Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки «затверджую»Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан агробіологічного

факультету

_________________В.О.Забалуєв

«____»__________________2015р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МІКРОБІОЛОГІЯ

галузь знань 0901 «Агрономія»_____________________
напрям підготовки 6.090101 - «Агрономія»__________________
спеціалізація________________________________________________________

факультет____________Агробіологічний_____________________

Київ – 2015

Форма № Н - 3.04
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан агробіологічного

факультету

_________________В.О.Забалуєв

«____»__________________2015р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МІКРОБІОЛОГІЯ

галузь знань 0901 «Агрономія»____________________


напрям підготовки 6.090101 - «Агрономія»________________
спеціалізація______________________________________________________

факультет____________Агробіологічний ___________________


Київ – 2015 р.

Робоча програма «Мікробіологія з основами вірусології» для студентів галузь знань 0901«Агрономія», напрямом підготовки: 6.090101- «Агрономія»

„___” ________, 20__ р. – 23 с.

Розробник: Кошевський І.І., проф. доктор біол. наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


Протокол від. “19”_березня 2015 р. № 7
Завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
_______________________ (Патика М.В..)

(підпис)

“_____”___________________2015р.
Схвалено вченою радою факультету Агробіологічного
Протокол від. “____”________________2015 р. № ___
“_____”________________2015р. Голова ______________(Забалуєв О.В)

(підпис)


Ó Кошевський І.І., 2015р.

  1. Опис навчальної дисципліни


«Сільськогосподарська мікробіологія»
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

1301 «Агрономія»

(шифр і назва)Напрям підготовки


6.130102- «Агрономія»

Спеціальність


Освітньо-кваліфікаційний рівень


ОКР «Бакалавр»


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна (вибіркова)

Загальна кількість годин

96

Кількість кредитів ECTS

3,2

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)________________________________________

(назва)


Форма контролю

залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2

2

Семестр

3

3

Лекційні заняття

16 год

8год.

Практичні, семінарські заняттяЛабораторні заняття

32 год

6 год.

Самостійна робота

48

24

Індивідуальні завдання


Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −3 год

48 год

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології» є теоретична і практична підготовка студентів щодо закономірності розвиткуі життєдіяльності груп мікроорганізмів, а також їх роль і значення в процесах кругообігу речовин в природі з метою регулювання останніх на благо людству.

Їх чисельність, склад і біохімічну активність у грунтах різного типу і віку в різних грунтово-кліматичних зонах; розуміння ролі мікроорганізмів в утворенні грунтів і найважливіших біохімічних процесах, які відбуваються в грунтах і зумовлюють рівень їх родючості і висоту врожаю сільськогосподарських рослин.Завдання курс спрямовано на розширення теоретичних знань та практичних навичок студентів щодо застосування мікробіологічного потенціалу біологічних об’єктів, значення мікроорганізмів для життєдіяльності вищих рослин, практичного застосування отриманих знань для підвищення продуктивності сільськогосподарських насаджень і покращення структури ґрунту при вирішенні прикладних питань сучасної науки та аграрного виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

●морфологію і особливості будови основних таксономічних груп мікроорганізмів, характер їх живлення, екологію грунтової біоти;

●готувати поживні середовища для культивування мікроорганізмів;

●вести їх облік;

●діяльність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у ґрунті;

●вивчити взаємовідносини мікроорганізмів з вищими рослинами і можливості активного впливу на них;

●особливості ультраструктури мікроорганізмів і пов’язаних з ними мікробіологічними процесами, що лежать в основі кругообігу рослин в природі;

●роль мікроорганізмів у виробництві біологічно-активних речовин антибіотиків, білку, амінокислот, вітамінів, ферментів;

●виділити із ґрунтів і ризосфери рослин різних агрономічно-цінних груп мікроорганізмів, визначення їх кількості, складу та активності;

●навчити студентів мислити, аналізувати і самостійно працювати над літературними джерелами з різних розділів курсу:

●освоїти основні підходи до оптимізації дбайливого використання лісових біоресурсів;

●розширити дослідницькі уміння в області мікробіології, аналізувати і узагальнювати результати мікробіологічних досліджень, і робити відповідні висновки;
вміти:

●відбирати і готувати грунтові зразки для мікробіологічних досліджень;

●оволодіти мікроскопічними методами вивчення мікроорганізмів;

●готувати поживні середовища для культивування мікроорганізмів;

●визначати морфологічний склад мікробіоценозу лісу;

●правильно спланувати і провести мікробіологічні дослідження

●вивчити взаємовідносини мікроорганізмів з вищими рослинами і можливості активного впливу на них;

●визначити біологічну активність ґрунтів;

●відрізняти дію антропогенних чинників від натуральних-природних змін;

●використовувати отримані знання для вирішення практичних знань, а також при реалізації науково-дослідних робіт в даній області.

●набути навики обліку в грунті агрономічно-цінних груп мікроорганізмів.
3.Програма навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мікробіологія з основами вірусології ”  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка