Національний технічний університет україни "київський полiтехнiчний iнститут"Скачати 307.77 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір307.77 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ"

Теплоенергетичний факультет

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан теплоенергетичного факультету

________________ Є.М.Письменний

„___”________ 200 р.РОБОЧА навчальна програма дисципліни

кредитного модуля

„Турбіни ТЕС та АЕС – 2”

(назва та код кредитного модуля)

для напрямків підготовки (спеціальностей)

06.090521 напрям теплоенергетика, спеціальності „Теплові електричні станції”

(назва та код кредитного модуля)денна

(назва та код кредитного модуля)
П Програму рекомендовано кафедрою

ТЕУ Т та АЕС

П Протокол засідання кафедри

№ ____ від "__" __________2008 р.

ЗаЗавідувач кафедри ТЕУ Т та АЕС

___________________ Н.М.Фіалко
Київ – 2008

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Робота енергоблоків у потужних енергосистемах, підвищення їх маневреності визначають головні вимоги до умов роботи та конструктивні особливості турбоустановок. Це в свою чергу потребує міцних знань у галузі турбінобудування для спеціалістів.

Надійність постачання споживачам теплової та електричної енергії обумовлюється тривалою роботою електричних станцій, та особливо паротурбінних установок - одного з головних її елементів.

В кредитному модулі " Турбіни ТЕС та АЕС-2" розглядаються основи теорії змінного режиму роботи, теплові схеми і тепломеханічне обладнання паротурбінних установок (ПТУ) та систем регулювання ПТУ для теплових електростанцій та засоби підвищення їх ефективності і маневреності .

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами з курсів:

"Технічна термодинаміка", " Турбіни ТЕС та АЕС" і забезпечує освоєння наступних дисциплін " ТЕС та АЕС", "Експлуатація ПТУ", "Проектування ТЕС", "Режими роботи ТЕС".


І І. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр/код кредитного модуля

Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лабораторні заняття

Комп'ютерний практикум

СРС

Всього

В тому числі на виконання індивідуального завдання

5/
36

18

-

-

-

41,5

4

2

-

Зал.І І І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦІПЛІНИ

Метою викладання курсу " Турбіни ТЕС та АЕС " виявляється задача дати студентам необхідний обсяг знань з питань передо­вого досвіду конструювання паротурбінного обладнання, найважливіших розрахунків, які виконуються при будуванні парових турбін. Найважливішим є також проблема урахування основних втрат при роботі парової турбіни та обчислювання її потужності, коефіцієнтів корисної дії та інших показників.

Основним завданням вивчення студентами цього учбового курсу виявляється формування в них:

- знання фізичної суттєвості процесів виробництва електроенергії на теплових та атомних електростанціях, основних показників нормальної роботи парових турбін, закономірностей течії робочого тіла у турбінній ступені, головних рівнянь пари , можливих втрат енергії в турбінній ступені та в турбоустановці в цілому;

- вміння застосовувати отримані знання до рішення практичних завдань з обчислювання, проектування та основ будування паротурбінного обладнання з відповідним підвищенням економічності та надійності роботи паротурбінного устаткування електричної станції.

І V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

І V.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ


Назва розділів, тем

Розподіл за видами занять

Всього


Лекції

Практичні заняття ( контрольні роботи)

Семінарські заняття

Лабораторні заняття

Комп'ютерний практикум

СРС

Розділ 1.

Змінний режим роботи парових турбін.

Тема 2.1. Змінний режим роботи турбін.

18,510

2

-

-

-


6,5


Тема 2.2. Парові турбіни АЕС.

9,5


4

2

-

-

-

3,5

Розділ 2.

Автоматичне регулювання парових турбін.

Тема 2.1. Регулювання парових турбін.


33,75

12

9

-

-


-

12,75

Тема 2.2. Захист парових турбін.

6,5

2


2

-

-

-

2,5

Тема 2.3. Системи масло-постачання.

6,5

2


2

-

-

-

2,5

Розділ 3.

Конструкція та розрахунки на міцність парових турбін.

Тема 3.1. Конструкція сучасних парових турбін.


4,75


2


1


-


-


-

1,75


Тема 3.2. Конструкція та розрахунки на міцність основних елементів ротора турбін

4,75


2


1


-


-


-

1,75


Тема 3.3. Конструкція та розрахунки на міцність основних елементів статора турбін

4,75

2

1

-

-

-

1,75

Всього в семестрі

87

36

18

-

-

-

33ІV.2. ЛЕКЦІЇ

Розділ 1.

Змінний режим роботи парових турбін.

Тема 1.1. Змінний режим роботи турбін.

Лекція 1. Робота турбінного ступеню при не розрахунковому режимі. Ступінь реактивності турбінної ступені та витрата пари крізь ступінь. ККД ступені при змінюванні режиму її роботи.

Література: [1] с. 211-224; [4] с. 147-152

Завдання на СРС. Змінній режим роботи турбінного ступеня. Сітка Щегляева.

Лекція 2. Розподіл тисків та тепло перепадів по ступенях турбіни при змінному режимі роботи.

Література: [1] с. 231-236; [4] с. 152-154

Завдання на СРС. Розрахунок турбінного ступеню при змінному режимі роботи та зміненні витрати пари крізь турбіну.

Лекція 3. Тепловий процес турбіни при змінному режимі роботи та різних системах паророзподілення. Соплове паророзподілення.

Література: [1] с. 254-262; [4] с. 154-169

Завдання на СРС. Конструктивне виконання соплового паророзподілення парової турбіни К-200-130, К300-240.

Лекція 4. Дросельне та обводне паророзподілення.

Література: [1] с. 254-262; [4] с. 154-169

Завдання на СРС. Конструктивне виконання дросельного паророзподілення парової турбіни К-1000-60/1500.

Лекція 5. Вплив відхилення початкових параметрів пари ти температури промперегріву на потужність турбіни. Вплив кінцевого тиску пари на потужність турбіни.

Література: [1] с. 258-262; [4] с. 169-173

Завдання на СРС. Приклад розрахунку змінних режимів роботи парових турбін.

Тема 1.2. Парові турбіни АЕС.

Лекція 6. Особливості робочого процесу волого-парових турбін. Вибір основних параметрів турбоустановок (параметрів системи зовнішньої сепарації та проміжного перегріву пари, початкових параметрів пару та температури питної води).

Література: [3] с. 13-21; [2] с. 256-260; [5] с. 21-23.

Завдання на СРС. Принципові схеми, основні характеристики АЕС (К-220-44, К-1000-65/3000).

Лекція 7. Особливості конструкції турбін АЕС та їх окремих елементів. Вимоги до якості металу основних деталей турбін АЕС. Способи зменшення вологості.

Література: [3] с. 21-27; [2] с. 260-269; [5] с. 24-27,[3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Принципові схеми, основні характеристики АЕС (К-500-65/1500, К-1000-60/1500).


Розділ 2. Автоматичне регулювання парових турбін.

Тема 2.1. Регулювання парових турбін.

Лекція 8. Задачі регулювання. Принципова схема непрямого регулювання. Кількісне (соплове), якісне (дросельне) регулювання турбін. Статична характеристика органів паророзподілення.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 196-198, [5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Схема регулювання та Р-G діаграма парової турбіни К-200-130.

Лекція 9. Регулюючі клапани. Розрахунок перетинів регулюючих клапанів. Статична характеристика регулюючих клапанів. Регулятори швидкості. Регулятори тиску.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 196-198 ,[5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Схема регулювання та Р-G діаграма парової турбіни К-300-240.

Лекція 10. Статична характеристика регулятора. Ступінь нерівномірності та степінь нечутливості системи регулювання. Сервомотори. Золотники. Статична характеристика передавального механізму.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 196-198 ,[5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Схема регулювання парової турбіни К-1000-60/1500.

Лекція 11. Статична характеристика регулювання. Діаграма 4-х квадрантів.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 198-200 ,[5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Схема регулювання парової турбіни К- К-220-44.

Лекція 12. Засоби змінення регульованих параметрів. Паралельна робота турбогенераторів.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 198-200 ,[5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Схема регулювання парової турбіни К-1000-65/3000.

Лекція 13. Динамічна характеристика регулювання.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 198-206 ,[5] с. 21-27.

Завдання на СРС. Гідродинамічні системи регулювання. Обвідне регулювання (внутрішнє та зовнішнє), призначення, принцип дії, особливості.

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [5] с. 21-27.

Тема 2.2. Захист парових турбін.

Лекція 14. Захист турбін (від підвищення частоти обертів, осьового зсуву, погіршення вакууму в конденсаторі та інші).

Література: [3] с. 13-27; [2] с. 256-269; [4] с. 208-210 , [5] с. 21-27.

Завдання на СРС.

Електрогідравлічні САР. Конструктивні схеми регулювання турбін КТЗ, ЛМЗ, ХТЗ, ТМЗ та їх особливості.

Тема 2.3. Системи масло постачання.

Лекція 15. Схеми масло постачання турбін. Конструктивні елементи систем масло постачання.

Література: [4] с. 196-213; [4] с. 210-213 , [6] с. 12-110; с. 130-217.

Завдання на СРС. Конструктивні схеми маслопостачання турбін КТЗ, ЛМЗ, ХТЗ, ТМЗ та їх особливості.

Розділ 3.

Конструкція та розрахунки на міцність парових турбін.

Тема 3.1. Конструкція сучасних парових турбін

Лекція 16. Основні принципи конструювання. Конструкція сучасних парових турбін.

Література: [4] с. 214-229; [2] с. 204-233; с. 241-255.

Тема 3.2. Конструкція та розрахунки на міцність основних елементів ротора турбін.

Завдання на СРС. Конструкція робочих лопаток парових турбін та розрахунки їх на міцність (визначення розтягуючих та згинаючих напруг).

Визначення моменту інерції профілю лопатки (аналітичний метод Сімпсона та графоаналітичний метод). Розрахунки на міцність лопаточних хвостовиків (Т-образного, вильчатого).

Література: [4] с. 312-321 , [7] с. 116-165; с. 276-342; с. 343-442.

Лекція 17. Розрахунок робочих лопаток на вібрацію. Конструкція та розрахунок на міцність дисків парових турбін (диск незмінної товщини зі ступицею, диск конічного профілю). Метод розрахунків дисків. Розрахунок на міцність валів парових турбін. Розрахунок вала на критичну частоту обертів.

Література: [4] с. 304-310 , [7] с. 116-165; с. 276-342; с. 343-442.

Завдання на СРС. Матеріали, які застосовуються для вироблення робочих лопаток, дисків, валів парових турбін.

Література: [4] с. 321-326 , [7] с. 116-165; с. 276-342; с. 343-442.

Тема 3.3. Конструкція та розрахунки на міцність основних елементів статора турбін.

Лекція 18. Міцність корпусів турбін. Розрахунок на міцність діафрагм (сталевих зварювальних, чавунних з замінними сталевими лопатками).

Література: [4] с. 326-328 , [7] с. 116-165; с. 276-342; с. 343-442.

Завдання на СРС. Матеріали, які застосовуються для вироблення корпусів, діафрагм парових турбін.

Література: [4] с. 326-328 , [7] с. 116-165; с. 276-342; с. 343-442.


ІV.3. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Розділ 1. Змінний режим роботи парових турбін.

Тема 1.1. Змінний режим роботи турбін.

ПЗ 1. Розрахунки на змінний режим роботи парових турбін. Розрахунок паророзподільних та регулюючих клапанів для соплового паророзподілення.

Тема 1.2. Парові турбіни АЕС.

ПЗ 2. Розрахунки на змінний режим роботи парових турбін АЕС. Розрахунок паророзподільних та регулюючих клапанів для дросельного паророзподілення.

Розділ 2. Автоматичне регулювання парових турбін.

Тема 2.1. Регулювання парових турбін.

ПЗ 3. Вибір номінальних розмірів клапанів парових турбін ТЕС та АЕС.

ПЗ 4. Розрахунок залежності висоти підйому клапана функції витрати пари крізь нього. Зусилля на штоці клапану.

ПЗ 5. Розгляд конструктивних схем регулювання турбін АЕС. Розгляд конструктивних схем регулювання турбін середньої та великої потужності ТЕС.

ПЗ 6. Статична характеристика регулювання ПТУ.

Тема 2.2. Захист парових турбін.

ПЗ 7. Динамічна характеристика регулювання ПТУ.

Тема 3.3. Системи масло-постачання.

ПЗ 8. Вибір сервомотору та статична характеристика передавального механізму парової турбіни.

Розділ 3. Конструкція та розрахунки на міцність парових турбін.

Тема 3.1. Конструкція сучасних парових турбін.

ПЗ 8-9. Розгляд конструкції та особливостей основних елементів ротора та статора парових турбін.

Тема 3.2. Конструкція та розрахунки на міцність основних елементів ротора турбін.

ПЗ 9. Розрахунки на міцність основних елементів ротора парових турбін.

Тема 3.3. Конструкція та розрахунки на міцність основних елементів статора турбін.

ПЗ 9. Розрахунки на міцність основних елементів ротора та статора парових турбін.
ІV.5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.

Курсовий проект по курсу " Турбіни ТЕС та АЕС " має на меті дати студентам необхідний обсяг знань з питань передо­вого досвіду конструювання паротурбінного обладнання, найважливіших розрахунків, які виконуються при будуванні парових турбін. Необхідно урахування основних втрат при роботі парової турбіни та обчислювання її потужності, коефіцієнтів корисної дії та інших техніко-економічних показників. Студенти повинні засвоїти знання фізичної суттєвості процесів виробництва електроенергії на теплових та атомних електростанціях, основних показників нормальної роботи парових турбін, закономірностей течії робочого тіла у турбінній ступені, головних рівнянь пари , можливих втрат енергії в турбінній ступені та в турбоустановці.

Для самостійного вивчення необхідно додатково розглянути паротурбінні установки атомних електростанцій, вибір основних параметрів теплових схем турбоустановок АЕС, вибір основних параметрів ЦНД, конденсаторів, воздухоохолоджувачів, конструкцію та особливості швидкохідних парових турбін, конструктивні особливості тихохідних парових турбін, основні матеріали, що застосовуються в атомному турбобудування, вимоги до систем паророзподілення та регулювання волого парових турбін , компоновочні рішення для паротурбінних установок в головному корпусі електричної станції.

ІV.6. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ.

Основними цілями контрольних робіт є перевірка знань студентів з викладеного курсу " Турбіни ТЕС та АЕС " та виявлення недоліків у засвоєнні студентами основного та допоміжного матеріалу. Контрольні роботи проводяться у першому та другому семестрі по наступним темам:

КР 1. Змінний режим роботи парових турбін . Автоматичне регулювання парових турбін.

КР 2. Конструкція та розрахунки на міцність парових турбін.V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

В процесі викладання курсу " Турбіни ТЕС та АЕС " широко застосовуються наочні матеріали, використовується можливість демонструвати студентам макети та моделі парових турбін, а також демонструвати зразки газових турбін авіаційних двигунів. Велика кількість плакатів , де представлені основні елементи парових турбін , допомагає засвоювати лекційний матеріал і дозволяє скласти уяву про основні конструктивні особливості паротурбінного обладнання. В процесі навчання ведеться рейтингова оцінка рівня підготовки студентів та на підставі рейтингової оцінки робляться висновки щодо засвоєння студентами викладеного курсу та можливостей оцінення їх знань.Перелік технічних засобів та наочних приладів, які використовуються.

Соплові лопатки - натурні зразки

Робочі лопатки - натурні зразки

Диск з робочими лопатками - натурний зразок

Лабіринтові діафрагми - натурні зразки

Лабіринтові ущільнення кінцеві - натурні зразки

Ступінь турбіни - плакат

Ступінь швидкості - плакат

Багатоступенева турбіна - плакат

Ротори турбіни - плакати

Діафрагми турбіни - плакати

Підшипники турбіни - плакати

Стопорні клапани - плакати

Регулюючі клапани - плакати

Задній підшипник турбіни та валоповорот - плакат

Конденсатор - плакат

Теплові схеми різних турбін ТЕС - плакати

Теплові схеми турбін АЕС – плакатиVI. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література

1. Щегляєв А.В. Парові турбіни. М., Енергія, 1976р., 357с. (на рос. мові)

2. Трухній А.Д. Стаціонарні парові турбіни. М., Енерговидат, 1990р., 640с. (на рос. мові).

3. Костюк А.Г., Фролов В.В. Парові та газові турбіни. Підручник для вузів. - М:

Енергоатомвидат, 1985, 352 с. (на рос. мові).

4. Саранцев К.Б., Ремізов В.М., Тельнов К.А. Регулювання та автоматизація турбін. Л., Машинобудування, 1970р., 247с. (на рос. мові).

5. Смоленський А.М. Конструкція та розрахунки деталей парових турбін. М., Машинобудування, 1964г., 468с.

2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Тепловий розрахунок парової турбіни". Київ. КПІ, 1989р. (на рос. мові).

3. Методичні вказівки до розрахунку теплових схем ПТУ. Київ. КПІ, 1985р. (на рос. мові).

4. Методичні вказівки до теплового розрахунку регулюючого ступеню парової турбіни з дисципліни "Парові та газові турбіни" та "Теплові двигуни". Київ. КПІ, 1987р. (на рос. мові).

5. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження паротурбінної установки ПТ-50-90/13". Київ. КПІ,1985р. (на рос. мові).

6. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дослідження кондедсаційної установки парової турбіни ПТ-50-90/13. Київ. КГО, 1984р. (на рос. мові).

7. Змінний режим роботи ПТУ (соплове паророзподілення та розрахунок САР). Методичні вказівки до практичних занять по курсу "Турбіни ТЕС і АЕС" для слухачів МІПО по спеціальності «Теплові електричні станції». Київ, КПІ, ІВЦ „Політехніка», 2003р.

8. Розрахунок механогидравлічної системи регулювання. Методичні вказівки до практичних занять по курсу "Регулювання ПТУ" для студентів спеціальності «Атомні електричні станції». Київ, КПІ, ІВЦ „Політехніка», 2003р.

9. Тепловий розрахунок парової турбіни. Методичні вказівки до курсового проекту по курсу "Турбіни ТЕС і АЕС" для студентів спеціальності «Теплові електричні станції» Київ, КПІ, ІВЦ „Політехніка», 2005р.

Додаткова література

1. Косяк Ю.Ф. Паротурбінні установки атомних електростанцій. М., Енергія, 1978р., 312с. (на рос. мові).

2. Трояновський Б.М., Філіпов Г.А., Булкін А.Є. Парові та газові турбіни атомних електростанцій. М., Енергоатомвидат, 1985р., 256с. (на рос. мові).

3. Семенов О.С., Шевченко О.М. Тепловий розрахунок парової турбіни. К. Вища школа, 1975р., 207с  1. Розразунок регулюючого ступеню на ПЕОМ. КПІ, 1977р. (на рос. мові).

  2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсів "Парові та газові турбіни" та "Теплові двигуни". Розділ "Тепловий розрахунок нерегульованих ступенів парової турбіни". Київ. КПІ, 1988р. (на рос. мові).

8. Методичні вказівки для теплового розрахунку одноступеневої парової турбіни. Київ. КПІ, 1984р. (на рос. мові).

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни „Турбіни ТЕС і АЕС”,

затвердженої ________________________________________________________________
Розробник програми

______________________доцент, к.т.н. Черноусенко О.Ю.__________________________
______________ /Черноусенко О.Ю. /


Додаток А

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля _____ «Турбіни ТЕС і АЕС-2»________________________________

для спеціальностей 6.090521 « Теплові електричні станції »___________________________

факультету Теплоенергетичного___________________________________________________


Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад.год

Лекції

Практичні

Лаборатор. работи


СРС

МКР

Семестр. атестація

5

1,0

79

36

18

-

31,5

2

Залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за  1. три відповіді на практичних заняттях;

  2. модульні контрольні роботи;

  3. виконання та захист 9 практичних занять;

  4. залікове завдання.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

  1. Робота на практичних заняттях.

Ваговий бал за виконання та захист завдань — 2. Максимальна кількість балів - 2 × 3 = 6

2 — завдання виконано правильні, та ретельно оформлено

1 — виконано 80- 30% завдання, та оформлено задовільно

0 — виконано < 30% завдання, або оформлено без застосування креслярських приладів.  1. Захист завдань практичних занять.

Ваговий бал за виконання та захист завдань — 5. Максимальна кількість балів - 5 × 9 = 45

5 — завдання виконано правильні, та ретельно оформлено

3 — виконано 80- 30% завдання, та оформлено задовільно

0 — виконано < 30% завдання, або оформлено без застосування креслярських приладів  1. Модульна контрольна робота.

Ваговий бал – 20. Максимальна кількість балів - 2 × 10 = 40

20-18 - завдання виконано правильно, проведено необхідні розрахунки , та ретельно оформлено.

18-12 – виконано теоретичне описання процесу, проведені необхідні розрахунки, можливі незначні

помилки, що не впливають на суть відповіді та відсутність деяких розмірів та позначень за браком часу.

10-2 – допущені помилки в викладені теоретичного питання, але правильно визначений напрям відповіді, можливо з незначними помилками, зроблено розрахункове завдання з деякими помилками.

0 — робота не зарахована.Штрафи та заохочувальні бали.

відсутність практичному занятті без поважної причини 2 бал

несвоєчасна здача практичного завдання . 2 бал

дострокова здача практичного завдання . ...4 бал

участь в олімпіадах............................................................................................................. 3 бал

підготовка рефератів........................................................................................................... 3 бал

підготовка оглядів наукових праць................................................................................... 4 бал

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни.................................................... 4 балРозрахунок шкали рейтингу

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає

Rс = 6 + 45 + 40 +14= 105 балів

Залікова складова шкали дорівнює 30% від R, а саме

Rз = Rс ×0,3/(1-0,3) ≈ 45 балів

Таким чином рейтингова шкала з дисципліни складає

R=Rс +Rз =150 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування практичного завдання, а також стартовий рейтинг Rs не менш 40% від Rс тобто 42 бала.Виходячи з розміру шкали Rз =42 балів, складається критерії залікового оцінювання

42-36 — завдання виконано правильні, ретельно оформлено, на запитання подані правильні відповіді, можливі незначні пропуски, які виправлені після додаткових запитань викладача;

36-26 — завдання виконано з помилками, які студент виправив після зауваження викладача, задовільно оформлено, на більшість запитань подані правильні відповіді;

25-7 — завдання виконано з грубими помилками, або не повністю, але виконано додаткове завдання менш складне за той же тематики;

7-1 — завдання виконано з грубими помилками, або не повністю, та не виконано додаткове завдання менш складне за той же тематики;

0 — завдання не виконано

Якщо студенти набрали протягом семестру кількість балів більше 78 балів, вони мають можливість отримати залік „автомат” відповідно до набраного рейтингу. Якщо студенти набрали протягом семестру кількість балів менш ніж 78 балів, студенти виконують залікову контрольну роботу.Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею


RD = Rc + Rз

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

142-150

А

відмінно

127-142

B

добре

112-127

C
97-112

D

задовільно

90-97

E
60-90

Fx

незадовільно

Rs≤60, або не виконані інші умови допуску до заліку

F

не допущенийСклав доц. Черноусенко О.Ю.

Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від__________

Завідувач кафедри _________Н.М.Фіалко
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ"

Теплоенергетичний факультет

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан теплоенергетичного факультету

________________ Є.М.Письменний

„___”________ 200 р.РОБОЧА навчальна програма дисципліни

кредитного модуля

„Турбіни ТЕС та АЕС – 3”

(назва та код кредитного модуля)

для напрямків підготовки (спеціальностей)

06.090521 напрям теплоенергетика, спеціальності „Теплові електричні станції”

(назва та код кредитного модуля)денна

(назва та код кредитного модуля)
П Програму рекомендовано кафедрою

ТЕУ Т та АЕС

П Протокол засідання кафедри

№ ____ від "__" __________2008 р.

ЗаЗавідувач кафедри ТЕУ Т та АЕС

___________________ Н.М.Фіалко
Київ – 2008

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Надійність постачання споживачам теплової та електричної енергії обумовлюється тривалою роботою електричних станцій, та особливо паротурбінних установок - одного з головних її елементів. Це в свою чергу потребує міцних знань у галузі турбінобудування для спеціалістів.

В кредитному модулі " Турбіни ТЕС та АЕС-3" розглядаються основи теорії та режиму роботи, теплові схеми і тепломеханічне обладнання паротурбінних установок (ПТУ) та систем регулювання ПТУ для теплових електростанцій та засоби підвищення їх ефективності і маневреності .

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами з курсів:

"Технічна термодинаміка", " Турбіни ТЕС та АЕС-1" , " Турбіни ТЕС та АЕС-2" і забезпечує освоєння наступних дисциплін " ТЕС та АЕС", "Експлуатація ПТУ", "Проектування ТЕС", "Режими роботи ТЕС".
І І. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр/код кредитного модуля

Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лабораторні заняття

Курсовой проект

СРС

Всього

В тому числі на виконання індивідуального завдання

6/
-

-

-

-

-

Диф.зал.І І І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦІПЛІНИ

Метою виконання курсового проекту " Турбіни ТЕС та АЕС " виявляється задача дати студентам необхідний обсяг знань з питань передо­вого досвіду конструювання паротурбінного обладнання, найважливіших розрахунків, які виконуються при будуванні парових турбін. Найважливішим є також проблема урахування основних втрат при роботі парової турбіни та обчислювання її потужності, коефіцієнтів корисної дії та інших показників.

Основним завданням виконання студентами курсового проекту цього учбового курсу виявляється формування в них:

- знання фізичної суттєвості процесів виробництва електроенергії на теплових та атомних електростанціях, основних показників нормальної роботи парових турбін, закономірностей течії робочого тіла у турбінній ступені, головних рівнянь пари , можливих втрат енергії в турбінній ступені та в турбоустановці в цілому;

- вміння застосовувати отримані знання до рішення практичних завдань з обчислювання, проектування та основ будування паротурбінного обладнання з відповідним підвищенням економічності та надійності роботи паротурбінного устаткування електричної станції.
І V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Курсовий проект по курсу "Турбіни ТЕС та АЕС" базується на наступних дисциплінах: "Технічна термодинаміка", " Гідрогазодинаміка".

Проект містить пояснювальну записку, яка має обсяг 20-30 сторінок з малюнками та схемами, а також графічну частину в обсязі 1-х листів формату A1.
Зміст пояснювальної записки.

Вступ.


1. Основи вибору форми проточної частини парової турбіни та вхідні данні для проекту.

1.1. Основи вибору форми проточної частини парової турбіни

1.2. Вхідні данні для проекту

2. Орієнтовний (попередній) тепловий розрахунок турбіни.

2.1. Попередня оцінка економічності турбіни

2.2. Розподілення тепло перепадів по ступенях турбіни.

2.2.1. Регулюючий ступень .

2.2.2. Визначення діаметрів першого та наступних не регулювальних ступенів .

2.2.3. Визначення числа не регулювальних ступенів турбіни та розподіл тепло перепаду між ними.

2.3. Регеративний підігрів живильної води та визначення витрат пари в відбори

3. Докладний тепловий розрахунок турбіни.

3. 1. Тепловий розрахунок регулювального ступеня турбіни.

3.1.1. Вибір типу регулювального ступеня.

3.1.2. Тепловий розрахунок двох вінцевого регулювального ступеня турбін.

3.2. Поступеневий тепловий розрахунок не регулювальних ступенів турбін.

3.2.1. Вибір основних вхідних величин.

3.2.2. Тепловий розрахунок не регулювального ступеня.

3.2.3. Розрахунок втрат і ККД не регулювального ступеня.

3.2.4. Розрахунок прохідних перерізів та розмірів проточної частини не регулювального ступеня.

Заключення.

Література.
Зміст графічного матеріалу.

1-й лист – Парова турбіна (перетин) .


Проект захищається перед комісією викладачів, що складена за рішенням завідуючого кафедрою ТЕУ Т та AEС.

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни „Турбіни ТЕС і АЕС”,

затвердженої ________________________________________________________________
Розробник програми

______________________доцент, к.т.н. Черноусенко О.Ю.__________________________
______________ /Черноусенко О.Ю. /


Додаток А

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля _____ «Турбіни ТЕС і АЕС-3»________________________________

для спеціальностей 6.090521 « Теплові електричні станції »___________________________

факультету Теплоенергетичного___________________________________________________


Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад.год

Лекції

Практичні

Лаборатор. работи


СРС

МКР

Семестр. атестація

6

1,0Залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за

1)якість пояснювальної записки та графічного матеріалу;

2) якість виконання графіку роботи над проектом;

3)якість захисту.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Якість пояснювальної записки та графічного матеріалу.

Ваговий бал за виконання завдань — 50. Максимальна кількість балів - 50

10 — завдання виконано правильні, та ретельно оформлено

1 — виконано 80- 30% завдання, та оформлено задовільно

0 — виконано < 30% завдання, або оформлено без застосування креслярських приладів.

2. Якість виконання графіку роботи над проектом.

Ваговий бал за виконання етапів завдань — 5. Максимальна кількість балів - 5 × 7 = 35

5 — завдання виконано правильні, та ретельно оформлено

3 — виконано 80- 30% завдання, та оформлено задовільно

0 — виконано < 30% завдання, або оформлено без застосування креслярських приладів

3. Якість захисту.

Ваговий бал – 50. Максимальна кількість балів - 50

50-45 - завдання виконано правильно, проведено необхідні розрахунки , та ретельно оформлено.

44-35 – виконано теоретичне описання процесу, проведені необхідні розрахунки, можливі незначні

помилки, що не впливають на суть відповіді та відсутність деяких розмірів та позначень за браком часу.

34-25 – допущені помилки в викладені теоретичного питання, але правильно визначений напрям відповіді, можливо з незначними помилками, зроблено розрахункове завдання з деякими помилками.

24-0 — робота не зарахована.

Штрафи та заохочувальні бали.

відсутність практичному занятті без поважної причини 2 бал

несвоєчасна здача практичного завдання . 2 бал

дострокова здача практичного завдання . ...4 бал

участь в олімпіадах............................................................................................................. 3 бал

підготовка рефератів........................................................................................................... 3 бал

підготовка оглядів наукових праць................................................................................... 4 бал

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни.................................................... 4 балРозрахунок шкали рейтингу

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає

Rс = 50 + 35 + 50 +14= 149 балів

Залікова складова шкали дорівнює 30% від R, а саме

Rз = Rс ×0,3/(1-0,3) ≈ 64 балів

Таким чином рейтингова шкала з дисципліни складає

R=Rс +Rз =213 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування практичного завдання, а також стартовий рейтинг Rs не менш 40% від Rс тобто 60 бала.Виходячи з розміру шкали Rз =60 балів, складається критерії залікового оцінювання

60-36 — завдання виконано правильні, ретельно оформлено, на запитання подані правильні відповіді, можливі незначні пропуски, які виправлені після додаткових запитань викладача;

36-26 — завдання виконано з помилками, які студент виправив після зауваження викладача, задовільно оформлено, на більшість запитань подані правильні відповіді;

25-7 — завдання виконано з грубими помилками, або не повністю, але виконано додаткове завдання менш складне за той же тематики;

7-1 — завдання виконано з грубими помилками, або не повністю, та не виконано додаткове завдання менш складне за той же тематики;

0 — завдання не виконано

Якщо студенти набрали протягом семестру кількість балів більше 127 балів, вони мають можливість отримати залік „автомат” відповідно до набраного рейтингу. Якщо студенти набрали протягом семестру кількість балів менш ніж 127 балів, студенти виконують залікову контрольну роботу.Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею


RD = Rc + Rз

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

202-213

А

відмінно

159-202

B

добре

138-159

C
127-138

D

задовільно

85-127

E
60-85

Fx

незадовільно

Rs≤60, або не виконані інші умови допуску до заліку

F

не допущений


Склав доц. Черноусенко О.Ю.
Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від__________Завідувач кафедри _________Н.М.Фіалко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка