Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра паразитології та тропічної ветеринарії «затверджую»



Скачати 362.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.12.2016
Розмір362.85 Kb.
  1   2   3
Форма № Н -3.04
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра паразитології та тропічної ветеринарії
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету ветеринарної медицини

д.б.н., проф.__________М. І. Цвіліховський

«___» __________2015 р.



РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

паразитології та тропічної ветеринарії

Протокол № 12 від “27” квітня 2015 р.

Завідувач кафедри

____________ (Сорока Н. М.)



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



«ГЛОБАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ»

ОКР «Магістр»

Для підготовки фахівців за напрямком

8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»

Факультет ветеринарної медицини

Розробники: Сорока Н. М., завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, д.вет.н., професор; Прус М. П., професор кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, д.вет.н.; Пашкевич І. Ю., асистент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, к.вет.н.


Київ – 2015 р.



 1. Опис навчальної дисципліни «Глобальна паразитологія»




Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

1101 «Ветеринарія»

Напрям підготовки




Спеціальність

8.11010101 – «Ветеринарна медицина»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

156

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)



-

Форма контролю

Екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання





Денна форма навчання

Рік підготовки

1

Семестр

2

Лекційні заняття

15 год

Практичні, семінарські заняття

30 год

Лабораторні заняття

-

Самостійна робота

111 год

Індивідуальні завдання

-

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента



3 год


5,7 год




 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програму вивчення нормативної дисципліни «Глобальна паразитологія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістра» напряму «ветеринарна медицина (за видами)».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:



 1. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у жуйних тварин і свиней

 2. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у коней, птахів і м’ясоїдних тварин.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Глобальна паразитологія» є у поглиблення теоретичних знань у магістра з діагностики, лікування та профілактики глобальних інвазійних хвороб тварин, набуття ним практичних навиків з лабораторної справи, а також постановці діагнозу та підготовка його до самостійної наукової й практичної роботи. Логіка і структура курсу «Глобальна паразитологія» дозволить магістрам засвоїти необхідний обсяг знань, що дасть можливість досягти високого рівня професійної компетентності у майбутньому. Основна роль дисципліни – освоєння методів діагностики, лікування і профілактики інвазійних хвороб тварин. Основну увагу звернено на зоонози – хвороби спільні для людини і тварин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Глобальна паразитологія» є:



 • поглибити теоретичну підготовку із загальної паразитології, а також з глобальних інвазійних хвороб тварин;

 • оволодіти методами паразитологічного розтину (методики повного та неповного гельмінтологічного розтину);

 • освоїти методи паразитологічної експертизи;

 • оволодіти сучасними методами зажиттєвої та посмертної діагностики глобальних паразитарних хвороб тварин;

 • освоїти методи паразитологічного дослідження проміжних хазяїв та об’єктів довкілля;

 • навчитись ставити наукові експерименти та проводити їх статистичні обрахунки;

 • отримати навики опрацювання літературних джерел з вибраної тематики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: сучасні та новітні методи досліджень інвазійних хвороб тварин;

чинні закони та інші нормативно-правові акти щодо безпеки та поширення інвазійних хвороб тварин і якості продукції тваринництва.



вміти: ставити діагноз на інвазійні хвороби тварин, диференціювати збудників хвороб, проводити дослідження тварин та об’єктів довкілля, розробляти і упроваджувати лікувально-профілактичні заходи за інвазійних хвороб тварин у господарствах різної форми власності, володіти сучасними методами досліджень.
3. Програма та структура навчальної дисципліни для:

- повного терміну денної форми навчання;



Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

всього

у тому числі

лекції

пра

лаб

інд

сам.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у жуйних і свиней

Тема 1. Взаємовідносини тварин і місце паразитів у системі тваринного світу

19

2

2

-

-

15

Тема 2. Фізіологія та імунологічні чинники у системі паразит-хазяїн

19

1

4

-

-

14

Тема 3. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у трематод

21

2

4

-

-

15

Тема 4. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у цестод

22

2

4

-

-

16

Разом за змістовим модулем 1

81

7

14







60

Змістовний модуль 2. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у коней, птахів і м’ясоїдних тварин

Тема 5. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у нематод

18

2




4




12

Тема 6. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у акантоцефал


18

2




4




12

Тема 7. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у комах і кліщів

20

2




4




14

Тема 8. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у найпростіших

19

2




4




13

Разом за змістовим модулем 2

75

8

-

16

-

51

Курсовий проект (робота)
(якщо є в робочому навчальному плані)

-

-

-

-

-

-

Всього годин

156

15

-

30

-

111


4. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Вивчення сучасних методів діагностики та лікування трематодозів і цестодозів жуйних тварин

2

2

Удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики нематодозів жуйних тварин

2

3

Вивчення методів діагностики, лікування та профілактики ентомозів жуйних тварин

2

4

Вивчення особливостей поширення, діагностики, лікування та профілактики акарозів жуйних тварин

2

5

Вивчення методів діагностики протозоозів жуйних тварин

2

6

Вивчення особливостей поширення, діагностики, лікування та профілактики гельмінтозів свиней

2

7

Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики ентомозів, акарозів і протозоозів свиней

2

8

Вивчення особливостей поширення, діагностики, лікування та профілактики гельмінтозів коней

2

9

Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики ентомозів, акарозів і протозоозів коней

2

10

Вивчення методів діагностики гельмінтозів птиці

2

11

Удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики ентомозів і акарозів птиці

2

12

Удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики протозоозів птиці

2

13

Вивчення особливостей поширення, діагностики, лікування та профілактики гельмінтозів м’ясоїдних тварин

2

14

Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики ентомозів, акарозів і протозоозів м’ясоїдних тварин

2

15

Удосконалення гельмінтологічних методів дослідження об’єктів довкілля

2



5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.
Ф-7.5-2.1.6-24
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет Ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність)_____Ветеринарна медицина за видами___

Форма навчання _денна__

Семестр ___2__ Курс __1

ОКР «Магістр»

Кафедра Паразитології та тропічної ветеринарії__

Дисципліна «Глобальна паразитологія

Викладач професор Прус М.П.

Пакет тестових питань на іспит

«Затверджую»

Завідувач кафедри (Сорока Н.М.)

« ____» травня 2015 р.


Білет №1

1.Як називають хазяїв, в організмі яких паразит проходить кінцевий етап свого розвитку, зазвичай пов'язаний зі статевим розмноженнями?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

2. Вкажіть яйце якого гельмінта свиней представлене на рисунку (збільшення ок.х15, об.х20)




(у бланку відповідей впишіть назву збудника латиною)

3. Вкажіть назву хвороби телят, збудник якої представлений на рисунку






(у бланку відповідей впишіть назву хвороби)

4. Вкажіть збудників хвороб, що локалізуються в бронхах



1

Дирофілярії

2

Метастронгіли

3

Протостронгіли

4

Трихуріси

5. Вкажіть основний метод дослідження фекалій жуйних за підозри на парамфістоматидози?

1

Фюллеборна

2

Послідовного промивання

3

Бермана-Орлова

4

Спрощеної гельмінтоларвоскопії

6. При дослідженні зіскрібків шкіри у свині виявили збудника, наведеного на рисунку





(у бланку відповідей впишіть назву хвороби)

7. Вкажіть відповідність місцю локалізації збудників в організмі свиней

А. Кишечник

1. Еймерії

2. Саркоцисти

3. Токсоплазми

4. Балантидії



В. М’язи

8. При дослідженні мазка крові корови в еритроцитах було виявлено паразитів порівняно великих розмірів (від 2,2 до 6 мкм), довжиною більшою за радіус еритроцита. Парногрушоподібної форми, причому дві «груші» були з’єднані вузькими кінцями під гострим кутом і містились в центральній частині.

(у бланку відповідей впишіть назву збудника хвороби латиною)

9. Вкажіть відповідність

А. біогельмінтози

1. Трихуроз

2. Аскароз

3. Дирофіляріоз

4. Сетаріоз



В. геогельмінтози

10. Збудники яких родів паразитують на свинях?

1

Sarcoptes

2

Notoedres

3

Knemidocoptes

4

Psoroptes

5

Demodex

11. Як називають іксодових кліщів, які всі активні стадії метаморфозу проходять на одній тварині

(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом)

12. Назвіть до якої групи препаратів належить фенбендазол

(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь)

13. Вкажіть паразитарні хвороби, збудники яких локалізуються в м’язах (на будь-якій стадії розвитку)

у бланку відповідей впишіть назви хвороб

14. Вкажіть паразитів, що розвиваються за повним типом перетворення

1

Мухи

2

Воші

3

Блохи

4

Комарі

15. Збудники яких родів паразитують на великій рогатій худобі?

1

Sarcoptes

2

Notoedres

3

Knemidocoptes

4

Psoroptes

5

Chorioptes

16. Вкажіть дефінітивних хазяїв у циклі розвитку токсоплазм.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь)

17. Вкажіть відповідність

1. родина Sarcopha­gidae

 1. вольфартова муха

 2. сибірська польова муха

 3. зелена м’ясна муха

 4. осіння муха жигалка

 5. хатня муха

2. родина Calliphoridae


3. родина Muscidae

18. Вкажіть місце локалізації балантидій у свиней?

(у бланку відповідей впишіть відповідь)

18. Вкажіть у яких тварин паразитує гельмінт, представлений на рисунку





 1. Великої рогатої худоби.

 2. Свиней

 3. Водоплавної птиці

 4. Собак

19. Які з перерахованих препаратів відносяться до групи макроциклічних лактонів?

1

Бровермектин

2

Вальбазен

3

Бітіонол

4

Баймек

20. Як називається інвазійна личинка у циклі розвитку фасціол?

1

Цистицеркоїд

2

Акантела

3

Адолескарій

4

Метацеркарій

21. Як називається хвороба свиней, проміжним хазяїном збудників якої є дощові червяки?

(у бланку відповідей впишіть назву хвороби)

22. Через який час після потрапляння в організм тварини личинки трихінел досягають статевої зрілості?



1

1-2 тижні

2

2–3 тижні

3

1 місяць

4

2–5 діб

23. Вкажіть назву хвороби свиней, викликану комахою, що представлена на рисунку

(у бланку відповідей впишіть назву хвороби)

24. Іксодові кліщі якого роду можуть жити у приміщеннях і нападати на тварин взимку?

(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь)

25. В організмі яких тварин проходять стадії мерогонії і гаметогонії за токсоплазмозу?

(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь)

26. Збудники яких хвороб розвиваються за участю додаткового хазяїна?

1

Ехіностомадози птахів

2

Дирофіляріоз собак

3

Саркоцистоз тварин

4

Опісторхоз м’ясоїдних

27. Зараження свиней на який гельмінтоз відбувається при заковтуванні вражених інвазійною личинкою збудника личинок комах-копробіонтів?

(у бланку відповідей впишіть назву хвороби)

28. Вкажіть місце локалізації саркоцист в організмі проміжних хазяїв

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь)

29. Вкажіть препарати, що можуть бути використані для лікування свиней, хворих на аскароз.

1

Азидин-вет

2

Дектомакс

3

Фармкокцид

4

Піперазину адипінат

30. У гельмінтів якої хвороби в циклі розвитку є чергування вільноіснуючих та паразитичних форм?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка