Національна економіка назва дисципліниСкачати 33.17 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір33.17 Kb.

Національна економіка

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр:  V

(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 72 (кредитів ЄКТС - 2);

аудиторні години - 36 (лекції - 18 , практичні - 18, семінарські -)
Лектор: Проф. Лозинський Р. М. (ел. адреса lrm3@ukr.net),
Результати навчання:

знати: особливості формування й сучасних змін у структурі національної економіки (НЕ) (галузевої, територіальної, управлінської); специфіку діяльності ринкової інфраструктури; фактори економічного зростання НЕ і економічного розвитку; позиції держави на світовому ринку товарів і послуг; стратегічні напрямки інтеграції України у світове співтовариство; переваги України у формуванні експортно-орієнтованої економіки; можливості використання експортного потенціалу України; національні можливості забезпечення сталого розвитку; основні компоненти національної безпеки.

вміти: аналізувати чинники формування та зміни національної економіки, охарактеризувати сучасний стан економіки України та окреслити перспективи її розвитку, оцінити зовнішньоекономічні зв’язки України з країною-партнером, визначати пріоритетні напрями розвитку української економіки загалом та її регіонів зокрема.
Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна “Національна економіка” покликана формувати у студентів систему знань про економіку України, закономірності та тенденції її розвитку, важелі державного регулювання господарського розвитку, стратегічні напрямки інтеграції держави у світовий економічний простір, географію основних зовнішньоекономічних партнерів та зовнішніх зв’язків, місце і роль держави у світовій економіці з врахуванням порівняльних переваг та діючих політичних реалій.Набуті під час вивчення курсу знання дозволять збагатити студентам базу теоретичних економічних знань як вагоме підґрунтя формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасної економіки України, створять логічну основу для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою, дадуть змогу майбутнім спеціалістам з географії застосовувати їх у науковій і практичній діяльності у процесі розв’язання фахових завдань.
Рекомендована література: 

 1. Бережна Н.І. Національна економіка: навч. посібник / Н.І.Бережна та ін. [За заг. ред. Філатова В.М.]; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків: вид-во ХНЕУ, 2010. – 200 с.

 2. Білоцерківець В.В. Національна економіка: навч. посібник / В.В.Білоцерківець, О.О.Завгородня, В.К.Лебедєва та ін.; [За ред. В.М.Тарасевича]. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

 3. Буряковський В.В. Національна економіка: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.В.Буряковський; Дніпропетровський національний ун-т ― Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. 310 с.

 4. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник / Б.Ф.Заблоцький. – Львів: Новий світ, 2009. – 582 с.

 5. Кузьмін О.Є. Національна економіка: навч. посібник / О.Є.Кузьмін, У.І.Когут, І.С.Процик, Г.Л.Вербицька; Націон. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 303 с.

 6. Мельник А.Ф. Національна економіка: навч. посібник / А.Ф.Мельник та ін. [За ред. д.е.н., проф.. А.Ф.Мельник. ― Київ: Знання, 2011. – 464 с.

 7. Мельникова В.І. Національна економіка: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І.Мельникова та ін.; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіац. ун-т”. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

 8. Пахомов Ю. Національна економіка в глобальному конкурентному середовищі / Ю.Пахомов, Д.Лук’яненко, Б.Губський. – Київ: Україна, 1997. – 237 с.

 9. Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посібник / В.Ф.Савченко. ― Київ: Знання, 2011. – 310 с.

 10. Тищенко О.П. Національна економіка: тексти лекцій / О.П.Тищенко, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін.; [За заг. ред. А.Г.Савченко]. ― Київ: КНЕУ, 2007.

 11. Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /А.С. Філіпенко, В.С.Букін, А.С.Гальчинський та ін. ― Київ: Либідь, 2002. – 470 с.

 12. Яковенко Р.В. Національна економіка: навч. посібник / Р.В.Яковенко; Кіровогр. нац. техн. ун-т. ― Кіровоград: КОД, 2010. – 448 с.


Форми та методи навчання:  лекції, семінарські заняття, практична робота, індивідуальна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання:  українська

Спеціальність (спеціалізація): 6.040104 географія
Розглянуто на засіданні кафедри « 9 » грудня 2015 р. Протокол № 5
Завідувач кафедри ________________________ проф. Лозинський Р.М.

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету « 16 » грудня 2015 р. Протокол № 9


Декан ________________________ доц. Біланюк В.І.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка