Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка2/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

В Інституті працює аспірантура, докторантура і спеціалізована Вчена рада з присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук з наступних спеціальностей:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;

08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

У поточному році державну нагороду одержала:

Хумарова Ніна Іпполитівна - За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі професійні здобутки та багаторічну сумлінну працю її нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (Наказ Президента України № 122/2013 від 08.03.2013р.).
І. Результати досягнень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук
За звітний період Інститутом виконано комплекс наукових досліджень, найбільш вагомі результати яких полягають у наступному:

За напрямком:

Інститутційні чинники розвитку ринкового середовища  • Сформована концепція розширеного відтворення сукупного капіталу, що обертається на релевантному товарному ринку, яка побудована на засадах оцінки обсягів сукупного приросту ВДВ (валової доданої вартості), що утворюється на кожному етапі (стадії) відтворювального процесу; розроблено науковий інструментарій визначення кількісної оцінки відтворювальних процесів, що відбуваються на товарному ринку, на основі структурно-вартісних елементів, задіяних на ринку капіталу (акад. НАН України Буркинський Б.В., Лисюк В.М.).

  • Запропоновано методичний підхід до аналізу систематизованих інституціональних факторів впливу на діяльність малого підприємництва за складовими його потенціалу: доступними ресурсами, існуючими можливостями й умовами ведення підприємницької діяльності та особистими здібностями; удосконалено існуючий інституційний механізм реалізації потенціалу малого та середнього підприємництва (МСП), який враховує наявний новий інститут (Банк МСП) і нові функціональні зв’язки між інститутами влади і суб’єктами МСП (Бутенко А.І., Шлафман Н.Л.).

  • Розроблено економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності національної космічної галузі для ринкових умов функціонування, заснований на використанні принципів та норм СОТ (Котлубай О.М.).

  • Ідентифіковано два типи деформацій відтворювальних процесів на інтегрованому зерновому ринку України, які, відповідно до фаз відтворювального циклу споживчої вартості товару поділяються на: структурні, пов’язані зі зміною відтворювальної структури зернового ринку і зменшенням взаємодій між суб’єктами суміжних секторів економіки і відповідних ринків; фінансові, пов’язані з ціновими розривами внутрішнього та зовнішнього ринків (Лайко О.І., Нікішина О.В.).

За напрямком:

розвиток транспортно-транзитного потенціалу україни та механізми його реалізації

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування економічних відносин суб'єктів транспортного комплексу України в європейській та світовій транспортній мережі в основу яких покладено принципи публічності та експліцитності; поглиблено теорію та методологію ціноутворення і функціонування транспортного комплексу; розроблено методологічні засади поділення транспортного тарифу на експлуатаційний та вантажний збори, першій з яких забезпечуватиме відшкодування прямих витрат за здійснення вантажних перевезень незалежно від роду вантажу, а другий - відшкодування всіх інших внутрішніх витрат транспорту та формування накопичень для забезпечення простого і розширеного відтворення, що дозволить сформувати економічно спроможну публічну систему тарифів на транспортні перевезення ( Котлубай О.М.).

Розроблено теоретичні основи управління розвитком територіального комплексу транспортно-технологічних систем (ТТС) окремого виду, відповідно до ступеню їх упорядкованості як динамічних нерівноважних систем, та економічної взаємодії ТТС з іншими елементами господарчого комплексу прилеглої та тяжіючої території. В рамках чого обґрунтовано концептуальну модель розрахунку ентропії системи та розроблено методологічні підходи до формування розрахункової схеми полігону транспортної мережі окремого регіону шляхом обґрунтування додаткових правил включення схем перевезень наземним транспортом, як окремих ділянок, а водним та повітряним як пучка кореспонденцій з відповідних сітьових центрів ( Котлубай О.М.).

Обґрунтовано інституційні засади забезпечення участі суб’єктів господарювання транспортного комплексу України в діяльності Європейської транспортної мережі виходячи з умов Угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС та поточного стану реалізації стратегії розвитку транспортного комплексу ЄС до 2050 р. ( Котлубай О.М.).За напрямком:

інституційні механізми екологізації економіки

  • Запропоновано концептуальні основи інноваційної моделі організаційно-управлінської системи природокористування в Україні в контексті модернізації адміністративно-територіального устрою на базі розмежування міжвідомчих та державних, регіональних, місцевих функцій організації і управління природокористуванням; обґрунтовано пропозиції по формуванню передумов для впровадження програм екологічно чистого виробництва і екологічної паспортизації на регіональному рівні; розроблено методологічні засади законодавчого закріплення надання адміністративних послуг у сфері природокористування та законодавчого закріплення об’єктів екологічної інфраструктури як напрямків правового забезпечення інноваційних моделей модернізації системи управління довкіллям; здійснено наукове узагальнення комплексної системи державного управляння в сфері природокористування та охорони довкілля на засадах екологічного права, інституційної бази регулювання природокористування, формування та розподілу фінансових потоків бюджетів всіх рівні екологічних фондів та коштів бізнес структур в контексті входження в інтеграційні процеси з ЄС (Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.).

  • Обґрунтовано інституційне підґрунтя та теоретико-методологічні засади доктрини «зеленої» економіки як необхідного важеля забезпечення сталого розвитку України з визначенням концептуальних положень її формування, які полягають в виокремленні ключових принципів, критеріїв та переваг «зеленого» зростання в контексті поширення загальноєвропейських підходів; розроблено організаційно-економічний сценарій поширення ідеології «зеленої» економіки як суспільного явища, що сприяє інноваційному зростанню регіону та забезпеченню добробуту населення (Галушкіна Т.П.).

  • Визначено відповідно цілям секторального розвитку економіки вектори екологоорієнтованих трансформацій, що сприяють подоланню секторальних економіко-екологічних дисбалансів та досягненню балансу інтересів суб’єктів процесу екологізації. Запропонована систематизація передумов, тенденцій, закономірностей та негативних ефектів екологізації на макро-, мезо- та микрорівнях с точки зору ефектів як позитивних, капіталізуючих соціально-економічний розвиток так і негативних, декапіталізуючих розвиток; розвинута системна політика екологізаціїї секторів економіки в контексті сфер, рівнів та масштабів негативного впливу на довкілля, в основу якої покладено стратегічне планування, цільове управління, екологічна діагностика та екологічна експертиза; поглиблено науково-методичні засади реалізації економіко-екологічного підходу до формування секторальних моделей екологоорієнтованого розвитку морегосподарського, агропромислового та паливно-енергетичного комплексів (Купінець Л.Є.).

За напрямком:

подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-економічним розвитком південних регіонів україни

  • Визначено теоретичні засади модернізації управління соціально-економічним розвитком регіонів України на основі обґрунтування конкурентних переваг відповідно до стану регіональних ресурсів та перспектив їх розвитку. Визначено роль громадського капіталу як однієї з рушійних сил подолання диспропорцій регіонального розвитку. Розроблено методичні підходи до оптимізації процесу капіталізації на міжрегіональному рівні, що заснований на принципі емерджентності. Обґрунтовано комплексне уявлення процесу капіталізації, що включає існуючі визначення цього явища як етапи загального циклічного процесу (Осипов В.М., Горячук В.Ф.).


Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Розвинуто змістовне наповнення стратегічних цілей переходу України до сталого розвитку в контексті рішень Саміту Ріо+20 «Майбутнє, якого ми прагнемо»; сформовано дерево підцілей реалізації стратегічних цілей переходу України до сталого розвитку на перспективу; обґрунтовано першочергові пріоритетні завдання (заходи) реалізації (економічний вектор розвитку) поетапного переходу України до сталого розвитку (стабілізаційний етап) (акад. НАН України Буркинський Б.В., Харічков С.К.).

На основі наукового узагальнення інституційного базису та існуючої практики формування і реалізації проектів спільного впровадження (ПСВ) із скорочення викидів парникових газів (ПГ) обґрунтовано необхідність формування відповідних центрів сприяння підготовки та реалізації ПСВ у регіонах; визначено основні напрямки діяльності регіону-центру в підготовці та реалізації проектів спільного впровадження; обґрунтовано основні функції організаційної структури регіону-центру по реалізації ПСВ; розроблено пропозиції щодо розгляду регіону-центру як суб’єкту господарської діяльності, що укладає договори ПСВ (акад. НАН України Буркинський Б.В., Хумарова Н.І.)

Обґрунтовано механізм взаємодії між національною інвентаризацією і проектами, спрямованими на скорочення викидів парникових газів, який передбачає визначення: інституційної складової та системи обмежуючих чинників на національному та міжнародному рівнях; фінансової складової та механізму відповідальності за здійсненням викидів парникових газів та формуванням національної політики в цьому напрямі; секторальної складової вкладу України в міжнародний поділ ринку парникових газів, що сприятиме переходу до низьковуглецевої економіки (акад. НАН України Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П.).

Розроблено концептуальні підходи щодо формування організаційно-економічних основ реалізації механізмів Кіотського протоколу в Україні; запропоновано напрямки удосконалення інституційно-організаційного забезпечення управління процесами запобігання змін клімату та забезпечення прав власності на скорочення викидів парникових газів, суб’єктів що їх створили, на підставі проектів використання енергоефективних та альтернативних технологій; обґрунтовано пропозиції щодо формування організаційних та економічних взаємовідносин між Україною та країнами-учасниками Кіотського протоколу, а також суб’єктами господарської діяльності, що створюють скорочення викидів; обґрунтовано та сформульовано стратегічні завдання України по запобіганню погроз зміни клімату під впливом викидів парникових газів у атмосферу (акад. НАН України Буркинський Б.В., Купінець Л.Є.).

Здійснено комплексне наукове узагальнення сучасних тенденцій в організації природокористування на основі запровадження таких складових функцій управління як привласнення, розпорядження та використання об’єктів природного капіталу, прогнозування, стратегічне планування та менеджмент державного, регіонального, місцевого і локального рівнів, дозвільні та контрольно-інспекційні функції, функції організації охорони довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в сучасній організаційно-управлінській системі природокористування в Україні (Мартієнко А.І.).

Запропоновано класифікаційні ознаки виокремлення територій зі статусом обмеженого використання як природного, антропогенного, так і техногенного походження за еколого-економічними критеріями, в основу яких покладено синтез пріоритетів: досягнення екологічної рівноваги, суспільної цінності та поліфункціональності. Сформовано теоретико-концептуальні основи та організаційно-економічний інструментарій забезпечення екологізації управління територій зі статусом обмеженого використання (на прикладі курортно-рекреаційної зони Куяльник) (акад. НАН України Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П.).
АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ ІНСТИТУТУ ЗА 2013 Р.
Виконання відомчої фундаментальної тематики:

1. «Інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування в контексті адміністративно-територіальної реформи» (науковий керівник А.І. Мартієнко, реєстраційний № 0112U006982, строк виконання 01.2013 - 12.2015 рр.)

2. «Реалізація відтворювальної функції товарних ринків в системі їх державного регулювання» (Наукові керівники академік НАН України Б.В. Буркинський, В.М. Лисюк, реєстраційний №0112U006983, строк виконання 01.2013–12.2015 рр.):

3. «Теорія та методологія розвитку системи економічних відносин у транспортному комплексі України» (Науковий керівник О.М. Котлубай, реєстраційний №0112U001336, строк виконання 01.2012-12.2014 рр.):

4. «Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки» (Науковий керівник Л.Є.Купінець, реєстраційний № 0112U006980, строк виконання 01.01.2013–30.12.2015 рр.)

5. «Теоретико-методологічні та організаційні засади побудови моделі «зеленої» економіки в просторовому контексті» (Науковий керівник Т.П. Галушкіна, реєстраційний № 0112U006981, строк виконання 01.2013 - 12.2015 рр.)


Виконання відомчої прикладної тематики:

«Капітілізація економіки регіонів українського причорномор’я» (Науковий керівник В.М. Осипов, реєстраційний № 0112U000333, строк виконання 01.2012-06.2014 рр.):


Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (Розпорядження Президії НАН України №140 від 28.02.2013р.)

«Обґрунтування першочергових заходів до проекту національного плану дій щодо переходу україни до сталого розвитку (стабілізаційний етап) за цілями економічного вектору розвитку» (науковий керівник С.К. Харічков, реєстраційний № 0113U001798, строк виконання 03.2013–12.2013 рр.)


Цільова програма наукових досліджень НАН України „Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період” (Рішення Бюро Відділення економіки НАН України, протокол №11 від 10.11.2011 р.)

«Зміцнення потенціалу малого підприємництва для забезпечення сталого розвитку українського причорномор’я» (науковий керівник А.І. Бутенко, реєстраційний №0112U000680, строк виконання 01.2012-12.2014 рр.):


Цільова програма наукових досліджень НАН України „Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період” (Конкурс молодих вчених НАН України, Постанова Президії НАН України №85 від 12.06.2013р.)

«Відтворювальні механізми реалізації соціально-економічного потенціалу сталого розвитку стратегічних ринків україни в посткризовий період» (науковий керівник О.І. Лайко, реєстраційний №0113U004905, строк виконання 07.2013-12.2014 рр.)


Госпрозрахункова тематика:

1. «Аналіз та розроблення рекомендацій щодо взаємодії між національною інвентаризацією і проектами, спрямованими на скорочення викидів парникових газів» (науковий керівник Т.П. Галушкіна, договір № 19 від 30.11.2012р., строк виконання 01.12.2012-31.06.2013 рр.)

2. «Розроблення вимог до звітів з моніторингу та керівництв щодо підготовки та перевірки проектів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів» (науковий керівник Н.І. Хумарова, договір № 18 від 30.11.2012р., строк виконання 01.12.2012-31.06.2013 рр.)

3. «Розроблення методичних рекомендацій для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення заходів з адаптації до зміни клімату» (науковий керівник Л.Є. Купінець, договір № 25 від 21.12.2012р., строк виконання 01.12.2012-31.06.2013 рр.)

4. «Характеристика еколого-економічних умов і планувальних обмежень реалізації складових національного проекту "місто майбутнього"» (науковий керівник О.М. Котлубай, договір № 01-05-ТЕО/2013 від 16.05.2013, строк виконання 01.06.2013-31.07.2013 рр.)

5. «Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання м.Іллічівськ» (науковий керівник А.І. Бутенко, строк виконання 10.2013-12.2013рр.)

6. «Визначення потреби в кадрах на пао «одеський завод поршневих кілець» та шляхів її задоволення» (науковий керівник А.І. Бутенко, строк виконання 07.2013-12.2013рр.)

7. «Дослідження ринку добрив, що використовуються для крапельного зрошення в україні» (науковий керівник О.Є. Рубель, строк виконання 11.2013-12.2013рр.)ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що

виконуються ІПРЕЕД НАНУ

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування
разом

в т.ч. завершено у звітному році

разом

в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5


1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

(із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

-

-

-

-


1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

(із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)-

-

-

-

1.3.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувались за бюджетною програмою 6541030

-

-

-

-

1.4. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

-

-

-

-

1.5. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

-

-

-

-

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень


-

-

-

-


2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм прикладних досліджень

«Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.02.2013р №140)

2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з:

Українським науково-технологічним центром (УНТЦ);

Російським гуманітарним науковим фондом досліджень (РГНФ);

Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД);

Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS);

Європейським (Міжнародним) науковим об’єднанням CDRE(I).

Інші спільні конкурси.

2.4. Наукові, науково-технічні, науково-дослідні проекти та розробки

Дослідницькі проекти установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 30.05.12 № 320).

2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених за грантами НАН України.

2.6. Інфраструктурні програми


1

1


1

1

-


-

150,0


1080,027
25,0

150,0


1080,027
25,0

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України5

-

4880,634

4880,634

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

4
4189,555

4189,555

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

1

-

691,079

691,079

3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження)-

-

-

-

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження)

-

-

-

-

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 за напрямом «фундаментальні дослідження» (Спеціальний фонд Держбюджету)

-

-

-

-

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 за напрямом «прикладні дослідження» (Спеціальний фонд Державного бюджету)

9

8

3090,806

-

Загалом

17

9

9226,467

6135,661
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка