Національний технічний інститут україни "київський політехнічний інститут"Скачати 228.63 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір228.63 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій.
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету ТЕФ

(директор інституту)

__________________Письменний Є.М.

(підпис) (ініціали, прізвище)

"____ "___________________ 200__р.

_________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"____ "___________________ 200__р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

„П-12/02Теплотехнічні вимірювання та прилади. ”

(назва та код кредитного модуля)


для напрямів підготовки (спеціальностей):
„6.090521” „Теплові електричні станції”______________

(шифри та назви напрямків, спеціальностей)


____денна____

(форма навчання)


Програму рекомендовано кафедроюТЕУТ та АЕС Протокол №11 від 27.06.08р.

(протокол №, дата)

Завідувач кафедри
____________________________Фіалко Н.М.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Київ-2008

Загальні відомості.
Дисципліна «Теплотехнічні вимірювання та прилади» необхідна фахівцю-теплоенергетику для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та придбання конкретних знань та навичок по теплотехнічному контролю технологічних параметрів основного та допоміжного обладнання теплових електричних станцій.
II Розподіл навчального часу


Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад.год.

Лекц.

Практичні

Лаб.раб.

СРС+екз.

МКР

РР

Сем.атест.

6

4,5

162

36

-

27

99

2

-

екз.

III. Мета і завдання дисципліни.


Метою курсу «Теплотехнічні вимірювання та прилади» є ознайомлення студентів спеціальності «Теплові електричні станції» з методикою теплотехнічних вимірювань, принципами дії, будовою, призначення та правилами вибору, установки різних технічних засобів контролю та вимірювання, що застосовуються на теплових та атомних електростанціях.

Вивчення курсу базується на широкому використанні знань, що одержані студентами при вивчені фундаментальних наук: математики, фізики, хімії, електротехніки, технічної термодинаміки та інших загальноосвітніх дисциплін.

В курсі «Теплотехнічні вимірювання та прилади» відображені останні досягнення науки та техніки в цій області, завдання, що ставляться перед енергетикою та приладобудуванням.

IV. Тематичний план. IV. 1. Розподіл навчального часу за темамиНайменування розділів, тем

Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекції

Лабор

СРС

Семестр - 5

1

2

3

4

5

Розділ 1. Основні відомості про теплотехнічні вимірювання на ТЕС та АЕС

2

2Розділ 2. Вимірювання температур

Тема 2.1. Загальні відомості про вимірювання температур.

4

2
2

Тема 2.2 Термометри розширення.

6

2
4

Тема 2.3. Термоелектричні перетворювачі та вторинні прилади до них.

18

4

6

14

Тема 2.4. Термоперетворювачі опору та методи вимірювання опору.

14

2

6
Тема 2.5. Особливості вимірювання температури на АЕС.

2

2Тема 2.6. Похибки вимірювання температури за реальних умов.

6

2
6

Тема 2.7. Вимірювання температури на ТЕС за допомогою пірометрів випромінювання.

6

2

4

4

Розділ 3. Вимірювання тиску, розрідження, витрати та рівню.

Тема 3.1. Вимірювання тиску, розрідження , різниці тисків.

8

2

2

4

Тема 3.2. Вимірювальні перетворювачі та системи дистанційної передачі показань.

8

2

4

14

Тема 3.3. Вимірювання рівню.

8

4
14

Розділ 4. Вимірювання кількості та витрати рідин, газів та пари.

Тема 4.1 Вимірювання витрати за перепадом тиску на звужуючому пристрої.

10

4

2

14

Тема 4.2. Витратоміри сталого перепаду, електричні, тахометричні та ультразвукові.

6

2
6

Розділ 5. Аналіз складу та властивостей речовин.

Тема 5.1. Аналіз складу газових середовищ на ТЕС.

2

2Тема 5.2. Контроль якості води та пари

10

2

3

7

Всього:

162

36

27

99

IV.2 Лекції.

Розділ 1. Основні відомості про теплотехнічні вимірювання на ТЕС та АЕС

Лекція 1.

Предмет та завдання дисципліни. Структура курсу та зв'язок з іншими дисциплінами. Роль та завдання теплотехнічного контролю і вимірювань на електростанціях. Складання функціональних схем теплотехнічного контролю на ТЕС. Інформаційно-вимірювальні системи у складі АСУ ТП ТЕС. Перспективні напрями у розвитку приладобудування.

[2], с. 213-219; [6].

Розділ 2 Вимірювання температур.

Тема 2.1. Загальні відомості про вимірювання температур.

Лекція 2.

Загальні відомсті про температуру. Класифікація засобів вимірювання температури та межи застосування промислових засобів вимірювання температури.

Дидактичний матеріал: Плакат: «Межи застосування промислових засобів вимірювання температури».

[1], с. 65-75; [2], с. 16-18.

Завдання на СРС. Практичні температурні шкали.

[2], с. 16-18; [3], с.8-12, 18-22.Тема 2.2. Термометри розширення.

Лекція 3,4.

Дилатометричні та біметаличні термометри. їх Різновиди за призначенням. Манометричні термометри, типи, конструкція. Галузь застосування манометричних термометрів на електростанціях. Похибки, що виникають при вимірюванні ними та способи їх усуненння.Дидактичний матеріал: 7, рис. 3,4. [1], с. 75-83; [2д], с.147-154.

Завдання на СРС.

Скляні рідинні термометри розширення. їх класифікація, типи, конструкція, внесення поправок до показань техничних та лабораторних термометрів. Область застосування РСТ на електростанціях. [2], с. 19-22; [1], с.65-75.Тема 2.3. Термоелектричні перетворювачи та вторинні прилади до них.

Лекція 5.

Термоелектричні перетворювачи (ТЕП): основи теорії виникнення термо-ЕРС, гранувальна характеристика ТЕП. Питання практичного вимірювання температури за допомогою ТЕП. Типи ТЕП, конструкція. Регестраційний потенціометр РП-160. Типи потенціометрів. [2], с. 24-31; [2д], с.326-344.Дидактичний матеріал: Схема автоматичного потенціометра РП-160, [7], рис. 5а,в,с, 6, 7, 12.

Завдання на СРС.

Вторинні прилади для вимірювання температур за допомогою ТЕП: магнітоелектричні мілівольтметри, схема підключення у ланцюг ТЕП.Компенсаційні дроти. Автоматичне введення поправки на температуру вільних кінців. [1], с. 120-140; [2], с.35-39, 18-22; [3], с. 100-104.

Компенсаційний метод вимірювання термо-ЕРС. Работа переносного та автоматичного потенціометрів.

[1], с. 143,144, 146-165; [2], с.39-43.Тема 2.4. Термоперетворювачи опорута методи вимірювання опору.

Лекція 6.

Загальні відомості про термоперетворювачі опору (ТПО): типи ТПО (дротяні та напівпровідникові), метрологічні характеристики, конструкція.

[1], с. 188-207; 2, с.43-48.

Завдання на СРС.

Вимірювальні комплекти з ТПО. Рівноважні та нерівноважні мости та логомери. Автоматичні мости. Робота. Типи.

[1], с. 213-217, с. 221-229; 2, с.48-55;

Тема 2.5. Особливості вимірювання температури на АЕС.

Лекція 7.

Кабельні ТЕП, їх конструкція, типи. Вимірювання температури теплоносія в реакторах типу ВВЕР. Вимірювання температури оболонок ТВЕЛ-1в та палива. Вимірювання температури графітової кладки та плит за допомогою багатозонних ТЕП та зборок.

[2], с. 75-77; 3, с.91-92; 4. 7 , рис.14,15,16.

Тема 2.6. Похибки вимірювання температури за реальних умов.

Лекція 8.

Причини виникнення похибок при вимірюванні температури в умовах експлуатації електростанцій. Методичні похибки при вимірюванні температури середовища, що обумовлені теплопровідністю та методи їх усунення. (Вимірювання температури рідини).

[2], с. 68-70; 1,с.238-245.

Завдання на СРС.

Методичні похидки при вимірюванні температури газу та пари. Методи їх усунення.

[1], с. 234-238; 2, с.70-72. З, с. 144-152.

Тема 2.7. Вимірювання температури на ТЕС за допомогою пірометрів випромінювання.

Лекція 9. Пірометри випромінювання. Оптичні та радіаційні пірометри. Фотоелектричні та кольорові пірометри. Інфракрасна аппаратура. [2], с.57-68.

Плакати: «Пірометр ФЕП-4М», «Кольорові пірометри», «Пірометр дійсної температури».

Завдання на СРС

Конструктивні особливості та точність вимірювання температури за допомогою оптичного та радіаційного перетворювачів випромінювання.

[1], с. 230-233.

Розділ 3. Вимірювання тиску, розрідження, витрати та рівню.

Тема 3.1. Вимірювання тиску, розрідження, різниці тисків.

Лекція 10. Одиниці тиску. Деформаційні манометри: пружинні, мембранні, сильфонні. Принцип роботи, типи, технічні характеристики. Електричні прилади для вимірювання тиску, різниці тиску: тензометричні прилади типу «Сапфир». Диференційні манометри, їх конструкція, типи, основні технічні характеристики. П'єзометричні манометри.

Дидакичний матеріал: 7 , рис. 29-33, 35-42., плакати: «Перетворювач тиску САПФИР-22ДИ»; Дифманометр типу «САПФИР-22ДД», «Мембранний дифманометр». 1 , с.361-381; 2 , с,99-114.

Завдання на СРС.

Рідинні манометри та дифманометри.

[1], с. 349-361; 2, с.93-99.

Тема 3.2. Вимірювальні перетворювачі та системи дистаниіонної передачі показань

Лекція 11.

Перетворювачі з магнітною та електросиловою компенсацією. Нормуючи пертворювачі.Дидактичний матеріал: [7], рисю56, рис.56а, 56б, 56в, 56г.

Плакати: «Принципова схема перетворювача з магнітною компенсацією», «Принципова схема лінійного електросилового перетворювача».

[1], с. 321-329; [2], с.66-89, 91-93.Завдання на СРС.

Індукційні та дифереціально-трансформаторні схеми телепередачи вторинні прилади з ДТП.

[1], с. 305-313; [2], с.81-86.

Тема 3.3. Вимірювання рівню

Лекція 12.

Загальні відомості про вимірювання рівню, типи рівнемірів. Схеми вимірювання рівню рідин за допомогою дифманометрів. Вимірювання рівню у барабані котлів ТЕС. Вимірювання рівню пилу у промбункері котла на ТЕС. Введення корекції по тиску та густині.Дидактичний матеріал: [7], рис. 58, рис.59.

[2], с. 142-145; [1], с.530-543.Завдання на СРС.

Механічні, гідростатичні, акустичні, радіоізотопні рівнемери.

[1], с. 361,363, 548-550; [2], с.147-149,142, 158-159.

Лекція 13.Вимірювання рівню у підігрівачах живільної та сітьової води на електростанціях. Вимірюванн рівню у конденсаторі турбини. Електричні рівнеміри. Перспективні рівнеміри.

Дидактичний матеріал: [7], рис.60,61.

[1],с. 544-546; [2], с.146.Розділ 4. Вимірювання кількості та витрати рідин, газів та пари.

Тема 4.1 Вимірювання витрати за перепадом тиску на звужуючому пристрої.
Лекція 14.

Класифікація витратоірів. Основи теорії вимірювання витрати за перепадом тиску на звужуючому пристрої. Робочі формули витрати. Стандартні та нестандартні звужуючи пристрої. Оцінка похибки вимірювання витрати. Правило РД-50-213-80 для розрахунку звужуючих пристроїв.

Дидатковий матеріал: Плакати - «Характер потоку та розподіл статичного тиску при встановленні у трубопроводі діафрагми», «Стандартні звужуючі пристрої», «Нестандартні звужуючі пристрої», «Подвійні діафрагми». [7], рис. 46-50.

[1], с. 434-462; [2], с.116-124, 127-130.Завдання на СРС.

Розрахунок звужуючих прстроїв.

[5Д].

Лекція 15.

Вимірювання витрати за допомогою дифманометра (ДМ). Схеми підключення ДМ до звужуючого пристрою при вимірюванні витрат рідин, газів та пари. [1], с. 466-474.Лекція 16.

Витратоміри, що використовуються в умовах експлуатації АЕС: тахометричні, кулькові типу «ШТОРМ». Безконтактні методи вимірювання витрати: електромагнітні витратоміри. Перспективні типи витратомірів.Дидактичний матеріал: [7], рис.43-45.

Плакати: «Витратомыр типу ШТОРМ», «Електромагнітний витратомір з перемінним магнітним полем».

Завдання на СРС:

Витратоміри сталого перепаду тиску. Ультразвукові витратоміри. Галузь використання.

[1], с. 503-509; [2], с.130-132,137-140.

Розділ 5. Аналіз складу та властивостей речовин.

Тема 5.1. Аналіз складу газових середовищ на ТЕС.

Лекція 17.

Вимірювання складу газових середовищ на ТЕС. Теплові термокондуктометричні, термохімічні та магнитні газоаналізатори. Автоматичні киснеміри з твердими електролітами.

[2], с. 168-172; [7], рис.62, 63.

Тема 5.2. Контроль якості води та пари.

Лекція 18.

Електрохімічний аналіз якості води та пари. Електордні та безелектродні кондуктоміри. Оптичний метод аналізу рідин. Автоматичний кремнемір АВ-211.

[2], с. 186-193.

Завдання на СРС

Принцип дії та вимірювальні схеми рН-метрів. Промислові типи рН-метрів.

[2], с. 193-200.

Заключна лекція. Принципи складання функціональних схем КВП.

IV.3. Лабораторні роботи.


Метою проведення лабораторних робіт з курсу «Теплотехнічні вимірювання та прилади» є засвоєння та поглиблення теоретичного матеріалу, оволодіння практичними навичками роботи з технічними засобами вимірювання, їх повірки, дослідження можливих джерел похибок та аналізу результатів спостережень.
Розділ 2. Вимірювання температур.

Тема 2.3. Термоелектричні перетворювачи та вторинні прилади до них. Правила роботи в лабораторії. Організація самостійної роботи.

Лабораторна робота №1 Вимірювання температури на ТЕС та АЕС термоелектричними перетворювачами.

Лабораторна робота №2 Повірка реєструючих потенціометрів.

Лабораторна робота №3 Дослідження вторинних приладів прямого перетворювання: логомірів.

Лабораторна робота №4 Повірка автоматичних електронних мостів типу КСМ.

Розділ 3. Вимірювання тиску, розрідження, витрати та рівню.

Тема 3.1 Вимірювання тиску, розрідження, різниці тисків.

Лабораторна робота №5. Дослідження роботи тягомірів та напоромірів.

Тема 3.2. Вимірювальні перетворювачи та системи дистанціййною передачі показань.

Лабораторна робота №6 Вивчення та повірка приладів для вимірювання тисків з дестанційною передачею показань.

Розділ 4. Вимірювання кількості та витрати рідин, газів та пари.

Тема 4.1. Вімірювання витрати за перпадом тиску на звужуючему пристрої.

Лабораторна робота №7 Вимірювання витрати на ТЕС та АЕС.

Розділ 5. Аналіз складу та властивостей речовин.

Тема 5.2 Контроль якості води та пари.

Лабораторна робота №8 Дослідження якості пари на ТЕС та АЕС за вмістом вільного водню.

Лабораторна робота №9 Дослідження методу вимірювання велечин рН

IV.4. Контрольні роботи

З метою визначення рівня засвоєння матеріалу студентами. Їм пропонується виконати за семестр 2 контрольні роботи (КР): 1. КР - по розділу 2

 2. КР - по розділам 3...5.

Контрольні завдання на кожну КР наведені в додатку А.
IV.5. Навчально-методичні матеріали
Основна література

 1. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы.- М.: Энергия, 1978.-702 с.

 2. Иванова Г.М. и др. Теплотехнические измерения и приборы.- М: Энергоатомиздат, 1984. - 229 с.

 3. Гордов А.Н., Жагулло О.М., Иванова А.Г. Основы температурных измерений .- М.: Энергоатомиздат, 1992. - 304 с.

 4. Лысиков Б.В., Прозоров В.К. Реакторная термометрия. - М.: Атомиздат, 1980. - 199 с.

 5. Плютинский В.И. Контроль и управление на АЭС. - М.: Энергия, 1979. 272 с.

 6. ГОСТ-21.404-85. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

 7. Раздаточный материал к самостоятельной работе по курсу «Теплотехнические измерения и приборы. Метрология и стандартизация». Для студентов специальностей «Тепловые электрические станции» и «Атомные электрические станции», (составитель А.В.Георгиев. - К.: КПИ, 1989. - 24 с.)

 8. Методические указания к лабораторной работе на тему: «Исследование вторичных приборов прямого преобразования милливольтметров и логомеров» (составитель Георгиев А.В., Федорченко Л.И. - К.: Издательство ВИПОЛ, 1993. - с.

 9. Методичные указания на тему: «Вимірювання температури на ТЕС та АЕС термоелектричними перетворювачами». (Укл. Георгіев О.В., Федорченко Л.І. - К.: Видавництво ВІПОЛ, 1993. - с.)

 10. Методические указания к лабораторной работе на тему: «Измерение расходов на ТЭС и АЭС». (Электромагнитные расходомеры). Составитель Георгиев А.В., Роговенко СВ. - К.: Издательство ВИПОЛ, 1991.-с

Додаткова література

 1. Чистяков B.C. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. М.: Энергоатомиздат, 1990 - 320 с.

 2. Геращенко О.А. Температурные измерения (справочник) АНУССР. Киев: Наукова думка, 1989 - 702 с.

 3. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества (справочник). Л.: Машиностроение, 1989 - 700 с.

Рабочу навчальну програму склав: к.т.н., доцент Георгіев О.В._________________
Додаток А.

Контрольні завдання за курсом «Технічні вимірювання та прилади».

Контрольна робота 1.

 1. Які задачі вирішує уніфікація засобів вимірювання?

 2. Дайте поняття температури і температурної шкали.

 3. Назвіть і охарактеризуйте принцип дії манометричного газового термометра.

 4. Які ви знаєте додаткові похібки при роботі газового термометра і способи їхнього зменшення?

 5. Принцип дії рідинного манометричного термометра.

 6. Які ви знаєте додаткові погрішності при роботі рідинного манометричного термометра і способи їхнього зменшення?

 7. Принцип дії конденсаційного манометричного термометра.

 8. Які ви знаєте додаткові похібки виміру при роботі конденсаційного манометра і способи їхнього зменшення?

 9. Принцип дії термоелектричного перетворювача (ТЕП)

 10. Дайте поняття і визначення т.е.р.с. і градуеровочної характеристики термометра.

 11. Назвіть і охарактеризуйте типи стандартних ТЕП.

 12. Вкажіть основні конструктивні особливості ТЕП.

 13. Принцип дії мілівольтметрів.

 14. Назвіть і охарактеризуйте типи мілівольтметрів.

 15. Як виключають погрішності вимірів ТЕП від мінливості температури вільних кінців.

 16. У чому особливість компенсаційного методу виміру т.е.р.с?

 17. Вкажіть особливості схем переносних потенціометрів.

 18. Охарактеризуйте особливості принципової схеми автоматичного потенціометра.

 19. Які ви знаєте типи автоматичних потенціометрів.

 20. У чому особливості внутрізонних вимірів температури на АЕС?

 21. Принцип дії електричних термоперетворювачів опору (ТПО).

 22. Назвіть і охарактеризуйте типи стандартних ТПО.

 23. Призначення і схеми включення урівноважених мостів.

 24. Призначення і схеми включення неврівноважених мостів.

 25. Охарактеризуйте особливості принципової схеми автоматичного моста.


Контрольна робота 2.

 1. Укажіть причини виникнення погрішності виміру температури променистим теплообміном і способи її зменшення.

 2. Укажіть причини виникнення погрішності теплоотводом і способи її зменшення.

 3. Як необхідно встановлювати перетворювачі температури при вимірюванні температури рідини, газу, пари на ТЕС.

 4. Особливості виміру температури металу на ТЕС

 5. Назвіть закони випромінювання абсолютно «чорного» тіла, використовувані при конструюванні пірометрів випромінювання.

 6. Принцип дії оптичного пірометра.

 7. Принцип дії радіаційного пірометра.

 8. Назвіть і охарактеризуйте принцип дії фотоелектричних пірометрів

 9. Назвіть і охарактеризуйте принцип дії кольорових пірометрів.

 10. Типи і класифікація приладів тиску.

 11. Принцип дії й особливості конструкції пружинного манометра.

 12. Як вибирають і встановлюють пружинні манометри при вимірюванні тисків газу, рідини і пара на ТЕС.

 13. Принцип дії і конструктивні особливості мембранних і сильфоних манометрів.

 14. Призначення й особливості диференційно-трансформаторного перетворювача дистанційної передачі показань.

 15. Призначення й особливості перетворювача з магнітною компенсацією дистанційної передачі показань.

 16. Призначення й особливості перетворювача з електросиловою компенсацією дистанційної передачі показань.

 17. Принцип дії й особливості конструкції перетворювача тиску САПФІР-22ДИ.

 18. Типи і класифікація витратомірів.

 19. У чому принцип дії дросельних перетворювачів витрати. Запишіть формули об'ємної і масової витрат.

 20. Вкажіть основні конструктивні особливості стандартних звужуючих пристроїв.

 21. Вкажіть особливості нестандартних пристроїв, що позичають.

 22. Назвіть і охарактеризуйте основні конструктивні особливості мембранних і сильфоних дифманометрів.

 23. Які ви знаєте типи рідинних дифманометрів?

 24. Принцип дії електромагнітних і ультрозвукових витратомірів.

 25. 3а допомогою яких перетворювачів можна вимірити витрати тепла на ТЕЦ.

Додаток Б.Рейтингова система оцінки успішності студентів

з кредитного модуля (дисципліни) П-12/02. „Теплотехнічні вимірювання та прилади”

(код то назва)

для спеціальності: 6.090500. „Теплові електричні станції ”_______________________________

(шифр то назва)

Факультету теплоенергетичного_________________________________________________________

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад.год.

Лекц.

Практичні

Лаб.раб.

СРС+екз.

МКР

РР

Сем.атест.

6

4,5

162

36

-

27

99

2

-

екз.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:


 1. виконання та захист 9 лабораторних робіт;

 2. дві контрольні роботи (кожна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній акад. годині);

 3. відповідь на екзамені.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1.Лабораторні роботи

Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7 балів х 9 = 63 бали.

Далі розкриваються критерії оцінювання з визначенням двох-трьох рівнів за кожний етап (підготовка до роботи, виконання лабораторної роботи, якість захисту роботи).

2.Модульний контроль

Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 7 балів х 2=14 балів.

Далі розкриваються критерії оцінювання контрольних робіт з визначенням 3-5 рівнів.

3.Штрафні та заохочувальні бали за:

- недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем

…………………………………………………………………(-1)бал;

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини………....(-2) бали;

- участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.

Розрахунок шкали (К) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:Rc = 63 +14 = 77 балів.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме:Re= Rc (0,3/(1-0,3)) = 33 балів

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Re=110 балів. Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (гс) не менше 40 % від Rc, тобто 31 балів.Виходячи з розміру шкали Re = 33 балів, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з визначенням 4-5 рівнів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD) переводиться згідно з таблицею:
RD=rc+re

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

105...110

А

відмінно

94... 104

В

добре

83...93

С

72...82

D

задовільно

66...71

Е

RD≤66

Fx

незадовільно

rc < 31 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

Склав: Доцент Георгіев О. В.

(посада викладача, прізвище та Ініціали, підпис)

Ухвалено на засіданні кафедри TЕУТ та AECПротокол № 11 від 27.06.2008р.

Завідувач кафедри Фіалко Н.М.____________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка