Національний технічний університет україни «Київський політехнічний інститут»Скачати 195.53 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір195.53 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Факультету соціології і права

Протокол № 6 від 01 лютого 2016 р.

Голова вченої ради _________А.А. Мельниченко


М.П.
ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціальності 054 «Соціологія»

спеціалізації «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку»

Програму рекомендовано кафедрою

Соціології

Протокол № 6 від 27 січня 2016 р.

Завідувач кафедри _________ П.В. Кутуєв

Київ – 2016


ВСТУП


Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності «Соціологія» складена у відповідності з навчальними планами підготовки магістрів/спеціалістів 054 Соціологія, що включає в себе проблемне поле фундаментальних дисциплін підготовки магістрів цього напряму підготовки. Програма складена з урахуванням питань, які вивчаються в межах наступних дисциплін: «Соціологія», «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічного дослідження», «Якісні методи соціологічного дослідження».
Метою програми Додаткового вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра(ОКР спеціаліста) за спеціальністю 054 «Соціологія» (далі – Додаткове вступне випробування) є викладення основних вимог щодо проведення Додаткового вступного випробування в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, надання вступникам вичерпної інформації стосовно обсягу навчального матеріалу, що виноситься на Додаткове вступне випробування, критеріїв його оцінювання та процедури проведення.

Метою Додаткового вступного випробування є з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних вступникам для опанування ними освітньо-професійних програм підготовки магістра/спеціаліста за спеціальністю 054 «Соціологія».

Завданнями Додаткового вступного випробування є: оцінювання теоретичної підготовки та виявлення базового рівня знань з основних дисциплін програми підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія» вступників, які вступають на базі диплома бакалавра з інших напрямів підготовки (або інших спеціальностей); виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію; оцінювання спроможності вступників до послідовного, логічного та аргументованого викладення навчального матеріалу та власних думок; визначення здатності застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Дана Програма складається зі Вступу, Основного викладу, в якому викладено повний перелік навчального матеріалу, що виноситься на Додаткове вступне випробування, рекомендованої літератури та Прикінцевих положень, в яких, зокрема, описано критерії оцінювання відповідей вступників та наведено приклад типового екзаменаційного завдання.Додаткове вступне випробування включає в себе розділи з наступних дисциплін:

 1. «Соціологія» ;

 2. «Методологія, методи та технології соціологічних досліджень»;

 3. «Якісні методи соціологічних досліджень»;

 4. «Кількісні методи соціологічних досліджень;

Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі за екзаменаційними завданнями.

Кожне екзаменаційне завдання містить 2 екзаменаційних питання: з дисциплін, що включені до цієї програми.

Загальна тривалість часу, відведеного вступникам для виконання екзаменаційного завдання, складає 60 хвилин.Додаткове вступне випробування складають лише ті вступники на спеціальність 054 Соціологія, які вступають на базі диплома бакалавра з інших напрямів підготовки, або інших спеціальностей, крім 054 «Соціологія».
Вступник повинен мати уявлення про:

- об'єктивні тенденції суспільного розвитку;

- закономірності функціонування соціальних систем, взаємодію соціальних процесів та їх соціальний зміст;

- основні суспільні процеси на макро- і мікросоціальному рівні;

- взаємозв'язок соціальних процесів з економічними, політичними та культурними процесами;

- володіти знаннями з соціології, вміти аналізувати специфіку соціальних явищ та процесів на різних рівнях соціуму;

- знати соціологічні теорії особистості, механізми регуляції поведінки особи та вміти адаптуватись до соціальних умов, що постійно змінюються;

- вміти аналізувати проблеми організації та управління працею в сучасних умовах трансформації українського суспільства;

- вміти переводити одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи гнучкість у застосуванні соціологічних методів дослідження;

- забезпечувати доступ до глобальних джерел знань та володіти сучасними інформаційними технологіями;

- володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати дані, отримані в результаті проведення соціологічного дослідження, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;

- володіти навичками проведення соціологічних досліджень на сучасному рівні, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам та вміти використовувати їх на практиці;- розуміти про вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність при виконанні поставлених перед ним завдань.
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД:
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ

НА ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Поняття і предмет галузі соціології. Теоретико-методологічні засади соціології як науки. Місце і роль загальної соціологічної теорії серед інших галузей наукового знання. Специфіка соціології в порівнянні з іншими галузями суспільствознавства. Класичні та сучасні соціологічні теорії та підходи. Основні соціологічні теорії ХІХ-ХХ ст... Методології та методики соціологічних досліджень. Розробка програми соціологічного дослідження. Етапи проведення соціологічних досліджень. Основні характеристики суспільства як складної системи в якій всі структурні елементи, сфери, інститути, механізми функціонують та розвиваються на основі постійної взаємодії. Структуру суспільства, соціальну стратифікацію, класифікацію соціальних груп. Соціальні класи в соціологічному вимірі, процеси соціальної мобільності в сучасному суспільстві. Проблеми різних верств населення. Бідність як соціальна проблема сучасності. Роль та місце особистості в сучасному соціумі. Особливості процесу соціалізації особистості та фактори, що впливають на неї. Особливості формування статусно-рольового набору особистості. Основні напрями сучасної соціології та перспективи її розвитку. Принципи застосування методів соціологічних досліджень. Суспільство як складна соціальна система та її основні елементи, що знаходяться в постійній взаємодії. Формування соціальних відносин в суспільстві. Особливості формування соціально-психологічного клімату в робочих колективах. Сутність новітніх та застосування інформаційних технологій при навчанні. Сучасні підходи до використання різних методів при проведенні соціологічних дослідженнях. Сучасних технологій при плануванні і проведенні соціологічних досліджень. Перелік передових засобів комп'ютерної підтримки соціологічних досліджень.
Екзаменаційні питання з дисципліни «Соціологія»

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (ОКР «спеціаліст») за спеціальністю 054 «Соціологія», спеціалізації «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку» Завдання І (максимум 50 балів)


 1. Охарактеризувати соціологічне знання і його специфіку: єдність історичного досвіду і сучасність.

 2. Визначити види соціальних інститутів та їх основні ознаки.

 3. Охарактеризувати виховання та освіту як соціальні інститути.

 4. Охарактеризувати методи соціології О. Конта. Визначити місце О. Конта в історії соціології.

 5. Проаналізувати методологію та основні категорії соціології.

 6. Охарактеризувати девіації як соціальне явище та категорію соціологічної теорії.

 7. Охарактеризувати особистість у системі соціальних зв’язків. Визначити етапи і агенти соціалізації.

 8. Визначити поняття «система», «соціальна система». Охарактеризувати основні риси соціальної системи.

 9. Проаналізувати соціальну структуру суспільства, підґрунтя для виділення видів структур.

 10. Визначити поняття соціальної групи та їх види.

 11. Проаналізувати особливості соціологічного підходу до аналізу груп. Визначити поняття «квазігрупи».

 12. Проаналізувати інституціоналізацію як соціальний феномен. Визначити функції соціальних інститутів.

 13. Охарактеризувати соціальну мобільність як динамічну складову суспільного життя. Визначити класифікацію, канали, демографічні фактори соціальної мобільності.

 14. Проаналізувати соціальну нерівність: історичне та соціальне розуміння.

 15. Проаналізувати соціальну стратифікацію та її критерії. Охарактеризувати класи і страти: сучасний соціологічний підхід.

 16. Визначити соціальні норми та соціальний контроль у суспільному житті.

 17. Охарактеризувати соціальні організації: функціонування, механізм прийняття рішень, комунікації.

 18. Розкрити сутність поняття «цінності». Визначити класифікацію цінностей.

 19. Охарактеризувати поняття «соціальна взаємодія», «соціальні відносини» та «соціальні зв’язки».

 20. Охарактеризувати соціальну стратифікацію: поняття, історичні типи стратифікаційних систем та напрямки їх еволюції.

 21. Проаналізувати соціологічні теорії класів. Визначити роль «середнього класу» в сучасному суспільстві.

 22. Проаналізувати особливості формування соціально-психологічного клімату в робочих колективах.

 23. Охарактеризувати особливості формування громадської думки в сучасному соціумі.

 24. Охарактеризувати канали здійснення вертикальної соціальної мобільності за П. Сорокіним.

 25. Проаналізувати абсолютну та відносну бідність. Охарактеризувати вимірювання бідності за Л. Гордоном.

 26. Розкрити сутність теорії соціального обміну.

 27. Розкрити сутність теорії структурного функціоналізму.

 28. Розкрити сутність теорії символічного інтеракціонізму.

 29. Розкрити сутність теорії соціальної дії М. Вебера.

 30. Проаналізуйте статус концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі.Екзаменаційні питання з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»,

«Кількісні методи соціологічних досліджень»,

«Якісні методи соціологічних досліджень»

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (ОКР «спеціаліст») за спеціальністю 054 «Соціологія», спеціалізації «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку» Завдання ІІ (максимум 50 балів) 1. Визначити місце і роль соціологічних досліджень в соціологічній науці, специфіку предмету і методи соціологічного дослідження;

 2. Розкрити історичні передумови кількісних та якісних методів у соціології, генезису ідей у їхньому становленні;

 3. Визначити принципи організації соціологічних досліджень;

 4. Розкрити структуру програми соціологічного дослідження як документу, що регламентує норми и логіку емпіричного пізнання;

 5. Розкрити вимоги до складу і змісту програми соціологічного дослідження;

 6. Охарактеризувати основні постулати етичного кодексу соціолога.

 7. Визначити релевантні методи для проведення соціологічного дослідження;

 8. Проаналізувати особливості застосування якісних і кількісних методів в соціологічних дослідженнях;

 9. Визначити типові помилки при застосуванні комп'ютерних засобів обробки даних в соціологічних дослідженнях;

 10. Охарактеризувати окремі види соціологічного дослідження, можливості й обмеження їх застосування.

11 Розкрити сутність підготовки до проведення соціологічного дослідження.

12. Визначити етапи проведення соціологічного дослідження. 1. Охарактеризувати первинну та вторинну соціологічну інформацію.

 2. Визначити зміст польового етапу соціологічного дослідження.

 3. Розкрити сутність теоретико-методологічної частини програми.

 4. Визначити поняття генеральної та вибіркової сукупності в соціології.

 5. Розкрити сутність поняття «вибірка» в соціологічному дослідженні. Визначити види

вибірок в соціологічному дослідженні.

 1. Охарактеризувати метод збору соціологічної інформації.

 2. Визначити особливості кількісних методів збору соціологічної інформації.

 3. Розкрити сутність опитування як методу збирання соціологічної інформації. Визначити

види опитувань.

 1. Визначити структуру соціологічної анкети.

22. Проаналізувати якісні методи збору соціологічної інформації..

23. Проаналізувати виявлення взаємозв’язку стану показників при поясненні результатів

соціологічного дослідження.

24. Визначити поняття документа в соціології. Документи як найважливіше джерело

соціологічної інформації.

25. Розкрити сутність контент-аналізу і його загальна характеристика. Визначити основні

напрямки використання.

26. Охарактеризувати фокус-групові дискусії як метод збору соціологічної інформації.

27. Проаналізувати поглиблені інтерв’ю: етапи проведення та види.

28. Розкрити сутність специфіки використання експерименту в соціологічних дослідженнях,

його можливості і межі застосування.

29. Розкрити сутність специфіки наукового спостереження. Визначити особливості, переваги

та недоліки методу спостереження.

30. Проаналізувати класифікацію питань соціологічної анкети.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

з дисципліни «Соціологія»


 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / [Пер. с англ. И. Ясавеев]; Под ред. С. Ерофеева. – М.: Экономика, 2004. – 620с.

 2. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / [Пер. з франц.]. – К.: Юніверс, 2004. – 688с.і

 3. Бачинин В.А. Социология: академический курс. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – 871с.

 4. Бергер П., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология / [Пер. с англ. В. Анурин]. – М.: Академический проект, 2004. – 608с.

 5. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140с.

 6. Волков Ю.Г. Социология: лекции и задачи. – М.: Гардарики, 2003. – 316с.

 7. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология: Учеб. для ВУЗов. – М.: “NOTA BENE”, 1999. – 272с.

 8. Капитонов Е.А. Социология ХХ ст.: история и технология: Учеб. для студентов ВУЗов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512с.

 9. Кодекс соціолога. [електроний ресурс] режим доступу : http://www.sau.kiev.ua/codex.html

 10. Козловець Є.А. Соціологія: словник термінів і понять. – К.: Кондор, 2006. – 372с.

 11. Кондауров В.Й. Социология: общий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 332с.

 12. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. К.: “Сталь”, 2005. 500 с.

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B_AwM9I0LK_yV0JtYWdoMlo4aTc4NlZjZGtYaTl3WXVVT0gw/edit?pli=1

 1. Леш С. Соціологія постмодернізму / [Пер. з англ. Ю. Олійник]. – Львів: Кальварія, 2003. – 344с.

 2. Лисовский В.Т. Социология молодежи: Учебник. – СПб, 1996. – 460с.

 3. Маркович Д.Ж. Загальна соціологія: Підручник. – М.: Вларос, 1998. – 432с.

 4. Піча В.М. Соціологія: Навч. посібник. – К.: “Каравелла”, 1999. – 248с.

 5. Плахов В.Д. Западная социология XIX-XX вв. От классики до постнеклассической науки: Эпистемологическое обозрение: Учеб. пособие. – СПб.: Алетейя, 2006. – 304с.

 1. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження 2-ге видання, доп., Київ, 2007 - 320 с

 2. Паниотто В.И. Качество социологической информации. — Киев: Наукова думка, 206 с. 1986

 3. Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних. - У співав. з В.С. Максименко, Н.М.Харченко. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. – 270 с.

 4. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст.: Посібник. – К., 1996. – 224с.

 5. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс. – К., 1996. – 271с.

 6. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М., 1996. – 206с.

 7. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології: Навч. посібник. – К., 1995. – 223с.

 8. Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навч. посібник / [Ред. А. Ручка]. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2007. – 363с.

 9. Соціологія: Навч. посібник / [Ред. С. Макеєв]. – К.: Знання, 2005. – 455с.

 10. Социология: Учеб. пособие. / Под ред. Л.В. Тадевосяна. – М., 1995. – 272с.

 11. Соціологія: Підручник для студ. ВНЗ / [Ред. В. Городяненко]. – К.: Академія, 2002. – 560с.

 12. Соціологія: Посібник для студ. ВУЗів. / Під ред. Городяненка В.Г. – К., 1999. – 382с.

 13. Соціологія: терміни, поняття, персоналії / [Ред. В. Піча]. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 480с.

 14. Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс. – М., 1994. – 384с.

 15. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / [Пер. з нім. Н. Комарова, О. Погорілий]. – К.: Дух і літера, 2005. – 262с.

 16. Фролов С.С. Основы социологии: Учебник. – М., 1997. – 344с.

 17. Фролов С.С. Социология. – М.: Гардарика, 2007. – 344с.

 18. Харчева В. Основы социологии: Учебник. – М., 1997. – 304с.

 19. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2004. – 544с.

 20. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 288с.

 21. Якуба О.О. Соціологія: Навч. посібник для студ. – Х., 1996. – 192с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень»


 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / [Пер. с англ. И. Ясавеев]; Под ред. С. Ерофеева. – М.: Экономика, 2004. – 620с.

 2. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / [Пер. з франц.]. – К.: Юніверс, 2004. – 688с.

 3. Бачинин В.А. Социология: академический курс. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – 871с.

 4. Бергер П., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология / [Пер. с англ. В. Анурин]. – М.: Академический проект, 2004. – 608с.

 5. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140с.

 6. Волков Ю.Г. Социология: лекции и задачи. – М.: Гардарики, 2003. – 316с.

 7. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология: Учеб. для ВУЗов. – М.: “NOTA BENE”, 1999. – 272с.

 8. Капитонов Е.А. Социология ХХ ст.: история и технология: Учеб. для студентов ВУЗов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512с.

 9. Козловець Є.А. Соціологія: словник термінів і понять. – К.: Кондор, 2006. – 372с.

 10. Кондауров В.Й. Социология: общий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 332с.

 11. Леш С. Соціологія постмодернізму / [Пер. з англ. Ю. Олійник]. – Львів: Кальварія, 2003. – 344с.

 12. Лисовский В.Т. Социология молодежи: Учебник. – СПб, 1996. – 460с.

 13. Маркович Д.Ж. Загальна соціологія: Підручник. – М.: Вларос, 1998. – 432с.

 14. Піча В.М. Соціологія: Навч. посібник. – К.: “Каравелла”, 1999. – 248с.

 15. Плахов В.Д. Западная социология XIX-XX вв. От классики до постнеклассической науки: Эпистемологическое обозрение: Учеб. пособие. – СПб.: Алетейя, 2006. – 304с.

 16. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст.: Посібник. – К., 1996. – 224с.

 17. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс. – К., 1996. – 271с.

 18. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М., 1996. – 206с.

 19. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології: Навч. посібник. – К., 1995. – 223с.

 20. Сірий Е.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 480с.

 21. Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навч. посібник / [Ред. А. Ручка]. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2007. – 363с.

 22. Соціологія: Навч. посібник / [Ред. С. Макеєв]. – К.: Знання, 2005. – 455с.

 23. Социология: Учеб. пособие. / Под ред. Л.В. Тадевосяна. – М., 1995. – 272с.

 24. Соціологія: Підручник для студ. ВНЗ / [Ред. В. Городяненко]. – К.: Академія, 2002. – 560с.

 25. Соціологія: Посібник для студ. ВУЗів. / Під ред. Городяненка В.Г. – К., 1999. – 382с.

 26. Соціологія: терміни, поняття, персоналії / [Ред. В. Піча]. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 480с.

 27. Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс. – М., 1994. – 384с.

 28. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / [Пер. з нім. Н. Комарова, О. Погорілий]. – К.: Дух і літера, 2005. – 262с.

 29. Фролов С.С. Основы социологии: Учебник. – М., 1997. – 344с.

 30. Фролов С.С. Социология. – М.: Гардарика, 2007. – 344с.

 31. Харчева В. Основы социологии: Учебник. – М., 1997. – 304с.

 32. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2004. – 544с.

 33. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 288с.

 34. Якуба О.О. Соціологія: Навч. посібник для студ. – Х., 1996. – 192с.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Приклад типового завдання додаткового вступного випробування
Зразок екзаменаційного завдання

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Додаткове вступне випробування при вступі на навчання

Для здобуття ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальністю

054 «Соціологія»Екзаменаційне завдання № 00
1. Охарактеризуйте соціологічне знання і його специфіка: єдність історичного досвіду і сучасність.

2. Проаналізувати підготовку до проведення соціологічного дослідження. Визначити етапи проведення соціологічного дослідження.


Затверджено Вченою радою факультету соціології і права протокол № 6 від 01 лютого 2016 р.


Голова

атестаційної комісії __________Мельниченко А.А. (підпис) (прізвище, ініціали)Голова

підкомісії ______________ Кутуєв П.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)


Під час Додаткового вступного випробування вступникам забороняється користуватися будь-якою допоміжною літературою (підручниками, посібниками, науково-практичними коментарями, текстами нормативно-правових актів (кодексів, законів та ін.) як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо) та будь-якими іншими джерелами інформації (мережею Інтернет тощо), а також технічними засобами.
Критерії оцінювання
Критерії оцінювання відповіді вступника враховують повноту та правильність відповіді, а також здатність вступника узагальнювати отримані знання; застосовувати загальні та специфічні наукові методи, принципи та закони на конкретних прикладах; аналізувати, інтерпретувати та оцінювати факти, події, процеси суспільного життя; чітко, послідовно та обґрунтовано аргументувати власну відповідь.

Підсумкова оцінка визначається за результатами комплексної перевірки знань вступників(табл.1.).

Таблиця 1. Рейтинг балів за виконання кожного виду завдання


Вид завдання

Кількість балів, які може отримати вступник

завдання І.

50 балів

завдання ІІ.

50 балівВсього

100 балів

Рейтинг балів, отриманих за завдання І та ІІ наведено в табл.2.


Таблиця 2. Рейтинг балів, отриманих за виконання завдання І та ІІ

Кількість балів за завдання

Обґрунтування

50-45 балів

виставляється, якщо відповідь на питання повна, чітка, лаконічна, по суті поставленого питання. Вступник демонструє вичерпне знання навчального матеріалу в заданому обсязі, високий рівень умінь та навичок, що передбачає правильне та точне використання соціологічної термінології. Вступник детально роз’яснює поняття та їхні ознаки з наведенням у необхідних випадках класифікацій та прикладів,вміє послідовно аргументувати власну відповідь, логічно структурувати матеріал, вірно та обґрунтовано приймає рішення в різних ситуаціях.
44-39 балів

виставляється, якщо відповідь на питання досить повна, чітка, послідовна, по суті поставленого питання. Вступник демонструє повні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, що передбачає правильне та точне використання соціологічної термінології. Вступник роз’яснює поняття та їхні ознаки з наведенням класифікацій та прикладів у необхідних випадках, вміє обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, але має певні труднощі в формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає несуттєві неточності при відповіді (наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або щодо об’єму необхідного навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в окремих випадках), допускає виправлення та/або закреслення.


38-33 балів

виставляється, якщо відповідь на питання в цілому чітка, послідовна, по суті поставленого питання, вступник демонструє достатньо повні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, вміє в більшості випадків вірно та обґрунтовано приймати рішення в різних ситуаціях, але має певні труднощі в формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає неточності при відповіді (наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або недостатній об’єм навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в необхідних випадках), допускає виправлення та/або закреслення.


32-27 балів

виставляється, якщо відповідь на питання неповна, не достатньо чітка. Вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає суттєві неточності в формулюванні термінів та понять, використовує наявні знання переважно для вирішення стандартних задач, зокрема, відповідь ґрунтується на загальних висловлюваннях без пояснення сутності понять, містить досить істотні помилки, що свідчить про поверхневе знання навчального матеріалу.
26-21балів

виставляється, якщо відповідь на питання неповна, нечітка, поверхнева. Вступник частково засвоїв основний теоретичний матеріал, допускає істотні неточності в формулюванні термінів та понять, вміє використовувати наявні знання переважно для вирішення стандартних задач, зокрема, відповідь ґрунтується на загальних висловлюваннях, без пояснення сутності понять, містить істотні помилки, що свідчить про дуже поверхневе знання навчального матеріалу.
1-20 балів

виставляється, якщо відповідь на питання неправильна, помилкова, не відповідає змісту питання. Вступник демонструє повне незнання відповідного навчального матеріалу та нездатність застосовувати знання на практиці.


0 балів

виставляється, якщо відповідь на питання відсутня.

При перевірці роботи кожного вступника спочатку перевіряється та оцінюється за наведеною вище шкалою відповідь за кожне з двох питань екзаменаційного білета.Загальна оцінка за Додаткове вступне випробування визначається за сумою балів за два питання екзаменаційного білета за формулою:

Оц(Заг) = Оц(СОЦ) +( Оц(МС) або Оц(КМ) або Оц(ЯМ) ), де:

Оц(Заг) – загальна оцінка (максимум 100 балів);

Оц(СОЦ) – оцінка з дисципліни «Соціологія» (максимум 50 балів);

Оц(МС) – оцінка з дисципліни «Методологія соціологічних досліджень»

Оц(КМ) – оцінка з дисципліни «Кількісні методи соціологічних досліджень» макс. 50 балів

Оц(ЯМ) – оцінка з дисципліни «Якісні методи соціологічних досліджень»

Таблиця переведення суми набраних балів Оц(Заг)

в оцінки ЕСТS та традиційні оцінки:


Сума набраних балів

Оцінка ECTS

Залік

95 – 100

А – відмінно

зараховано

85 – 94

В – дуже добре

зараховано

75 – 84

С – добре

зараховано

65 – 74

D – задовільно

зараховано

60 – 64

E – достатньо

зараховано

0 – 59

Fх – незадовільно

незарахованоРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ
Кутуєв П.В. д.соц.н., професор, зав. кафедри соціології;

Пиголенко І.В. к.ф.н., доцент кафедри соціології;

Єнін М.Н. к.соц.н., доцент кафедри соціології;

Коржов Г.О. к.соц.н. доцент каф. соціології;Якубін О.Л. к.політ.н. ст. викладач каф. соціології.

.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка