Національний університет біоресурсів І природокористування україниСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


Кафедра української та класичних мов

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету ветеринарної медицини

__________________________ М.І.Цвіліховський

« »_____________________ 2015р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри української та класичних мов

Протокол № 11 від 19 червня 2015р.

_______________________ А.М.Безпаленко

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЛАТИНСЬКА МОВА»
Напрям підготовки 6.110101 “Ветеринарна медицина”

Розробники: Вакулик Ірина Іванівна,Балалаєва Олена Юріївна

Київ -2015


  1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

110101(шифр)основна


Напрям підготовки

6.110101 “Ветеринарна медицина”

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): -
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-


Семестр

Загальна кількість годин - 60

1-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


-
Практичні, семінарські

15

-

Лабораторні

45
Самостійна робота

-

-

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік


2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь та навичок використання фахової латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності, навчити студентів термінологічної латини, функціонуючої у ветеринарії та суміжних з нею загальнобіологічних науках – ботаніці, зоології та хімії.


Завдання: Основне завдання полягає у формуванні професійно-термінологічної компетентності студентів, сфокусованої на вивченні латинської медичної терміносистеми в таких її субтерміносистемах: анатомічна, фармацевтична, клінічна. Навчання термінологічної латини означає також створення передумов для усвідомленого засвоєння термінованих частин мови греко-латинського походження, що увійшли у відповідну субмову ветеринарії.

Виписування рецептів у медицині, а відповідно, й у ветеринарії, має здійснюватися латинською мовою, тому студент повинен засвоїти не тільки складові частини рецепту в їх послідовності, але й його граматичну структуру, вміти вільно та правильно читати рецепти латинською мовою, а також самостійно виписувати латиною найчастіше вживані у ветеринарній практиці лікарські засоби та лікарські форми.

Дуже важливо засвоїти значення тих словотворчих елементів латинської та грецької мов (терміноелементів, коренів, суфіксів, префіксів), знання яких спрощує запам’ятовування термінів, особливо клінічних, робить його свідомим, і, відповідно, легшим.

Закладаючи основи для подальшого самостійного оволодіння студентами професійної термінології, курс виконує водночас і важливі загальноосвітні та виховні завдання. Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширення лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної мовної культури шляхом удосконалення навичок нормативного вживання інтернаціоналізмів греко-латинського походження.

Виховне та загальноосвітнє значення також має знайомство студентів з історією виникнення латинської мови, її значенням у розвитку європейської культури та науки, вивчення афоризмів, крилатих та спеціальних висловів.

Для досягнення поставлених у програмі завдань курсу рекомендується керуватися такими методичними принципами:

Забезпечувати термінологічну спрямованість курсу – вивчати теоретичні положення з орфоепії, морфології, термінознавства в тісному взаємозв’язку з лексичним матеріалом та його термінологічними функціями.

Відведення самостійній навчальній діяльності студентів керівної ролі шляхом поступового переходу від навчання до самонавчання, при якому перше знайомство з новим матеріалом здійснюється самим студентом у рамках самостійної домашньої роботи. На заняттях бажано приділяти не менше 60% часу на самостійне виконання непідготовлених вправ.У процесі навчання слід враховувати особливості рідної мови, їх вплив на фономорфологічні зміни, що спостерігаються при використанні або запозиченні цією мовою латинських або латинізованих термінів. Корисно зіставляти значення латинських слів термінів, що вивчаються, з функціонуючими в загальнолітературній рідній мові спорідненими за походженням словами з метою формування у студентів навичок більш свідомого вживання останніх.3. Програма та структура для навчальної дисципліни для

повного терміну денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Модуль 1

. Змістовий модуль 1. Фонетика. Морфологія. Анатомічна термінологія.

Тема 1.Фонетична система латинської мови.

1

5
2

3


-

Тема 2.Частини мови. Іменник. Дієслово.

2

5
2

3

Тема 3. І відміна іменників.

3

5
2

3

Тема 4. ІІ відміна іменників.

4

5
2

3

Тема 5. Прикметник. Структура анатомічного терміна.

5

5
2

3

Тема 6.Теперішній час дійсного способу активного і пасивного станів.

6

5
2

3

Тема 7. ІІІ відміна іменників: приголосна і голосна групи іменників.

7

33

Тема 8. Мішана група іменників ІІІ відміни. Латинська хімічна номенклатура.

8

33

Тема 9. Прикметники ІІІ відміни.

9

5
2

3

Тема 10. ІV і V відміна іменників. Гімн студентської молоді. Модульна к/р (тест).

10

33

Разом за І модуль

10

44
14

30


-Змістовий модуль 2. . Морфологія. Клінічна, хімічна, фармацевтична термінологія.

Тема 1. Відмінювання грецьких прикметників.

11

33

Тема 2. Утворення клінічної термінології.

12


3

Тема 3. Дієприкметники. Займенники.

13

33

Тема 4. Структура рецепта. Лікарські форми.

14

33

Тема 5. Модульна к/р (тест). Крилаті вислови

15

4
1

3

Разом за І модуль
16
1

15

Усього годин

60
15

45

4. Теми cемінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


-

-

-5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Фонетична система латинської мови.

2

2

Частини мови. Іменник. Дієслово.

2

3

І відміна іменників.

2

4

ІІ відміна іменників.

2

5

Прикметник. Структура анатомічного терміна.

2

6

Теперішній час дійсного способу активного і пасивного станів.

2

7

Прикметники ІІІ відміни.

2

8

Фразеологічний мінімум (100 латинських сентенцій).

1
Разом

15

6. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Фонетична система латинської мови.

3

2

Частини мови. Іменник. Дієслово.

3

3

І відміна іменників.

3

4

ІІ відміна іменників.

3

5

Прикметник. Структура анатомічного терміна.

3

6

Теперішній час дійсного способу активного і пасивного станів.

3

7

ІІІ відміна іменників. Приголосна і голосна групи іменників.

3

8

Мішана група іменників ІІІ відміни. Латинська хімічна номенклатура.

3

9

Прикметники ІІІ відміни.

3

10

ІV і V відміна іменників. Гімн студентської молоді. Модульна к/р (тест).

3

11

Ступені порівняння прикметників. Числівник

3

12

Дієприкметники.Умовний спосіб.

3

13

Утворення клінічної термінології.

3

14

Структура рецепта. Лікарські форми.

3

15

Модульна к/р. Крилаті вислови

3
Разом

45

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка