Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки «затверджую»Сторінка2/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


2.1. Назви тем лекційних занять, їх зміст,

обсяг у годинах
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Лекція 1. Основні ідеї та концепції сучасного

розвитку мікробіології , морфологічна характеристика

основних груп мікроорганізмів -2 год.
Тема 1. Фундаментальні відкриття законів

сільськогосподарської мікробіології – 0, 5 год.

Предмет і завдання|задачі| сільськогосподарської мікробіології; її місце і роль в сучасній біології. Значення мікробіології для народного господарства і охорони здоров'я в умовах високого антропогенного навантаження на біосферу. Відкриття|відчинення| мікроорганізмів А.Ван Левенгуком. Роль Л.Пастера і Р.Коха у формуванні мікробіології як науки. Значення робіт М.Тереховського, М.Бейерінка, А.Флемінга, І.І.Мечникова, Л.С.Ценковського, Н.Ф.Гамалєї, С.Н.Виноградського, В.Л.Омелянського, Д.І.Івановського.


Тема 2. Основні напрями|направлення| розвитку сучасної сільськогосподарської мікробіології – 0, 5 год.

Внесок мікробіології у розвиток генетики, молекулярної біології і біотехнології. Практичне застосування отриманих знань у регулюванні мікробіологічних процесів при зберіганні та переробці овочів та плодів, застосуванні основних методів кількісного обліку та визначення складу мікрофлори плодів та овочів, санітарно-мікробіологічного аналізів об'єктів, що контактують з плодоовочевою сировиною, практичного застосування мікробіологічних препаратів для захисту рослин і землеробства.

Розвиток і основні напрямки мікробіологічних досліджень в Україні. Промислова мікробіологія і мікробіологічна технологія; перспективи розвитку цих галузей.
Тема 3. Сучасна філогенетична систематика мікроорганізмів – 1 год.

Положення|становище| мікроорганізмів в системі живого|жвавого| світу. Різноманітність мікроорганізмів і їх спільність з|із| іншими організмами. Прокаріотичні і еукаріотичні мікроорганізми; схожість і основні відмінності. Нові молекулярно-біологічні та генетичні методи, на яких базується сучасна систематика мікроорганізмів.

Характеристика основних груп бактерій. Коротка характеристика актиноміцетів, дріжджів і плісеневих грибів. Віруси, відмінності|відзнаки| від клітинних|кліткових| організмів життя. Бактеріофаги: властивості, хімічний склад, будова|споруда|, розповсюдження|поширення| в природі.
Лекція 2. Фізіологічні особливості мікроорганізмів – 2 год.
Тема 4. Живлення та особливості енергетичних процесів – 0,5 год.

Хімічний склад мікроорганізмів і різноманітність потреб в їх живленні. Механізм живлення. Типи живлення, їх характеристика. Фототрофи та хемотрофи. Автотрофи і гетеротрофи. Джерела вуглецю, азоту та інших елементів для різних груп мікроорганізмів. Ферменти мікроорганізмів. Фізіологічні групи живлення|харчування| бактерій. Сапрофіти і паразити.

Енергетичний метаболізм. Джерела енергії у|в,біля| мікроорганізмів. Хемосинтез і фотосинтез. Способи синтезу АТФ у|в,біля| мікроорганізмів. Аеробне дихання та анаеробне дихання.

Виділення тепла при диханні мікроорганізмів і значення цього процесу у практиці сільського господарства. Вторинний метаболізм. Використання мікроорганізмів для синтезу білка, вітамінів, амінокислот, антибіотиків, ферментів, гетероауксину, гібереліну та інших речовин. Основи мікробіологічного виробництва: культивування промислових штамів мікроорганізмів.


Тема 5. Практичне використання досягнень генетики і селекції мікроорганізмів у промислових біотехнологіях – 0,5 год.

Мінливість та спадковість у мікроорганізмів. Роль факторів навколишнього середовища в мінливості мікроорганізмів. Модифікації, мутації і рекомбінації. Методи селекції мікроорганізмів та їх завдання. Перспективи одержання нових форм продуцентів біологічно активних речовин і перебудови спадкової природи організмів з наперед обумовленими властивостями. Генна інженерія в мікробіології.


Тема 6. Мікроорганізми у біосфері:

екофізіологія та екологічні ніші мікроорганізмів – 1 год.

Біологічне перетворення мікроорганізмами органічних та мінеральних сполук вуглецю, азоту, фосфору, сірки, заліза та інших. Спиртове бродіння, його хімізм. Дріжджі як збудники спиртового бродіння (дикі й культурні, низові і верхові). Використання дріжджів у спиртовій промисловості, виноробстві, пивоварінні, хлібопеченні. Одержання гліцерину при спиртовому бродінні. Причини і умови переходу спиртового бродіння на гліцеринове.

Молочнокисле бродіння. Гомоферментативне, гетероферментативне молочнокисле бродіння. Хімізм цих процесів, їх збудники. Мікробіологічні процеси при висушуванні і силосуванні кормів.

Мікробіологічна трансформація органічних речовин ґрунту. Бродіння пектинових речовин та його значення у первинній обробці лубоволокнистих рослин.

Розкладання клітковини. Амоніфікація азотовмісних органічних речовин (білків, нуклеїнових кислот, сечовини, хітину) та її значення. Характеристика збудників процесу амоніфікації в аеробних і анаеробних умовах та його хімізм. Процеси нітрифікації. Енергетика процесу. Позитивна й негативна роль нітрифікації в родючості ґрунту. Роль мікроорганізмів у денітрифікації.

Вільноживучі та симбіотичні азотфіксуючі мікроорганізми. Хімізм азотфіксації. Властивості бульбочкових бактерій (специфічність, вірулентність, активність), що визначають ефективність симбіозу. Перспективи переносу генів азотфіксації в клітини вищих рослин. Роль азотфіксуючих мікроорганізмів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ΙΙ

Лекція 3. Роль мікроорганізмів у первинному ґрунтоутворюючому

процесі, утворенні перегною і структури ґрунту – 2 год.
Тема 7. Аналіз процесів накопичення і розпаду гумусу в різних ґрунтових типах залежно від напряму мікробіологічних процесів.

Мікроорганізми, що беруть участь у первинному ґрунтоутворювальному процесі. Роль мікроорганізмів в утворенні й розпаді перегною. Автохтонна і зимогенна мікрофлора ґрунту.

Закономірності, які визначають накопичення перегною в ґрунтах різних кліматичних зон. Фактори середовища, що визначають розвиток ценозу ґрунту.

Розповсюдження мікроорганізмів у профілі різних грунтів. Відображення горизонтальної і вертикальної поясності в складі мікробного населення грунтів. Показники біологічної активності грунтів. Мікробіологічні діагностика й індикація типу й окультуреності ґрунту. Самоочищення грунтів.

Гетерогенний розподіл і активність мікроорганізмів в орному шарі ґрунту. Вплив різних способів обробітку ґрунту на характер мікробіологічних процесів у ґрунті. Мінералізація рослинних решток на різній глибині орного шару. Вплив меліорації ґрунту на мікробіологічні процеси і склад мікро населення. Використаний мікробіологічних показників для оцінки ефективності меліорації ґрунту.
Лекція 4. Мікробіологічні основи підвищення

родючості ґрунтів (2 год.)
Тема 8. Мікроорганізми і біологічне землеробство – 1 год.

Визначення забезпеченості грунтів азотом, фосфором і калієм мікробіологічними методами. Визначення потреби у вапнуванні грунтів за допомогою мікроорганізмів. Мікробіологічні методи визначення запасу мікроелементів у ґрунті.

Роль біологічного і технічною азоту в землеробстві. Біологічний азот як джерело білка і добрив. Активізація діяльності асоціативних азотфіксаторів у ґрунті. Значення одно і багаторічних бобових рослин в азотфіксації. Заходи із підвищення зв'язування азоту вільноживучими азотфіксаторами в ґрунті. Перспективи використання біологічної азотфіксації в землеробстві та рослинництві. Мікробіологічні процеси, що відбуваються в гною при різних способах його зберігання.

Вплив гербіцидів та інших пестицидів на ґрунтову мікрофлору. Розкладання мікроорганізмами пестицидів. Фактори, що обумовлюють швидкість розкладання в ґрунті пестицидів. Вплив сівозмін і монокультур на мікрофлору ґрунту. Принципи керування мікробіологічними процесами з метою підвищення родючості ґрунту, збільшення врожайності сільськогосподарських культур.Тема 9. Бактеріальні добрива та їх ефективність – 1 год.

Інокуляція (бактеризація) бобових рослин бульбочковими бактеріями. Ефективність інокуляції на різних ґрунтах. Препарат "нітрагін" і його виробництво. Шляхи підвищення ефективності інокуляції. Препарат "азотобактерин". Сутність дії й ефективність "азотобактерину". Перспективи його використання. Виробництво "азотобактерину". Використання бактерій азоспірілум для бактеризації рослин. Використання ціанобактерій (синьо-зелених водоростей). Препарат "фосфоробактерин" і його вплив на рослини.Лекція 5. Мікроорганізми зони коренів і поверхні рослин (2 год.)

Тема 10. Специфічність епіфітної мікрофлори та мікроорганізмів кореневої зони та різних видів рослин.

Коренева і прикоренева мікрофлора рослин. Вплив окремих представників ризосферних мікроорганізмів на схожість насіння і розвиток рослин. Підвищення польової схожості насіння шляхом регулювання складу ризосферних мікроорганізмів (протруювання, бактеризація та ін.). Мікориза рослин. Ендотрофна, ектотрофна і ендоектотрофна мікориза рослин. Роль мікоризи в живленні рослин. Епіфітна мікрофлора та її склад. Роль епіфітних мікроорганізмів у житті рослин. Мікрофлора зерна та її зміни за різних умов зберігання зерна. Використання видового складу епіфітної мікрофлори для оцінки якості зерна.


Тема 11. Використання в сільському господарстві мікробів-антагоністів і мікробних метаболітів для захисту і стимуляції росту рослин
Явище мікробного антагонізму і самоочищення фунту. Роль кореневої системи рослин у селекції мікроорганізмів-антагоністів. Інтенсифікація самоочищення ґрунту від патогенних мікроорганізмів шляхом підбору різних видів рослин у сівозміні. Використання мікроорганізмів-антагоністів і антибіотичних речовин для боротьби з хворобами рослин і профілактики захворювань. Антибіотичні речовини, що використовують для захисту рослин. Мікробіологічні методи боротьби із шкідливими комахами. Бактерії та їх використання для знищення комах-шкідників. Грибні і вірусні препарати, що застосовують для захисту від шкідників. Знищення гризунів за допомогою мікробіологічних препаратів.

Препарати мікробного походження, що стимулюють ріст рослин. Гіберелін і його використання.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Основні ідеъ та концепції сучасного розвитку мікробіології,, морфологічна характеристика основних груп мікроорганізмів

Тема 1. Предмет і завдання мікробіо логії етапи розвитку мікробіології
1
2
3

0,5

0,5

0,5

Тема 2. Морфологія основних таксономіч них груп мікроорга нізмів
2
4
4

4

1
1
2
Тема 3 систематика мікроорганізмів
2
2
4

3

1
0,5
1,5

Тема 4 Живлення, дихання та особливо сті енергетичних процесів мікроорга нізмів
2
4
6

2

0,5
0,5
1

Тема 5. Генетика мікроорганізмів
1
2
3

2

0,5
0,5
1

Тема 6. Біологічне перетворення мікро організмами сполук вуглецю, азоту, сірки фосфору, заліза
2
6
6
0,5
0,5
1

Разом за змістовим модулем 1
10
20
30

11

4
3


Тема 1. Взаємовідно ошення мікроорга нізмів з вищими рослинами
2
2
4

2

0,5
0,5
1

Тема 2. Асоціації мікроорганізмів ґрунту. Використання в практиці сільск.. госпподарства
2
4
6

2

0,5
0,5
1

Тема 3. Мікроорга нізми і біологічне землеробство, бактері альні добрива та їх ефективність
2
6
8

2

1
1
2

Разом за змістовим модулем 2
6
12
18

2

1
1
2

Усього годин

16
32
48

6

3
3
6
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка