіциті вітаміну Д

5

гломерулонефриті
 1. Методи навчання.


Лекції, практичні, лабораторні і самостійні заняття.

 1. Форми контролю.


Семестровий екзамен
10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.

Оцінка

національна

Оцінка ЄКTС

Визначення оцінки ЄКTС

Рейтинг студента,

бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82  89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64  73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35  59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01  34

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ .

11. Методичне забезпечення


а) Технічні засоби:

Мультимедіоцентр – 2

Графопроектор -1

Електрокардіограф -2

Апарат для УЗИ -1

Цифровий рентгеноапарат -1


б) Персональний комп’ютер-1

12. Рекомендована література


Основна література:

 1. Беляков И.М., Дугин Г.Л.., Кондратьев В.С, Ленец И.А. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией. - М.: Колос. - 1992. - 286 с.

 2. Ветеринарный энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия.– 1981. – 639 с.

 3. Карпуть И.М. Гематологический атлас сельскохозяйственных животных. – Минск: Ураджай. – 1986. – 160с.

 4. Клінічна діагностика хвороб тварин. / Левченко B.I., Судаков М.О., Мельник Й.Л., Чумаченко В.Ю. та ін. - К.: Урожай.- 1995. - 368 с.

 5. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / За ред. В.І. Шевченко. – Біла Церква. – 2004. – 607с

 6. Кондрахин И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. и др. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. - М.: Агропромиздат.- 1985.-245 с.

 7. Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А. Клиническая гематология сельскохозяйственных животных. - М.: Колос.- 1974.-168с.

 8. Левченко В.И., Судаков Н.А. и др. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных. - К.: Урожай, 1991. - 304 с.

 9. Мустакимов Р.Г. Флюорография в ветеринарии. - М.: Колос.- 1974.-186 с.

 10. Практикум по диагностике внутренних болезней сельскохозяйственных животных / Смирнов A.M., Беляков И.М., Дугин Г.Л. и др.. - М.: Агропромиздат.- 1985.-135с.

 11. Смирнов A.M., Конопелько П.Я., Пушкарев Р.П. и др.. Клиническая диагно­стика внутренних болезней сельскохозяйственных животных. - М.: Агропромиздат.-1988.-384с.

 12. Судаков М.О., Береза B.I., Погурський І.Г. Внутрішні незаразні хвороби сільськогосподарських тварин. - Київ: Вища школаю.- 1985.-236с.

 13. Судаков Н.А., Грачев А.Д., Береза В.И и др.. Справочник по патологи обмена веществ у животных. - Киев: Урожай.- 1984.-256с.

 14. Томов Л., Томов И. Нарушения ритма сердца (перевод с болгарского). - София: Медицина и фізкультура.- 1979. –С.42-59.

 15. Уразаев Н.А., Новошинов Г.П., Локтионов В.Н. Биогеоценоз и патология сельскохозяйственных животных. - М.: Агропромиздат.- 1985. -179с.

 16. Уша Б.В., Фельдштейн М.А. Клиническое обследование животных. - М.:Агропромиздат. - 1986. - 303с

 17. Клінічне дослідження екзотичних тварин. Навчальний посібник. / Козачок В.С., Скиба О.О., Цвіліховський М.І. – К.: Арістей. – 2010. – 248 с.

 18. Внутрішні незаразні хвороби тварин. Навчальний посібник. / Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С., Голопура С.І. та інші. – Київ.: Аграрна освіта. – 2014. – 613 с.Додаткова література:


 • Мікроскопічні дослідження осадів ceчi сільськогосподарських тварин.- Метод. вказівки до практичних занять для студентів ФВМ./ М.І.Цвіліховський В.А.Грищенко ., І.Г.Погурський ., В.О.Бондар ., Т.І.Левищенко . - К.: Вид. центр НАУ.- 2000. - 37 с

 • Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики з дисципліни "Клінічна діагностика хвороб тварин" студентами факультету ветеринарної медицини: спеціальність 7.130501. /. М.І Цвіліховський , В.О.Бондар , І.Г.Погурський , В.А.Грищенко ,О.М Якимчук.,Т.І.Левищенко - К.: Вид. центр НАУ.- 2001.-17 с.

 • Електрокардіографія.-Методичні вказівки до проведення занять для студентів спеціальності “ Ветеринарна медиціна” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст (7.130501) та магістр (8.130501) /М.І.Цвіліховський .,І.Г. Погурський, В.І.Береза , В.О.Бондар та ін. –К.:НАУ.-2004.- Ч.1.-17с.

 • Електрокардіографія.-Методичні вказівки до проведення занять для студентів спеціальності “ Ветеринарна медиціна” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст (7.130501) та магістр (8.130501) /М.І.Цвіліховський .,І.Г. Погурський, В.І.Береза, В.О.Бондар та ін. –К.:НАУ.-2004.- Ч.2.-17с.

 • Діагностика пороків серця.-Методичні вказівки до проведення занять для студентів спеціальності “ Ветеринарна медиціна” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст магістр (8.130501) ./М.І.Цвіліховський ., Т.І. Левищенко, І.Г. Погурський, В.О.Бондар, О.М.Якимчук–К.:НАУ.-2004.- 36с.

 • Ендоскопія шлунково-кишкового тракту у собак і котів. Методичні вказівки до проведення занять для студентів спеціальності “ Ветеринарна медиціна” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст магістр (8.130501) ./М.І.Цвіліховський ., Т.І. Левищенко, О.М.Якимчук, І.Г.Погурський, В.О.Бондар. –К.:НАУ.-2005.- 20с.

 • Показники крові тварин при патології. Методичні вказівки до проведення занять для студентів спеціальності “ Ветеринарна медиціна” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст магістр (8.130501) ./М.І.Цвіліховський ., О.М.Якимчук, Т.І. Левищенко, І.Г. Погурський, В.О.Бондар. –К.:НАУ.-2006.- 31с.

 • Лабораторне дослідження сечі. Методичні вказівки до проведення практичних занять / М.І.Цвіліховський, Т.І. Левищенко, О.М. Якимчук, В.О. Бондар та ін..-К.:НУБіП України.– 2014.– 45 с.

 • Здорове і хворе серце твари. Методичні вказівки для підготовки лікаря ветеринарної медицини ОКР «Магістр» / Цвіліховський М.І., Береза В.І., Палюх Т.А., Немова Т.В. та інші. –К. «Компринт». –2014. – 37 с.

 • Як уникнути помилок при дослідженні та побудові діагнозу хвороб системи дихання в тварин? Методичні вказівки для підготовки лікаря ветеринарної медицини ОКР «Магістр». / Береза В.І., Палюх Т.А., Немова Т.В. та інші. –К. «Компринт». –2014. – 33 с.

 • Ультразвукова діагностика хвороб нирок у дрібних домашніх тварин. Методичні вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр». / Боднар В.О., Якимчук О.М., Немова Т.В., Павелиця О.О. та ін. – К. «Компринт». –2014. – 49 с.13. Інформаційні ресурси

www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

www.dnsgb.com.ua – Національна Наукова Сільськогосподарська Бібліотека Національної Академії Аграрних Наук

library.nubip.edu.ua – Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка