Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка1/6
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 05.12.2016 до 16.12.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Наукова б-ка КПІ КНУ

 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок
Фізико-математичні науки
1. РА425380 В'юник В. І. Методи координатної трансформації у створенні несингулярних анізотропних покриттів, що забезпечують невидимість і мімікрію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / В'юник Володимир Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 23 с. : рис., табл.
2. РА425370 Возняк О. О. Суперсиметрія та квазіточно розв'язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Возняк Олекса Орестович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
3. РА425545 Грицюк О. С. Педагогічні умови професійної спрямованості математичної підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грицюк Олена Сергіївна ; ВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпро, 2016. - 20 с. : табл.
4. РА425780 Загребельний І. А. Взаємодія з плазмою в коаксіальному хвилеводі мікрохвильового випромінювання зі стохастичними стрибками фази : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Загребельний Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
5. РА425602 Каіров В. О. Напружено-деформований стан підкріплених конструктивно неоднорідних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами при динамічному навантаженні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Каіров Володимир Олексійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 21 с. : рис., табл.
6. РА425718 Клочко М. С. Особливості локалізації коливань та умови стійкості фазових станів у інтеркальованих кристалах кубічної симетрії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клочко Марія Сергіївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
7. РА425550 Кононенко В. В. Транспортні властивості нанокомпозитів диборид магнію-манганіт : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кононенко Вікторія Вадимівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
8. РА425796 Крутова Н. І. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Крутова Наталія Іванівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2016. - 20 с. : рис.
9. РА425478 Марцафей А. С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Марцафей Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
10. РА425422 Матюхін А. Ю, Моделювання процесів пластичної формозміни товстостінних порожнистих тіл обертання з використанням гармонійних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Матюхін Антон Юрійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 23 с. : рис.
11. РА425415 Ракоча І. І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ракоча Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
12. РА425634 Рябий П. А. Розвиток підходів відтворення скелетона оптичного поля для розв'язання оберненої фазової задачі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Рябий Павло Анатолійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці , 2016. - 20 с. : рис.
13. РА425775 Ткаченко І. А. Методична система навчання астрономії в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ткаченко Ігор Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
14. РА425417 Цибульський В. С. Фото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Цибульський Володимир Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 16 с. : рис.
15. РА425407 Шевельова А. Є. Електромеханічні моделі привершинних зон тріщин в областях поділу матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Шевельова Алла Євгенівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 32 с. : рис., табл.
16. ВА805859 Волошин В. С. Теория графов в инженерных расчетах : учеб. пособие / В. С. Волошин. - Киев : Освита Украины, 2016. - 214 с. : рис., табл.
17. ВА805819 "Левеня - 2016", всеукраїнський фізичний конкурс(15 ; 2016 ; Львів).Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня - 2016" : інформ. вісн. / Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при Львів. нац. ун-ті ім. Івана Франка ; [упоряд. В. Алексейчук]. - Львів : Каменяр, 2016. - 70, [1] с. : мал.
18. СО34664 Доля О. В. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА : навч. посіб. для слухачів від-ня довуз. підгот. / О. В. Доля, Л. І. Турчанінова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 188 с. : рис., табл.
19. ВА805920 Зінаїда Іванівна Слєпкань (16. 04.1931 - 30.01.2008) - видатний український вчений в галузі теорії та методики навчання математики : матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю від дня народж., 15-16 квіт. 2016 р. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Каф. вищ. математики та методик навчання фіз.-мат. дисциплін, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. математики і теорії та методики навчання математики ; [упоряд. Соколенко Л. О.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 107 с. : рис.
20. ВА805827 Курбасова Г. С. Вейвлеты в практике анализа одномерных временных рядов наблюдений : монография / Г. С. Курбасова, А. Е. Вольвач. - Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2016. - 98 с. : рис.
21. ВА805818 Любченко Е. А. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб.-метод. пособие по курсу "Общая физика" для студентов всех специальностей и всех форм обучения / Любченко Е. А., Ветчинкина З. К., Таврина Т. В. ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 299 с. : рис., табл.
22. ВС61482 Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА : [посібник : довід. теорет. матеріал, розв'язування тип. задач, тренув. тест. завдання, завдання та відповіді до ЗНО 2016, відповіді до всіх завдань] : за чин. програмою / уклад.: Анатолій Капіносов [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 527 с. : іл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (ЗНО 2017)
23. ВА805793 Сминтина В. А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / Валентин Сминтина ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2016. - 223 с. : рис.
24. ВА805972 Фізика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. В. Свірідова та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Наука і техніка, 2015. - 183 с. : рис., табл.
25. Р131211 Шевчук О. В. Цілеорієнтований практикум з методики і техніки навчального фізичного експерименту з розділу "Хвильова оптика" : практикум / О. В. Шевчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2016. - 47 с. : табл., рис.
26. ІВ223262 Menzel M. Elemental analysis and characterization of surface and boundary layers using X-ray fluorescence analysis : diss. / Magnus Menzel ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - 124 p. : fig.
27. ІС15297 Serkez S. Design and optimization of the Grating Monochromator for Soft X-Ray Self-Seeding FELs : diss. / Svitozar Serkez ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - VII, 143 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2015-043, October 2015)


Хімічні науки
28. РА425565 Горбачук М. П. Термодинамічні властивості силіцидів та германідів рідкісноземельних металів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Горбачук Микола Петрович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 38 с. : рис., табл.
29. ІВ223267 Rietzler F. Interfaces of ionic liquids and of liquid metals studied by X-ray photoelectron spectroscopy : diss. / Florian Rietzler ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Nürnberg, 2016. - 141 p. : fig.
30. ІС15293 Tautz T. Totalsynthese von Antalid und Studien zur Totalsynthese von Hexacyclinsäure : Diss. / Thomas Tautz ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2016. - 498 S. : Abb.
31. ІВ223275 Bauer J. M. Katalytish asymmetrische Umlagerungen zur praktikableren Darstellung von Allylamin-Synthesebausteinen : Diss. / Johannes Moritz Bauer ; Inst. für Organische Chemie der Univ. Stuttgart. - Sturrgart, 2015. - V, 354 S.
32. ІВ223279 Hammer N. Synthetic modification of bridged triarylamines : diss. / Natalie Hammer ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Nürnberg, 2016. - VII, 253 p. : fig.
33. ІВ223266 Haug K. R. Synthetische Oligonucleotide für die Positionierung von molekularen Funktionseinheiten in geplanten Strukturen : Diss. / Karl Rüdiger Haug ; Fak. Chemie der Univ. Stuttgart. - Stuttgart, 2016. - XVI, 167 S. : Abb.
34. ІВ223282 Joppich A. New Methods for p-type doping of organic semiconductors - towards the implementation of crosslinkable hole transport materials into state-of-the-art microdisplays : diss. / André Joppich ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Köln. - Köln, 2016. - IV, 178 p. : fig.
35. ІВ223278 Kropp H. Synthesis and characterization of manganese-nitrido-complexes within an N-heterocyclic tris-carbene ligand framework : diss. / Henning Kropp ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Nürnberg, 2016. - XVI, 221 p. : fig.
36. ІВ223251 Rodler S. K. Synthese und Charakterisierung neuer hydrophiler und hydrophober Naphthalen-, Benzo(ghi)Perylen- und Coronendiimid Derivate : Diss. / Susanne Kristina Rodler ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2016. - III, 260 S. : Abb.
37. ІВ223252 Zeininger L. Supramolecular functionalization of nanomaterials : diss. / Lukas Zeininger ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2016. - IV, 212 p. : fig.


Науки про Землю
38. РА425663 Альперт С. І. Методи контрольованого класифікування гіперспектральних космічних зображень в умовах навчальних вибірок обмеженої якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Альперт Софія Іоганівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геол. наук НАН України". - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
39. РА425650 Беліцька М. В. Літологія і технологічні властивості донних осадків річок Дніпровсько-Бузького лиману : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.21 / Беліцька Марина Валеріївна ; НАН України, Держ. наук. установа "Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення". - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
40. РА425530 Вовк А. І. Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори Європи за даними ГНСС-вимірів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Вовк Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 24 с. : рис., табл.
41. РА425682 Грицай О. Д. Визначення механізмів вогнищ місцевих землетрусів на основі кінематичних і динамічних підходів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Грицай Оксана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
42. РА425581 Джуман Б. Б. Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Джуман Богдан Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 18 с. : рис., табл.
43. РА425648 Дрогушевська І. Л. Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.12 / Дрогушевська Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
44. РА425733 Кравченко О. А. Структурно-літологічна геолого-генетична модель Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.21 / Кравченко Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
45. РА425582 Лопушанський О. М. Побудова моделей гравітаційного поля Землі за супутниковими даними : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Лопушанський Олександр Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 19 с. : рис., табл.
46. РА425401 Пічка Т. В. Вплив складу і структури вугільної речовини на колекторські властивості викопного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Пічка Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. - Дніпропетровськ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
47. РА425369 Ранг А. А. Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж Іраку з використанням космічних знімків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ранг Абдулкарим Абдаллах Абдаллах ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
48. РА425452 Фабіровський С. Є. Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Фабіровський Сергій Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
49. РА425724 Фарфуляк Л. В. Глибинна будова західної частини Скіфської мікроплити за сучасними сейсмічними даними : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Фарфуляк Людмила Вікторівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
50. СО34675 Думанська Г. В. Практичні роботи з географії. 8 клас : [посібник] / Г. В. Думанська, І. М. Вітенко. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 63 с. : іл., карти, табл.
51. ВС61540 Екологічна безпека вугільних родовищ України : [монографія] / Рудько Г. І. [та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька, д-ра біол. наук, чл.-кор. НААНУ, проф. О. І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2016. - 607 с. : рис., табл.
52. ВА805891 Заставецька О. В. Географія Тернопільської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 143 с. : рис., табл., фот.
53. Р131227 Карпенко О. М. Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів : практикум / О. М. Карпенко, В. А. Нестеровський, М. Д. Крочак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2016. - 48 с. : рис., табл.
54. ВС61526 Кобернік С. Г. Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. Україна у світі: природа, населення. 8 клас : [навч. посіб.] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 63, [1] с. - (Географія)
55. ВА805971 Практикум по береговедению : метод. пособие для студентов-физико-географов / Ю. Д. Шуйский [и др.] ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. физ. географии и природопользования. - Одесса : Бахва, 2015. - 101 с. : рис., табл.
56. ВА805835 Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем : зб. матеріалів III наук.-практ. конф. для молодих вчених, 6-7 жовт. 2016 р. / НАН України, Ін-т гідробіології, Київ. від-ня Гідроекол. т-ва України, Рада молодих вчених Ін-ту гідробіології. - Київ : Ін-т гідробіології НАН України, 2016. - 65, [1] с. : рис., табл.


Біологічні науки
57. РА425477 Болгова Т. В. Структурно-динамічні та функціональні особливості мітохондрій легень і серця при різних режимах інтервальних гіпоксичних тренувань : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Болгова Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
58. РА425584 Варга О. О. Їздці-пімпліни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Варга Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
59. РА425649 Гладка Г. В. Екофізіологічні особливості та таксономічне положення мікроорганізмів екстремальних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Гладка Галина Василівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
60. РА425487 Дрозд П. Ю. Академік АН СРСР Є. М. Лавренко - вчений, педагог, організатор вітчизняної ботанічної науки (20 - 80-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Дрозд Петро Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ, 2016. - 25 с.
61. РА425425 Козачук Н. О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
62. РА425620 Коченов А. В. Збудливість гладеньком'язової клітини: вплив співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів (модельні дослідження) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Коченов Артем Веніамінович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
63. РА425533 Кузнецова В. Г. Отримання кріоекстрактів з ембріонів курей та їх біологічна дія у щурів з екпериментальним токсичним гепатитом : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Кузнецова Вікторія Геннадіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології та кріомедицини. - Харків, 2016. - 22 с. : рис., табл.
64. РА425585 Мартинова К. В. Хрізідіди (Hymenoptera, Chrysididae) Східної України (видовий склад, морфологічні та екологічні особливості) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Мартинова Катерина Василівна ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
65. РА425662 Михалюк І. М. Вища водна флора Північного Поділля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Михалюк Ілона Михайлівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
66. РА425594 Скороход І. О. Антиоксидантні властивості Bacillus subtilis IMB B-7023 - компонента комплексного бактеріального препарату Азогран : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Скороход Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
67. РА425674 Цуприк Г. Б. Математичне моделювання та оцінювання параметрів форми відгуку біооб'єкту на низькоінтенсивне подразнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Цуприк Галина Богданівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис., табл.
68. ВС61494 Барна І. В. Біологія. Довідник школяра та абітурієнта : заг. біологія, ботаніка, зоологія, біологія людини / Іван Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 768, [32] с. : іл., табл., фото. кольор.
69. ВА805794 Бачура Ю. М. Почвенные водоросли и цианобактерии антропогенно-преобразованных почв (на примере Гомельского региона) : монография / Ю. М. Бачура. - Чернигов : Десна Полиграф, 2016. - 155 с. : рис., табл.
70. В356405/1, кн. 17 Васильчук, Анатолій Леонідович Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини. Т. 1, кн. 17. - 2016. - 701, [1] с. : мал.
71. ВС61530 Іонцева А. Ю. Біологія в таблицях і схемах : рослини, тварини, клітина, організми, людина, екологія : [навч. посіб.] / [А. Ю. Іонцева]. - Харків : Торсінг, 2016. - 127, [1] с. - (В таблицях і схемах)
72. СО34659 Мардеросьянц Т. Г. Динозавры : [энциклопедия] / [Т. Г. Мардеросьянц]. - Харьков : Виват, 2016. - 95 с. : цв. ил. - (Энциклопедия)
73. ВА805826 Огурцов А. Н. Колебания и волны, оптика и фотобиофизика : учеб. пособие по курсам "Биофизика" и "Физическая химия и коллоидная химия" для студентов направления подгот. "Биотехнология" в т. ч. для иностр. студентов / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 255 с. : рис., табл.
74. ВС61527 Соболь В. І. Біологія. Книга для вчителя. Конспекти уроків. 8 клас : орієнтов. календар.-темат. планування, плани-конспекти усіх уроків, дод. інформація для вчителя, метод. довідки, завдання для зацікавлення розвитку мислення та уваги / В. І. Соболь. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 140 с. : табл. - (Біологія)
75. ІВ223245 Bernhardt K. The miRNA footprint of exosomes secreted from EBV-infected cells : diss. / Katharina Bernhardt ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2016. - 80, XXII p. : fig.
76. ІВ223246 Bisle S. Inhibition of host cell apoptosis by the C. burnetii type IV secretion system effector CaeA : diss. / Stephanie Bisle ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen, 2015. - 146 p. : fig.
77. ІС15290 Gableske S. The role of TRIM23 in autophagy-mediated antiviral defense : diss. / Sebastian Gableske ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2016. - 104 p. : fig., tab.
78. ІВ223255 Gertsmann L. Totalsynthese der Aetheramide A und B : Diss. / Lisa Gertsmann ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2016. - 196 Bl. : Abb.
79. ІВ223253 Han J. Role of the synaptobrevin transmembrane domain in membrane fusion : diss. / Jing Han ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2016. - XXI, 119 p. : fig.
80. ІВ223256 "Microbiology and immunology - the development outlook in the 21st century", international scientific conference(2 ; 2016 ; Kyiv).Microbiology and immunology - the development outlook in the 21st century : II intern. sci. conf. : abstracts book : April 14-15, 2016 / Taras Shevchenko nat. univ. of Kiev, Ukr. assoc. of specialists in imunology, allergology a. immunorehabilitation ; ed. board: Skivka L. M. [et al.] . - Kyiv : DIA, 2016. - 167 p.
81. ІВ223259 Sarge S. Untersuchungen zur Riboflavinbiosynthese – Identifizierung und Charakterisierung der Phosphatase und Entwicklung antimikrobieller Leitstrukturen am Beispiel des lebensmittelpathogenen Bakteriums Listeria monocytogenes : Diss. / Sonja Sarge ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Fachbereich Chemie, Inst. für Lebensmittelchemie der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - XVIII, 225 S. : Abb.
82. ІВ223270 Tischner C. Deciphering the role of EFG1 and MTO1 in mitochondrial protein biosynthesis and their contribution to mitochondrial disease : diss. / Christian Tischner ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Köln. - Köln, 2016. - XV, 151 p. : fig.
83. ІС15295 Winkler D. E. Functional and constructional morphology of molars in herbivorous ungulates : diss. / Daniela Eileen Winkler ; Center of natural history at the Univ. of Hamburg. - Hamburg, 2015. - VII, 137 l. : fig.
84. ІВ223268 Zhang H. Molecular insight into the sphingosine-1-phosphate pathway: from the unbinding from apoM to receptor activation : diss. / Hansi Zhang ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Nürnberg, 2016. - XIX, 130 p. : fig.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка