Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти»Сторінка1/17
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ЗАТВЕРДЖЕНО


вченою радою УМО

14 грудня 2015 р.

Протокол № 9
Ректор В. В. Олійник

З В І Т

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

за 2015 рік


Київ – 2015

ЗМІСТ

ЧАСТИНА І

3

І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

3

ІІ.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

23
ІІ.1. НДР у структурних підрозділах Університету

ІІ.2. Прикладні дослідження23

35

ІІ.3. Виконання Програми спільної діяльності МОН України і НАПН України

ІІ.4. Наукові публікації виконавців НДР45

58


ІІІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

69

ІV.

УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА ЇХ МОНІТОРИНГ83

V.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

89

VІ.

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

91

VІІ.

ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

140
VІІ.1. Діяльність аспірантури та докторантури

140
VІІ.2. Робота спеціалізованої вченої ради

144

VІІІ.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

147

ІХ.

ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ169

Х.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

178

ХІ.

РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ

184

ХІІ.

КАДРИ

190

XІIІ.

ІН ФО ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

195

XІV.

.. VI ФІ ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

203

XV

ВИСНОВКИ

206

XVІ.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

209

ДОДАТКИ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ (у таблицях).

276

ЧАСТИНА ІІ.

Анотований перелік продукції, готової до впровадження.


397
ЧАСТИНА І.

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
Одним із стратегічних завдань суспільного розвитку України є формування й ефективне використання кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти (далі – ППО) шляхом гармонізації основних параметрів його розвитку. Система ППО надає якісні освітні послуги з підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації цієї категорії працівників органічно поєднано з реалізацією консалтингових функцій, які нині закріплені тільки за ППО. Виступаючи осередком інтелектуальних ресурсів суспільства, кадровий потенціал навчальних закладів системи ППО є формувальним чинником конкурентоспроможності національної вищої освіти, що забезпечує її належний рейтинг в освітній спільноті.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (далі – Університет) підвищує кваліфікацію керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів, що сприяє їхньому фаховому зростанню, проводить ґрунтовну освітню, навчально-методичну, науково-дослідну та експериментальну діяльність з урахуванням державної політики у сфері вищої освіти. Діяльність Університету спрямовано також на розв’язання проблем професійного розвитку цих категорій фахівців і ґрунтується на провідних ідеях педагогічної інноватики, андрагогіки, акмеології, виконуючи функції Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру післядипломної педагогічної освіти.

Університет у межах діяльності Консорціуму закладів ППО, засновником якого він є, координує діяльність з упровадження сучасних педагогічних технологій освіти дорослих, проведення науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти, розроблення навчально-методичного забезпечення, а також формування єдиного змісту підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів.

Усі види та напрями діяльності Університету плануються з урахуванням основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 рр. та Плану заходів щодо її реалізації; законів «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», рішень Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України (3 квітня 2015 р.), концептуальних засад Національної стандартної класифікації освіти на основі Міжнародної стандартної класифікації освіти, а також Статуту Університету.

Згідно з чинним законодавством, діяльність Університету впродовж 2015 року спрямовувалася на вдосконалення нормативно-правового, науково-методичного, навчально-технологічного інформаційного забезпечення діяльності навчальних закладів системи ППО; модернізацію системи підготовки, підвищення кваліфікації та стажування керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів; оптимізацію впровадження сучасних педагогічних технологій підвищення професійного рівня означеної категорії працівників з урахуванням принципів інноваційного розвитку освіти, на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі психології, управління, економіки та педагогіки (освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, магістр).

У своїй діяльності в звітний період Університет керувався Конституцією України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, наказами, розпорядженнями та рішеннями Президії Національної академії педагогічних наук України, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями вченої ради Університету.Університет підпорядкований і підзвітний НАПН України. Загальна кількість працівників державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» на 01.07.2015 становить 242 особи, з них 210 штатних осіб. В Університеті працюють:

 • 4 дійсних члени НАПН України та члени Президії НАПН (Андрущенко В. П., Биков В. Ю., Кремень В. Г., Олійник В. В.);

 • 1 член-кореспондент НАПН України Степко М. Ф.;

 • 73 науково-педагогічних працівники, 10 докторів наук-професорів, 5 докторів наук-доцентів, 1 кандидат наук-професор, 29 кандидатів наук-доцентів, 15 кандидатів наук без вченого звання, 11 старших викладачів без наукового ступеня, 86 інших;

 • 27 осіб, які працюють за сумісництвом, зокрема: 23 науково-педагогічних працівники, 10 докторів наук-професорів, 1 кандидат наук-професор, 3 кандидати наук-доценти, 6 кандидатів наук без вченого звання та 4 інших.

Головними завданнями діяльності Університету відповідно до Статуту упродовж 2015 року було:

 • проведення прикладних наукових досліджень з проблем розвитку освіти, участь у виконанні міжнародних, державних, галузевих та регіональних цільових наукових програм, зокрема за державним замовленням та госпрозрахунковими договорами з установами, закладами та організаціями;

 • здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства освіти і науки України, управлінь освіти, керівників, методичних та педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, позашкільної освіти, керівників та науково-педагогічних працівників ВНЗ усіх рівнів акредитації, підготовки кадрового резерву керівників закладів та установ освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» тощо;

 • упровадження гнучкої системи неперервної освіти працівників освітньої галузі, яка має на меті адаптацію їхньої професійної діяльності до швидкоплинних змін соціально-економічних відносин, а також інноваційних педагогічних технологій навчання й управління іззабезпеченням неперервності освіти дорослих;

 • забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;

 • виконання функцій головного науково-методичного та інформаційного центру ППО;

 • формування кадрового потенціалу Університету, навчання працівників, сприяння їхньому професійному зростанню тощо;

 • розроблення базових вимог до освітнього і професійного рівня керівників освітніх установ і навчальних закладів, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

 • упровадження сучасних форм і засобів навчання дорослих;

 • підготовка науково-методичних рекомендацій щодо формування резерву управлінських кадрів освіти тощо;

 • здійснення підготовки фахівців з вищою освітою звикористанням сучасних форм науково-методичної роботи, та наданням наукової, методичної, інформаційної, а також консультативної допомоги працівникам ОІППО;

 • проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, нарад та інших науково-практичних масових заходів;

 • активізація міжнародної діяльності у сфері освіти і науки, згідно із законодавством України, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір;

 • зміцнення навчально-матеріальної бази Університету;

 • створення комфортних соціально-побутових умов для слухачів та студентів тощо.

Університетом менеджменту освіти проводиться цілеспрямована і системна робота з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014–2016 рр. відповідно до затвердженого Плану заходів Університету менеджменту освіти щодо виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2014–2016 рр.

Особливістю звітного періоду є активізація науково-дослідної роботи, підвищення якості надання освітніх послуг, а також залучення науково-педагогічних працівників Університету до громадського обговорення проблем удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази системи ППО, обґрунтування концептуальних засад її розвитку з урахуванням ідей людиноцентризму та реалізації компетентнісного підходу.

У зв’язку із зміною статусу регіональних закладів ППО та необхідністю впровадження сучасних інноваційних форм організації післядипломної освіти і, в першу чергу, в системі освіти, УМО став ініціатором і організатором створення Українського відкритого університету післядипломної освіти в рамках діючого Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти. Ця ініціатива знайшла широку підтримку в місцевих органах самоврядування та регіональних органах управління освітою.

З ініціативи ректора Університету академіка В. В. Олійника та за участю заступника Міністра освіти і науки П. К. Хобзея 24.11.2015 р. проведено нараду з керівниками обласних закладів післядипломної педагогічної освіти. Учасники обговорили низку питань, що стосуються реформи загальної середньої освіти, подальшого методичного забезпечення реформування цієї ланки та проблеми встановлення належного статусу обласних закладів післядипломної педагогічної освіти і розвитку післядипломної освіти в цілому. Значну увагу учасники наради приділили обговоренню змісту проекту нового Закону України «Про освіту» та питанням практичного впровадження нових систем управління й фінансування освіти в умовах децентралізації.

На нараді також обговорені проекти установчих документів щодо створення Українського відкритого університету післядипломної освіти, до складу якого увійдуть Університет менеджменту освіти НАПН України, як базовий навчальний заклад Консорціуму закладів післядипломної освіти й майбутнього відкритого університету, та члени Консорціуму – обласні інститути (академії) післядипломної педагогічної освіти, згоду про входження яких надали їх засновники – органи місцевого самоврядування.

Важливим напрямом діяльності Університету в звітний період стало підвищення рівня якісного складу працівників, що забезпечило розвиток його кадрового потенціалу, а також формування позитивного іміджу в освітній спільноті.

За звітний період було захищено дві докторські дисертації:


 • Тимошко Г. М., професором кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП;

 • Сіданіч І. Л., доцентом кафедри управління начальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП.

Вчені звання професор було присвоєно:

 • Рябовій З. В., завідувачу кафедри управління начальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології;

 • доцента:

 • Зінчук Н. А.(кафедра менеджменту освіти, економіки та маркетингу ЦІППО);

 • Ілляховій М. В. (кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО);

 • Мурашку О. В. (кафедра економіки та управління персоналом ННІМП);

 • Приходькіній Н. О. (кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП);

 • Шевчик О. Г. (кафедра економіки та управління персоналом ННІМП).

У звітний період продовжилася підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі Університету за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 13.00.06 – теорія та методика управління освітою; 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Наразі в аспірантурі навчаються 47 аспірантів і три докторанти.

До складу Університету входять чотири інститути: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Науково-дослідний інститут післядипломної педагогічної освіти, Білоцерківський інститут професійної освіти. Окремими структурними підрозділами також є: Навчально-методичний центр організації дистанційного навчання, наукова бібліотека, загально університетські відділи й науково-дослідні лабораторії на громадських засадах.

Діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти(далі – ЦІППО) спрямовано на реалізацію державної політики у сфері післядипломної педагогічної освіти шляхом здійснення навчальної, науково-дослідної та науково-методичної роботи.

Основними завданнями ЦІППО у 2015 році було: • підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів галузі освіти, державних службовців відповідно до соціально-педагогічних запитів і особистісно-професійних потреб, державного замовлення та договірних зобов’язань;

 • забезпечення сучасного змісту підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів освіти на основі компетентнісного підходу, інноваційних освітніх технологій і з урахуванням національної рамки кваліфікацій, положень нового Закону України «Про вищу освіту» тощо;

 • спрямування науково-дослідної діяльності кафедр інституту на вдосконалення освітнього процесу на основі досягнень інновацій і сучасних технологій навчання дорослих;

 • створення якісного навчально-методичного та науково-методичного супроводу освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів освіти;

 • підвищення рівня кадрового забезпечення;

 • розширення співпраці з науковими установами Національної академії педагогічних наук України, закладами післядипломної педагогічної освіти, державними органами управління освітою шляхом залучення провідних науковців і практиків до освітнього процесу, проведення спільних науково-практичних заходів, розроблення законодавчих і нормативних документів у галузі післядипломної освіти;

 • розвиток співробітництва з науково-педагогічними установами та закладами освіти зарубіжних країн у сфері підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти.

На виконання поставлених завдань спрямовано зусилля всіх підрозділів ЦІППО, у складі якого відбулися зміни через оптимізацію структури Університету. Зокрема до складу інституту введено відділ науково-методичного забезпечення ППО, а також упорядковано кафедри (кафедра університетської освіти і права, кафедра державної служби та менеджменту освіти, кафедра психології управління, кафедра філософії і освіти дорослих). Кількість кафедр збільшено за рахунок кафедри державної служби та менеджменту освіти, створеної на основі реорганізації відділу підвищення кваліфікації державних службовців. На здійснення функцій ліквідованого навчального відділу щодо організаційного забезпечення освітньої діяльності в ЦІППО зорієнтовані працівники відповідного сектора загально університетського відділу організації навчального процесу та моніторингу.

З метою розширення пропозицій щодо спектра програм освітньої діяльності в ЦІППО проліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» (ліцензія МОН України АЕ № 527858 від 05.01.2015 р.) та проведено в цьому напрямі профорієнтаційну роботу, зокрема: • направлено листи до центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, обласних інститутів ППО, вищих навчальних закладів та інших установ;

 • здійснено презентації на щотижневих тематичних зустрічах зі слухачами курсів підвищення кваліфікації;

 • розроблено пакет документів і програму вступних фахових випробувань та конкурсних завдань для співбесіди з питань державного управління й державної служби.

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології – структурний підрозділ Університету (далі – ННІМП), головним завданням якого є підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців відповідно до вимог держави, суспільства, потреб особистості.

На виконання поставлених завдань спрямовано зусилля всіх підрозділів ННІМП, у складі якого відбулися зміни через оптимізацію структури Університету. Зокрема до складу Інституту введено відділи навчальної роботи та працевлаштування, а також організації навчання іноземних громадян.

Реалізацію основних форм освітньої та наукової діяльності ННІМП спрямовано на гармонійне формування і всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця, повне розкриття його творчих зусиль і майбутніх фахових знань, створення умов для сапопізнання та самореалізації.

Згідно з принципами Болонського процесу та Національною рамкою кваліфікацій Інститут використовує принципово нову парадигму вищої освіти СВЕ (Competence – basededucation), основану на формуванні у студентів певних компетенцій та діагностуванні рівня компетентностей випускників Університету як результату вищої освіти. Тому, одним із пріоритетних завдань ННІМП у звітному періоді стало підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним та європейським фаховим стандартам і вимогам Болонського процесу.

Було визначено шляхи реалізації поставлених завдань:


 • модернізація освітнього процесу відповідно до вимог часу й інтеграції в європейський освітній простір шляхом упровадження інноваційних технологій та використання елементів дистанційної освіти;

 • удосконалення ступеневої освіти, реалізація європейської системи академічних ступенів «бакалавр – магістр» з урахуванням потреб ринку праці й кожної особистості, вимог Болонського процесу шляхом розроблення оновлених навчальних планів та програм;

 • відкриття нових перспективних спеціальностей і спеціалізацій за допомогою вивчення кон’юнктури ринку праці;

 • адаптація варіативних складових програм підготовки фахівців освітнім потребам майбутніх фахівців і модернізація курикулума (навчальних планів, програм, змісту навчання);

 • активне запровадження інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання та системного проведення моніторингу ефективності діяльності кафедр щодо якості надання освітніх послуг з подальшим аналізом та встановленням рейтингу їх діяльності;

 • забезпечення відповідності якості освітніх послуг державним стандартам та європейським вимогам до знань майбутніх фахівців при входженні в єдиний освітній простір;

 • удосконалення маркетингової стратегії просування освітніх послуг, пошук соціальних партнерів тощо.

Кардинально змінено пріоритетність функцій навчального процесу. Провідною є функція викладача як організатора самостійної активної пізнавальної діяльності студента, компетентного консультанта, фасилітатора. Діяльність викладача спрямовується не лише на викладання, контроль знань та умінь студентів, а й на супровід процесу самопізнання, саморозвитку та самоудосконалення особистості студента, на допомогу у побудові траєкторії його професійно-особистісного розвитку для досягнення найвищих результатів у професійній діяльності.

Активізувалася науково-дослідна робота на кафедрах ННІМП (кафедри економіки та управління персоналом, загальної та практичної психології, управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, управління проектами та загальнофахових дисциплін), результати якої презентовано на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», відображено у друкованих матеріалах. Зокрема, вагомою подією став звіт на Президії НАПН України керівника наукової теми «Особистісно орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти» (№ державної реєстрації 0112U002317) П. В. Лушина, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної та практичної психології.

У процесі проведеного дослідження отримано суттєві результати теоретичного і прикладного характеру, а саме: вивчено досвід особистісно-орієнтованої підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти; розроблено теоретико-методологічні засади особистісно-орієнтованої підготовки майбутніх психологів, які ґрунтуються на принципах самоорганізації соціальної освітньої екосистеми, екологічності освітнього простору, профініцітарності, «компетентності самосупроводу»; визначено умови, засоби та зміст особистісно-орієнтованої підготовки майбутніх психологів; обґрунтовано та експериментально перевірено авторську модель очно-дистанційної організації особистісно-орієнтованої підготовки майбутніх психологів та підготовлено методичні матеріали для забезпечення навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти.

Основні результати дослідження впроваджено у діяльність нашого Університету, а також Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, ОІППО (Івано-Франківського, Полтавського, Житомирського, Одеського, Хмельницького, Кіровоградського).

Нині в ННІМП є всі необхідні приміщення для успішного здійснення навчального процесу: аудиторії для проведення лекційних, семінарських та практичних занять, комп’ютерні класи, гуртожиток. Матеріально-технічна база дає змогу якісно проводити навчальний процес, створюючи сприятливі умови для роботи професорсько-викладацького складу кафедр, інших працівників та студентів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка