Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка10/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
Обсяг закупівель у 2013 році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, програмних продуктів: загальний обсяг зазначених закупівель 82,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

  • загального фонду державного бюджету 15,1 тис. грн., в т.ч. централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУМТЗ НАН України);

  • спеціального фонду державного бюджету 67,4 тис. грн.


ФОРМА XІV-3

п/п

Джерела придбання ПЕОМ

Кількість (шт.)

Вартість закупівлі

(тис. грн.)

1

Загальний фонд Держбюджету

3

2,4

2

в т.ч. через ДУМТЗ НАН України

-

-

3

Спеціальний фонд Держбюджету

-

-
Разом:

3

2,4


XV. Стан інформаційного забезпечення

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Інститут забезпечений комп’ютерними засобами у кількості – 70 од.

В поточному році було придбано комплектуючі на комп’ютери, в тому числі: відео карта, сітьова карта, блок живлення, програмне забезпечення, а також 3 принтери.

Інституту користується ліцензійним програмним забезпеченням (6 програм), зокрема: Windows 7 Corporate, Windows 8 Corporate, NOP 32 Antivirus, Star Office 8, Medoc.

Інститут має два підключення до комп’ютерної мережі Internet - Укртелеком. У 2013 році Інститут продовжує діяти договір з Державним підприємством науково-телекомунікаційного центру «Українська академічна дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України, про інформаційне абонентське обслуговування. В Інституті створена та впроваджена локальна комп’ютерна мережа (згідно Розпорядження Президії НАН України №783 від 07.12.2007р. «Про перелік установ НАН України, які мають підключитися до академічної інформаційно-обчислювальної мережі у 2007 році»).

Обчислювальна техніка використовується для обробки текстів, статистичної обробки даних, вирішення задач за допомогою прикладних програм. Діє електронна пошта та сайт Інституту.

Інститут користується платним зовнішнім цифровим ресурсом для розміщення веб-сторінки.

Експлуатацією і супроводженням засобів інформатизації в Інституті зайнятий 1 спеціаліст.

Проблемними питаннями, що потребують вирішення в Інституті є: оновлення існуючого комп’ютерного обладнання та придбання додаткового; поліпшення інформаційного забезпечення, поповнення ліцензійним програмним забезпеченням, коштами на придбання та модернізацію техніки.ФОРМА ХV-1

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник , науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об’ємні просторові та/або часові параметри), стандарти тощо

Цифрові адреси ресурсів до яких є телекомутаційний доступ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-


Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник , науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Цифрові адреси ресурсів

1

2

3

4

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Веб-сторінка Інституту

Веб-сторінка Інституту містить дані по Інституту: історію створення, видавничу діяльність, науково-дослідні відділи, наукові кадри, конференції та семінари

http://www.kavi.com.ua

ФОРМА XV-2

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,

що передплачувались Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України в 2013 роціНазва наукового журналу

Видавник

Кількість примірників, що передплачуються

Форма

(паперова чи електронна)Вартість річної передплати

1

2

3

4

5

6
Проблеми науки

Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины

1

паперова

517,2
Офіційний вісник України

Міністерство юстиції України

1

паперова

2883,84
Вісник НАНУ

«Вісник НАН України»

1

паперова

295,08
Економіст

Ін-т екон. та прогнозування НАН України

1

паперова

315,12
Економіка України

Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України

1

паперова

499,32
Порти України

Издательство «Порты Украины»

1

паперова

564,2
Фінанси України

Міністерство фінансів України

1

паперова

230,76
Економіка і прогнозування

Інститут економіки та прогнозування НАН України

1

паперова

91,04
Экономическая теория

Інститут економіки та прогнозування НАН України"

1

паперова

87,04
Вісник економічних наук

Ін-т економіки промисловості НАНУ

1

паперова

124,5

Економічний вісник Донбасу

Луганський національний університет

1

паперова

195,28

Наука та інновації

Національна академія наук України

1

паперова

249,54
Регіональна економіка

Інститут регіональних досліджень НАНУ

1

паперова

206,36
Економіка і регіони

Полтавський нац. тех. ун-т

1

паперова

408,00
Економіка та держава

`Редакція журналу `Економіка та держава`

1

паперова

555,12
Економіка АПК

Товариство з обмеженою відповідальністю "Редакція міжнародного науково-виробничого журналу "Економіка АПК

1

паперова

567,00
Україна: аспекти праці

НД інститут праці і зайнятості населення Мін-ва праці та соціальної політики і НАН України

1

паперова

112,76
Вопросы экономики

Редакция журнала "Вопросы экономики

1

паперова

3465,48
Региональная экономика

Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ

1

паперова

15096,24
Экономика природопользования

ВИНИТИ

1

паперова

1327,60

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами


Центрів колективного користування науковими приладами згідно з формою XVI в Інституті немає.
XVІІ. Заключна частина

Головним орієнтиром наукових досліджень Інституту в 2014 році мають стати конструктивні розробки по запланованій відомчій тематиці та перспективні госпрозрахункові роботи з урахуванням геополітичних викликів та послідовних антикризових дій спрямованих на модернізацію продуктивних сил та здійснення структурних перетворень в соціально-економічній сфері країни. Відповідними Постановами Відділення економіки НАН України на 2014 рік у науковій діяльності Інституту визначені такі перспективні дослідження:

- Розробка нормативно-методичних продуктів щодо модернізації організаційно-управлінської системи природокористування в контексті передбачуваного реформування адміністративно-територіального устрою України;

- Концептуальні підходи дослідження кризових явищ на товарних ринках, принципів та регуляторного інструментарію їх запобігання та мінімізації наслідків;

- Методичні засади формування оціночного інструментарію процесу екологізації та її наслідків, як базису сучасного секторального розвитку;

- Теоретико-методологічні засади формування доктрини «зеленої» економіки з визначенням імперативів її еколого-економічного зростання;

- Розробка проектів та пропозицій нормативного та організаційного характеру, спрямованих на підвищення рівня капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор’я;

- Методологічні підходи оцінки впливу перетворень економічних відносин у транспортному комплексі України на виробничу сферу;

- Розробка інституційних механізмів підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва для забезпечення сталого розвитку Українського Причорномор’я;

Інститутом запланована підготовка та представлення на засіданні Президії НАН України у першому кварталі 2014 року наукової доповіді Про активізацію участі Національної академії наук України у реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Перспективними завданнями Інституту на 2014 рік є такі, що пов’язані зі: зміцненням наукової позиції збірника наукових праць «Економічні Інновації» та відповідності його до нових вимог МОН України щодо відповідності наукових статей збірників до вимог міжнародних наукометричних баз даних; формуванням в Інституті бази об’єктів інтелектуальної власності та авторського права співробітників Інституту; залученням контингенту магістрів та практичних робітників ВУЗів, до наукової роботи та виконання досліджень і навчання у цільовій аспірантурі.

Основними пріоритетами в матеріально-технічному забезпеченні організації наукових досліджень буде подальше технічне оснащення відділів Інституту оргтехнікою (комп’ютери, сканер, вихід в Інтернет, ксерокс), розширення доступу до бази статистичної інформації. У першому півріччі року заплановано завершення будівництва та переселення до нового адміністративного корпусу Інституту. Пріоритетом залишається придбання наукової літератури та періодичних видань для бібліотеки, а також підтримка належної роботи офіційного сайту Інституту.Інститут активно працює над вдосконаленням системи дієвого впровадження наукових розробок та пропозицій у управлінську та господарську практику, в тому числі:

  • науковці Інституту приймають участь в експертизах та обговореннях з проблем сталого соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону, проте інноваційні пропозиції щодо питань соціально-економічного розвитку регіонів органами територіального управління рідко враховуються при прийнятті управлінських рішень. Для зміни цієї ситуації Інститутом запропоновано створення Науково-експертної ради з реалізації політики сталого розвитку області при Одеській державній адміністрації. Метою діяльності Ради є розробка та реалізація політики сталого розвитку області, опрацювання та втілення в життя ефективних науково обґрунтованих рішень, здатних забезпечити стабільну позитивну динаміку розвитку продуктивних сил області та підвищення ефективності їх використання. ЇЇ діяльність сприятиме встановленню постійного представництва відповідних фахівців НАН України у виконавчих органах влади: Облдержадміністрації, Облради народних депутатів, Міськвиконкомі, в управліннях та інших органах виконавчої влади;

  • Інститут розробив пропозиції до Проекту Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи стосовно екологічного оздоровлення Куяльницького лиману та прилеглих територій та націлений на розробку Національного проекту по спасінню та відродженню курортно-рекреаційної зони (КРЗ) Куяльник та науково-організаційне його супроводження.

  • Інститут багато років робить вагомий внесок у вирішенні проблем оз. Сасик та прилеглих до нього територій , екологічних проблем пов’язаних з судоходним ходом Дунай – Чорне море та зменшення погроз функціонування нафтотерміналу смт Джурджулешти;

  • одним з безумовних напрямків підвищення ступеню інтегрованості наукових досліджень ІПРЕЕД НАН України є співпраця з міжнародними організаціями та участь у реалізації міжнародних проектів і програм. На порядку денному є реалізація великомасштабного проекту ЄС «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» в рамках ППС ЄІСП «Україна – Румунія – Республіка Молдова», INCO-NET в межах 7-ої рамкової програми Європейської комісії.

У 2013р. продовжувала ускладнюватись ситуація з фінансуванням наукових розробок, зокрема:

  • обмеженість фінансування на видавництво наукової продукції знижує ефективність та значимість наукових напрацювань, загальна сума 17 060 грн, 60,7% наукової продукції друкується за рахунок позабюджетних коштів та на кошти авторів;

  • потребує оновлення обчислювальна, множувальна та копіювальна техніка, засоби зв’язку, потребує капітального ремонту інститутський автотранспорт. Повністю зношені офісні меблі тощо;

  • передплату переліку вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, які необхідні для якісного забезпечення інформаційної бази наукових досліджень, Інститут в 2013 році здійснював за рахунок коштів спеціального фонду – 11 065 грн, передплати за кошти бюджету не було;

  • забезпечення життєдіяльності установи становить всього 664,806 тис. грн. та на оплату комунальних послуг – 332,438 тис грн. Бюджетне фінансування на комунальні послуги складає лише 45 тис. грн. (13,54%), поточні платежі Інститут здійснює переважно за рахунок спеціального фонду – за кошти отримані за виконання договірних науково-дослідних робіт та оренди – 287,5 тис. грн. (86,46%).

Середня заробітна плата співробітників складає 3612 грн. Така ситуація ускладнює кадрову політику та впливає на фаховий рівень колективу, оскільки науковці з багаторічним стажем і молоді вчені вимушені відволікатись від основної роботи з метою забезпечення додаткового заробітку.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України вважає за доцільне реалізацію у найближчій перспективі пілотного проекту щодо створення та розвитку (на базі Інституту) спеціалізованої організаційної ланки з проблем комерціалізації й трансферу наукових знань Президії НАН України, яка використовуючи реально діючі фінансово-економічні важелі і стимули дасть необхідний поштовх академічній науці й забезпечить її сталий розвиток в інтересах економічного росту, соціального прогресу й безпеки життєдіяльності суспільства.

Наявність науково-експертного потенціалу фахівців в установах НАН України, достатньо позитивні результати саме системного, міждисциплінарного підходу до організації наукових досліджень та розробок в Національній академії наук, державницький підхід НАН України як вищої державної установи до питань науки, соціально-економічного розвитку країни та її економіки, обумовлюють ініціативну пропозицію ІПРЕЕД НАН України щодо суттєвої активізації використання потенціалу Національної академії наук України, зокрема фахівців соціально-економічного, економіко-екологічного, економіко-правового наукових напрямків до організації та впровадження незалежної експертизи очікуваних економічних, соціальних та екологічних наслідків проектів стратегічних та програмних документів розвитку, національних та великих господарських проектів та їх відповідності основним пріоритетам розвитку держави на основі створення та функціонування (на базі Інституту) відповідної науково-впроваджувальної інституції – Наукового центру стратегічних економічних, соціальних та екологічних експертиз.

З метою налагодження міжнародної співпраці, поширення й популяризації наукових та науково-практичних досягнень Інститут потребує збільшення матеріально-фінансових ресурсів на проведення наукових конференцій, семінарів, інших заходів з актуальних проблем розвитку економіки країни, регіону, підприємств. Це стосується і оновлення та укріплення матеріально-технічної бізи Інституту, оскільки за останні десять-п'ятнадцять років на ці цілі зовсім не виділялися кошти з бюджету.
Д О Д А Т К И

Структура Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниНові форми щодо співпраці Інституту з ВУЗами України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка