Національний університет біоресурсів І природокористування україниСторінка1/7
Дата конвертації28.11.2016
Розмір1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва

Факультет ветеринарної медицини
"затверджую"

Декан факультету

ветеринарної медицини

проф. М.П. Прус

_________________________

"____" ____________ 2015 р.


робоча навчальна програма

з дисципліни«Хірургічні хвороби з анестезіологією»

для підготовки фахівців ОКР «Магістр»


Магістерська програма

«Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів»

Спеціальність 8.11010101 – «Ветеринарна медицина»

(шифр спеціальності)(назва спеціальності)


Термін навчання: денна форма – 2 роки.
Кафедра:хірургії ім. І.О. Поваженка

(назва кафедри)Код кафедри: 03.01.03

Лектори: Солонін П.К.,к.вет.н., доцент кафедри хірургії ім. І.О. Поваженка.

(ПІБ, вчене звання, посада)
Курс

1

Семестр

2

Число тижнів

17

Число кредитів

2

Лекцій, год.

17

Лабораторних робіт, год.

51

Самостійна робота, год.

148

Форма звітності

іспитКиїв 2015

УДК ______________


Укладачі:

Солонін П.К., к.вет.н.,доцент кафедри хірургії ім. І.О. Поваженка.

(ПІБ, вчене звання, посада)


Рецензенти:

Сухонос В.П., д.вет.н., професор, кафедри хірургії ім. І.О. Поваженка

(ПІБ, вчене звання, посада)Голопура С.І.,к.вет.н., доцент, кафедра терапії і клінічної діагностики

(ПІБ, вчене звання, посада)


Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради ННЦ ветеринарної медицини продуктивних тварин


протокол № ___ від "___" ___________ 2015 р.

Директор ННЦ ветеринарної медицини продуктивних тварин

(назва ННЦ)д.вет.н., професор _______________ Духніцький В.Б.

(вчене звання, посада) (підпис) (ПІБ)


Схвалено навчально-методичною вченою радою факультету ветеринарної медицини ННІ ВМЯБПТ


протокол № ___ від "____" _______________ 2015 р.

Голова навчально-методичної

вченої ради факультету ветеринарної

медицини ННІ ВМЯБПТ,д.вет.н., професор _________________ Прус М.П.

(вчене звання, посада) ( підпис) (ПІБ)1. ВСТУП
1.1. Мета і завдання дисципліни

Основною метою дисципліни «Хірургічні хвороби з анестезіологією» – є удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок в проведені різноманітних хірургічних втручань у собак і котів, вивчення різних засобів, видів, методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, засоби та методи корекції термінальних станів що виникають при хірургічних захворюваннях.

Загальна підготовка магістрів із дисципліни розрахована на 68 годин занять (2 кредити). На загальний лекційний курс відведено 17 години. На загальний курс лабораторно-практичних занять – 51 година, самостійна робота – 148 годин.

Форма звітності – іспит.

В програмі визначено, що практичний курс і індивідуальна самостійна робота може бути опрацьована в умовах кафедри та виробництва.

Задачі вивчення дисципліни «Хірургічні хвороби з анестезіологією»: • поглибити теоретичну підготовку з анатомії, фармакології, фізіології і біохімії собак і котів;

 • освоїти методики анестезіологічного забезпечення оперативних втручань у собак і котів та можливих реанімаційних заходів;

 • поглибити теоретичну та практичну підготовку з етіопатогенезу і терапії хірургічихзахворювань собак і котів;

 • отримати навики аналізу, узагальнення матеріалу з вибраної проблеми при написанні магістерської роботи.


1.2. Місце і роль дисципліни в системі підготовки магістрів ветеринарної медицини

«Хірургічні хвороби з анестезіологією» – одна із профілюючих клінічних дисциплін, яка формує магістра ветеринарної медицини за магістерською програмою «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».

Для ефективного лікування та профілактики хірургічної патології собак і котів необхідне уміння аналізувати патогенетично зв’язані симптомокомплекси і на основі цього встановлювати діагноз. Значення дисципліни в підготовці магістра ветеринарної медицини зростає за умов застосування новітніх засобів і технологій анестезіологічного забезпечення та сучасних підходів до оперативного лікування хірургічної патології собак і котів.

Дисципліна базується на поглиблених знаннях з анатомії, фізіології, біохімії, патологічної анатомії, патологічної фізіології, фармакології, клінічної діагностики, акушерства, хірургічних, інфекційних і паразитарних хвороб.1.3. Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни
Магістрант повинен знати:

 • сучасні види, засоби, методи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань;

 • особливості етіології, патогенезу, симптомів, а також принципи лікування та профілактики різних хірургічних захворювань собак і котів.

Магістрант повинен вміти:

 • володіти сучасними методами загального та місцевого знеболення;

 • вміти аналізувати данні,що стосуються стану тварини, виду та тривалості оперативного втручання виходячи з різних обставин та умов;

 • підбирати раціональні методи лікування хірургічних захворювань собак і котів;

 • проводити оперативні втручання в різних ділянках тіла тварини;

 • прогнозувати, розпізнавати (діагностувати) критичні стани, що виникають під час оперативних втручань, та вміло їх запобігати;

 • з урахуванням етіології і патогенезу раціонально застосовувати фармакологічні та інші засоби для премедикації, анестезії; реанімації тварин;


1.4. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення даної дисципліни

 1. Порівняльна анатомія

 2. Фізіологія

 3. Патологічна фізіологія

 4. Клінічна біохімія

 5. Клінічна фармакологія

 6. Клінічна діагностика


1.5. Перелік дисциплін де використовуються матеріали даної дисципліни.

Магістерська програма “Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів ”


1.6. Структура дисципліни

№ п/п

Назва розділу (модуля)

К-сть кредитів

К-сть годин

1

Хірургічні хвороби з анестезіологією

2

216

2

ВСЬОГО
266


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Лекції, їх назва, анотації і обсяг у годинах

Назва теми

К-сть год.

МОДУЛЬ 1.

Тема: 1. Вступна. Вчення про хірургічну операцію. Значення ветеринарної хірургії в ряді клінічних дисциплін. Класифікація операцій. Зміст операцій.

2

Тема: 2.Анестезіологія собак і котів. Наркоз. Нейролептаналгезія та інші методи загальної анестезії. Місцеве знеболення. Поверхнева, інфільтраційна, регіональна, спинномозкова анестезія собак і котів.

2

Тема: 3. Закриті та відкритих травматичні ушкодження м’яких тканин собак і кішок. Оперативні методи лікування.

1

Тема: 4. Оперативні втручання при хірургічній патології в ділянці голови у собак та котів. Операції в ділянці орбіти, носа та вушної раковини.

2

Тема: 5. Операції в ділянці живота у собак і котів. Лапаротомія, лапароцентез, дренування черевної порожнини, перитоніальний діаліз.

2

МОДУЛЬ 2.

Тема: 6.Грижі собак і котів. Герніотомія.

2

Тема: 7.Хірургічна патологія сечостатевих органів собак і кішок. Уретротомія, уретростомія, цистотомія, цистоцентез.

2

Тема: 8. Оперативні втручання при захворюваннях кінцівок дрібних тварин.

2

Тема: 9. Оперативні втручання при захворюваннях в ділянці хребта.

2


Лабораторні заняття, назва їх тем і обсяг у годинах

Назва теми

К-сть год.

МОДУЛЬ 1.

Тема: 1. Техніка безпеки при проведенні операцій. Особливості фіксації собак і котів при різноманітних оперативних втручаннях. Організація хірургічної роботи в операційних дрібних тварин.

2

Тема: 2. Особливості асептика та антисептика в хірургії дрібних тварин.

2

Тема: 3. Методи судинного доступу. Венепункція, венесекція, катетеризація вен і артерій за допомогою сучасних засобів.

2

Тема: 4. Інгаляційний та не інгаляційний наркоз собак і котів. Особливості, переваги та недоліки. Сучасні методики проведення.

2

Тема: 5. Поверхнева, інфільтраційна анестезія. Місцеві анестетики.

2

Тема: 6. Реґіонарна анестезія голови та бокової реберної стінки.

2

Тема: 7. Реґіонарна анестезія м'якої черевної стінки. Спинномозкова анестезія.

2

Тема: 8. Особливості роз’єднання та з'єднання різних видів тканин собак і котів. Кріохірургія та ВЧ-електрозварювання тканин.

2

Тема: 9. Хірургічна обробка ран. Елементи пластичних операцій.

2

Тема: 10. Трепанація додаткових порожнин носа. Операції на лобному та приносових синусах у собак і котів.

2

Тема: 11. Оперативне методи лікування при хірургічних захворюваннях язика. Операції на зубах собак і котів.

2

Тема: 12. Операції в ділянці вушних раковин собак і котів. Операції на слинних залозах.

2

Тема: 13. Операції в ділянці орбіти.

2

Тема: 14. Операції в ділянці шиї. Операції на судинах шиї. Езофаготомія. Трахеотомія, трахеостомія, інтубація трахеї.

2

МОДУЛЬ 2.

Тема: 15. Резекція ребра. Торакотомія, торакоцентез, дренування грудної порожнини, перікардиоцентез.

2

Тема: 16.Операції на шлунково - кишковому тракті собак і котів. Лапароцентез, лапаротомія. Гастротомія.

2

Тема: 17.Резекція кишечнику, кишкові шви, кишкові анастомози.

2

Тема: 18.Види гриж. Герніотомія.

2

Тема: 19.Кастрація самців і самок. Кастрація грижовиків, крипторхидів. Ускладнення після кастрації.

2

Тема: 20.Операції на уретрі та сечовому міхурі собак і котів.

2

Тема: 21.Операції на статевому члені та препуції у собак і котів.Операції на піхві та матці.

2

Тема: 22.Операції в ділянці ануса і прямої кишки. Операції на хвості.

2

Тема: 23.Пункції суглобів, сухожильних піхв та бурс. Екстирпація підшкірних слизових бурс.

2

Тема: 24.Реґіонарне знеболення нервів кінцівок. Методи остеосинтезу пластинчастих та трубчастих кісток у дрібних тварин.

2

Тема: 25. Оперативні втручання з приводу атланто-аксіальної нестабільності у собак. Лямінектомія.

2

Тема: 26. Ендоскопія та інші малоінвазивні методи хірургічної терапії.

1


Самостійна робота, назва тем і обсяг у годинах

Назва теми

К-сть год.

МОДУЛЬ 1.
Тема: 1. Вивчення способів фіксації собак і котів.

4

Тема: 2. Вивчення традиційних та сучасних методів асептики та антисептики.

4

Тема: 3. Вивчення різних методів ін’єкцій, інфузій та пункцій.

4

Тема: 4. Вивчення методів загального знеболення тварин.

Фармакологічні препарати, що застосовуються в анестезіології.4

Тема: 5. Вивчити методи місцевої анестезії шкіри та слизових оболонок.

4

Тема: 6. Вивчити методи знеболення нервів голови та реберної стінки.

4

Тема: 7. Вивчити різні методи знеболення нервів бокової черевної стінки, спинномозкову анестезію.

4

Тема: 8. Вивчити види пов’язок, їх класифікацію, способи накладання.

2

Тема: 9. Вивчити методи роз’єднання та з’єднання тканин при операціях.

2

Тема: 10. Травми, рани та переломи у собак і котів.

4

Тема: 11. Закриті механічні пошкодження у собак і котів.

4

Тема: 12. Опіки, відмороження та електротравми.

4

Тема: 13. Вивчити особливості перебігу ранового процесу у собак і кішок.

4

Тема: 14. Вивчити методи аутопластики та аллопластики.

2

Тема: 15. Препараті, що застосовуються в лікуванні відкритих та закритих ушкоджень м’яких тканин.

2

Тема: 16. Новокаїнові блокади як метод патогенетичної терапії. Вивчити техніку проведення новокаїнових блокад.

4

Тема: 17. Хірургічні хвороби в ділянці голови.

4

Тема: 18. Вивчити топографічну анатомію голови, техніку трепанації синусів.

4

Тема: 19. Вивчити топографічну анатомію ділянки вуха та слинних залоз собак і котів.

4

Тема: 20. Вивчити будову зубів, техніку операцій на них.

4

Тема: 21. Вивчити топографічну анатомію ділянки орбіти, операції в цій ділянці.

4

Тема: 22. Вивчити топографічну анатомію ділянки шиї, техніку операції на трахеї та стравоході.

4

МОДУЛЬ 2.
Тема: 23. Вивчити топографічну анатомію бокової реберної стінки.

4

Тема: 24. Вивчити топографічну анатомію черевної порожнини та її органів.

4

Тема: 25. Хірургічні хвороби в ділянці живота у собак і котів.

4

Тема: 26. Вивчити техніку операцій на шлунку.

4

Тема: 27. Вивчити техніку накладання кишкових швів та методи з’єднання кишок.

4

Тема: 28. Вивчити техніку операцій при грижах.

4

Тема: 29. Вивчити техніку кастрації. Вивчити техніку стерилізації.

4

Тема: 30. Операції на матці у дрібних тварин.

4

Тема: 31. Вивчити топографічну анатомію сечостатевих органів собак ы котів.

4

Тема: 32. Вивчити техніку операцій на уретрі, сечовому міхурі, піхві, матці.

4

Тема: 33. Вивчити техніку операцій на хвості.

4

Тема: 34. Вивчити топографічну анатомію грудних та тазових кінцівок.

4

Тема: 35. Вивчити техніку знеболення нервів на кінцівках.

4

Тема: 36. Хвороби кінцівок дрібних тварин.

4

Тема: 37. Вивчити техніку пункцій суглобів, сухожилкових піхв та бурс.

4

Тема: 38. Вивчити техніку остеосинтезу кісток при різних переломах.

4

Тема: 39. Вивчити будову хребта собак і котів. Можливі хірургічні захворювання в цій ділянці та методи їх лікування.

4

ВСЬОГО

148


2.2. Семінарські заняття та практичні, їх назва та обсяг у годинах

Не плануються.2.3. Перелік розрахунково-графічних робіт.

Не плануються.2.4. Перелік тем курсових робіт.

Не плануються.5. Критерії оцінки знань студентів із дисципліни «Хірургічні хвороби з анестезіологією»

1. Згідно запровадженого у НУБіп України для всіх напрямів підготовки (спеціальностей) “Положення про модульно-рейтингову систему навчання ... та оцінювання знань” та „Змін до Положення” розрахунковий рейтинг з дисципліни, незалежно від її обсягу в годинах (кредитах ЕСТS ) у робочому навчальному плані, становить 100 балів.

2. Дисципліну поділено на 2 змістові модулі, після проходження яких проводиться проміжна атестація (тестова). Навчальна робота оцінюється за 100-бальною шкалою: перший модуль – 50 балів, другий – 50 балів. Навчальний рейтинг вираховується як середнє арифметичне оцінок за змістові модулі помножене на коефіцієнт 0,7 (70 %).

Рейтинг дисципліни складається із навчального рейтингу, рейтингу атестації, а також додаткового та штрафного рейтингів.

3. Оцінка змістового модуля – це сума балів за виконання лабораторних робіт (по 7 балів), самостійних робіт (по 3–4 бали) і балів за проміжну атестацію у вигляді тестових завдань (30 балів).

4. Додатковий рейтинг (10% від рейтингу з дисципліни).

5. Штрафний рейтинг (5 % від рейтингу з дисципліни): пропуски лекцій та невчасне виконання самостійної роботи – 1 бал (за кожне невиконане завдання, але не більше 5 балів).

6. Атестація (іспит) проводиться у письмовій тестовій формі. Для допуску до іспиту необхідно повністю виконати навчальну програму дисципліни: відвідати всі лекційні заняття, опрацювати матеріал, що виноситься на самостійну роботу. Рейтинг атестації вираховується множенням оцінки з атестації на коефіцієнт 0,3 (30 %).

Для занесення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань рейтинг з різних видів роботи у балах переводиться у національну та ECTS оцінки згідно з таблицею.

Таблиця – Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студентаОцінка

національнаОцінка ECTS

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг, бали

1

2

4

5

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-34

6. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

МОДУЛЬ 1

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка