Національна академія педагогічних наук україни інститут психології імені Г. С. Костюка на правах рукопису шпак світлана григорівна – 053. 5 Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціяхСкачати 377.78 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір377.78 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА


На правах рукопису
ШПАК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

УДК 159.964.21 – 053.5

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ

ШКОЛЯРІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія


Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Науковий керівник

Ложкін Георгій Володимирович

доктор психологічних наук,

професор


Київ – 2013
ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

1.1. Поведінка молодших школярів у конфліктних ситуаціях

як психологічна проблема 12

1.2. Індивідуально-психологічні чинники поведінки молодших школярів 34

1.3. Зовнішні чинники поведінки молодших школярів 61

Висновки до першого розділу 69
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

2.1. Організація і обґрунтування методів дослідження 73

2.2. Типові конфліктні ситуації молодших школярів та їх чинники 79

2.3. Емпірична модель детермінації поведінки молодших школярів

у конфліктних ситуаціях 84

2.4. Типологія поведінки у конфліктних ситуаціях дітей із

різним соціометричним статусом 91

2.5. Динаміка вираженості особистісних чинників поведінки

молодших школярів 110

Висновки до другого розділу 113
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

3.1. Організація психологічної корекції поведінки молодших школярів

у конфліктних ситуаціях 117

3.2. Модель соціально-психологічного супроводу розвитку

конструктивної поведінки молодших школярів 120

3.2.1. Практичні рекомендації вчителю у роботі з молодшими школярами

для попередження конфліктів 123

3.2.2. Практичні рекомендації для батьків молодших школярів 127

3.3. Програма психологічної корекції неконструктивної поведінки учнів

молодшого шкільного віку 133

3.4. Аналіз результатів психокорекції поведінки молодших школярів

у конфліктних ситуаціях 178

Висновки до третього розділу 185
ВИСНОВКИ 188
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 193
ДОДАТКИ 217

ВСТУП
Актуальність дослідження. Поведінка молодших школярів у конфліктних ситуаціях – один із найважливіших об’єктів дослідження психології та педагогіки і набуває особливого значення в забезпеченні різнобічного й гармонійного розвитку особистості. Основним джерелом шкільних конфліктів є протиріччя, зумовлені характером спільної діяльності дітей, яка є провідною на певному етапі вікового розвитку.

Досвід взаємин і поведінки молодших школярів у вирішенні конфліктних ситуацій необхідно формувати вже на ранніх стадіях навчання в початковій школі. Саме в молодшому шкільному віці діти починають активно опановувати способи розв’язання конфліктних ситуацій в різних сферах життєдіяльності.

У молодшому шкільному віці конфліктні ситуації виконують соціалізуючу функцію у формуванні особистості. Вони є формою зовнішньої протидії – зіткнення думок, оцінок, інтересів тощо,– і завдяки рефлексії можуть породжувати внутрішні суперечності, сумніви, боротьбу мотивів дитини.

Конфліктні ситуації не завжди переростають в конфлікт, що залежить від численних причин. Дитина молодшого шкільного віку по-різному реагує на ту чи іншу конфліктну ситуацію, бо її поведінка характеризується особливостями, зокрема індивідуально-психологічними характеристиками та психосоціальними чинниками. Від рівня сформованості в молодшому шкільному віці якостей, що забезпечують успішну регуляцію конфліктних взаємодій, значною мірою залежить конструктивна та безконфліктна поведінка, яка сприятиме самореалізації дитини.

Вивчення особливостей поведінки молодших школярів та можливих форм поведінкових проявів допоможе, не лише поліпшити взаємовідносини між учнями та їхніми батьками, а й зменшити кількість конфліктів молодших школярів та позитивно впливати на весь освітній простір.

Проблеми поведінки у конфліктних ситуаціях досліджували такі зарубіжні вчені, як М. Дойч, Г. Зіммель, Р. Каримова, Л. Козер, Я. Коломінський, К. Левін, К. Лоренц, С. Міллер, М. Робер, А. Смолл, К. Томас.

Різні аспекти поведінки у конфлікті вивчали російські дослідники А. Анцупов, С. Баклановский, Ф. Бородкін, О. Венгер, Н. Гришина, А. Донцов, С. Ємельянов, А. Ішмуратов, О. Ковальов, Н. Кряжева, Н. Левітов, А. Лічко, В. Мерлін, А. Реан, М. Рибакова, А.Шапилов.

В Україні чимало наукових досліджень присвячено вивченню конфліктів в соціальному контексті (О. Донченко, Г. Ложкін, С. Максименко, Л. Петровська, М. Пірен, Н. Пов’якель, В. Татенко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.), проблемі конфліктної поведінки молодших школярів (М. Буянов, Н. Максимова, К. Мілютіна та ін.), психологічним факторам, що сприяють ефективності корекції конфліктної поведінки молодших школярів (О. Бовть, І. Козубовська, Т. Колесіна, В. Кудрявцев, Т. Люріна, О. Матвієнко, О. Новікова, А. Прихожан, А. Співаковська та ін.), однак особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях ще недостатньо вивчені в педагогічній і віковій психології, що позначається на практичному вирішенні психолого-педагогічних проблем в умовах сучасної школи.

Важливим на сьогодні є вивчення впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на поведінку молодших школярів у конфліктних ситуаціях, з’ясування особистісних причин виникнення конфліктів, їх впливу на формування особистості молодшого школяра, на вибір типу поведінки у конфліктних ситуаціях. Потребує аналізу вплив соціометричного статусу на характер поведінки молодших школярів у процесі вирішення конфліктів. Важливою є розробка і обґрунтування системи психологічної корекції поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

Отже, актуальність проблеми та її недостатнє вивчення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях».Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексних тем науково-дослідної роботи лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації молоді» (номер державної реєстрації 0104U010880) та «Соціально-психологічні засади становлення суб’єкта економічної соціалізації» (номер державної реєстрації 0107U012277).

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України (протокол № 2 від 12.06.2005. р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 25.10.2005 р.).Об’єкт дослідження: поведінка особистості у конфліктних ситуаціях.

Предмет дослідження: психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

Мета дослідження – визначити основні типи та психологічні детермінанти поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях та знайти ефективні шляхи їх конструктивізації.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. На основі теоретичного аналізу літератури визначити основні підходи до дослідження проблеми поведінки особистості в конфліктній ситуації.

2. Провести теоретичний аналіз проблеми психологічної детермінації поведінки особистості молодшого школяра, розробити модель психологічних детермінант поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

3. Експериментально визначити психологічні чинники та типи поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

4. Розробити та апробувати модель соціально-психологічного супроводу розвитку конструктивної поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.Теоретико-методологічну основу дослідження складають теорії гуманістичного розвитку особистості, концепції про взаємозв`язок та єдність психіки і поведінки, про детермінованість її зовнішніх проявів внутрішніми чинниками, положення про загальний зв’язок, взаємозумовленість і цілісність розвитку особистості в процесі діяльності; системно-концептуальний підхід як вираження діалектичного методу дослідження складних об’єктів виховання.

Вагомою методологічною засадою дослідження є концептуальні положення щодо розвитку психіки та особистості в діяльності, які обґрунтовані в наукових працях Г. Костюка, І. Кона, О. Леонтьєва, С. Максименка, В. Моляко, С. Рубінштейна; концепція формування особистості молодшого школяра (І. Авдєєва, І. Ващенко, Л. Виготський, І. Дубровіна, К. Кричевська, И. Кулагіна, В. Мухіна, Р. Павелків); теорії взаємозв’язку навчання та розвитку (К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, В. Давидов, П. Гальперін, О. Леонтьєв, Т. Піроженко).

Для розв’язання поставлених завдань застосовувались теоретичні й емпіричні методи дослідження. Серед теоретичних методів використовувались аналіз на підставі наукових джерел, порівняння, узагальнення, теоретичне моделювання. Емпіричні методи дослідження: спостереження, психологічні тести, опитувальники та проективні методики. Метод спостереження застосовувався для систематичного цілеспрямованого вивчення проявів поведінки дітей у конфліктних ситуаціях. У дослідженні були використані такі методики:

Дитячий варіант 16-факторного особистісного тесту Р. Кеттелла для вивчення особливостей характерологічних рис, що визначають поведінку молодшого школяра;

Опитувальник для вчителів «Поведінкові прояви в конфліктних ситуаціях» (розроблений автором), який дає змогу визначити поведінкову спрямованість дитини, типологію поведінкових реакцій молодших школярів у конфліктних ситуаціях;

Методика «Соціометрія» Дж. Леви Морено, яка спрямована на дослідження сфери міжособистісних стосунків дитини та її соціометричного статусу, емоційно-безпосередніх стосунків: взаємних симпатій і антипатій дітей;

Проективна методика С. Розенцвейга для виявлення відмінностей у типах проявів поведінки дітей і спрямованості способів реагування в конфліктній ситуації в групах однолітків;

Дитяча проективна методика Рене Жиля для визначення рівня допитливості, товариськості, домінування, конфліктності, реакції на фрустрацію, відторгненості;

Анкета для батьків «Комунікативні якості дитини», для визначення рівня комунікативних якостей молодших школярів, що впливають на поведінку у конфліктних ситуаціях;

Проективний тест «Рука» (Б. Брайклін, З. Піотровський, Е. Вагнер) для визначення рівня прихованих агресивних проявів;

Проективний малюнок «Неіснуюча тварина» для діагностування індивідуальних особливостей психоемоційних станів, рівня самооцінки, комунікабельності, бар’єрів у спілкуванні.

Отримані емпіричні дані піддавались кількісному (факторному, кластерному) аналізу з подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовним узагальненням. Статистична обробка емпіричних даних здійснювалась за допомогою статистичних програм SPSS 13.0.

Організація та експериментальна база дослідження. Експериментальне дослідження здійснювалося на базі Рівненських загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня № 8, 13, 24. В дослідженні брало участь 453 молодших школярів (252 хлопців та 201 дівчина).

Дослідно-експериментальна робота виконувалась у три етапи протягом 2006-2011 рр.

На першому етапі (2006-2008 рр.) здійснено теоретичний аналіз основних підходів до дослідження конфліктів, розкрито вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, що визначають поведінку молодших школярів у конфліктних ситуаціях, розроблено програму експериментального дослідження.

На другому етапі (2008-2009 рр.) проведено емпіричне дослідження, що спрямоване на вивчення психологічних чинників, що визначають характер поведінки дітей молодшого шкільного віку. Було використано такі методи дослідження: а) метод спостереження та анкетування – для визначення кількості та характеру конфліктних ситуацій молодших школярів; б) метод тестування та проективного малювання – для вивчення соціометричного статусу та особливостей проявів особистісних якостей дітей; в) кореляційний та факторний аналіз – для визначення факторної моделі особистісних характеристик молодших школярів.

На третьому етапі (2010-2011 рр.) розроблено і апробовано модель соціально-психологічного супроводу розвитку конструктивної поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях, яка складалась із психокорекційного тренінгу для молодших школярів, практичних рекомендацій для класних керівників молодших класів, тренінгу для вчителів молодших класів та шкільних психологів та рекомендацій для батьків.

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалися теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, відповідністю використовуваних методів меті та завданням дослідження, послідовною реалізацією теоретичних положень у розв’язанні завдань дослідження, кількісним і якісним аналізом емпіричних даних, репрезентативністю вибірки.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше:

виявлено взаємозв’язок між типом поведінки в конфліктних ситуаціях та психологічними характеристиками молодших школярів,

з’ясовано особливості поведінки у конфлікті дітей із різним соціометричним статусом;

створено емпіричну модель детермінації поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях,

розроблено й апробовано модель соціально-психологічного супроводу поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані в дисертаційному дослідженні дані та розроблені автором методичні рекомендації для батьків молодших школярів можуть бути використані для вдосконалення системи практичної психологічної роботи з молодшими школярами щодо конструктивного вирішення конфліктних ситуацій і мінімізації негативних впливів на поведінку молодших школярів у навчально-виховному середовищі; розробці програми психологічного тренінгу «Практичні основи розв’язання шкільних конфліктів» для вчителів і психологів загальноосвітніх навчальних закладів та програми психологічної корекції для дітей, спрямованої на формування конструктивних форм поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

Впровадження результатів дослідження. Теоретичні та практичні положення дисертації було впроваджено у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня м. Рівне: № 8 (довідка № 26 від 17.03.2011 р.), № 13 (довідка № 386 від 11.02.2011 р.), № 24 (довідка № 42 від 21.01. 2011 р.).

Авторські розробки використано під час підготовки дидактичного наповнення навчальних курсів «Конфліктологія» та «Вікова психологія» в Рівненському інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».Апробація результатів дослідження. Головні положення та результати дослідження дисертації були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції «Реалії сучасного життя в психологічному вимірі» (Київ, 2004), Всеукраїнській науковій конференції «Формування громадянського суспільства в контексті європейської інтеграції» (Рівне, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2006), Міжнародному конгресі з психотерапії «Проблеми і тенденції в сучасній вітчизняній психотерапії» (Гурзуф, 2008), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття» (Кіровоград, 2008), Науково-практичній конференції «Науково-організаційні засади розвитку психологічної служби системи освіти» (Рівне, 2008), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» (Луцьк, 2011), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» (Рівне, 2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокультурний розвиток людини і суспільства» (Рівне, 2013); V Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» (Луцьк, 2013), доповідались й обговорювалися на засіданнях лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, на засіданнях кафедри психології Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», а також широко висвітлювались автором у доповідях, лекціях та семінарах під час викладання дисциплін: «Вікова клінічна психологія» та «Клінічна психодіагностика».

Публікації. Матеріали дослідження знайшли своє відображення у 9 одноосібних наукових працях, 6 з яких надруковано у фахових виданнях, включених до списку, затвердженого МОН України, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, (17) додатків, списку використаних джерел (236). Основний обсяг дисертації становить 171 сторінку. Повний обсяг дисертації складає 344 сторінки. Робота містить 10 рисунків на 4 сторінках, 20 таблиць на 8 сторінках.

ВИСНОВКИ
У дисертації наведено результати теоретичного узагальнення і емпіричного дослідження проблеми поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях на основі систематизації наукових підходів до вивчення цієї проблеми та поглиблення уявлень щодо психологічних детермінант поведінки дітей, особливостей діагностики та психокорекції в молодшому шкільному віці.

Розвитку проблеми дослідження поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях може сприяти комплексний теоретичний та методичний підхід. Теоретичний аспект реалізується через конкретизацію самого предмета дослідження – психологічних особливостей поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Методичний аспект – через створення психометричного інструментарію, спрямованого на вивчення чинників, що впливають на поведінку молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Отже, результати теоретико-емпіричного дослідження поведінки молодших школярів можуть бути викладені в таких висновках.

1. На основі теоретичного аналізу встановлено, що у міжособистісних стосунках молодших школярів постійно виникають конфліктні ситуації. Теорії та концепції зарубіжних вчених виявляють підходи до розгляду поведінки особистості у конфліктних ситуаціях. Аналіз теорій та концепцій вітчизняної психологічної науки, з даної теми, вказує на необхідність уточнення методології виявлення типів та психологічних чинників, які визначать характер поведінки дітей у конфліктних ситуаціях. Поведінка в конфліктних ситуаціях – це результат внутрішніх і зовнішніх суперечностей між потребою в самоствердженні і можливістю її задоволення, між самооцінкою і оцінкою групи, вимогами групи і власними установками. Конфліктна ситуація провокує відповідну форму поведінки – конструктивну чи деструктивну. Конструктивна поведінка у конфліктній ситуації спрямована на пошук компромісного рішення, розширення спектру варіантів вирішення проблеми. Деструктивна форма поведінки, навпаки, характерна дезорганізацією поведінки, спонтанними, імпульсивними пошуками вирішення проблеми та перешкоджання протилежній стороні в її меті, прагненнях, намаганнях, потягах.

2. Розроблено теоретичну модель детермінації поведінки молодших школярів, яка показує, що діяльність учнів початкової школи у конфліктних ситуаціях залежить від індивідуально-психологічних і зовнішніх чинників. Індивідуально-психологічні детермінанти поведінки молодшого школяра в конфліктних ситуаціях реалізуються у мотиваційній (мотиви, потреби, інтереси, сумніви у власних мотивах, цінності, які містять у собі суспільні норми), емоційній (тривожність, вразливість, чутливість), вольовій (вольова саморегуляція) та когнітивній (самооцінка, оцінка оточуючих, усвідомлення ситуації) сферах респондентів. Індивідуально-психологічні чинники поведінки учнів у конфліктних ситуаціях пов'язані з індивідуально-типологічними особливостями, які зумовлені специфікою процесів, що відбуваються у психіці дитини під час взаємодії з оточенням. Молодших школярів вирізняє індивідуальна здатність вирішувати конфліктні ситуації, набуття життєвого досвіду та швидкість засвоєння навичок поведінки. Конфліктна ситуація як наслідок наростаючого напруження може виявитися на індивідуально-особистістному рівні у невдоволеності, постійній дратівливості. За несприятливих умов розв’язання конфліктів може сформуватись і закріпитись така риса характеру, як конфліктність – інтегральний комплексний показник особистості.

До зовнішніх чинників, які визначають характер поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях відносяться, насамперед, особливості спілкування та місце молодшого школяра в групі однолітків. Тривалі, нерозв’язані конфлікти негативно впливають на міжособистісні стосунки, соціально-психологічний клімат у шкільному колективі. Особливості поведінки у конфліктній ситуації залежать від соціометричного статусу учасників конфлікту. Так, діти з високими соціометричними показниками відрізняються достатньо сформованими емоційними й вольовими якостями, здатністю до конструктивних форм поведінки. Низький соціометричний статус характеризується недостатньо сформованими адаптаційними навичками і деструктивними формами поведінки у конфліктних ситуаціях.

3. Визначено три типи поведінки молодших школярів у конфліктній ситуації: «деструктивний», «уникаючий» та «конструктивний». «Деструктивний» тип поведінки притаманний молодшим школярам із низькими показниками сформованості когнітивних (-0.92418) та емоційних якостей (-0.69710), середнім рівнем сформованості мотиваційних (-0.20150), вольових якостей (0.23668) та комунікативних здібностей (0.08299). Для дітей деструктивного типу поведінки характерні високий рівень кількості конфліктних ситуацій, конфліктності, емоційної збудливості та неврівноваженості, середній і високий рівні тривожності, низький авторитет у групі однолітків, низький рівень організаторських здібностей, самоконтролю, розсудливості та сумлінності. Тому саме ця група молодших школярів потребувала психологічної корекції.

Констатовано основні психологічні детермінанти поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях: «когнітивні», «вольові», «комунікативні», «мотиваційні» та «емоційні» якості, що підтверджує теоретичну модель детермінації поведінки. Недостатній рівень розвитку зазначених якостей сприяє формуванню деструктивних форм поведінки у конфліктних ситуаціях.

Виявлено суттєві відмінності у характері поведінки дітей різної статі. Переважання у хлопців фізичної та невербальної агресії у вирішенні конфліктних ситуацій може свідчити про недостатній контроль емоційних і вольових якостей молодших школярів у ситуаціях суперництва та боротьби за лідерство. У дівчат конфліктні ситуації проявляються у вербальній та невербальній агресіях.

Розглянуто динаміку вираженості особистісних чинників поведінки молодших школярів та обґрунтовано достовірний характер змін особистісних інтегральних психологічних чинників молодших школярів різної вікової категорії (7-9 років), у яких закріплюються під час дорослішання розважливість, серйозність, обережність, емоційна врівноваженість та саморегуляція, набувається здатність до засвоєння та дотримання правил і норм поведінки, сумлінність та відповідальність за вчинки. У молодших школярів поступово формується самостійне створення і відстоювання власної думки, незалежність її висловлювання, а також відповідальність за власні вчинки, високий рівень самоконтролю, сміливість, наполегливість, впевненість у собі. Тривожні тенденції знижуються з часом, і формується здатність долати негативні прояви тривожності, вміння контролювати деструктивні емоційні переживання, адекватно сприймати критичні зауваження.

4. На підставі узагальнення результатів емпіричного дослідження розроблено комплексну модель соціально-психологічного супроводу поведінки молодших школярів та психокорекційну програму, що спрямована на зниження рівня психологічних чинників, що негативно впливають на поведінку у конфліктних ситуаціях.

Дані контрольного зрізу дозволяють констатувати, що наслідком впровадження психокорекційної програми у молодших школярів «деструктивного» типу поведінки стало зниження на 17.8% кількості конфліктних ситуацій, підвищення показників організаторських здібностей, самоконтролю, розсудливості та впевненості в собі, а також зниження рівня емоційної збудливості, неврівноваженості та песимізму, що оптимізує поведінку молодших школярів у конфліктних ситуаціях. Рівень соціометричного статусу серед молодших школярів також змінився: кількість «ігнорованих» зменшилась, а «популярних» і «непопулярних» зросла.

Проведене дослідження підтвердило припущення про вплив психологічних особливостей школярів на характер поведінки у конфліктних ситуаціях та ефективність упровадження психокорекційної роботи з молодшими школярами.

Виконане дослідження не вичерпує проблеми вивчення особливостей поведінки молодших школярів. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні впливів особистісних характеристик батьків, типу батьківського виховання, характеру відносин у сім’ї та соціального статусу родини на поведінку молодших школярів у конфліктних ситуаціях.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К. А. Абульханова-Славская // Психология формирования и развития личности. – М. : Наука, 1981. – С. 19–44.

2. Абрамова Г. С. Возрастная психология [Текст] : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. – М. : Юрайт, 2010. – 811 с. – (Основы наук).

3. Авдєєва І. М. Актуалізація суб`єктного досвіду учнів як компонент особистісно-розвивальної освіти / І. М. Авдєєва // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / за ред. академіка С. Д. Максименка. – Том Х. Частина ІІ. – К. : Главник, 2009. – С. 17–35.

4. Анастази Г. М. Психологическое тестирование / Г. М. Анастази, С. Урбина. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 688 с.

5. Андриади И. П. Конфликты, причины их возникновения и некоторые аспекты педагогического вмешательства в конфликт / И. П. Андриади. – М. : Изд-во Гос. Центр. Ин-та физ. культуры, 1991. – 30 с.

6. Андреев В. И. Деловая риторика : практический курс делового общения и ораторского мастерства / В. И. Андреев. – М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 152 с.

7. Анастази Г. М. Психологическое тестирование / Г. М. Анастази, С. Урбина. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 688 с.

8. Андреева Г. М. Социальная психология : учебн. для высш. уч. завед. / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 303 с.

9. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 75–86.

10. Анцупов А. Я. Конфликтология [Текст] : учебное пособие / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. – СПб. : Питер, 2009. – 304 с. – (Учебное пособие).

11. Анцупов А. Я. Конфликтология [Текст] : новые способы и приемы разрешения конфликтов : ученик для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 509 с. – (Психологическое образование).

12. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе [Текст] / А. Я. Анцупов. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 208 с. – (Бибилиотека школьного психолога).

13. Бараннік В. А. Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності : [навч. посіб.] / В. А. Бараннік, Н. Ю. Волянюк, В. М. Марченко. – К. : КиМУ, 2008. – 243 с.

14. Батаршев А. В. Диагностика черт личности и акцентуаций : Практическое руководство / А. В. Батаршев. – М. : Психотерапия, 2006. – 288 с.

15. Батаршев А. В. Психология индивидуальных различий : от темперамента к характеру и типологии личности /А. В. Батаршев. – М. : ВЛАДОС 2001. – 256 с. – (Психология для всех).

16. Батаршев А. В. Темперамент и характер [Текст] : Психолог. диагностика / А. В. Батаршев. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 336 с. – (Психология для всех).

17. Безпальча Р. Ф. Технологія попередження конфліктів [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Безпальча. – К. : Главник, 2007. – 128 с. – (Серія «Бібліотека соціального працівника»).

18. Бендас Т. В. Гендерная психология: учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. В. Бендас. – СПб. [и др.] : Питер, 2006 – 430 с. – (Учебное пособие).

19. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтовний підхід : Теоретико-технологічні засади : Навч.-метод. видання : [Текст.] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

20. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: [Текст] : навч. посібн. / І. Д. Бех .– К. : Академія, 2009. – 248 с. – (Альма матер).

21. Битянова М. Р. Социальная психология [Текст] : Учеб. пособие / М. Р. Битянова. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с. – (Учебное пособие).

22. Богданов Е. Н. Психология личности в конфликте: учебное пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

23. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте : научное издание / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с. – (Мастера психологии).

24. Бойко В. В. Энергия эмоций / В. В. Бойко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2004. – 474 с.

25. Большая энциклопедия психологических тестов [Текст] / автор-сост. А. А. Карелин. – М. : Эксмо, 2009. – 416 с.

26. Большой психологический словарь [Текст] / под. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 672 с. – (Большая университетская б-ка).

27. Бродецкий А. Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве : Азбука молчания [Текст.] : учебное пособие для творческих учебных заведений, факультетов педагогики и психологии / А. Я. Бродецкий. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 192 с. – (Учебное пособие для вузов).

28. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика [Текст] : учебник / Л. Ф. Бурлачук. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2008. – 378 с. – (Учебник для вузов).

29. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2004. – 520 с. – (Мастера психологии).

30. Бююль А. SPSS: Искусство обработки информаци. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / А. Бююль, П. Цёфель ; ред. В. Е. Момот. – М. ; СПб. ; Киев : ДиаСофтЮП, 2002. – 602 с.

31. Боришевський М. Й. Дорога до себе. Від основ суб’єктивності до вершин духовності [Текст] : монографія / М. Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 410 с. – (Монограф.).

32. Вайнер И. Основы психотерапии / И. Вайнер ; пер. с англ. Е. Антоновой, В. Белоусова. – 2-е международное издание. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с. – (Золотой фонд психотерапии).

33. Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов [Текст] : (Для нач. школы). Как договориться? : Практ. рук. по ненасильств. разрешению конфликтов в нач. школе / Д. Валкер ; пер. с нем. Р. С. Эйвадиса. – Спб. : Светлячок : Речь, 2001. – 128 с. – (Детская психология и психотерапия) (Искусство конфликта).

34. Варій М. Й. Загальна психологія [Текст] : підручник / М. Й. Варій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : ЦУЛ, 2007. – 968 с.

35. Варій М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; М-ва освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : ЦУЛ, 2008. – 591 с.

36. Вачков И. В. Основы технологи группового тренинга : Психотехники [Текст] : учеб. пособие / И. В. Вачков. – М. : Ось-89, 2007. – 255 с. – (Практическая психология).

37. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика [Текст] : практ. руководство / А. Л. Венгер. – М. : Генезис, 2007. – Ч. 2. – 128 с.

38. Венгер А. Л. Психологическое обследование младших школьников [Текст] : учеб. пособие / А. Л. Венгер, Г. А. Цукерман. – М. : ВЛАДОС- ПРЕСС, 2003. – 159 с. – (Библиотека школьного психолога).

39. Вердербер Р. Психология общения : тайны эффективного взаимодействия : полный курс / Р. Вердербер, К. Вердербер ; [ред. Д. Гиппиус, С. Комаров ; пер. на рус. язык Андреевой И. и др.]. – CПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 412 с. – (Психология лучшее).

40. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Вишнякова. – Изд. 3-е. – Минск : Университетское издательство, 2002. – 318 с.

41. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долінська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 399 с. – (Українська книга).

42. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений / Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Академия, 2003. – 368 с.

43. Володарська Н. Д. Когнітивний дисонанс як причина конфлікту у навчально-педагогічному процесі / Н. Д. Володарська // Конфлікти педагогічних системах : зб. доп. наук.-практ. конф. 20 – 21 трав. 1997 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Вінниц. держ. тех. ун-т, Укр. держ. ун-т фіз. виховання та спорту ; [відп. за вип. П. Слотюк]. – Вінниця, 1997. – С. 63–65.

44. Воротіна Л. І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посіб. для аспірантів та здобувачів наук. ступеня / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, С. О. Гуткевич ; Європ. ун-т. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 135 с.

45. Выготский Л. С. Психология развития человека [Текст] / Л. С. Выготский. – М. : Смысл : Эксмо, 2005. – 1135 с. – (Б-ка Всемирной психологии).

46. Гальперин П. Я. Лекции по психологи [Текст] : учебное пособие / П. Я. Гальперин. – М. МПСИ : Университет, 2005. – 400 с.

47. Галян І. М. Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с. – (Альма-матер).

48. Гапон Н. П. Дитина в групі одноліток: конфліктність та її вирішення / Н. П. Гапон // Конфлікти педагогічних системах : зб. доп. наук.-практ. конф. 20 – 21 трав. 1997 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Вінниц. держ. тех. ун-т, Укр. держ. ун-т фіз. виховання та спорту ; [відп. за вип. П. Слотюк]. – Вінниця, 1997. – С. 78–80.

49. Гапон Н. П. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Гапон. – Львів : ЛНУ, 2008. – 365 с.

50. Гиляров Е. М. Конфликтология [Текст] : лекция / Е. М. Гиляров. – Домодедово : РИПК МВД РФ, 1995. – 32 с.

51. Глива Є. Вступ до психотерапії [Текст] : навчальний посібник / Є. Глива ; Нац. ун-т «Острозька академія». – Київ Кондор ; Острог : Острозька академія, 2004. – 530 с.

52. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам [Текст] / А. Гольдштейн, В. Хомик ; Пер. з англ. В. Хомик. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.

53. Горбатков А. А. Динамика связи между положительними и отрицательними эмоциями / А. А. Горбатков // Вопросы психологии. – 2002. – № 4. – С. 132–141.

54. Горбатков А. А. Является ли эмоционально-оценочная сфера негативно-ассиметричной? [Текст] : Связь между положительными и отрицательными эмоциями, эмоции и деятельность / А. А. Горбатков // Вопросы психологии. – 2006. – № 4. – С. 82–95.

55. Гордєєва Ж. В. Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / Ж. В. Гордєєва ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 21 с.

56. Грецов А. Г. Психологические тренинги с подростками [Текст] / А. Г. Грецов. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с. – (Книги А. Грецова).

57. Григорович Л. А. Педагогика и психология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. – М. : Гардарики, 2003. – 480 с.

58. Гришина Н. В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. – М. ; Н. Новгород ; Спб. : Питер, 2005. – 464 с. – (Мастера психологии).

59. Громова О. Н. Конфликтология [Текст] курс лекций / О. Н. Громова. – М. : Тандем : ЭКМОС, 2000. – 319 с.

60. Денисов І. Г. Формування адекватного реагування у конфліктних ситуаціях у профілактиці асоціальної поведінки підлітків / І. Г. Денисов // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, А. Л. Онуфрієвої. – Вип. 6. – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 167–175.

61. Дмитриев А. В. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Дмитриев. – М. : Альфа–М, 2003 – 336 с.

62. Дурманенко Є. А. Конфлікти в педагогічному процесі [Текст] : монографія / Є. А. Дурманенко ; Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2004. – 287 с.

63. Єгорова Є. В. Психологічний аналіз причин конфліктної поведінки учнів та способи її подолання вчителем / Є. В. Єгорова // Конфлікти педагогічних системах : зб. доп. наук.-практ. конф. 20 – 21 трав. 1997 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Вінниц. держ. тех. ун-т, Укр. держ. ун-т фіз. виховання та спорту ; [відп. за вип. П. Слотюк]. – Вінниця, 1997. – С. 340–342.

64. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

65. Заброцький М. М. Основи вікової психології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький. – Тернопіль : Навч. кн. Богдан, 2005. –112 с.

66. Заброцький М. М. Педагогічна психологія [Текст] : курс лекцій / М. М. Заброцький. – К. : МАУП, 2000. – 100 с.

67. Загальна психологія : підруч. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – К. : Каравела, 2009. – 463 с. – (Українська книга).

68. Заика Е. В. Методика исследования эмоций в клинической психологии [Текст] / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – С. 62–68.

69. Захаров А. И. Неврозы у детей и психотерапия [Текст] : монография / А. И. Захарова. – СПб. : Союз : Лениздат, 2000. – 334 с. – (Психология ребенка).

70. Захаров А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия [Текст] / А. И. Захарова. – М. : Апрель-Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 444 с. – (Мир психологии).

71. Зедгенидзе В. Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников [Текст] : пособие для практ. работников ДОУ / В. Я. Зедгенидзе. – М. : Айрис-пресс : Айрис-Дидактика, 2006. – 103 с. – (Дошкольное воспитание и развитие).

72. Зейгарник Б. В. Патопсихология [Текст] : учебное пособие для студ. высш. уч. завед. / Б. В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 205 с. – (Высшее образование).

73. Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості [Текст] : теорія, діагностика і психокорекція : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська. – К. : Каравела, 2010. – 255 с.

74. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. – К. : Каравела. 2009. – 271 с. – (Українська книга).

75. Изард К. Э. Психология эмоций [Текст] : научное издание / К. Э. Изард ; Пер. с англ. А. Татлыбаевой. – СПб. : Питер, 2002. – 464 c. – (Мастера психологии).

76. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Ильин.– СПб. : Питер, 2006. – 512 с. – (Мастера психологии).

77. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий [Текст] / Е. П. Ильин – СПб. : Питер, 2004. – 700 с. – (Мастера психологии).

78. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека [Текст] : научное издание / Е. П. Ильин – СПб. : Питер, 2005. – 411 с.

79. Ильин Е. П. Эмоции и чувства [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Ильин – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 783 с. – (Мастера психологии).

80. Исаев Д. Н. Детская медицинская психология [Текст] : психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2004. – 381 с. – (Современный учебник).

81. Исаев Д. Н. Эмоциональный стресс [Текст] : психосоматика и соматопсихология расстройства у детей / Д. Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2005. – 400 с. – (Мэтры мировой психологии).

82. Исаев Д. Н. Психопрофилактика нарушений поведения и психосоматических расстройств [Текст] / Д. Н. Исаев. // Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития : хрестоматия / В. П. Астапов, Ю. В. Микадзе. – СПб. : Питер, 2001. – С.226–244. – (Хрестоматия).

83. Карасьова К. В. Світ дитячої гри [Текст] : навч.-метод. пособ. / К. Карасьова, Т. Піроженко. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу». Довкілля) (Дитячий садок. Бібліотека).

84. Карсон Р. Анормальная психология / Р. Карсон, Дж. Батчер С. Минека ; научн. ред. пер. Б. В. Овчинников. – 11-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 1166 с. – (Мастера психологии).

85. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.

86. Коваль І. А. Учбові конфлікти: психологічні аспекти [Текст] / І. А. Коваль. – К. : ТЕКА, 2002. – 64 с.

87. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. И. Козырев. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 174 с. – (Учебное пособие для вузов).

88. Кокун О. М. Психофізіологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Кокун ; М-во освіти і науки України, Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. «Україна». – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 181 с.

89. Коломинский Я. Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста [Текст] : книга для учителя. / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько – М. : Просвещение, 1998. – 190 с. – (Психологическая наука – школе).

90. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.

91. Константинов В. В. Экспериментальная психология : курс для практического психолога / В. В. Константинов.– СПб. : Питер, 2006. – 272 с.

92. Коробко С. Л. Робота психолога з молодшими школярами [Текст] : метод. посіб. / С. Л. Коробко, О. І. Коробко ; за ред. : С. Д. Максименка. – 2-ге вид. – К. : Літера, 2008. – 415 с.

93. Корольчук М. С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я [Текст] : навч. посіб. для студ. серед. і вищ. закл. освіти / [М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, А. Ф. Косенко, Т. І. Кочергіна] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. міжнар. ун-т. – К. : ІНКОС, 2002. – 271 с.

94. Корольчук М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко ; М-во освіти і науки України. – К. : Ельга-Н : Ніка-Центр, 2005. – 320 с.

95. Костина Л. М. Методы диагностики тревожности [Текст] / Л. М. Костина. – СПб. : Речь, 2002. – 198 с. – (Практикум по психодиагностике).

96. Кочерга О. Дитячі страхи, неврози, темперамент [Текст] : поради психолога / О. Кочерга // Сільська школа України. – 2004. – № 22. – С. 31–35.

97. Крайг Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг, Д. Бокум. – СПб. : Питер, 2006. – 939 с. – (Мастера психологии).

98. Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості [Текст] : монографія / В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 432 с.

99. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах : учеб.-метод. пособ. / В. Г. Крысько. – СПб. : Питер, 2006. – 320 с.

100. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей / Н. Л. Кряжева. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 192 с. – (Психология детства: Практикум).

101. Кузина А. А. Воспитание конфликтологической компетентности старшеклассников : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогіки.

102. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до поздней зрелости [Текст] : учеб. для студ. вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : Сфера, 2005. – 464 с.

103. Куликов Л. В. Психологическое исследование [Текст] : метод. рекомендации по проведению / Л. В. Куликов. – СПб. : Речь, 2001. – 183 с.

104. Кульчитская Е. И. Эмоциональное и интелектуальное поведение / Е. И. Кульчитская // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 1. – С. 1–3.

105. Лавренко О. В. Міжособистісне спілкування підлітка та вчителя як чинник конфліктності / О. В. Лавренко // Конфлікти педагогічних системах : зб. доп. наук.-практ. конф. 20 – 21 трав. 1997 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Вінниц. держ. тех. ун-т, Укр. держ. ун-т фіз. виховання та спорту ; [відп. за вип. П. Слотюк]. – Вінниця, 1997. – С. 176–179.

106. Левин К. Разрешение социальных конфликтов / К. Левин ; Пер. с англ. И. Ю. Авидон ; Ред. Н. В. Гришина. – СПб.: Речь, 2000. – 408 с. – (Классики современной литературы).

107. Леонов Н. И. Основы конфликтологии [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Леонов. – Ижевск : Удмурдский университет, 2000. – 122 с.

108. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл : Академия, 2004. – 346 с. – (Высшее образование).

109. Литвиненко С. А. Ігротерапія / С. А. Литвиненко. – К. : Шк. світ, 2010. – 126 с. – (Бібліотека «Шкільного світу». Психологія).

110. Ложкін Г. В. Практикум з конфліктології [Текст] : для студентів вузів / Г. В. Ложкін, Є. В. Юрківський, І. Л. Моначин. – Тернопіль : Воля, 2005. – 168 с.

111. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта [Текст] : учебное пособие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

112. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с. – (Мастера психологии).

113. Лямина Л. В. Психологическая поддержка младших школьников в преодолении конфликтных взаимоотношений: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 – педагогическая психология / Л. В. Лямина. – Самара, 2009. – 19 с.

114. Лютова Е. К. Шпаргалка для взрослых [Текст] : психокорекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е. К. Лютова, Г. Б. Моніна. – М. : Генезис, 2000. – 192 с.

115. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маклакова. – СПб. : Питер, 2004. – 583 с. – (Учебник нового века).

116. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : [психология в структуре современных наук, психические познавательные процессы, психические состояния и их регуляция, психология личности]: учеб. пос. для студентов вузов] / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2006. – 582 с. – (Учебник нового века).

117. Максименко С. Д. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максимеко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

118. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці [Текст] : методологія. Методи. Програми. Процедури : навч. пособ. / С. Д. Максименко. – К. : Наукова думка, 1999. – 188 с.

119. Максимова Н. Ю. Як порозумітися зі своїми дітьми (конфліктологія для батьків) : метод. розробки / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна.– К. : Віпол, 2004. – 217 с.

120. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы [Текст] : справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 895 с.

121. Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога [Текст] / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2006. – 780 с.

122. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 352 с. – (Мастера психологии).

123. Мерзлякова О. Інтерактивні заняття психолога з батьками [Текст] : [план-конспект] / О. Мерзлякова. – К. : Шкільний світ, 2008. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу». Психолог) (Шкільний світ. Бібліотека).

124. Міняєва А. Корекція підвищеної тривожності у дітей [Текст] / А. Міняєва // Психологічна газета. – 2007. – №22. – С. 3–9.

125. Миллер С. Психология развития: методы исследования [Текст] : научное издание / С. Миллер ; Пер. с англ. В. Белоусова. – 2-е изд., междунар. – СПб. : Питер, 2002. – 463 с. – (Мастера психологии).

126. Милютина Е. Л. Психотерапевтические рецепты на каждый день / Е. Л. Милютина. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 384 с.

127. Монина Г. Б. Коммуникационный тренинг [Текст] : педагоги, психологи, родители / Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-Робертс. – СПб. : Речь, 2005. – 224 с.

128. Морозов О. М. Психологія особистості: оперативна аудіовізуальна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Морозов. – К. : Вид. Паливода А.В., 2008. – 328 с. – (Бібліотечка студента).

129. Мэй Р. Краткое изложение и синтез теорий тревожности / Р. Мэй // Тревога и тревожность : хрестоматия ; перевод и общ. ред. Астапов В. М. – СПб. : Питер, 2001. – 247 с. – (Хрестоматия по психологии).

130. Мясищев В. Н. Личность и неврозы / В. Н. Мясищев. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1960. – 426 с.

131. М’ясоїд П. А. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. освіти / П. А. М’ясоїд. – 5- те вид., стер. – К. : Вища шк., 2006. – 479 с.

132. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие / А. Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2004. – 392 с.

133. Немов Р. С. Социальная психология : краткий курс / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с.

134. Немов Р. С. Общая психология [Текст] : краткий курс / Р. С. Немов. – СПб. : Питер, 2009. – 304 с.

135. Немов Р. С. Психологія [Текст] : підручник для студ. вузів : У 3-х кн. / Р. С. Немов. – Рівне : ВЕРТЕКС, 2002. – Кн. 1 : Загальні основи психології : переклад з рос. – 576 с.

136. Немов Р. С. Психология [Текст] : учебн. для студ. высш. пед. уч. завед. : В 3 кн. / Р. С. Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2002. – Кн. 3 : Психодиагностика : Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с.

137. Немов Р. С. Психология [Текст] : учебн. для студ. высш. пед. уч. завед. / Р. С. Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2002. – Кн. 2 : Психология образования. – 608 с.

138. Общая психология [Текст] : курс лекций для первой ступени педагогического образования / сост. Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 448 с. – (Учебник для вузов).

139. Овчарова Р. В. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Р. В. Овчарова. – М. : Академия, 2003. – 445 с. – (Высшее образование).

140. Оклендер В. Окна в мир ребенка [Текст] : рук. по дет. психотерапии / В. Оклендер ; Пер. с англ. под ред. Ф. Б. Березина, Е. А. Спиркиной, Е. Д. Соколовой. – М. : Класс, 2001. – 334 с. – (Библиотека психологии и психотерапии).

141. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с. – (Альма-матер).

142. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів : У 2 кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 576 с.

143. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка [Текст] / О. А. Орехова. – СПб. : Речь, 2002. – 110 с. – (Практикум по психодиагностике).

144. Осипова А. А. Общая психокоррекция [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / А. А. Осипова.– М. : Сфера, 2004. – 512 с.

145. Основи практичної психології [Текст] : підручник / В. Панок [та ін.]. – 3-е вид., стер. – К. : Либідь, 2006. – 536 с.

146. Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. / за заг. ред.: О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 2006. – 630 с.

147. Отечественный психоанализ / [cост. и общ. ред. В. М. Лейбина]. – СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 2001. – 445 с. – (Хрестоматия по психологии).

148. Павелків Р. В. Вікова психологія [Текст] : підручник / Р. В. Павелків ; рец.: С. Д. Максименко, І. Д. Бех, І. Д. Пасічник. – К. : Кондор, 2011. – 468 с.

149. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології [Текст] / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. – К. : Знання, 2006. – 203 с.

150. Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для студ. пед.. ин-тов / Ред. А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1973. – 148 с. – (М-во просвещения СССР).

151. Платонов Ю. П. Социальная психология поведения [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Платонов. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 459 с. – (Учебное пособие).

152. Пірен М. І. Конфліктологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М. І. Пірен. – К. : МАУП, 2003. –360 с.

153. Петрушин С. В. Психологический тренинг в многочисленной группе [Текст] : методика развития компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек / С. В. Петрушин ; под ред. В. В. Макарова. – М. : Академический Проект, 2002. – 256 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии).

154. Подоляк Л. Г. Основи вікової психології [Текст] : навчальний посібник / Л. Г. Подоляк. – К. : Главник, 2006. – 112 с. – (Психологічний інструментарій).

155. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Речь, 2002. – 694 с. – (Психологический практикум).

156. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ред. А. А. Крылов, С. А. Маничев. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2007. – 559 с. – (Практикум по психологии).

157. Примуш М. В. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Примуш ; М-во освіти і науки України. – К. : Професіонал, 2006. – 282 с.

158. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика [Текст] / А. М. Прихожан ; Акад. пед. и социал. наук, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : НПО «МОДЭК»; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2000. – 303 с. – (Библиотека педагога-практика).

159. Психологічна енциклопедія [Текст] : А-Я / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).

160. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості : У 2-х т. / [М. Й. Боришевський, М. І. Алексеєва, В. В. Антоненко та ін.] / заг. ред. М. Й. Боришевського. – К. : Дніпро, 2001. – Т. 2. – 239 с.

161. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів [Текст] : близько 3000 слів / ред. В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2009. – 670 с.

162. Психологія: підручник для студ. вузів / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. – 5-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2005. – 560 с.

163. Психология [Текст] : ученик для вузов / отв. ред. А. А. Крылов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : ПРОСПЕКТ, 2004. – 743 с.

164. Психологія вирішення конфліктів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Ред. В. О. Джелалі. – Київ, Харків : Р.И.Ф., 2006. – 320 с.

165. Психология влияния [Текст] / Сост. А. В. Морозов. – СПб. : Питер, 2000. – 506 с. – (Хрестоматия по психологии).

166. Поліщук В. М. Психологія сім’ї [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В. М. Поліщука. – 2-е вид., доповн. – Суми : Унів. книга, 2009. – 282 с.

167. Психологическая диагностика [Текст] : учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению спец. психологии / под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2007. – 656 с. – (Учебник для вузов).

168. Психологические тесты [Текст] : В 2-х т. / ред А. А. Карелин. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Т. 2. – 248 с.

169. Психология личности [Текст] : словарь-справочник / П. П. Горностай [и др.] ; под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.

170. Психотерапия [Текст] : учебн. для студ. мед. вузов / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – 3-е изд. доп. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. – (Национальная медицинская б-ка).171. Психофизиология [Текст] : учебн. для вузов / ред. Ю. И. Александров. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2007. – 464 с.

172. Радчук В. М. Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості [Текст] : Автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / В. М. Радчук ; Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2000. – 20 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка