Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка6/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VIII. Видавнича діяльність


В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 12 монографій, загальним обсягом 163,39 друк. арк., 5 збірників наукових праць, 1 збірник тез наукових доповідей та 168 статті в наукових журналах і збірниках. Загальний обсяг публікацій склав 223,19 друк. арк.

У 2013 р. видано такі монографії:Економіка. Бутенко А.І., Сараєва І.М., Носова Н.І.; Рівень потенціалу малого підприємництва в Одеському регіоні та напрямки активізації його використання. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. - Одеса: Інтерпрінт, 2013. – 112 с. (6,51 ум.др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-2139-34-1.

У монографії запропоновано концептуальну схему загального дослідження підприємницького потенціалу як складної багаторівневої системи, проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Одеському регіоні і розраховано оцінку рівня використання підприємницького потенціалу, розроблено пропозиції щодо напрямків активізації малого бізнесу на регіональному рівні в контексті парадигми сталого розвитку.

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.

В монографии предложена концептуальная схема общего исследования предпринимательского потенциала как сложной многоуровневой системы, проанализировано основные показатели развитию малого предпринимательства в Одесском регионе и рассчитана оценка уровня использования предпринимательского потенциала, разработаны предложения относительно направлений активизации малого бизнеса на региональном уровне в контексте парадигмы устойчивого развития.

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям экономических учебных заведений, широкому кругу лиц, интересующихся проблемами развития национальной экономики.

Економіка. Андрєєва Н.М., Барун М.В.; Методичні підходи до діагностики та комплексної оцінки ефективності інвестицій в природо перетворювальні проекти: соціо-еколого-економічний аспект. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. - Одеса: «Феникс», 2013. –124 с. (7,75 ум. др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-2139-29-7.

У контексті проблеми сталого розвитку в монографії: сформульований теоретико- методический базис екологічно орієнтованого управління інвестиціями в природо перетворювальні проекти, представлені наукові підходи до системології соціо-еколого-економічних аспектів діагностики інвестицій у природо перетворювальні проекти, розроблено організаційно-економічне забезпечення механізму фінансування та оцінки ефективності соціо-еколого-економічних систем управління природо перетворювальними проектами, сформовано методично-прикладні основи проведення комплексної оцінки ефективності природо перетворювальних проектів на підґрунті аналізу екологічних ризиків.

Робота адресована широкому кругу читачів, як науковцям у сфері природокористування, так і фахівцям у різних областях науки та працівникам органів державного і регіонального управління. Автори хотіли б бачити цю роботу корисною для професорсько-викладацького та студентів економічних і екологічних спеціальностей, аспірантів і здобувачів вчених ступенів.

В контексте проблемы устойчивого развития в монографии: сформулирован теоретико-методический базис экологически ориентированного управления инвестициями в природопреобразующие проекты, представлены научные подходы к системологии социо-эколого-экономических аспектов диагностики инвестиций в природопреобразующие проекты, разработано организационно-экономическое обеспечение механизма финансирования и оценки эффективности социо-эколого-экономических систем управления природопреобразующими проектами, сформированы методически-прикладные основы проведения комплексной оценки эффективности природопреобразующих проектов на основе анализа экологических рисков.

Работа адресована широкому кругу читателей, как ученым в сфере природопользования, так и специалистам в различных областях науки и работникам органов государственного и регионального управления. Авторы хотели бы видеть эту работу полезной для профессорско-преподавательского состава и студентов экономических и экологических специальностей, аспирантов и соискателей ученых степеней.

Економіка. Громова О. М., Гетьман О. Л., Маркова Т. Д.; Теплонасосна енергетика в екологізації паливно-енергетичного комплексу України: перспективи розвитку та механізми управління. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 195 с. (12,19 ум. др. арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6748-0.

Монографія присвячена аналізу перспектив розвитку теплонасосної енергетики в секторальному розрізі економіки Україні і механізмам управління даним процесом. Представлені перспективні напрямки використання теплових насосів в теплозабезпеченні України та теоретико-концептуальні підходи щодо формування механізмів забезпечення ефективного розвитку теплонасосної енергетики. Приведені науково-прикладні розробки щодо забезпечення ефективного розвитку теплонасосної енергетики в Україні.

Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів, спеціалістів у сфері енергопостачання.

Монография посвящена анализу перспектив развития теплонасосной энергетики в секторальном разрезе экономики Украины и механизмам управления данным процессом. Представлены перспективные направления использования тепловых насосов в теплообеспечении Украины и теоретико-концептуальные подходы к формированию механизмов обеспечения эффективного развития теплонасосной энергетики. Приведены научно-прикладные разработки по обеспечению эффективного развития теплонасосной энергетики в Украине.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, управленцев, экономистов-практиков, студентов, специалистов в сфере энергообеспечения.

Економіка. Степанов В.Н., Волошин Д.В.; «Антикапитал» как категория социо-эколого-экономических исследований и антикризисного управления. - /Інститут проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины/. - Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2013. – 148 с. (9,25 ум. др. арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6512-7.

У роботі розглядається «антікапітал» як філософсько-економічний феномен. Обговорюються питання формування та змісту категорії «антікапітал» як об'єкта комплексних досліджень і антикризового управління. Розглядаються методологічні принципи вивчення проблем «антікапітала». Приділяється увага питанню управління капіталізацією як проблемі узгодження капіталу та антікапітала. Звертається увага на методичні підходи до формалізації «антікапітала».

В работе рассматривается «антикапитал» как философско-экономический феномен. Обсуждаются вопросы формирования и содержания категории «антикапитал» как объекта комплексных исследований и антикризисного управления. Рассматриваются методологические принципы изучения проблем «антикапитала». Уделяется внимание вопросу управления капитализацией как проблеме согласования капитала и антикапитала. Обращается внимание на методические подходы к формализации «антикапитала».

Економіка. Степанов В.Н., Степанова Е.В.; Матрично-инцидентностный анализ социально-экономико-экологических процессов (теоретико-методологиеские и прикладные основы) . - /Інститут проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины/. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2013. – 170 с. (10,62 ум. др. арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6591-2.

В даній роботі висвітлюються теоретичні основи, методологічні принципи і методичні підходи до матрично-інцідентностному (МІ) аналізу складних і невизначених процесів соціально-економічного та економіко-екологічного характеру.

З позиції системно-параметричної формалізації розглядаються прикладні аспекти МІ-аналізу конкретних соціально-економіко-екологічних проблем.

В данной работе освещаются теоретические основы, методологические принципы и методические подходы к матрично-инцидентностному (МИ) анализа сложных и неопределенных процессов социально-экономического и экономико-экологического характера.

С позиции системно-параметрической формализации рассматриваются прикладные аспекты МИ-анализа конкретных социально-экономико-экологических проблем.

Економіка. Лайко О.І.; Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2013. - 350 с. (20 ум. др. арк.).– 300 прим. – ISBN 978-617-7123-44-5.

Розглянуті перспективи формування новітніх механізмів управління інвестиційними процесами, які, в контексті сучасних викликів мають сприяти трансформації економічної системи з позицій комплексної соціально-економічної та бюджетної ефективності. Ключовою ідеєю виступає прагнення формування самовідтворюваної і життєздатної економічної системи за допомогою розстановки дослідницьких і управлінських акцентів на процесах відтворення, і реінвестування капіталів, які є основним джерелом фінансування сучасного інвестиційного процесу. Визначено сучасний імператив дослідження інвестиційно-ринкової рівноваги як стану оптимальної узгодженості інтересів учасників ринкової економіки, соціуму і держави, що, на відміну від класичних підходів, спирається на базові передумови економічної збалансованості, а не на моментний стан рівноваги результуючих показників.

Рассмотрены перспективы формирования новейших механизмов управления инвестиционными процессами, которые, в контексте современных вызовов должны способствовать трансформации экономической системы с позиций комплексной социально -экономической и бюджетной эффективности . Ключевой идеей выступает стремление формирования самовоспроизводящейся и жизнеспособной экономической системы посредством расстановки исследовательских и управленческих акцентов на процессах воспроизводства и реинвестирования капитала , которые являются основным источником финансирования современного инвестиционного процесса . Определен современный императив исследования инвестиционно-рыночного равновесия как состояния оптимальной согласованности интересов участников рыночной экономики, социума и государства, что, в отличие от классических подходов, опирается на базовые предпосылки экономической сбалансированности, а не на моментное состояние равновесия результирующих показателей.

Економіка. Тараканов Н.Л.; Региональные логистические системы: проблемы формирования и развития / Н.Л. Тараканов // ИПРЭЭИ НАН Украины /. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины – 301 с. (12,1 усл. печ. л.).– 300 экз. – ISBN978–966–02–6661–2.

Досліджені теоретико-методологічні засади залучення регіональних логістичних систем в процес підтримки конкурентоспроможності регіону. Розглянуті ознаки конкурентного середовища, сформульовано адаптаційний принцип розробки інтеграційної моделі логістичного маркетингу, визначені перспективи формування регіональних логістичних систем в якості інноваційної форми організації базових ланок збуту продукції, зорієнтованих на різні типи товарних ринків.

Исследованы теоретико-методологические основы вовлечения региональных логистических систем в процесс поддержки конкурентоспособности региона. Рассмотрены признаки конкурентной среды, сформулирован адаптационный принцип построения интегрированной модели логистического маркетинга, определены перспективы формирования региональных логистических систем в качестве инновационной формы организации базовых звеньев логистических каналов сбыта продукции, ориентированных на разные типы товарных рынков.

Економіка. Андерсон Н.В., Скорик М.Л.; Науково-методичні засади підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів України в умовах євро інтеграції. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2013. - 230 с. (14,37 ум. др. арк.)– 300 прим.

В монографії розроблено теоретико-концептуальні основи розвитку прикордонних регіонів в умовах регіональної конкуренції та євро інтеграції, здійснено розрахунок інтегрального морфометричного показника ступеня прикордонної контактності регіонів України обласного рівня, запропоновано систему критеріїв типологізації єврорегіонів України. Вперше визначено конкурентоспроможність як фактор-функцію розвитку прикордонних регіонів України в умовах євро інтеграції та розроблено модель «зростаюче дерево конкурентоспроможності» прикордонного регіону і модель розробки стратегії соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів. Запропоновано оцінку концентрації ланцюжків прирощення вартості на різних рівнях регіональної інтеграції, оцінку концентрації ланцюжків прирощення вартості на різних рівнях регіональної інтеграції та механізм реалізації конкурентних переваг прикордонних регіонів. Визначено фактори конкурентоспроможності та конкурентні переваги прикордонного регіону Одеської області, обумовлені властивостями прикордоння.

В монографии разработаны теоретико - концептуальные основы развития приграничных регионов в условиях региональной конкуренции и евроинтеграции, осуществлен расчет интегрального морфометрического показателя степени пограничной контактности регионов Украины областного уровня, предложена система критериев типологизации еврорегионов Украины. Впервые определены конкурентоспособность как фактор- функцию развития приграничных регионов Украины в условиях евроинтеграции и разработана модель «растущее дерево конкурентоспособности» пограничного региона и модель разработки стратегии социально - экономического развития приграничных регионов. Предложена оценка концентрации цепочек приращения стоимости на различных уровнях региональной интеграции , оценка концентрации цепочек приращения стоимости на различных уровнях региональной интеграции и механизм реализации конкурентных преимуществ приграничных регионов. Определены факторы конкурентоспособности и конкурентные преимущества приграничного региона Одесской области, обусловленые свойствами пограничья.

Монографія розрахована на широке коло читачів - науковців та фахівців у галузі економіки природокористування та охорони природного середовища, працівників органів державного управління, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів вчених ступенів, що займаються вивченням проблем інтенсифікації розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Україні.

Монография рассчитана на широкий круг читателей - научных работников и специалистов в области экономики природопользования и охраны природной среды, работников органов государственного управления, студентов и преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и соискателей ученых степеней, занимающихся изучением проблем интенсификации развития рекреационно-туристической сферы в Украине.

Економіка. Котлубай О.М.; Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2013. – 205с. (12,5 ум. др. арк.).– 300 прим.– ISBN978-966-2-7086-2.

Розглядаються сучасні напрямки розвитку світового морегосподарського комплексу, вимоги до транспортних засобів і інфраструктури, пріоритетних видів транспорту та способів перевезення вантажів. Проаналізовані результати впливу сучасної системи економічних відносин на характер та обсяги вантажопотоків. Розглянуто інституціональний та нормативно-правовій аспекти функціонування підприємств транспортної галузі.

Рассматриваются современные направления развития мирового морехозяйственного комплекса, требования к транспортным средствам и инфраструктуре, приоритетных видов транспорта и способов перевозки грузов. Проанализированы результаты влияния современной системы экономических отношений на характер и объемы грузопотоков. Рассмотрены институциональный и нормативно-правовой аспекты функционирования предприятий транспортной отрасли.

Економіка. Котлубай О.М., Ільченко С.В.,Липинська О.А., Познанська І.В; Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі. - / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД, 2013. – 362 с. (24,75 ум. др. арк.) – 300 прим.– ISBN 978-966-02-7087-9.

В монографії розглядаються цілі розвитку сучасної світової транспортної системи, її здатність сприяти торгівлі у динамічній світовій економіці, функціонувати як єдине ціле. Запропоновано науковий інструментарій методологічних та методичних положень, висвітлені концептуальні засади розвитку транспортно-технологічних систем в Україні, методологічні підходи до формування комунікаційних зв’язків у сучасній економіці.

В монографии рассматриваются цели развития современной мировой транспортной системы, ее способность содействовать торговле в динамической мировой экономике, функционировать как единое целое. Предложено научный инструментарий методологических и методических положений, освещены концептуальные основы развития транспортно-технологических систем в Украине, методологические подходы к формированию коммуникационных связей в современной экономике.

Економіка природокористування. Галушкіна Т.П., Костецька К.О., Жемба А.Й.; Природоресурсний менеджмент як складова «зеленого» зростання в Україні: монографія. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. 224с. (14,5 ум. др. арк.) 300прим. .– ISBN 978-966-02-7113-5.

У монографії висвітлені ключові положення природоресурсного менеджменту та наведені пропозиції щодо удосконалення впливу інституційних факторів через впровадження ресурсного менеджменту із врахуванням транскордонного аспекту у еколого-економічну практику сталого управління довкіллям.

Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів та магістрів.

В монографии освещены ключевые положения природоресурсного менеджмента и приведены предложения по свершенствованию влияния институционных факторов посредством внедрения ресурсного менеджмента с учетом трансграничного аспекта в эколого-экономическую практику устойчивого управления окружающей средой.

Для ученых, преподавателей, аспиратов, управленцев, экономистов-практиков, студентов и магистров.

Економіка природокористування. Галушкіна Т.П., Полякова І.В.; Екологізація управління територіями зі статусом обмеженого використання: монографія. - /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 302с. (18,85 ум. др. арк.).- 300прим. .– ISBN 978-966-02-7112-8.

У монографії висвітлені науково-теоретичні засади екологізації управління територіями зі статусом обмежного використання з метою збереження їх природних функцій. Визначено сценарії впровадження механізмів адресної підтримки їх розвитку крізь призму сполучення ринкових та адміністративних важелів

Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів та магістрів.

В монографии освещены научно-теоретические основы экологизации управления территориями со статусом ограниченного использования с целью сохранения их природных функций. Определены сценарии внедрения механизмов адресной поддержки их развития через призму сочетания рыночных и административных рычагов.

Для ученых, преподавателей, аспиратов, управленцев, экономистов-практиков, студентов и магистров.

Підготовлено розділи для колективних монографій, виданих в інших видавництвах:

Андрєєва Н.М., Мартинюк О.М. Зелені інвестиції в агропромисловий сектор як сучасна філософія трансформації економіки України в умовах сталого розвитку / В кн.: Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Жуйкова, В.С.Ніценка. – Книга 3. - Одеса, ТОВ «Лерадрук»,2013. – 577 с., С.174-184.

Андрєєва Н.М., Мартинюк О.М. Кластерізація як інституційна форма забезпечення економіко-екологічноі безпеки портово-промислових комплексів Украіни/ В кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. - 642 с ,С.527-539.

Андрєєва Н.М., Нездойминов С.Г. Інноваційна модель рекреаційноі системи як складова економічноі безпеки України в контексті міжнародноі парадигми сталого розвитку/ В кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. - 642 с ,С.172-182.

Громова О. М., Маркова Т. Д. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів : монографія / [В.В. Немченко, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса: Фенікс, 2013. – 448с., С.318-345.Садченко Е.В. Теоретико-методологические основы экологического маркетинга / Е.В. Садченко, Н.В. Андерсон / Маркетинговые стратегии компаний на рынках развитых и развивающихся стран: Коллективная научная монография / Под. ред. А.М. Зобова, Д.А. Дегтерева, Е.А. Дегтеревой. – М.: РУДН, 2013. – С 22-40.

За результатами конференцій опубліковано збірник матеріалів конференції:Економіка. Транспортний комплекс України: економічні умови ефективного розвитку (Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України.) : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Севастополь, 7-8 травня 2013 р. / [під наук. ред. Котлубая О.М.]; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 140 с. ( 8,14 др.арк.). – 300 прим. - ISBN 978-966-02-6844-9.

У збірник матеріалів включено тези доповідей, що представлені на IIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Транспортний комплекс України: економічні умови ефективного розвитку» (Проблеми управління, економіки, екології та права розвитку транспортного комплексу України). У доповідях учасників конференції розглядаються актуальні проблеми стратегічного розвитку транспортного комплексу України, особливості державної політики, податкового регулювання, економічної та фінансової безпеки транспортної діяльності, стратегічні завдання розвитку її інвестиційно-інноваційної спрямованості, теоретико-методологічні засади формування системи екологічних стандартів та правового забезпечення діяльності підприємств транспорту, а також проблеми підготовкі фахівців транспортної галузі.

В сборник материалов включены тезисы докладов, представленных на IIІ Всеукраинской научно-практической конференции «Транспортный комплекс Украины: экономические условия эффективного развития» (Проблемы управления, экономики, экологии и права развития транспортного комплекса Украины). В докладах участников конференции рассматриваются актуальные проблемы стратегического развития транспортного комплекса Украины, особенности государственной политики, налогового регулирования, экономической и финансовой безопасности транспортной деятельности, стратегические задачи развития ее инвестиционно-инновационной направленности, теоретико-методологічні основы формирования системы экологических стандартов и правового обеспечения деятельности предприятий транспорта, а также проблемы підготовки специалистов транспортной отрасли.

Інститут видає періодичний збірник наукових праць, що входить до переліку фахових видань ВАК України. У звітному році підготовлено і видано 5 збірників наукових праць:Економіка. Економічні інновації. Випуск №52: Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. Збірник наукових праць // Економічні інновації: Зб. наук. праць. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. 334 с. – 300 прим.

Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує питання теоретико-методологічних та прикладних аспектів розвитку національної економіки шляхом відновлення її відтворювальної функції. Втрата нашою економікою відтворювальної функції, що виразилась: у руйнуванні промислового комплексу, критичному старінню основних фондів, вимиванню обігових засобів, неконтрольованому вивозу з країни капіталу (у тому складі активів), відсутності ефективних інвестицій і, відповідно, реалізації стратегічних програм – унеможливлює подальше економічне зростання. На це звертають увагу автори статей збірника, у яких пропонуються шляхи вирішення проблеми на національному, регіональному рівні та на рівні окремих ринків і суб’єктів господарювання.

Целевая тема научных публикаций сборника объединяет вопросы теоретико-методологических и прикладных аспектов развития национальной экономики путем восстановления ее воспроизводственной функции. Потеря нашей экономикой воспроизводственной функции, которая выразилась: в разрушении промышленного комплекса, критическом старении основных фондов, вымывании оборотных средств, неконтролируемому вывозу из страны капитала (в том числе активов), отсутствия эффективных инвестиций и, соответственно, реализации стратегических программ – делает невозможным дальнейший экономический рост. На это обращают внимание авторы статей сборника, в которых предлагаются пути решения проблемы на национальном, региональном уровне и на уровне отдельных рынков и субъектов хозяйствования.

Економіка. Економічні інновації. Випуск 53. Сталий розвиток - стратегічна перспектива Українського Причорномор'я: фактори глобалізації, регіоналізації та локалізації. // Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2013. – 369 с. – 300 прим.

Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує питання концептуальних та теоретико-методологічних аспектів сталого регіонального розвитку в контексті сучасних тенденцій та викликів глобалізації, регіоналізації та локалізації. Прикладні аспекти проблеми висвітлено у площині реалій та перспектив розвитку Українського Причорномор’я.

Целевая тема научных публикаций сборника объединяет вопросы концептуальных и теоретико-методологических аспектов устойчивого регионального развития в контексте современных тенденций и вызовов глобализации, регионализации и локализации. Прикладные аспекты проблемы освещены в плоскости реалий и перспектив развития Украинского Причерноморья.

Економіка. Економічні інновації. Випуск 54. Сталий розвиток - стратегічна перспектива Українського Причорномор'я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення. // Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2013. – 388 с. – 300 прим.

Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує теоретичні та прикладні питання сталого розвитку економічних систем мезо- та мікрорівня, зокрема підходи та механізми удосконалення економічної політики щодо зміцнення потенціалу сталого розвитку.

Целевая тема научных публикаций сборника объединяет теоретические и прикладные вопросы устойчивого развития экономических систем мезо- и микроуровня, в частности подходы и механизмы совершенствования экономической политики по укреплению потенциала устойчивого развития.

Економіка. Економічні інновації. Випуск №55: Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. Збірник наукових праць // Економічні інновації: Зб. наук. праць. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 265 с. – 300 прим.

Наукові публікації, що розміщенні у збірнику, висвітлюють сучасний теоретичний базис та актуальні прикладні рішення стосовно сучасних проблем економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку: особлива увага приділена теоретичним та методологічним питанням енергозбереження та енергоефективності, запровадження інтегрованих системних підходів до суспільного розвитку на принципах сталості, відтворювальних мотивів інтеграції підприємств.

Научные публикации, размещенные в сборнике, освещают современный теоретический базис и актуальные прикладные решения применительно к современным проблемам экономических сдвигов в контексте реализации парадигмы устойчивого развития: особое внимание уделено теоретическим и методологическим вопросам энергосбережения и энергоэффективности, внедрения интегрированных системных подходов к общественному развитию на принципах постоянства, воспроизводственных мотивов интеграции предприятий.

В друці:


Економіка. Економічні інновації Випуск № 56: Економіка, організація й управління основною експлуатаційною діяльністю транспортного комплексу. Збірник наукових праць/ ІПРЕЕД НАНУ/. – Одеса, 2013354 с. (22,13 др.арк.) – 300 прим. на англійській мові.

Scientific articles of the collection dedicated to the issues and problems of the functioning of the transport industry, including current situation and direction of transformation maritime transport policy of Ukraine and the EU transport policy. The features and perspectives of shipping, port development system according to modern realities and needs. The issue regarding the formation of communication and transportation&technology systems Ukraine to competitive entry into the global transportation network.

Наукові праці збірника присвячені питанням та проблемам функціонування транспортної галузі, у тому числі сучасний стан та напрямки трансформації морської транспортної політики України та транспортної політики ЕС. Розглядаються особливості та перспективи розвитку судноплавства, розвитку портової системи згідно з сучасними реаліями та потребами. Висвітлюються питання щодо становлення комунікаційних та транспортно-технологічних систем України з метою конкурентного входження в світову транспортну мережу.

Научные статьи сборника посвящены вопросам и проблемам функционирования транспортной отрасли, в том числе современные состояние и направления трансформации морской транспортной политики Украины и транспортной политики ЕС. Рассматриваются особенности и перспективы развития судоходства, развития портовой системы соответственно современным реалиям и потребностям. Освещаются вопросы становления коммуникационных и транспортно-технологических систем Украины с целью конкурентного вхождения в мировую транспортную сеть.

У 2013 році видано чотири (щоквартально) наукових журнали «Економіка харчової промисловості» спільно з Одеською національною академією харчових технологій МОН України (свідоцтво: серія КВ №1434-3315Р від 04.08.2008р.).

ФОРМА VIII-1Загальні показники друкованої продукції Інституту

Монографії

Підручники, навчальні посібники,
кількість

Довідники, науково-популярна література, кількість

Опубліковані брошури, рекомендації, методики, кількість

Статті, кількість

Тези,
кількість

Кількість

Обсяг
(обл.-вид. арк.)

у вітчизняних виданнях

у зарубіжних виданнях

у препринтах

у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до міжнародних баз даних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

163,39

3

-

-

141

27

-
106

ФОРМА VIII-2Показники книжкових видань Інституту

Видавництво
"Наукова думка"

Видавничий дім «Академперіодика»

Інші видавництва

Поза видавництвами

Зарубіжні видавництва

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид. арк.)

-

-

-

-

12

163,39

-

-

-

-

ФОРМА VIII-3Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література)

Вид видання

Кількість назв

Обсяг, обл.-вид. арк.

Монографії

-

-

Збірники наукових праць

-

-

Препринти

-

-

ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2013 році Інститут виступає Партнером №3 Великомасштабного проекту ЄС «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» в рамках програми прикордонного співробітництва європейського інструменту сусідства і партнерства «Україна – Румунія – Республіка Молдова» ( контракт № 287774 від 10.04.2013р.).

В рамках виконання цього проекту Інститут 19.11.2013р. брав участь у засіданні з представником Єврокомісії Джоном Карреном та представниками Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо моніторингу виконання Проекту.

Виконання проекту ІПРЕЕД НАН України передбачає наступні завдання: оцінка еколого-економічних факторів, що впливають на стан водних та земельних ресурсів в прибережній зоні Придунав’я; визначення основних джерел забруднення в зоні Проекту та моніторинг їх впливу; оцінка існуючого стану водовідведення та розрахунки еколого-економічного збитку внаслідок забруднення водного об’єкту; розробка методичного забезпечення розрахунку еколого-економічного збитку, що завдається земельним та водним ресурсам регіону; інформаційний моніторинг еколого-економічної ситуації в зони Придунав’я (до та після будівництва очисних споруд); оцінка ефективності проектних та господарських рішень, спрямованих на мінімізацію еколого-економічного ризику внаслідок антропогенної діяльності; соціально-економічні переваги та наслідки ефективних господарських та управлінських рішень, що направлені на мінімізацію еколого-економічного ризику; прогнозні розрахунки оцінки ризику навколишнього природного середовища на основі методів математичного моделювання.

З метою поглиблення наукового співробітництва між Інститутом та Державною вищою технічно-економічною школою ім. Б. Маркєвича (ДВТЕШ), м. Ярослав, Польща (договір про співпрацю 2012 року) директор Інституту акад. НАН України Буркинський Б.В. приймав участь у двох міжнародних конференціях за запрошенням польських колег. За результатами наукової співпраці планується спільна монографія «Розвиток підприємництва в Польщі та Україні: порівняльний аналіз» та науково-практична конференція міжнародного рівня.

В рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону Інститутом розроблено та представлено проектну документацію для отримання міжнародних грантів за двома проектами: «Консолідація транскордонної наукової кооперації в межах єврорегіону «Нижній Дунай» з метою сталого (соціо-еколого-економічного) регіонального розвитку» та «Інноваційний центр Нижнього Дунаю на базі веб-платформи». 30.08.13 р. проекти направлено до Національного координаційного центру з реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону при Кабінеті Міністрів України.

У 2013 році вчені Інституту співпрацювали з науково-дослідними установами далекого та близького зарубіжжя зокрема:


 • продовжувався обмін науково-прикладною інформацією та публікаціями в межах договору про співробітництво між ІПРЕЕД НАН України та Кошицьким технічним університетом (республіка Словаччина);

 • здійснюється співробітництво із міжнародними організаціями: – Арабським союзом чавуну та сталі, Болгаро-Українською господарською палатою, Варненським економічним університетом, Програмою ООН по захисту навколишнього середовища (UNEP).

9-10 квітня 2013 р. к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. представляв НАН України на IV конференції академій придунайських країн (DAC) «Наука та Європейська стратегія дунайського регіону» м. Бухарест, Румунія. В ході конференції розглядались питання ресурсозберігаючої енергетики, підвищення якості води, повітря та ґрунтів, зменшення загроз навколишньому середовищу, підтримка біорізноманіття, ландшафту та обговорювалисьі питання щодо інновацій та інвестицій в стратегію розвитку Дунайського регіону.

К.е.н. Єрмакова О.А. пройшла курси підвищення кваліфікації в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски», Департамент з інформації та підвищення кваліфікації вчителів, м. Варна, Болгарія; тривалість курсу – з 2 по 15 липня 2013р.,93 години (за власною ініціативою).Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період брали участь у роботі 10 Міжнародних конференціях, семінарах та нарадах за кордоном (Туреччина, Польща, Молдова, Румунія, Російська Федерація) серед яких:

 • Міжнародна конференція з металобізнесу - березень 2013, м. Стамбул, Туреччина;

 • Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми економіко-правового регулювання морського бізнесу» - 19-27 квітня 2013р., Одеса-Таллін-Стокгольм;

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку транспортної логістики» Інтертранслог - 21-29 вересня 2013р., Одеса-Констанца-Несебр-Салоники;

 • Моніторингове наукове відрядження з дослідження пріоритетів інтеграції України до ЄС – 23 березня -03 квітня 2013р., Париж-Франкфурт-на-Майні-Варшава;

 • Міжнародна регіональна конференція «Шлях до посилення територіального співробітництва країн Східного партнерства: Програма територіального співробітництва Молдова-Україна» - м. Кишинів, Молдова;

 • Регіональна конференція "Шлях до зміцнення територіальної співпраці країн Східного партнерства: Програма територіального співробітництва Молдова-Україна" - 12 грудня 2013 р. м. Кишинів, Молодова;

 • Міжнародна науково – практична конференція «Досвід інтерпретації дикої природи в Україні» - 15 березня 2013 р., м. Кишинів, Молдова;

 • Міжнародна науково – практична конференція «Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора» - 20-21 вересня 2013р., м. Кишинів, Молдова;

 • Четверта щорічна конференція академій наук Придунайського регіону - 9-10 квітня 2013 р., Бухарест, Румунія;

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи скоординованого соціально-економічного розвитку Росії та України у загальноєвропейському контексті» ‒ 14-15 листопада 2013р., м. Москва, Російська Федерація.

Крім того співробітники Інституту прийняли участь у більш ніж 30 Міжнародних конференціях та семінарах, що проходили в Україні серед яких:

 • Міжнародна практична конференція «Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку», 22-23 листопада 2013 р., м. Ужгород;

 • Міжнародна практична конференція присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф «Економічні проблеми сталого розвитку», 24-26 квітня 2013 р., в м. Суми;

 • VI Міжнародна практична конференція «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання», 15-16 березня 2013 р., м. Сімферополь;

 • Третя міжнародна практична конференція «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності», 26-27 квітня 2013 р., Одеса;

 • Міжнародна практична конференція «Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», 19-20 квітня 2013 р., м. Київ;

 • Міждисциплінарна науково-практична школа-конференція «Сучасні проблеми науки та освіти», 26 квітня -5 травня 2013 р., м. Одеса;

 • VII форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24-25 жовтня 2013р., м. Київ;

 • Міжнародна науково-практична конференція ««Зелена» економіка – шлях до сталого розвитку», 2013 р., м. Київ;

 • Міжнародна конференція «Зелена реструктуризація економіки як пріоритет економічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», 10 квітня 2013, м. Київ;

 • I Міжнародний форум «Зелене місто: погляд в майбутнє», 31 травня -1 червня 2013 р., м. Горлівка;

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління підвищенням енергоефективності на транспорті, у промисловості та ЖКГ», 25-27 червня 2013 р., м. Одеса;

 • VIII Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України», 19-20 вересня 2013 р., м. Рівне;

 • Міжнародний діловий форум «Дунайська синергія», 31 жовтня – 1 листопада 2013р., м. Одеса;

 • Міжнародна конференція «Зелена ресурсоефективна економіка: нові виклики та можливості для економічного зростання в Україні», 21 листопада 2013 р., м. Київ;

 • V Міжнародний екологічний форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», 22 листопада 2013 року, м. Херсон;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро- та мікроекономічному рівнях», 25-26 квітня 2013р м.Одеса, ОНЕУ;

 • Міжнародний Чорноморський транспортний форум 15-а міжнародна конференція «Транзитный потенциал Украины. Эффективная инфраструктура и логистика на транспорте в странах Юго-Восточной Европы», 16-18 жовтня 2013р., м.Одеса;

 • Інформаційний семінар по Проекту підтримки регіонального співробітництва країн Східного Партнерства, 7 листопада 2013 р, м. Одеса;

 • Семінар «Енергоефективність та зелена економіка як інструмент інноваційного регіонального розвитку. Фокус МТД», 8 листопада 2013 р., м. Одеса;

 • Семінар «Технології і каталізатори Топсе для вирішення сучасних екологічних задач виробництва», 17 жовтня 2013 р., м. Дніпропетровськ;

 • Семінар по партнерському проекту ЄС, ОЕСР, ЄЕК ООН, ЮНЕП і ЮНІДО «Екологізація економіки у країнах Східного партнерства Европейського Союзу», 26 вересня 2013 р., м. Одеса.

Форма ІХ-1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка