Національний авіаційний університет інститут заочного та дистанційного навчання «затверджую»Скачати 405.06 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір405.06 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут заочного та дистанційного навчання
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

_______________ А. Полухін

«____»________________2013 р.


Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

(додаток)навчальної дисципліни

«Основи права»

(за кредитно-модульною системою)Галузь знань: 0401 Природничі науки

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

0513 Хімічна технологія та інженерія

0514 Біотехнологія

0601 Будівництво та архітектура

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

0801 Геодезія та землеустрій

1701 Інформаційна безпека
Напрям підготовки: 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.050604 Енергомашинобудування

6.050901 Радіотехніка

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051101 Авіа- та ракетобудування

6.051301 Хімічна технологія

6.051401 Біотехнологія

6.060101 Будівництво

6.070103 Обслуговування повітряних суден

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.170103 Управління інформаційною безпекою


Курс – 2

Лекції – 4 (2;2)

Практичні заняття – 4 (-;4)

Самостійна робота – 64 (20;44)

Усього (годин/кредитів ECTS) – 72/2
Контрольна робота – 4 семестр

Семестр – 3, 4

Диференційований залік – 4 семестр

Індекс: РБ-12-6.040106/12-1.2.1.2 РБ-12-6.051301/12-1.2.1.2 РБ-12-6.080101/12-1.2.1.2

РБ-12-6.050604/12-1.2.1.2 РБ-12-6.051401/12-1.2.1.2 РБ-12-6.170101/12-1.2.1.2

РБ-12-6.050901/12-1.2.1.2 РБ-12-6.060101/12-1.2.1.2 РБ-12-6.170102/12-1.2.1.2

РБ-12-6.051001/12-1.2.1.2 РБ-12-6.070103-1/12-1.2.1.2 РБ-12-6.170103/12-1.2.1.2

РБ-12-6.051101/12-1.2.1.2 РБ-12-6.070103-2/12-1.2.1.2СМЯ НАУ РНП ІЗДН 13.01.01-01-2013

Робоча навчальна програма дисципліни «Основи права» розроблена на основі робочих навчальних планів РБ-12-6.040106/12-1.2.1.2, РБ-12-6.050604/12-1.2.1.2, РБ-12-6.050901/12-1.2.1.2, РБ-12-6.051001/12-1.2.1.2, РБ-12-6.051101/12-1.2.1.2, РБ-12-6.051301/12-1.2.1.2, РБ-12-6.051401/12-1.2.1.2, РБ-12-6.060101/12-1.2.1.2, РБ-12-6.070103-1/12-1.2.1.2, РБ-12-6.070103-2/12-1.2.1.2, РБ-12-6.080101/12-1.2.1.2, РБ-12-6.170101/12-1.2.1.2, РБ-12-6.170102/12-1.2.1.2, РБ-12-6.170103/12-1.2.1.2 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050901 «Радіотехніка», 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», 6.051101 «Авіа- та ракетобудування», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051401 «Біотехнологія», 6.060101 «Будівництво», 6.070103 «Обслуговування повітряних суден», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 6.170102 «Системи технічного захисту інформації», 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», навчальних програм цієї дисципліни, індекс Н5-6.040106/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н1-6.050604/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н14-6.050901-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011р.; індекс Н14-6.050901-2/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н14-6.0511001/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 29.06.2011 р.; індекс Н1-6.051101-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 30.06.2011 р.; індекс Н5-6.051301-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 30.06.2011 р.; індекс Н5-6.051401-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 30.06.2011 р.; індекс Н5-6.060101-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н1-6.070103-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н1-6.070103-2/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н5-6.080101-1/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 01.06.2011 р.; індекс Н14-6.170101/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 30.06.2011 р.; індекс Н14-6.170102/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 30.06.2011 р.; індекс Н14-6.170103/11-1.2.1.3, затвердженої ректором 29.06.2011 р.; робочих навчальних програм цієї дисципліни денної форми навчання: індекс Р5-6.040106/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р;, індекс Р1-6.050604/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 29.06.2011 р.; індекс Р14-6.050901-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р14-6.050901-2/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р14-6.0511001/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 29.06.2011 р.; індекс Р1-6.051101-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р5-6.051301-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р5-6.051401-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р5-6.060101-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р1-6.070103-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р1-6.070103-2/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р5-6.080101-1/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р14-6.170101/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р14-6.170102/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 30.06.2011 р.; індекс Р14-6.170103/11-1.2.1.3, затвердженої проректором з навчальної роботи 29.06.2011 р., «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од та наказу ректора від 12.04.2005 № 81/од.
Робочу навчальну програму розробила:

старший викладач кафедри

теорії та історії держави і права І. Тимкович

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права, протокол № 11 від «26» грудня 2012 р.


Завідувач кафедри І. Бородін
Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради ІЗДН, протокол №____ від «____» __________ 2013 р.
Голова НМРР _______________________________________Шаповал Н.С.
«УЗГОДЖЕНО»

Заст. директор ІЗДН

______________Н. Шаповал

«_____»_____________ 2013 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ .......................................................................................................................
1. Зміст навчальної дисципліни..............................................................................
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………........
1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студента (зміст та обсяг).....................................................................................
2. Завдання на контрольну роботу ..........................................................................
2.1. Контрольна робота………………………. ..............................................................
3. Перелік завдань для підготовки до диференційованого заліку......................
3.1. Перелік питань на диференційований залік………………………………..……..
4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни……………………………….
4.1 Список рекомендованих джерел…… .....................................................................

Форми документів Системи менеджменту якості…………………………….

Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань

та вмінь з навчальної дисципліни

5
5
5

6
8


8
11
11
12
12
13

14


ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни№ п/п
Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.

Усього

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль № 1 «Основи права»

3 семестр

1.

Основи теорії держави

6

1

-

5

2.

Основи теорії права

6

1

-

5

3.

Основи конституційного права України

5

-
5

4.

Основи адміністративного права України

5

-

-

5

Усього за 3 семестр

22

2

-

20

4 семестр
5.

Основи цивільного права України

9

1

1

7

6.

Основи сімейного права України

7

-

-

7

7.

Основи трудового права України

8

-

1

7

8.

Основи кримінального права України

9

1

1

7

9.

Основи правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

9

-

1

8

Контрольна робота

8

-

-

8

Усього за 4 семестр

50

2

4

44

Усього за модулем № 1

72

4

4

64

Диференційований залік

-

-

-

-

Усього за навчальною дисципліною

72

4

4

64

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студента (зміст і обсяг)№ пор

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Список рекомендованих джерел

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль № 1 «Основи права»

3 семестр

1.

Поняття, ознаки, теорії походження держави.

Поняття та класифікація функцій держави.

Поняття та класифікація форм держави.

Механізм держави, апарат управління.

Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави.


1

-

0,5
4,5

[7. с.7-38]

[8. с.10-15]

[9. с.6-19, с.44-64, с.76-107]

[10. с.22-33, с.38-50, с.57-62, с.73-93]2.

Поняття, ознаки та функції права.

Поняття та структура системи права.

Поняття, ознаки та структура норми права.

Поняття та форми реалізації норм права.

Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства

Поняття та класифікація джерел права. Поняття та види систематизації НПА.

Правові відносини. Правопорушення, юридична відповідальність.


1

-

0,5
4,5

[7. с.38-43,

с.48-49]


[8. с.18-23]

[9. с.107-129]

[10. с.207-293]


3.

Поняття, предмет, джерела конституційного права України.

Конституція – Основний Закон держави.

Види конституцій.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

Поняття та форми народовладдя.

Поняття і принципи виборчого права.

Виборчі системи.

Структура та повноваження органів державної влади Україні.

Місцеве самоврядування в Україні.


-

-

5

[1. с. 5-41, с.43-47]

[8. с.35-55]

[9. с.180-250]

[11. с.123-177]

[13. с.137-185]


4.

Поняття та принципи державного управління.

Поняття адміністративного права України, його функції та джерела.

Поняття, особливості та структура адміністративно-правових відносин.

Суб’єкти адміністративного права.

Поняття, ознаки, склад адміністративного правопорушення.

Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення.

Поняття, принципи та порядок адміністративного судочинства.


-

-

5

[4. с. 8-21]

[8. с.122-126]

[9. с.573-607]

[11. с.337-354]

[13. с.317-326]


Усього за 3 семестр

2

-

20
Семестр 4

5.

Поняття, структура та джерела цивільного права України.

Загальна характеристика цивільних правовідносин.

Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

Поняття, ознаки, види, форми, зміст правочину. Недійсність правочинів.

Загальні положення права власності.

Право інтелектуальної власності.

Загальні положення про зобов’язання.

Загальні положення про спадкування.1

1

1

6


[2, с.4-40, 63-80, 89-126, 157-192, 348-369]

[8. с.64-80]

[11. с.177-216]

[13. с.196-225]6.

Поняття, предмет, принципи, система та джерела сімейного права України.

Сімейні правовідносини

Поняття та порядок державної реєстрації шлюбу.

Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя.

Припинення та недійсність шлюбу.

Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків та дітей. Усиновлення.-

-

7

[3, с.3-71]

[8. с.83-89]

[9. с.553-570]

[13. с.243-255]
7.

Поняття, предмет, принципи та джерела трудового права. Трудові правовідносини.

Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення, зміни та припинення.

Робочий час і час відпочинку.

Оплата праці, гарантії та компенсації.

Охорона праці. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність. Трудові спори.


-

1

0,5
6,5

[6. с.5-7, с.10-23, с.24-35, с.37-66, с.71-78]

[8. с.92-108]

[11. с.243-248, с.251-281]

[13. с.260-264]8.

Поняття, завдання, принципи та система кримінального права України.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

Поняття, ознаки, класифікація злочинів.

Склад та стадії злочину. Співучасть у злочині.

Повторність, сукупність і рецидив злочинів.

Обставини, що виключають злочинність діяння. Кримінальна відповідальність, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Поняття, мета і види покарань.

Погашення та зняття судимості.1

1

1

6


[5. с.5-27,

36-41]


[8. с.128-136]

[9. с.645-679]

[11. с.398-437]

[13. с.335-349]
9.

Загальні положення про судову, правоохоронну та правозахисну діяльність.

Судова система України.

Загальні засади судочинства в Україні.

Прокуратура України. Служба безпеки України. Органи внутрішніх справ.

Правозахисні органи України: Уповноважений верховної ради України з прав людини, Органи юстиції, Державна судова адміністрація, нотаріат та адвокатура в Україні.


-

1

0,5

7,5[8. с.55-58]

[9. с.698-737]

[11. с.437-467]

[12, с. 5-8, 10-12, 19-23, 27-32, 39-49, 53-58, 61-70, 123-133, 139-146, 154-169, 176-187, 204-218]


Контрольна робота

-

-

8
Усього за 4 семестр

2

4

44
Усього за модулем № 1

4

4

64
Диференційований залік

-

-

-
Усього за навчальною дисципліною

4

4

64

2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

2.1. Контрольна робота

Виконання домашньої контрольної роботи є однією з форм самостійної роботи студента. Домашня контрольна робота складається з двох частин. Перша – теоретична. Друга частина контрольної роботи – практична.

Теоретична частина. Теоретична частина складається з двох теоретичних питань. Відповідний варіант теоретичної частини студент обирає шляхом сумування двох останніх цифр номера залікової книжки.

Наприклад. Номер залікової книжки 121781. Відповідно, студент обирає варіант № 9 (8+1).Практична частина. Практична частина складається з одного практичного завдання. Відповідний варіант студент обирає за наступною схемою:


Студенти, прізвища яких починаються з літер «А» - «Г»

Варіант 1.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «Д» - «Ж»

Варіант 2.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «З» - «Ї»

Варіант 3.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «К» - «Н»

Варіант 4.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «О» - «С»

Варіант 5.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «Т» - «Х»

Варіант 6.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «Ц» - «Ш»

Варіант 7.

Студенти, прізвища яких починаються з літер «Щ» - «Я»

Варіант 8.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні опрацювати відповідні розділи у підручниках і навчальних посібниках, спеціальну літературу, нормативно-правові акти з досліджуваного питання.

В кінці контрольної роботи має бути подано перелік використаних при її написанні джерел. Джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку або по мірі їх використання в тексті контрольної роботи.

Контрольна робота повинна бути надрукована на одній стороні аркушів білого паперу формату А4. Текст друкується шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з полуторним міжрядковим інтервалом на 8-10-ти аркушах. Рукописний текст повинен бути обсягом 18 сторінок на аркушах паперу формату А4.

Дана робота проходить перевірку та захищається студентом, що і є однією із підстав допуску до іспиту.

Таблиця 1.

Завдання на контрольну роботу

Теоретична частина
№ варіанта

Завдання

Варіант 1.

1. Правові відносини: поняття, ознаки, структура.

2. Особисті немайнові права: поняття, ознаки, загальна характеристика та захист за цивільним законодавством України.Варіант 2.

1. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види.

2. Суб’єкти адміністративних правовідносин.Варіант 3.

1. Поняття, ознаки, види юридичної відповідальності.

2. Поняття, види та порядок вирішення трудових спорів.Варіант 4.

1. Поняття та види форм держави.

2. Поняття та види сім’ї. Сімейні правовідносини.Варіант 5.

1. Основні типи правових систем світу.

2. Звільнення від покарання та його відбування.Варіант 6.

1. Класифікація нормативно-правових актів.

2. Колективний договір, поняття, сторони, порядок укладення.Варіант 7.

1. Виборче право та виборча система України.

2. Судимість: поняття, її погашення та зняття.Варіант 8.

1. Конституція України як основний закон суспільства та держави.

2. Представництво за цивільним законодавством України.Варіант 9.

1. Основи конституційного ладу України.

2. Контракт як особлива форма трудового договору.Варіант 10.

1. Територіальний устрій України.

2. Адвокатура в УкраїніВаріант 11.

1. Місцеве самоврядування в Україні.

2. Нотаріат в Україні.Варіант 12.

1. Права і свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, їх загальна характеристика.

2. Прокуратура України.Варіант 13.

1. Верховна Рада України: склад, структура, повноваження та основні форми її роботи.

2. Поняття та види строків у цивільному праві, їх загальна характеристика.Варіант 14.

1. Законодавчий процес в Україні.

2. Судоустрій України.Варіант 15.

1. Статус народного депутата України.

2. Встановлення і припинення опіки та піклування над дітьми.Варіант 16.

1. Правовий статус Президента України.

2. Поняття та види покарань за Кримінальним кодексом України.Варіант 17.

1. Органи виконавчої влади України: структура, склад, повноваження, порядок їх формування.

2. Контракт за сімейним законодавством України.Варіант 18.

1. Конституційний Суд України: склад, порядок формування, повноваження.

2. Забезпечення виконання зобов’язань.


Практична частина

Варіант 1.

За життя громадянин Петров уклав заповіт, в якому зазначив, що свій автомобіль заповідає сину Олександру, дачу дочці Марії., квартиру дочці Ніні, а будинок – дружині Валентині. Після цього громадянин Петров уклав інший заповіт, в якому вказав лише, що квартиру заповідає дружині Валентині, а будинок дочці Ніні.Як буде проведено передачу спадкового майна? Хто із родичів яке майно успадкує? Яким чином проводиться спадкування при наявності кількох заповітів?

Варіант 2.

Слюсар-інструментальник Гринько у зв’язку з виробничою необхідністю був переведений на один місяць слюсарем-ремонтником. З таким переведенням Гринько не погодився, а тому прийшов на своє постійне місце роботи, але до роботи не був допущений. Керівник вважав, що Гринько повинен працювати слюсарем-ремонтником. Гринько пішов додому, а наступного дня за згодою первинної профспілкової організації його було звільнено з роботи за прогул. Він звернувся до районного суду з позовом про поновлення його на роботі, бо вважав, що перевести на іншу роботу можна тільки за згодою робітника.

Що таке прогул? Чи має право керівник не допускати Гринька до роботи? Як повинен вирішити цю справу суд?

Варіант 3.

Богдан і Марія познайомилися на дискотеці, почали зустрічатися і врешті-решт вирішили одружитися. При цьому Марія приховала від Богдана той факт, що у неї є позашлюбна дитина, а працюючи помічником адвоката, видавала себе за адвоката і, користуючись дорогим легковим автомобілем на підставі договору майнового найму, наречена твердила, що цей транспортний засіб належить їй на праві приватної власності. Уже через тиждень після укладення шлюбу весь обман розкрився. Богдан звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, як такого, що укладений під впливом обману. Дайте юридичний аналіз ситуації. Як повинен вирішити дану справу суд?

Варіант 4.

Під час проведення підрахунку голосів на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 р., офіційний спостерігач від партії ,,Нова хвиля” Теодор помітив, як член дільничної комісії Олександр переклав 100 бюлетенів з позначкою за партійний список ,,Нової хвилі” до бюлетенів, у яких містилися позначка на користь партії ,,Великий поступ”. Він зняв це на відеокамеру. Після цього до нього підійшов офіційний спостерігач від партії ,,Великий поступ” Микола і запропонував йому проігнорувати це порушення виборчого законодавства за винагороду в 1000 грн. Теодор погодився. У протоколі виборів на виборчій дільниці щодо вищеназваних партій були зафіксовані неправдиві дані.

Дайте юридичний аналіз ситуації з точки зору кримінального законодавства.

Варіант 5.

Учні початкової школи Тарас (9 років) та Олесь (10 років) організували в класі гру - кидали в дошку «стріли» (голки, прив’язані до олівців). Одна з них (що була кинута Олесем) потрапила в око учню того ж класу Мишкові, що призвело до довготривалого лікування ока Мишка. Батько Михайла висунув позов до батьків Олеся та школи солідарно про відшкодування шкоди: витрат на лікування Мишка і на репетитора.

Суд стягнув суму, що була заявлена в позові, з батьків Олеся та класного керівника солідарно. В справі були: наказ директора школи про винесення догани класному керівникові Олеся за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків; характеристика школи на Олеся, в якій зазначалося його примірна поведінка, гарна успішність і вихованість. Батьки Олеся та школа оскаржили рішення суду.Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції?

Варіант 6.

Молодого, дуже талановитого економіста Іваненка П. після закінчення Дніпропетровського національного університету було запрошено на стажування до США. Через три роки цей громадянин України повернувся додому й одразу вирішив висунути свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради України.

Чи може бути Іваненко П. суб’єктом активного і пасивного виборчого права за законодавством України?

Варіант 7.

До 14-річного Владислава звернувся 15-річний Олег із проханням дати відеокамеру для проведення відеозапису однієї з шкільних урочистостей. Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин. Однак шкільне свято затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері й тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена. Дайте правовий аналіз ситуації.
Варіант 8.

Олег і Павло зустріли на вулиці свою одногрупницю, 16-тирічну Тетяну. Вони силою завели її у підвал недобудованого будинку. У підвалі Олег зажадав, щоб Тетяна вступила з ним у статевий зв'язок, погрожуючи у разі відмови жорстоко побити її. Крім того він погрожував їй, що битиме її також Павло. Тетяна була змушена погодитися. Павло весь цей час знаходився поруч, однак у статеві стосунки вступати не збирався.

Дайте правовий аналіз ситуації.
3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

3.1. Перелік питань на диференційований залік

1. Поняття, ознаки, функції держави, теорії походження держави.

2. Форми держави: форма державного правління, форма державного устрою, форма державного режиму.

3. Поняття, ознаки, функції та структура системи права.

4. Поняття, ознаки, структура норми права. Форми реалізації норм права.

5. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства.

6. Джерела (форми) права, їх класифікація та систематизація нормативно-правових актів.

7. Поняття, ознаки та структура правових відносин.

8. Поняття, ознаки, склад та види правопорушень.

9. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності.

10. Поняття, принципи та джерела конституційного права України.

11. Поняття та види конституцій. Конституція України – основний закон держави.

12. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

13. Верховна Рада України, її склад, повноваження та основні форми її роботи.

14. Загальна характеристика конституційно-правового статусу Президента України.

15. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади: склад, порядок формування, повноваження.

16. Конституційний Суд України.

17. Судоустрій України.

18. Прокуратура України.

19. Місцеве самоврядування в Україні.

20. Поняття народовладдя та форми його здійснення. Виборче право, виборчі системи.

21. Поняття, предмет, джерела адміністративного права України.

22. Поняття та склад адміністративного правопорушення.

23. Адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення.

24. Поняття, принципи та система кримінального права України.

25. Поняття, ознаки, склад злочину. Класифікація злочинів.

26. Поняття та ознаки співучасті, ролі співучасників.

27. Поняття, мета та види покарань, їх загальна характеристика.

28. Поняття, предмет, джерела цивільного права України.

29. Загальна характеристика цивільних правовідносин.

30. Поняття правочину, його види та умови дійсності правочину.

31. Поняття, зміст та форми права власності.

32. Поняття договору, його види, зміст та порядок укладення.

33. Загальна характеристика спадкового права.

34. Поняття, предмет, принципи та джерела сімейного права України.

35. Поняття шлюбу, порядок його державної реєстрації. Припинення і недійсність шлюбу.

36. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя, а також батьків і дітей.

37. Поняття, предмет та джерела трудового права.

38. Поняття та зміст трудового договору, порядок його укладення, зміни і припинення.

39. Оплата праці. Робочий час і час відпочинку.

40. Матеріальна відповідальність за трудовим законодавством.

41. Трудова дисципліна. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування.

42. Структура та основні напрямки діяльності правоохоронних органів.
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Список рекомендованих джерел:

Основні

1. Конституція України від 28.06.1996 р. із змінами // Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 26 січня 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 56 с. – (Закони України)

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. із змінами // Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 листопада 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 380 с. – (Кодекси України)

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. із змінами // Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2007р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 88 с. - (Кодекси України)

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами // Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 12 вересня 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 280 с. – (Кодекси України)

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2011 р. із змінами // Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповненнями на 17 січня 2012 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ. – 182 с.

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. із змінами // Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 16 березня 2010 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 88 с.

7. Правознавство: підручник // В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, С.І. Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П.Шульженка. - К.: КНЕУ, 2003. - 767 с.

8. Коровіна Л.Д. Основи правознавства. Навчальний посібник, К., 2008 р. - 140 с.

9. Правознавство: Підручник / За редакцією В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія, К.: «Юрінком Інтер», 2006. – 749 с.Додаткові

10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник, Харків: Консум, 2004. – 656 с.

11. Правознавство: Навч. посіб. / За заг. Ред.. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – 480 с.

12. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – Вид. четверте, перероб. і допов. – К.: Істина, 2006. – 20 с.

13. Осауленко О.І. Основи правознавство: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 408 с.
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки
(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності
(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка