Національний університет біоресурсів І природокористування україниСторінка4/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

8. Методи навчання

На початку ознайомлення із новою дисципліною, а також у процесі вивчення нових тем доцільно використовувати вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду студентської аудиторії. Чільне місце в групі словесних методів посідає метод роботи з навчальним посібником. Студенти мають усвідомлювати, що основним джерелом отримання наукової інформації є книга. Тому так важливо навчити студентство методам і прийомам самостійної роботи з підручниками та методичними посібниками: читання, виписування, складання таблиць, схем тощо.

Висока ефективність навчання не можлива без широкого використання наочних методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають, передусім, використання демонстрації та ілюстрації (малюнки, схеми, графіки et cetera).

Використання в навчальному процесі тих чи інших методів зумовлене різними факторами: психологічними особливостями, дидактичними цілями, рівнем матеріального забезпечення навчальних закладів тощо.

Значне місце посідають вправи. Це метод навчання, котрий передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення студентами певних дій чи операцій із метою формування умінь і навичок. У дидактиці за характером навчальної роботи виділяють різні види вправ: письмові, графічні, технічні та інші. Щодо навчальної мети виділяють такі різновиди вправ: підготовчі, пробні (попереджувальні, коментовані, пояснювальні), тренувальні (за зразком, за інструкцією, за завданням), творчі.

Досить часто у підручниках та посібниках презентовано тести як структурну одиницю, яка являє собою систему, різну за метою та ступенем складності завдань, які побудовані на термінологічному матеріалі. То ж не менш важливим моментом у процесі навчання термінологічної латини є система контролю рівня знань студентів. Варіанти тестових робіт, виконання яких ґрунтується на операції вибору правильної детермінованої відповіді із серії запропонованих, спрямовані на формування у студентів системи алгоритмічних рішень, закріплення рецептивних умінь та навичок, необхідних для оволодіння дисципліною.


9.Форми контролю
Поточний контроль застосовують для перевірки і окремих студентів, і академічних груп, як правило, у повсякденній навчальній діяльності, насамперед, на планових заняттях. Викладач систематично спостерігає за навчальною роботою студентів, перевіряє рівень опанування програмного матеріалу, формування практичних навичок та вмінь, їхньої міцності, а також виставляє відповідні оцінки за усні відповіді, контрольні роботи, практичне виконання певних вправ, передбачених програмою навчальних дисциплін.

Поточний контроль має виховний характер, адже спрямований на стимулювання у студентів прагнення систематично самостійно працювати над навчальним матеріалом, підвищувати свій рівень знань, а також на вдосконалення педагогічної майстерності викладача.

Періодичний контроль має системний, плановий і цілеспрямований характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, навичками і вміннями наприкінці теми або модуля. Цей контроль здійснюють як у процесі навчальних занять, так і у спеціально відведений час.

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, сформульованих у навчальній програмі, плані підготовки та в інших документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студентів.

Важливим засобом контролю є самоконтроль, який реалізує на практиці принципи активності й свідомого навчання, міцності знань, навичок і вмінь студентів. Розрізняють дві форми самоконтролю: індивідуальну і групову. У разі індивідуальної форми контролю студент самостійно визначає ступінь опанування професійними знаннями, навичками та вміннями. Груповий самоконтроль передбачає оцінку власної навчальної діяльності та досягнутих успіхів, а також визначення недоліків, обґрунтування шляхів їх подолання.

До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім самоконтролю, належать індивідуальна, фронтальна і групова перевірки.

Мета індивідуальної перевірки – визначити, на якому рівні кожен студент оволодів сукупністю знань, а також визначити основні недоліки й шляхи усунення помилок.

Фронтальну перевірку застосовують, коли у відносно короткий термін часу слід з'ясувати рівень засвоєння програмного матеріалу. Викладач готує з певної теми короткі запитання, на які студент має дати короткі відповіді.

Групова перевірка спрямована на з'ясування рівня колективних дій, злагодженості й згуртованості під час виконання завдань. Інколи виправдовує себе комбінована перевірка – поєднання зазначених вище форм.

Відповідно до цілей контролю викладачі використовують сукупність прийомів і способів педагогічної діагностики для з'ясування ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів. Це сприяє цілісній картині перебігу дидактичного процесу у навчальному закладі та свідчить про його дієвість і результативність.

Основними методами перевірки успішності знань студентів є побічне спостереження, усне опитування, програмований контроль, письмові роботи, дидактичні тести тощо.

За допомогою методу спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів викладач з'ясовує здібності, успіхи, визначає обсяг і глибину оволодіння знаннями з дисципліни, рівень опанування відповідними навичками та вміннями, ступінь сформованості особистісних компетентностей, визначає недоліки й шляхи їх усунення тощо. Контрольне спостереження можна здійснювати у довільній формі на заняттях.

Письмовий контроль забезпечує глибоку й всебічну перевірку опанування програмного матеріалу. Цей метод досить об'єктивний, адже надає можливість порівняти рівень здобутих знань як в окремій групі, та к і на потоці, виявити теоретичні знання, практичні навички та вміння, а також адекватне їх застосування у майбутній професійній діяльності.

Методом перевірки може бути й усне опитування. Його здійснюють за допомогою співбесіди чи відповідей студента. Завдяки своїй специфіці й характеру застосування метод може бути використаний як на лабораторних заняттях, так і у процесі різноманітних перевірок.

У дидактичній практиці дедалі частіше використовують тести, які становлять стандартизований комплект завдань щодо певного навчального матеріалу, за допомогою яких визначають рівень опанування матеріалом.

Дедалі частіше починають застосовувати програмований контроль, котрий дає змогу відразу отримати інформацію про рівень відповіді.


10. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання студента відбувається згідно положення «про екзамени та заліки у нубіп україни» від 20.02.2015 протокол № 6 з табл.1.Оцінка

національнаОцінкаЄКТС


Визначення оцінки ЄКТС

Рейтинг студента,

бали


Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 - 100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82 - 89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64 - 73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНОпотрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35 - 59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01 - 34

Для визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни R дис. (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента з навчальної роботи R нр (до 70 балів):

RДИС = RНР + RАТ

11. Методичне забезпечення

 1. Програма навчальної дисципліни «Латинська мова» для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напрямів підготовки: 6.130100 “Агрономія ”, 6.130100 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів акредитації.

 2. Рекомендована література (базова й допоміжна).

 3. Навчальні посібники.

 4. Словники.

Підсумкову контрольну роботу рекомендується проводити письмово за індивідуальними завданнями. Робота розрахована на 2 академічні години. Завдання контрольної роботи повинні охоплювати матеріал всього курсу латинської мови.

Зразок завдань для підсумкової контрольної роботи

Варіант

1. У поданих словах визначте, як вимовляються підкреслені букви та буквосполучення, поставте та поясніть наголос:phaseolus

colocynthis

mycosphaerella

acyrthosiphon


hippophaё

rhinanthus

cochlearia

hyoscyamus

cicer

caepa

coerulescens

sphaerothecaequisetum

rhoeas

schoenoplectus

knautia
2. Визначте відміну та основу іменників:


daucus, i m

fructus, us mplanta, ae f

plantago, inis fspecies, ei f

glycine, es fflos, floris m

folium, i n
3. Узгодьте прикметники, подані у дужках, з іменниками, провідміняйте утворені словосполучення:
prunus, i f – слива (domesticus, a, um – домашній)

quercus, us f – дуб (pubescens, entis – пухнастий)

secale, is n – жито (silvester, stris, stre – лісовий)
4. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний аналіз термінів та вкажіть спосіб вираження видового епітета:


Fagopyrum esculentum

Cucumis sativus

Bruchus lentis

Lathyrus tuberosus

Phoma herbarum

Cucurbita pepoSolanum tuberosum

Allium caepa

Echinochloё crus-galli

Alternaria brassicae

Ascochyta onobrychidis

Pica pica
5. Перекладіть латинською мовою:


Пшениця тверда

Люцерна посівна

Костриця різнолиста

Тимофіївка гірська

Помідор їстівний

Горох польовийЦеркоспора бурякова

Фітофтора небезпечна

Селера пахуча

Рис посівний

Коренегриз весняний

Заєць європейський
6. Перекладіть складені назви рослин українською мовою, зробіть граматичний аналіз термінів:


Brassica oleracea var. capitata

Panicum miliaceum ssp. ovatum

Puccinia graminis f. sp. avenae


Cuscuta europaea ssp. viciae

Daucus carota var. sativa

Sphaerotheca fulginea f. cucumeris7. Перекладіть складені назви рослин латинською мовою:
Буряк звичайний, різновид білий

Пирій повзучий, різновид пухнастий

Рис посівний, підвид звичайний

Тонконіг лучний, різновид вузьколистий

Еризифа звичайна, форма квасолі

Конюшина посівна, підвид рання


8. Перекладіть українською мовою уніномінальні назви рослин і тварин, визначте ранг таксонів:


Pinophyta

Fabales


Ascomycetes

CruciferaePooideae

Cucurbitales

Monocotyledones

DilleniidaeCannabaceae

Insecta


Herbivora

Lepidoptera
9. Перекладіть латинською мовою уніномінальні назви рослин і тварин:
відділ Покритонасінні

клас Дводольні

клас Хвощевидні

порядок Тонконогоцвіті

родина Злакові

родина Зонтичні

підродина Селерові

клас Ссавці

ряд Гризуни


ряд Двокрилі
Після проведення контрольної роботи рекомендується зробити аналіз типових помилок.
Вимоги до студентів на заліку з латинської мови

Як результат вивчення дисципліни «Латинська мова» студент повинен вміти:

правильно читати i писати латинські слова;

визначати довготy/короткість другого складу від кінця слова;

ставити наголос у двоскладових i багатоскладових словах.

визначати відміну i основу іменників за формою Gen. Sing.;

визначати рід іменників за формою Nom. Sing.;

визначати відмінок та число іменників за закінченням;

відмінювати іменники І-V відмін;

робити граматичний анaліз іменників;

розпізнавати іменники у словосполученнях i нескладних текстах;

правильно перекладати словоформи іменників як українською, так i латинською мовами.

визначати гpyпу, відміну, рід, відмінок та число прикметників;

узгоджувати прикметники І-ІІІ відмін з іменниками І-V відмін у роді, числі та відмінку;

відмінювати прикметники І-ІІІ відмін та атрибутивні словосполучення прикметників з іменниками;

робити граматичний аналіз прикметників;

розпізнавати прикметники у словосполученнях i нескладних текстах; перекладати атрибутивні словосполучення як латинською, так i українською мовою;

утворювати вищий i найвищий ступені порівняння прикметників.

визначати дієвідміну дієслова за кінцевим голосним основи інфекта;

визначати основу дієслова за формою інфінітива;

визначати час, спосіб, стан, особу та число дієслова;

правильно читати і писати латинські слова;

робити граматичний, словотвірний аналіз та синтаксичний аналіз;

перекладати зі словником адаптовані латинські тести.


знати:

основи латинської фонетики, граматики, синтаксису та словотвору;засвоїти (в усній та письмовій формі):

1080 лексичних та словоутворюючих одиниць латинського та грецького походження, а також близько 120 латинських прислів’їв, сентенцій та крилатих висловів;бути поінформованим про:

походження та розвиток латинської мови, роль латинської мови у формуванні національних європейських мов, внесок класичних мов у формування міжнародної наукової термінології, вплив античної науки та літератури на розвиток нової європейської культури.

12. Рекомендована література

Основна

 1. Гриценко С.П. Латинська мова для студентів-агробіологів: Навч. посібник / С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 384 с.

 2. Балалаєва О.Ю. Латинська мова та основи біологічної термінології: Навч. посібник / О.Ю. Балалаєва, І.І. Вакулик. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 324 с.

 3. Балалаєва О.Ю. Латинська мова для студентів агрономічного та плодоовочевого факультетів: Навч. посібник / О.Ю. Балалаєва, І.І. Вакулик. – К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 324 с.

 4. Вакулик І.І. Навчальний словник з латинської мови для студентів агробіологічного профілю / І.І.Вакулик, О.Ю.Балалаєва, Я.В.Пузиренко. – К.: ВПЦ НУБіП, 2015. – 186 с.

Допоміжна

 1. Закалюжний М. М. Латинська мова : підруч. для студ. біол. спец. вищ. навч. закладів / М. М. Закалюжний. — К. : Либідь, 2003. — 367 с.

 2. Латинский язык для аграриев : [Справ. пособие] / И. Д. Соколов [и др.]; ред. И. Д. Соколов. — Луганск : Элтон-2, 2005. — 384 с.

 3. Купчинаус Н.Э. Введение в латинский язык и биологическую терминологию / Н.Э. Купчинаус, Н.Е. Зубцовский. – Ижевск: Удмуртский А.В. Латинська ботанічна номенклатура: Навч. посібник. – К.: РВЦ Київський університет, 1997. – 57 с.

 4. Латинська мова : навч.-метод. посіб. для студ. ін-ту агротехнологій / уклад. І. Б. Луговська ; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. — Кам'янець-Подільський : Абетка, 2006. — 64 с.

 5. Орлова Н. В. Біологічна латина : навч.-метод. посіб. для студ. біол. ф-тів вищ. учбових закл. / Н. В. Орлова. — Черкаси : [б. в.], 2001. — 208 с.

 6. Потуй В. Г. Латинский язык для студентов биологического факультета : учеб. пособие / В. Г. Потуй, Б. Н. Фомин. — О. : Астропринт, 2007. — 88 с.

 7. Шибінська Т. А. Латинська мова : навч. посібник для студентів біологічних спеціальностей / Т. А. Шибінська. — Житомир : Льонок, 2003. — 120 с.

 8. Шовковий В. М. Латинська мова для агробіологів: метод. посібник для студ. агробіологічного профілю / В. М. Шовковий. — К. : Вид. центр НАУ, 2001. — 180 с.

13. Інформаційні ресурси

 1. Вакулик І.І. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов). Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=819&start=7

 2. Вакулик І.І., Авдєєва А., Мельник Н. Шляхи адаптації «Gaudeamus» у контексті європейської культурної ідентичності. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Philosophia/1_82109.doc.htm

 3. Гриценко С.П. Латинська мова в Україні (історичний екскурс). Режим доступу: http://b-ko.com/book_21_glava_65_варіант_2.html.

 4. Лапідарнa латинa. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/prosvita/latyna.html.

 5. Латинські словникові уроки на Інтернет Поліглоті. Режим доступу: http://www.internetpolyglot.com/ukrainian/lessons-ln-uk.

 6. Латинский язык (проект Lupus Campestris) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://lupus-campestris.narod.ru.

 7. Балалаєва О.Ю. Латинська мова для студентів агрономічного та плодоовочевого факультетів: Навч. посібник / О.Ю. Балалаєва, І.І. Вакулик. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/4849/1/ЛАТИНСЬКА_МОВА.pdf
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка