Національна академія наук україни київський університет праваСкачати 371.07 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2017
Розмір371.07 Kb.
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

СХВАЛЕНО

рішенням Вченої ради

Київського університету

права НАН України

протокол № 7

від 23 червня 2014 р.
ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Київ – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, розрахована на вступників до аспірантури на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Програма містить систему теоретико-правових положень з адміністративного права, адміністративного процесу, фінансового права та інформаційного права, які дозволяють претендентам на здобуття нвукового ступеня кандидата наук опанувати комплексом необхідних і обов'язкових знань, основних правових понять і категорій.ПРОГРАМА КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Тема 1. Предмет, метод, принципи та система адміністративного права

Зміст і призначення адміністративного права. Суспільні відносини, що регулюються адміністративним правом. Метод адміністративно-правового регулювання. Адміністративне право у правовій системі України. Система адміністративного права. Адміністративне законодавство та форми систематизації. Джерела адміністративного права.Тема 2. Адміністративно-правові норми та їх реалізація

Поняття і структура адміністративно-правових норм. Критерії класифікації адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. Характеристика матеріальних та процесуальних норм. Види адміністративно – правових норм за юридичними властивостями. Дія адміністративно – правових норм у часі і просторі. Форми реалізації адміністративно-правових норм та їх характеристика. Застосування як особлива форма реалізації.Тема 3. Адміністративно-правові відносини

Поняття адміністративно – правових відносин та їх структура. Основні риси адміністративно-правових відносин. Юридичні факти в адміністративному праві. Види адміністративно-правових відносин. Зміст і різновиди відносин між органами виконавчої влади. Реординація – нове явище в управлінських відносинах. Відносини між органами виконавчої влади і громадянами.Тема 4. Суб'єкти адміністративного права.

Поняття суб'єкта адміністративного права і його правовий статус.. Види суб'єктів адміністративного права. Поняття і правовий статус органа виконавчої влади. Принципи побудови системи органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади України. Місцеві державні адміністрації. Адміністративно-правовий статус громадян як суб'єктів адміністративного права. Права і свободи громадян України у сфері державного управління. Адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян України. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян; осіб без громадянства.Тема 5. Державна служба

Законодавча основа державної служби в Україні. Поняття державної служби. Види державної служби. Принципи державної служби. Поняття і види державних службовців. Основи адміністративно-правового статусу службовців органів державного управління. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби. Дисциплінарна відповідальність службовців. Підстави і порядок припинення державної служби. Інститут відставки в державній службі.Тема 6. Функції, повноваження та компетенція органів виконавчої влади.

Діяльність органів виконавчої влади є об’єктом впливу адміністративно – правових норм. Основними елементами змісту управлінської діяльності є цілі та завдання, функції, методи. Форма це спосіб зовнішнього виразу змісту діяльності органів виконавчої влади. Функції – відносно самостійні та якісно однорідні складові діяльності цих органів. Адміністративно – правовою формою прав і обов’язків виступає компетенція органів виконавчої влади.Тема 7. Форми та методи діяльності органів виконавчої влади

Форми діяльності органів виконавчої влади як способи зовнішнього вираження їх діяльності. Класифікація форм на правові і неправові. Основними не правовими формами визнаються різноманітні організаційні дії. До правових форм відносяться видання правових актів управління; укладення адміністративних договорів, вчинення інших юридично значимих дій. Види правових актів управління, порядок прийняття та чинність. Поняття та види методів державного управлінняТема 8. Законність і дисципліна в державному управлінні

Законність розглядається як неухильне виконання законів та інших правових актів. Закони мають відповідати об’єктивним суспільним закономірностям, вимогам забезпечення прав і свобод людини. Дисципліна передбачає певні вимоги до поведінки суб’єктів. Виділяють загальні і спеціальні гарантії законності. Система засобів забезпечення законності включає контроль, способи реагування на звернення громадян, судовий захист, притягнення до різних видів юридичної відповідальності. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у сфері публічної влади.Тема 9. Контроль як спосіб забезпечення законності у сфері публічної адміністрації.

Поняття контролю. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Види державного контролю та їх характеристика. Правові засади здійснення державного контролю у сфері виконавчої влади. Форми та методи здійснення державного контролю. Громадський контроль за діяльністю органів публічної влади.Тема 10. Адміністративний примус та адміністративна відповідальність

Адміністративний примус як спеціальні заходи впливу з метою усунення поведінки, що має відхилення від вимог правових норм та заходи адміністративного примусу. Види та характеристика адміністративно – запобіжних заходів та заходів адміністративного припинення. Поняття адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Склад та ознаки адміністративного проступку. Поняття і види адміністративних стягнень. Провадження по справах про адміністративну відповідальність.Тема 11. Адміністративний процес

Загальна характеристика адміністративного процесу як пра­вового явища. Поняття і основні риси адміністративного процесу. Види адміністративного провадження. Сторони адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція: основні риси, принципи, струк­тура.Тема 12. Адміністративно - правове регулювання у сфері економіки

Загальна характеристика законодавства України у сфері економіки. Сучасне господарство України представлено економікою змішаного типу. В ньому є державний, муніципальний і приватний сектори. Держава крім безпосередньої участі в суспільному виробництві здійснює правове регулювання економікою. Визначальне місце в управлінні економікою належить Кабінету Міністрів України. Спеціально уповноваженим органом у сфері економіки є Міністерство економіки, основними завданнями якого є виконання актів законодавства України та систематичний контроль за їх реалізацією.Тема 13. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального розвитку і культури

Соціально-культурний комплекс: склад, структура, взаємозв'язок галузей. Загальна характеристика адміністративного законодавства освіти, науки, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення. Органи державного управління у сфері соціального розвитку і культури. Організація управління у сферах освіти, науки, культури, охорони здоров'я і соціаль­ного забезпечення та його правове забезпечення.Тема 14. Правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

Державне управління в адміністративно – політичній сфері характеризується високим рівнем централізації. Для управлінських зв’язків характерними є відносини загального, безпосереднього, прямого і оперативного підпорядкування. Організацію управління забезпечують закони, акти Президента України і Кабінет Міністрів України, а також нормативно – правові приписи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Управління в даній сфері забезпечується міністерствами та державними комітетами (службами). Так до них входять Міністерство оборони, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, Митна служба тощо.ПРОГРАМА КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»

Тема 1. Поняття, сутність і принципи адміністративного процесу

Вузьке і широке поняття адміністративного процесу. Ознаки адміністративного процесу. Адміністративний процес як різновид юридичного процесу: загальні риси та особливості. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини. Мета і завдання адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Адміністративний процес і адміністративне право: питання співвідношенняТема 2. Структура адміністративного процесу

Поняття, основні ознаки адміністративних проваджень та їх види. Загальна характеристика стадійності адміністративного процесу. Адміністративна процедура. Співвідношення між провадженням та стадією. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного процесу. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному процесі. Види суб’єктів адміністративного процесу.Тема 3. Неюрисдикційні провадження та їх характеристика

Провадження по підготовці та прийнятті нормативно-правових актів. Загальна характеристика нормотворчих проваджень. Види нормативно-правових актів, які приймаються суб’єктами владних повноважень. Стадії провадження по підготовці та прийняттю нормативно-правових актів. Провадження по підготовці та прийнятті нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Суб’єкти провадження по підготовці та прийнятті нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Стадії провадження по підготовці та прийнятті нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Матеріали які супроводжують проекти постанов, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України. Провадження за зверненнями громадян. Види звернень громадян та вимог до них. Стадії та строки розгляду звернень громадян. Права і обов’язки суб’єктів проваджень по зверненням громадян.Тема 4. Дозвільно-реєстраційні провадження

Загальна характеристика дозвільно-реєстраційних проваджень. Поняття та види дозвільно-реєстраційних проваджень. Легалізація об’єднань громадян. Реєстрація адвокатських об’єднань. Надання права на зайняття нотаріальною діяльністю. Ліцензійні провадження і їх законодавча основа. Поняття та види ліцензійних проваджень. Суб’єкти, стадії та строки ліцензійних проваджень. Видача ліцензії, видача дублікату ліцензії та переоформлення ліцензії.Тема 5. Юрисдикційні провадження в адміністративному процесі

Адміністративно-юисдикційна діяльність органів публічної влади в Україні. Адміністративна юрисдикція: поняття та законодавче визначення. Ознаки адміністративної юрисдикції. Публічно-правовий спір як предмет адміністративної юрисдикції. Провадження по справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні, які мають право розглядати та вирішувати справи про адміністративні правопорушення. Стадії та строки вирішення справ про адміністративні правопорушення. Права і обов’язки учасників провадження по справах про адміністративні правопорушення. Провадження по застосуванню заходів адміністративного припинення. Мета та завдання заходів адміністративного припинення. Процесуальне забезпечення адміністративного затримання. Процесуальне оформлення та вимоги до заходів адміністративного затримання. Загальна характеристика дисциплінарних проваджень в органах виконавчої влади. Стадії та особливості дисциплінарних проваджень.Тема 6. Адміністративна юстиція в Україні

Інститут адміністративної юстиції в Україні: поняття, ознаки та зміст. Поняття та ознаки адміністративної юстиції. Елементи адміністративної юстиції в Україні. Становлення адміністративної юстиції як правозахисного інституту. Етапи становлення адміністративної юстиції в Україні. Зарубіжний досвід адміністративної юстиції. Правове регулювання адміністративного судочинства в Україні. Завдання та предмет адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Правове регулювання адміністративного судочинства в Україні. Компетенція адміністративних судів в Україні.ПРОГРАМА КУРСУ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Тема 1. Предмет, метод і система фінансового права. Фінансово – правові норми та фінансово-правові відносини. Фінансова діяльність держави

Поняття, предмет і метод фінансового права. Особливості методу регулювання фінансово-правових відносин. Місце фінансового права в системі права держави. Зв'язок фінансового права з іншими галузями права.

Система та джерела фінансового права. Фінансово-правові інститути.

Наука фінансового права і фінансове право.Фінансово – правові норми, їх види, особливості та зміст. Структура фінансово – правових норм: гіпотеза, диспозиція, санкція. Зобовязуючі, забороняючі та уповноважуючі фінансово – правові норми. Фінансово – правові відносини, їх матеріальний і юридичний зміст. Субєкти фінансово – правових відносин. Характерні риси фінансово – правових відносин. Матеріальні і процесуальні фінансово – правові відносини. Фінанси як економічна і юридична категорія. Поняття, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави.Фінансова система України.

Правові форми фінансової діяльності держави. Фінансово-правові та фінансово-планові акти. Органи, що здійснюють керівництво фінансовою діяльністю держави: органи загальної компетенції і спеціальної компетенції.
Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні. Повноваження в сфері фінансового контролю органів загальної компетенції. Правовий статус Рахункової палати
Поняття фінансового контролю і його роль в державі. Законодавство України, що регулює діяльність контрольних органів та здійснення фінансового контролю. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.

Повсякденний внутрігосподарський фінансовий контроль.Відомчий фінансовий контроль.Позавідомчий фінансовий контроль. Недержавний фінансовий контроль. Види фінансового контролю: попередній, оперативний та наступний фінансовий контроль. Методи фінансового контролю.

Юридичне значення акту ревізії.Повноваження в сфері фінансового контролю Верховної Ради України. Повноваження комітетів Верховної Ради України.Тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Слідчі комісії Верховної Ради України. Повноваження Президента України в сфері фінансового контролю. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері фінансового контролю. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері фінансового контролю. Повноваження місцевих державних адміністрацій в сфері фінансового контролю. Місце Рахункової палати в системі державних органів. Порядок призначення посадових осіб Рахункової палати. Функції Рахункової палати. Повноваження Рахункової палати. Особливості діяльності Рахункової палати.
Тема 3. Повноваження в сфері фінансового контролю Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України. Повноваження Державної фінансової інспекції та Державної податкової служби. Недержавний фінансовий контроль: правові засади аудиторської діяльності

Правовий статус Міністерства фінансів України: завдання, функції, повноваження. Контрольні повноваження Міністерства фінансів України.

Державна казначейська служба України: завдання, функції, повноваження. Завдання Державної податкової служби України. Функції Державної податкової служби України. Повноваження Державної податкової служби України. Завдання і функції Державної фінансової інспекції. Повноваження Державної фінансової інспекції України. Поняття та значення аудиторської діяльності. Підстави для здійснення аудиторських перевірок. Аудиторські фірми та аудитори. Аудиторська палата та її функції. Обовязковий аудит відповідно до Закону. Права аудиторів при здійсненні аудиторських перевірок. Стандарти аудиту.
Тема 4. Правове регулювання бюджетних відносин в Україні. Бюджетна система України. Правові засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи України. Бюджетний процес в Україні
Поняття бюджету та його роль в державі. Бюджет як економічна категорія. Поняття бюджету як юридичної категорії. Особливості Закону про Державний бюджет України. Бюджетний період. Бюджетний цикл. Бюджетне законодавство України: склад та особливості. Бюджетне право і бюджетні правовідносини. Поняття бюджетного права як особливого фінансово-правового інституту. Поняття та особливості бюджетних правовідносин. Учасники бюджетних правовідносин. Поняття бюджетної системи України. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України. Місцеві бюджети України. Бюджети місцевого самоврядування. Зведений бюджет. Принципи бюджетної системи України та механізм їх реалізації в бюджетному законодавстві України. Бюджетна класифікація та її призначення. Порядок затвердження бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування та боргу. Загальний та спеціальний фонд бюджету. Правові засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи України.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Класифікація доходів і видатків бюджету за Бюджетним кодексом України. Загальний і спеціальний фонд бюджету. Доходи і видатки місцевих бюджетів України. Правовий режим таємних видатків. Правова регламентація складу доходів Державного бюджету. Головні джерела доходів Державного бюджету. Склад видатків Державного бюджету України.. Правовий режим таємних видатків.Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Дотації, субвенції, субсидії, їх поняття та особливості. Доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та їх особливості. Видатки місцевих бюджетів.Міжбюджетні відносини. Правові засади бюджетного регулювання.

Поняття та методи бюджетного регулювання.Дотації, субвенції, субсидії та їх поняття і особливості. Механізм бюджетного регулювання, закріплений в Бюджетному кодексі України. Правова регламентація розрахунку обсягу видатків для визначення обсягів міжбюджетних трансфертів. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коефіцієнти для їх корегування за Бюджетним кодексом України. Бюджетний процес в Україні. Поняття і зміст бюджетного процесу. Бюджетний цикл і бюджетний період. Порядок складання проекту бюджету: розробка бюджетної резолюції Верховною Радою України, розробка попереднього зведеного проекту бюджету, робота міністерств і відомств над зведеним проектом, підготовка проектів зведеного та Державного бюджетів. Порядок розгляду проекту бюджету: розгляд проекту бюджету центральними та місцевими органами виконавчої влади, розгляд проекту бюджету Верховною Радою та місцевими радами. Порядок затвердження бюджету. Зміст правових актів про бюджет.

Порядок виконання бюджету. Виконання доходної частини. Виконання видаткової частини. Функції Державного казначейства. Система єдиного казначейського рахунку. Контроль за виконанням. Звітність про виконання бюджетів. Державний кредит як джерело доходу Державного бюджету. Правові засади державного кредиту, форми, види позик.Тема 5. Відповідальність в бюджетній сфері

Поняття та склад бюджетного правопорушення.Класифікація бюджетних правопорушень. Види відповідальності за бюджетні правопорушення. Особливості застосування відповідальності за бюджетні правопорушення. Санкції за бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України: види, порядок застосування та порядок оскарження рішень про застосування санкцій за бюджетні правопорушення.

Відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного планування. Відповідальність органів Державної казначейської служби України.

Тема 6. Правові засади бюджетного фінансування. Бюджетне фінансування: поняття, принципи. Особливості кошторисно-бюджетного фінансування

Фінансування державних видатків; суб’єкти фінансування та принципи.

Поняття та принципи бюджетного фінансування. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування: принципи та об’єкти фінансування.Порядок кошторисно-бюджетного фінансування.Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Порядок фінансування охорони здоров'я та фізичної культури. Порядок фінансування видатків на оборону. Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних органів. Кошторис витрат бюджетної установи та його правовий режим. Поняття кошторису витрат бюджетної установи. Види кошторисів витрат бюджетної установи. Форма кошторису та його складові частини. Порядок складання кошторису. Порядок затвердження кошторису. Внесення змін до кошторису. Виконання кошторисів.

Тема 7. Податкове право і податкові правовідносини. Податок як економіко-правова категорія. Податкове законодавство України

Податок, як економіко-правова категорія. Становлення та розвиток оподаткування.

Поняття оподаткування, його значення. Сутність оподаткування. Принципи оподаткування. Поняття податку в широкому та вузькому розумінні. Специфічні юридичні ознаки податку. Поняття "податок", "збір", "мито". Відмінність податку від інших загальнообов'язкових внесків до бюджетів та державних цільових фондів. Поняття функцій податку. Класифікація податків за формою оподаткування, за критерієм платника податків, за характером використання, за строком стягнення, за економічним змістом, за спрямованістю, за порядком введення та територією справляння, за джерелами сплати податку.
Структура (елементи) податку, її правове регулювання.

Значення елементів податку їх види. Основні та додаткові елементи податку. Поняття суб'єкта оподаткування, платника податків, їх види. Поняття представництва у податковому праві та його види. Поняття предмета, об'єкта оподаткування, джерела сплати податку. Види об'єктів оподаткування. Податкова база. Поняття масштабу податку, одиниці оподаткування, податкової бази. Методи обчислення та способи визначення податкової бази. Поняття ставки податку та її види. Класифікація ставок податку за ступенем податкового тиску на платника, за методом встановлення, за змістом, за формою стимулювання платника. Поняття методу оподаткування та його види. Поняття податкових пільг та їх значення. Види податкових пільг: вилучення, знижки, податковий кредит. Форми податкових пільг. Поняття обчислення податку. Способи обчислення податку. Поняття сплати податку та порядку сплати податку. Способи сплати податків. Поняття податкового періоду та його види. Поняття строку сплати податку. Порядок надання органами державної податкової служби України відстрочок і розстрочок сплати податків.


Податкове право та податкове законодавство.

Предмет та метод правового регулювання. Співвідношення податкового права з іншими галузями права. Принципи податкового права. Поняття системи податкового права та системи податкового законодавства. Поняття податкового закону та його види. Поняття джерел податкового права. Класифікація джерел податкового права за владно-територіальним принципом, за характером правових норм, за особливостями правового регулювання. Поняття Податкового кодексу його структура. Поняття подвійного оподаткування та його види. Методи усунення подвійного оподаткування. Характеристика методів усунення подвійного оподаткування в Україні. Поняття та види податкових міжнародно-правових договорів. Поняття міжнародного податкового права та його цілі. Поняття міжнародних договорів з питань оподаткування та їх види.


Тема 8. Правове регулювання податків з фізичних осіб

Платники податку на доходи фізичних осіб та податкові агенти. Об'єкт оподаткування. Поняття податкового кредиту при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб та порядок його застосування. Витрати, що включаються до податкового кредиту. Поняття податкової соціальної пільги, її види та порядок застосування платниками податку на доходи фізичних осіб. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Оподаткування доходів фізичних осіб-СПД. Особливості оподаткування виграшів та призів податком на доходи фізичних осіб. Порядок та умови оподаткування доходів отриманих від операцій з майном. Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб спадщини та подарунків. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум надміру витрачених коштів отриманих платником на відрядження чи під звіт та не повернених у встановлений строк. Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб іноземних доходів.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка