Національний банк україни університет банківської справи (м. Київ) харківський інститут банківської справи ринок фінансових послуг опорний конспект лекцій харківСторінка1/15
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ (м. Київ)

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

РИНОК ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Харків

2014

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів та економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), протокол № 4 від 03 грудня 2013 р.

Рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), протокол № 3 від 26 грудня 2013 р.

Рецензент: Смоляк В.А., к.е.н., доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету ім. Саймона Кузнеця.Орєхова К.В.

Ринок фінансових послуг: Опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 181 с.


В опорному конспекті лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» розглянуто теоретичні основи функціонування та розвитку ринку фінансових послуг в економічній системі України; визначено економічну сутність та класифікацію фінансових послуг; структуру та організаційні основи державного регулювання ринку фінансових послуг. Визначено особливості надання фінансових послуг: платіжних, депозитних, кредитних, гарантійних, ломбардних тощо.

Опорний конспект з дисципліни «Ринок фінансових послуг» призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних діячів у сфері ринків фінансових послуг.
© Орєхова К.В., 2014.


© ХІБС УБС НБУ, 2014.

ЗМІСТ
Вступ 4

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль
в економічній системі України 6

Тема 2. Економічна сутність та класифікація фінансових послуг 16

Тема 3. Структура та організація державного регулювання
ринку фінансових послуг 25

Тема 4. Організація та особливості надання платіжних послуг 36

Тема 5. Організація та особливості надання депозитних послуг 41

Тема 6. Сучасні тенденції, особливості організації та надання


кредитних послуг 64

Тема 7. Характеристика та умови надання гарантійних


фінансових послуг 86

Тема 8. Особливості надання лотерейних послуг 94

Тема 9. Фінансові послуги кредитних спілок 102

Тема 10. Особливості надання ломбардних послуг 115

Тема 11. Фінансові послуги з недержавного
пенсійного забезпечення 124

Тема 12. Фінансові послуги на фондовому ринку 136

Тема 13. Інфраструктура ринку фінансових послуг 167

Рекомендована література 175Вступ

Ринок фінансових послуг в умовах формування та розвитку ринкових відносин поряд з використанням новітніх технологій, телекомунікацій та інформаційного простору є одним із важливих сегментів ринкового середовища. Це особлива сфера взаємовідносин державних і фінансових інститутів для задоволення фінансових потреб і формування пропозицій з надання фінансових послуг на державному рівні або у світовій інтеграції фінансових ринків країн.

Створення ринку фінансових послуг, який виконував би функції розподілу та обороту капіталу від інвестора до виробника, визначав критерії ефективного використання фінансових ресурсів за секторами економіки; розв’язував економічні проблеми на грошовому, валютному, фондовому ринку та ринку позичкового капіталу; забезпечував прогресивний розвиток лізингових послуг та факторингу є особливо актуальним.

Ринок фінансових послуг, виступаючи сферою накопичення, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, великою мірою визначає ефективність функціонування сфери матеріального виробництва та всієї економіки країни. В умовах зростання обсягів виробництва, валового внутрішнього продукту, скорочення дефіциту бюджету та інших позитивних зрушень галузь фінансів, як ніколи, впливає на економічне піднесення в країні. У зв’язку з цим зростає роль фінансових інститутів, які активно надають різноманітні фінансові послуги та виступають у ролі продавців на ринку фінансових послуг. Ринок фінансових послуг являє собою специфічну сферу економічних відносин, які пов’язані з купівлею-продажем різноманітних фінансових активів та забезпечують розподіл і перерозподіл капіталу господарюючими суб’єктами, сферами та галузями економіки. На ринку фінансових послуг активно працюють банківські інститути, небанківські кредитно-фінансові інститути з метою забезпечення потреб у грошових коштах фізичних, юридичних осіб та держави, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин законодавства між усіма суб’єктами економіки.

Зміна стереотипів, що панували в Україні протягом десятиліть, формування нових орієнтирів та мети діяльності суб’єктів господарювання потребують абсолютно нових підходів як до управління економікою в цілому, так і окремо взятого підприємства, фірми, компанії. Ефективність функціонування будь-якої сфери економіки країни значною мірою залежить від компетенції, досвіду та освіти фахівців, які приймають певні управлінські рішення, направлені на налагодження нормальної роботи ринкової системи. Робота на ринку фінансових послуг, проведення операцій з цінними паперами, валютою, грошовими коштами, вимагає від працівників володіння специфічним понятійним апаратом, фундаментальної теоретичної й практичної підготовки.

Метою опорного конспекту лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» є надання студентам знань щодо особливостей функціонування та розвитку ринку фінансових послуг та його ролі в економічній системі України; формування вмінь та навичок застосовувати їх у сучасній практиці господарювання.

В опорному конспекті лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» розглянуто теоретичні основи функціонування та розвитку ринку фінансових послуг в економічній системі України; визначено економічну сутність та класифікацію фінансових послуг; структуру та організаційні основи державного регулювання ринку фінансових послуг. Визначено особливості надання фінансових послуг: платіжних, депозитних, кредитних, гарантійних, ломбардних тощо.

Після вивчення опорного конспекту лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» студент знатиме: сутність та класифікацію ринку фінансових послуг, теоретичні засади діяльності фінансових посередників; особливості надання конкретних фінансових послуг різними фінансовими посередниками; законодавчу та нормативну базу щодо формування та розвитку ринку фінансових послуг і діяльності фінансових посередників; основні засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг; загальносвітові, європейські та вітчизняні закономірності та тенденції розвитку окремих сегментів ринку фінансових послуг; перспективи розвитку ринку фінансових послуг України.

Після вивчення опорного конспекту лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» студент умітиме: визначити шляхи активізації діяльності на ринку фінансових послуг в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, з’ясувати мету та напрями діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг.

Опорний конспект з дисципліни «Ринок фінансових послуг» розроблено відповідно до навчальної програми підготовки магістрів галузей знань: 0305 «Економіка і підприємництво» та 1801 «Специфічні категорії».Опорний конспект з дисципліни «Ринок фінансових послуг» призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних діячів у сфері ринків фінансових послуг.
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль

в економічній системі України
Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее – они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его.

Джорж Сорос
Мета – надання знань щодо особливостей функціонування та розвитку ринку фінансових послуг та його ролі в економічній системі України; формування вмінь та навичок застосовувати їх у сучасній практиці господарювання.
Після вивчення теми студент повинен знати: сутність ринку фінансових послуг, визначення ринку фінансових послуг, згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», класифікацію ринків фінансових послуг за ознаками, сутність та класифікацію фінансових активів за Національними та Міжнародними стандартами, учасників ринку фінансових послуг та їх функції, класифікацію суб’єктів та фінансових посередників на ринку фінансових послуг, сутність та класифікацію інструментів ринку фінансових послуг.
Після вивчення теми студент повинен уміти: визначити шляхи активізації діяльності на ринку фінансових послуг в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, з’ясувати мету та напрями діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг.
Ключові поняття: державне регулювання ринків фінансових послуг, небанківська фінансова група, професійна таємниця, ринки фінансових послуг, саморегулівна організація, учасники ринку фінансових послуг, фінансова група, фінансова послуга, фінансова установа, фінансові активи.
Література: [20]
Питання для розгляду:

    1. Сутність, принципи та функції ринку фінансових послуг

    2. Класифікація ринку фінансових послуг та його суб’єкти

    3. Призначення фінансового посередництва та фінансових посередників на ринку фінансових послуг1.1. Сутність, принципи та функції ринку фінансових послуг
Джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2664-ІІІ.
Рис. 1.1. Визначення поняття «ринок фінансових послуг»
Таблиця 1.1

Принципи ринку фінансових послуг

Принцип

ринку фінансових послуг

Характеристика принципу ринку фінансових послуг

Цілісність ринку у межах окремої країни

Забезпечується наявністю єдиної національної фондової біржі як єдиного місця котирування цінних паперів, єдиного Центрального депозитарію цінних паперів і єдиного Клірингового банку; також означає визначення єдиних курсів на усі цінні папери, які допущені до обігу й котирування на всій території країни

Централізація

Здійснення державного контролю за безпосереднє регулювання цілісної системи обігу цінних паперів, що забезпечується спеціально створеними державними органами

Прозорість

Доступність для всіх учасників ринку до значних обсягів достовірної інформації про фінансові послуги та суб'єктів, що їх надають, про цінні папери та їх емітентів

Введення системи електронного обігу цінних паперів

Запровадження дематеріалізованого обліку цінних паперів у формі комп'ютерних записів на рахунках через систему «національна фондова біржа – центральний депозитарій – кліринговий банк»

Продовження табл. 1.1

Принцип

ринку фінансових послуг

Характеристика принципу ринку фінансових послуг

Реальний захист і забезпечення інтересів та прав інвесторів

Створення необхідних умов (соціальних, політичних, економічних. правових) для реалізації інтересів суб’єктів ринку фінансових послуг та забезпечення захисту їх майнових прав

Відповідність національної системи обігу цінних паперів загальноприйнятим міжнародним стандартам безпеки інтересів і прав ін­весторів

Забезпечення високих гарантій для залучення місцевих та іноземних інвестицій в акціонерний капітал і розвиток національної економіки

Принцип

ринку фінансових послуг

Характеристика принципів ринку фінансових послуг

Соціальна справедливість

Забезпечення створення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів і позичальників на ринок фінансових послуг, недопущення монопольних проявів дискримінації прав і свобод суб'єктів ринку цінних паперів

Урегульованість

Створення гнучкої та ефективної системи регулювання ринку фінансових послуг, і в першу чергу, фондового

Контрольованість

Створення надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання та профілактики зловживань злочинності на ринку фінансових послуг і його сегментах

Ефективність

Максимальна реалізація потенційних можливостей щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів у перспективні сфери національної економіки, що сприятиме забезпеченню її прогресу та задоволенню життєвих потреб населення

Правова упорядкованість

Створення розвиненої правової інфраструктури забезпечення діяльності ринку фінансових послуг, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб'єктів

Конкурентність

Забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне залучення вільних фінансових ресурсів і встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників та умов контролю за дотриманням правил добросовісної конкуренції учасниками ринку фінансових послугМорально-психологічні
Формування у населення ринкової психології, нового економічного мислення та поведінки

Створення у суспільстві відповідної морально-психологічної атмосфери, формування довіри до фінансових послуг, фінансових посередників, цінних паперів та операцій з ними

Запобігання виникненню на ринку фінансових послуг зловживань, шахрайства та інших протиправник вчинків


Рис 1.2. Функції ринку фінансових послуг

    1. Класифікація ринку фінансових послуг та його суб’єкти

Рис. 1.3. Структура ринку фінансових послуг за основним класифікаційними ознакамиРис. 1.4. Характеристика ринку фінансових послуг за видами фінансових активів


РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГНадання фінансових послуг
Споживачі фінансових ресурсів

Постачальники фінансових ресурсів

ФІНАНСОВІ

ІНСТИТУТИЗвітність про результати фінансових операцій

Правове регулювання фінансових операцій

Державні органи нагляду
Правове поле ринку фінансових послуг
Рис. 1.5. Взаємозв'язки суб'єктів ринку фінансових послуг    1. Призначення фінансового посередництва та фінансових посередників на ринку фінансових послуг

Концепція фінансового посередництва Пігу А.

Завдяки інституційній структурі фінансового ринку, яка передбачає участь фінансових посередників, досягається ефективний перерозподіл фінансових ресурсів

Поч. ХХ ст.

Кейнсіанська теорія

Провідна роль при взаємодії та координації взаємодії власників грошових ресурсів та потенційних інвесторів належить саме фінансовим посередникам

40-ті рр.

ХХ ст.

Посткейнсіанська теорія

Прихильники даної теорії дають характеристику джерелам фінансування, визначають роль фінансових посередників

70-80-ті рр.

ХХ ст.

Концепція інноваційного фінансування в економіці Шумпетера Й.

Інвестиції мають бути спрямовані з традиційних напрямків у нові сфери розвитку економіки за безпосередньої участі фінансових посередників

40-ті рр.

ХХ ст.

Концепція фінансового поглиблення Голдсміта Р., Маккінона Р.

Обґрунтовано наявність прямо пропорційної залежності економічного зростання від рівня розвитку фінансового посередництва в країні

50-60-ті рр.

ХХ ст.

Теорія Герлі Дж. та Шоу Є.

Доведено наявність спільної тенденції між ростом доходів та збільшенням попиту на послуги фінансового посередництва

50-60-ті рр.

ХХ ст.

«Нова теорія фінансів» (Стігліц Дж., Вайс А.)

Успішність фінансового посередництва залежить від надійності захисту інтересів власників фінансових ресурсів з боку держави, оскільки вони схильні до «асиметричності інформації» та «морального ризику

80-ті рр.

ХХ ст.

Концепція «фінансів та розвитку» (Левін Р., Галетович О.)

Фінансове посередництво сприяє розвитку нових галузей економіки, структурним зрушенням на користь високоприбуткових напрямків

90-ті рр.

ХХ ст.

Концепція Маєра К. та Карліна В.

Підкреслюється провідний вплив небанківських фінансових посередників (на відміну від банківських установ) на інтенсивний розвиток економіки

90-ті рр.

ХХ ст.


Рис. 1.6. Систематизація основних концепцій фінансового посередництва

Таблиця 1.2

Підходи до трактування фінансового посередництва

Концептуальний підхід

Характеристика підходу

Функціональний

Підкреслює кредитну та інвестиційну функції фінансових посередників як основні

Інфраструктурний

Характеризує фінансових посередників з точки зору інфраструктури

Інституційний

Наголошує на організаційному аспекті фінансово-посередницької діяльності

Спеціалізований

Досліджує фінансових посередників залежно від їх спеціалізації

Узагальнювальний

Ототожнює фінансових посередників із фінансовими установами, інституціями, фінансово-кредитними установами, кредитною системою тощо

Інформаційний

Наголошує на тому, що фінансові посередники мають доступ до інформації, яка для інших суб’єктів є асиметричною (недоступною)

Трансакційний

Характеризує сутність діяльності фінансових посередників як надання фінансових послуг клієнтам за невисокими трансакційними витратами як власників реалізовуваних «продуктів»

Рис. 1.7. Класифікація фінансових посередників, що діють на ринку фінансових послуг


Рис. 1.8. Міжнародна класифікація фінансових посередників залежно від запропонованого виду фінансових послуг (американський підхід)


Рис. 1.9. Класифікація фінансових посередників в Україні


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка